Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"


Скачать 97.46 Kb.
НазваниеДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Дата публикации05.07.2013
Размер97.46 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > ДокументыДодаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01
Підприємство
за ЄДРПОУ
Територія
за КОАТУУ
Форма власності
за КФВ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
АдресаБаланс
на ____________________ 20__ р.

Форма N 1  Код за ДКУД   1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість 010

первісна вартість 011

накопичена амортизація 012

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:


залишкова вартість 030

первісна вартість 031

знос 032

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість 035

первісна вартість 036

накопичена амортизація 037

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080

^ II. Оборотні активи


Виробничі запаси 100

Поточні біологічні активи 110

Незавершене виробництво 120

Готова продукція 130

Товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість 160

первісна вартість 161

резерв сумнівних боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170

за виданими авансами 180

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230

в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

^ Усього за розділом II 260

^ III. Витрати майбутніх періодів 270

Баланс 280


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал


Статутний капітал 300

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360 (      ) (      )
Вилучений капітал 370 (      ) (      )
Усього за розділом I 380

^ II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

^ Усього за розділом II 430

^ III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470

^ Усього за розділом III 480

^ IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540

з бюджетом 550

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570

з оплати праці 580

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов'язання 610

^ Усього за розділом IV 620

^ V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640


Керівник


Головний бухгалтер
Похожие:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
Закон України от 16. 07. 99 г.№996-хіу,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconЗаконукра ї н и
...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconOverview баланс баланс (2) стр-ра баланса ликвидность Sheet 1: баланс

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" icon27. Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических...
Внешнеторговый баланс включает фактически оплаченные и осуществлённые в кредит товарные сделки. Внешнеторговый баланс составляется...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconТеоретичний матеріал до теми №2 (2 семестр) Організаційні та розпорядчі документи положення
Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу,...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\" iconOverview баланс Оборотно-сальдовая и шахматка Sheet 1: баланс

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница