Висновок незалежних аудиторів


Скачать 44.63 Kb.
НазваниеВисновок незалежних аудиторів
Дата публикации05.07.2013
Размер44.63 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВнезалежної Аудиторської фірми «Об’єднана аудиторська група»
за результатами перевірки річної фінансової звітності
ВАТ « Банк «Фінанси та Кредит»


03 квітня 2008 року

 

м. Київ
 

 Цей “Аудиторський висновок” адресується: 

       Загальним Зборам акціонерів ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
 
      Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Банку ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі – Банк), що включає: Баланс станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються; важливих аспектів Облікової політики Банку згідно Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18 квітня 2003 р.)

^ Відповідальність управлінського персоналу

      Управлінський персонал Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням вимог щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності банків України, Облікової політики Банку.
      Відповідальність управлінського персоналу Банку охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

^ Відповідальність аудитора

      Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур щодо отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
      Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

^ Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

      Виходячи з обставин, на які ми вказуємо у пояснювальному параграфі за цим висновком, ми не можемо вважати, що облікові оцінки вартості цінних паперів у торговому портфелі та портфелі Банку на продаж, а саме, акцій українських підприємств машинобудівної та хімічної галузі, які зроблені управлінським персоналом на підставі котирувань на фондовому ринку України та відображені у фінансовій звітності Банку на кінець дня 31 грудня 2008 р., повною мірою відповідають їхній справедливій вартості на вказану дату.

^ Умовно-позитивний висновок

      На нашу думку, обставини, що викладені вище, мали обмежений вплив на висловлення нашої думки щодо річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року та за 2008 рік. Річна фінансова звітність Банку за 2008 рік складена згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, нормативних документів Національного банку України, Облікової політики Банку. 
      Річна фінансова звітність Банку, за винятком обмежень, які зазначені вище, представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на кінець дня 31 грудня 2008 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату згідно прийнятої Банком основи фінансової звітності.
 
      Звертаємо увагу на умови здійснення банківської діяльності наприкінці 2008 р., а саме, на запровадження Банком додаткових заходів щодо банківської діяльності, які введені з метою забезпечення стабільності роботи банків України та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів відповідно до Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №639-VІ від 31.10.2008р. та Постанови НБУ №413 від 04.12.2008 р. «Про окремі питання діяльності банків».
      Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення банківської діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких змін на операції та фінансовий стан Банку може бути суттєвим.
      Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших нормативних та законодавчих актів України, інформацію щодо достатності капіталу Банку та порядку формування резервів, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку, аналіз таблиці строків активів та пасивів (ризик ліквідності) та інше наведено в Аудиторському звіті за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку.

 

 

 

^ Генеральний директор ТОВ АФ “Об’єднана аудиторська група”

 

 

 

Жучкова І.В.

 

Свідоцтво  НБУ на право здійснення аудиту банків   № 0000002

 

 

Сертифікат НБУ на право здійснення аудиту банків   № 0000023

 

 

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серія АА № 514.

 

 
Похожие:

Висновок незалежних аудиторів iconВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
Висновок незалежних аудиторів iconАудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік
Акб «автокразбанк» (далі Банк) станом на 31 грудня 2007 року, фінансових звітів про фінансові результати, руху грошових коштів та...
Висновок незалежних аудиторів iconУ поняття «управління якістю» входять такі аспекти
Планування капіталовкладень у якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику,...
Висновок незалежних аудиторів iconТестовые задания по неорганической химии
При порівнянні оксигеновмісних кислот хлору за силою І окисними властивостями можна зробити висновок із більшенням ступеня окиснення...
Висновок незалежних аудиторів iconАудиторський висновок
Ат «ерде банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають: загальну інформацію про діяльність Банку, баланс, звіт про фінансові результати,...
Висновок незалежних аудиторів iconАудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси»...
Акб «новий» (далі – Банк) за 2007 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница