19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори


Скачать 128.66 Kb.
Название19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори
Дата публикации21.07.2013
Размер128.66 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы

Тема 19

УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Основні поняття та категорії

Автоматичні (вбудовані) стабілізатори — економічні механізми, дія яких зменшує реакцію ВНП на зміни сукупного попиту, а саме: автоматична зміна податкових надходжень за прогресивної системи оподаткування, допомога на випадок безробіття, соціальна допомога та інші соціальні трансферти.

Антиінфляційна політика — політика уряду, спрямована на: 1) подолання інфляції радикальними заходами; 2) обмеження темпів зростання цін з метою адаптації (пристосування) до наявної ситуації. Довгострокова антиінфляційна політика має на меті ліквідацію інфляційних очікувань населення шляхом подолання бюджетних дефіцитів, контролю за зростанням грошової маси, формування належних обсягів золотовалютних резервів тощо. Короткострокова антиінфляційна політика спрямована на обмеження темпів інфляції шляхом зменшення диспропорції між сукупним попитом і сукупною пропозицією.

^ Антикризова (кон'юнктурна) політика — політика уряду, спрямована на регулювання коливань економічної активності в суспільстві в періоди передкризового стану і на запобігання розвитку економічних криз. Найважливішими її інструментами є зміна облікової ставки, операції з купівлі-продажу державних цінних паперів на відкритому ринку, зміна норми обов'язкових банківських резервів, зміна видатків державного бюджету, податкових ставок, заробітної плати, інвестиційних програм.

^ Відмови ринку — небажання або неспроможність ринку задовольнити потреби суспільства чи окремих груп індивідів.

Грошово-кредитна (монетарна) політика — сукупність форм та інструментів державного впливу на пропозицію грошей з метою регулювання економічного циклу, попередження та подолання спаду виробництва, досягнення макроекономічної рівноваги за умов повної зайнятості та відсутності інфляції. Визначається урядом, реалізується центральним банком країни. Основні інструменти: операції на відкритому ринку цінних паперів, зміна облікової ставки, маніпуляції з нормою обов'язкових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати на рахунках у центральному банку.

^ Державний (урядовий) борг — сума заборгованості держави перед кредиторами; нагромаджена сума позичених урядом коштів для фінансування дефіцитів. Складається із заборгованості за випущеними і непогашеними внутрішніми державними позиками (внутрішній державний борг); фінансових зобов'язань країни перед іноземними кредиторами на певну дату (зовнішній державний борг). Загальний обсяг внутрішньої заборгованості держави поділяється на: 1) монетизований борг, який складається з боргів, опосередкованих кредитними взаєминами держави з банками; 2) немонетизований борг, який складається з невиконаних державою фінансових зобов'язань, передбачених чинним законодавством (заборгованість з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, інших видів соціальних виплат), та із заборгованості перед реальним сектором економіки (заборгованість за державними замовленнями, надання послуг державними установами тощо).

^ Дискреційна фіскальна політика — політика уряду, пов'язана зі свідомим маніпулюванням податками та державними видатками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання, основними засобами (інструментами) якої є зміна програм суспільних робіт та інших програм, пов'язаних з видатками держави; зміна програм "трансфертного типу" (перерозподільних), циклічні зміни рівня податкових ставок. Є пролонгованою в часі, оскільки зміни структури державних видатків або ставок оподаткування передбачають тривале обговорення цих заходів у вищому законодавчому органі.

^ Економічна політика — система економічних цілей та засобів (інструментів), які забезпечують вирішення стратегічних (довгострокових) і тактичних завдань розвитку економічної системи країни, втілених у державних (урядових) програмах.

^ Кредитна експансія — економічна політика, спрямована на підвищення рівня зайнятості і зростання обсягів виробництва шляхом збільшення пропозиції грошей.

^ Кредитна рестрикція — економічна політика, спрямована на запобігання економічної кризи і зниження темпів інфляції шляхом обмеження пропозиції грошей.

^ Наслідки державного боргу — 1) короткострокові, пов'язані з проблемою "витіснення" інвестицій зі сфери виробництва; 2) довгострокові, які отримали назву "тягар" боргу, що впливає на нагромадження капіталу та споживання майбутніх поколінь, тобто на довгострокове економічне зростання.

^ Недискреційна (автоматична) фіскальна політика — політика, що базується на дії вбудованих стабілізаторів, які забезпечують природне пристосування економіки до фаз ділової кон'юнктури.

^ Непрямі (економічні) методи урядового впливу — система правових та економічних інструментів, за допомогою яких держава впливає на поведінку економічних суб'єктів, а також на функціонування і результати економіки, не обмежуючи економічну свободу суб'єктів господарювання.

^ Приватні блага — блага, споживання яких одними особами виключає можливість їх одночасного споживання іншими; блага, що мають ознаки подільності (можливості купувати їх поштучно чи дрібними партіями), платності (можливості придбання цих благ тими, хто в змозі за них заплатити), вилучення зі споживання тих, хто не хоче і не може заплатити за ці блага.

^ Прямі (адміністративні) методи урядового впливу — методи урядового впливу, що базуються на владно-розпорядчих відносинах і виявляються у формі адміністративного впливу на поведінку економічних суб'єктів, обмежуючи певною мірою їхню економічну свободу (дозволи, регламентація діяльності суб'єктів господарювання, цільове фінансування, зняття мита, пільги на кредитування експорту, державні замовлення тощо).

^ Соціальне обов'язкове страхування — гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості (пенсійне страхування), у випадку захворювання, втрати працездатності (медичне страхування), підтримання материнства та дитинства (соціальна допомога сім'ям з дітьми), а також соціальна допомога малозабезпеченим, інвалідам, ветеранам.

^ Соціальна політика — політика уряду, спрямована на: 1) забезпечення нагромадження людського та соціального капіталів; 2) соціальний захист вразливих верств населення.

^ Стримулювальна фіскальна політика (фіскальна експансія) — урядова політика, яка: 1) в короткостроковому періоді має на меті подолання циклічної кризи в економіці шляхом збільшення державних видатків, зниження податків або комбінування цих заходів; 2) в довгостроковому періоді спрямована на зниження податків з метою розширення пропозиції факторів виробництва та збільшення економічного потенціалу.

^ Стимулювальна фіскальна політика (фіскальна рестрикція) — урядова політика, яка має на меті обмеження циклічного підйому економіки шляхом зменшення державних видатків, збільшення податків або комбінування цих заходів. У короткостроковому періоді дає змогу знизити темпи інфляції ціною зростання безробіття і скорочення виробництва. У довгостроковому періоді може викликати стійке скорочення сукупної пропозиції і активізацію елементів механізму стагфляції, особливо за умов пропорційного скорочення державних видатків за всіма статтями бюджету, що призводить до значного скорочення державних інвестицій в інфраструктуру ринку праці.

^ Суспільні блага — блага, які водночас можуть споживатися багатьма особами, незалежно від того, може чи не може їх оплатити кожний окремий споживач; блага, що мають ознаку неподільності (неможливості їх продажу для споживання окремим покупцям), на них не поширюється або поширюється обмежено принцип вилучення зі споживання тих, хто не може або не хоче їх оплатити. Поділяються на чисті (на них не поширюється принцип вилучення) та змішані (можливе вилучення зі споживання тих, хто не хоче або не може їх оплатити), які, в свою чергу, поділяються на загальнодоступні (земля, надра, флора та фауна в природних лісах і водоймах) та платні (бібліотеки, освіта та медична допомога).

^ Фіскальна політика — сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних видатків, спрямованих на забезпечення повної зайнятості, рівноважного платіжного балансу та економічного зростання за умов виробництва неінфляційного ВВП.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ 19

Тестові завдання

1. Економічний дирижизм є системою соціально-економічних відносин, у якій домінують:

а) ринкові регулятори, роль держави зведена до мінімуму;

б) державні регулятори, роль ринку зведена до мінімуму;

в) фіскальні регулятори, роль держави зведена до мінімуму;

г) монетарні регулятори, роль ринку зведена до мінімуму.

^ 2. Економічний лібералізм — система соціально-економічних відносин, у якій домінують:

а) ринкові регулятори, роль держави зведена до мінімуму;

б) державні регулятори, роль ринку зведена до мінімуму;

в) фіскальні регулятори, роль держави зведена до мінімуму;

г) монетарні регулятори, роль ринку зведена до мінімуму.

^ 3. Мінімальну межу урядового впливу визначає:

а) фіскальне регулювання;

б) виробництво суспільних благ;

в) правова база функціонування економіки;

г) урегулювання екстернальних негативних впливів.

^ 4. Максимальну межу урядового впливу визначає:

а) правова база функціонування економіки;

б) виробництво суспільних благ та урегулювання екстернальних негативних впливів;

в) співвідношення видатків з бюджету та виграшу у соціально-економічній ефективності;

г) урегулювання екстернальних негативних впливів.

^ 5. Бюджетно-податковим засобом стимулювання економічного зростання не є:

а) зменшення податків;

б) зменшення бюджетного дефіциту;

в) збільшення обсягу державних закупівель;

г) збільшення трансфертів домогосподарствам і бізнесу.

^ 6. Монетарним чинником стимулювання економічного зростання є:

а) збільшення облікової ставки;

б) зростання норми обов'язкових банківських резервів;

в) продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

г) викуп центральним банком державних цінних паперів у населення.

^ 7. Обмежувальна політика економічного зростання застосовується в період:

а) економічної кризи;

б) економічного пожвавлення;

в) депресивного стану економіки;

г) стрімкого зростання економіки.

^ 8. Обмежувальним фіскальним заходом не є зменшення:

а) податків;

б) бюджетного дефіциту;

в) обсягу державних закупівель;

г) трансфертів домогосподарствам і бізнесу.

^ 9. Доцільність виробництва суспільних благ визначається тим, що:

а) сумісна вигода від їх споживання дорівнює суспільним витратам;

б) сумісна вигода від їх споживання перевищує суспільні витрати;

в) суспільні блага мають вищу ефективність, ніж приватні блага;

г) відбувається рівномірний розподіл витрат і вигод.

^ 10. Економічними інструментами економічної політики є:

а) запровадження державних норм і стандартів;

б) індикативне планування й прогнозування;

в) автоматичні стабілізатори;

г) ліцензування.

^ 11. Адміністративними інструментами економічної політики є:

а) ліцензування;

б) автоматичні стабілізатори;

в) державні закупівлі товарів та послуг;

г) трансферти домогосподарствам і бізнесу.

^ 12. Основною функцією держави в ринковій економіці не є:

а) захист конкурентного середовища;

б) мінімізація негативних екстерналій;

в) виробництво суспільних благ;

г) ціноутворення.

^ 13. Економічна ефективність у державному секторі, на відміну від приватного, характеризується тим, що пріоритет надається:

а) стабільності цін;

б) отриманню прибутку;

в) задоволенню суспільних потреб;

г) задоволенню потреб у змішаних благах.

^ 14. Макроекономічна ефективність не характеризується пріоритетністю:

а) отримання прибутку;

б) задоволення суспільних потреб;

в) зростання суспільної продуктивності праці;

г) збалансованого, пропорційного розвитку економіки.

^ 15. Обмежувальним заходом монетарної політики є:

а) зниження облікової ставки;

б) зростання норми обов'язкових банківських резервів;

в) збільшення трансфертів домогосподарствам і бізнесу;

г) викуп центральним банком державних цінних паперів у населення.

^ 16. Джерелом перерозподільних процесів у державному секторі є:

а) трансферти;

б) перерозподіл власності;

в) створення суспільних благ;

г) державний борг.

^ 17. Опосередкованою урядовою фінансовою підтримкою суб'єктів господарювання є:

а) інвестування;

б) страхування кредитів;

в) пільгове оподаткування;

г) придбання продукції за підвищеними цінами.

^ 18. Прямою урядовою фінансовою підтримкою суб'єктів господарювання не є:

а) субсидування;

б) кредитування;

в) інвестування;

г) страхування кредитів.

^ 19. Державний сектор не може бути створений за рахунок:

а) націоналізації приватних підприємств;

б) будівництва державних підприємств;

в) викупу державою приватних підприємств;

г) денаціоналізації державних підприємств.

^ 20. Зниження кредитного рейтингу певної країни, як правило, веде до:

а) збільшення надходження до країни іноземних інвестицій;

б) запровадження пільгових умов щодо отримання країною іноземних кредитів;

в) підвищення процентної ставки за іноземними кредитами;

г) зниження процентної ставки за іноземними кредитами.

^ 21. У період депресії держава повинна:

а) знижувати податкові ставки;

б) підвищувати податкові ставки;

в) зменшувати державні видатки;

г) скорочувати грошову пропозицію.

^ 22. У період буму держава повинна:

а) збільшувати державні видатки;

б) збільшувати грошову пропозицію;

в) збільшувати обсяги інвестицій;

г) підвищувати ставки оподаткування.

^ 23. Під час кризи уряд:

а) знижує податкові ставки та зменшує облікову ставку;

б) підвищує податкові ставки та знижує норму обов'язкових банківських резервів;

в) зменшує державні видатки та підвищує облікову ставку;

г) зменшує грошову пропозицію та підвищує податкові ставки.

^ 24. Під час буму уряд:

а) збільшує державні видатки та підвищує облікову ставку;

б) збільшує грошову пропозицію та знижує норму обов'язкових банківських резервів;

в) збільшує інвестиції та знижує податкові ставки;

г) збільшує ставки оподаткування та підвищує облікову ставку.

25. Лауреатом Нобелівської премії з економіки, автором та співавтором фундаментальних праць "Лекції з економічної теорії державного сектору", "Економіка державного сектору" є:

а) Дж. Акерлоф;

б) Р. Мертон;

в) Дж. Стігліц;

г) Е. Остром.

Похожие:

19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та...
Автоматичні (вбудовані) стабілізатори — економічні механізми, дія яких зменшує реакцію внп на зміни сукупного попиту, а саме: автоматична...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори iconОсновні поняття та категорії теми №6
...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon20 теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки україни основні...
Наслідком такої приватизації є поступове зосередження засобів виробництва та великих пакетів акцій високорентабельних підприємств...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon22 Основні поняття та категорії Антиглобалізм
Більшість прибічників таких поглядів не сприймає термін "антиглобалісти", називаючи себе "рух рухів", "альтерглобалізм" тощо
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори iconТеорія грошей І грошового обігу основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори iconТеорія грошей І грошового обігу основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon5 форми організації суспільного виробництва та їх еволюція основні...
Блага економічні — блага, які є результатом економічної (трудової) діяльності людей І яким властива обмеженість як за обсягом,...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon5 форми організації суспільного виробництва та їх еволюція основні...
Блага економічні — блага, які є результатом економічної (трудової) діяльності людей І яким властива обмеженість як за обсягом,...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори iconПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та категорії Автоматичні (вбудовані) стабілізатори icon16 макроекономічна нестабільність І економічне зростання основні...
Абсолютний приріст виробництва — один із ключових показників економічного зростання, який визначається за формулою
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница