— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план —


Скачать 99.28 Kb.
Название— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план —
Дата публикации21.07.2013
Размер99.28 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Афера — сумнівна угода, шахрайська бізнес-операція.

Безпека підприємства — стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від мафіозно-тіньових структур, нечесної конкуренції і монополій, некомпетентних рішень органів влади, недосконалих законів, а також здатність протистояти цим загро­зам і реалізувати внутрішні цілі.

Бізнес — підприємницька, комерційна чи будь-яка інша ді­яльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку.

Бізнесмен — ділова людина, що має власну справу.

Бізнес-план — документ, в якому дано комплексне обґрунту­вання стратегії (програми) діяльності підприємства на основі її поточного та перспективного планування.

Венчурні операції — господарські операції, пов'язані з кредиту­ванням і фінансуванням нововведень, досліджень і розробок, впро­вадженням винаходів і відкриттів, які здійснюються переважно інноваційними банками та пов'язані зі значними ризиками.

Відмивання грошей — сукупність нечесних операцій із гроши­ма, отриманими незаконним способом, які здійснюють таким чи­ном, щоб створити враження про легальні джерела їх появи в суспільстві: фіктивні угоди, вкладення нетрудових доходів в іноземні банки, підпільна купівля цінних паперів, перепродаж неру­хомості тощо. Найбільш лицемірною формою відмивання грошей є спонсорство, пожертвування, благодійництво тощо.

^ Гедоністична поведінка — прагнення індивіда до поліпшення власного добробуту задля максимізації насолоди від життя.

Ґешефт — торгова операція, прибуткова справа, вигідна угода.

Дерегулювання — скорочення державної регламентації під­приємницької діяльності.

Диверсифікати— багатогалузеві корпорації, об'єднані систе­мою участі, виробничою кооперацією, патентно-ліцензійними угодами, спільними виробничими та науково-дослідними програ­мами, єдиною системою фінансування.

Договір (контракт) — дво- або багатостороння угода між еконо­мічними суб'єктами щодо прав та обов'язків кожного з її учасни­ків.

Екаутинг— специфічна сфера бізнесу, пов'язана зі збором, об­робкою, аналізом, класифікацією та оформленням різних видів інформації у сфері фінансів.

Екологізація— процес послідовного впровадження нової тех­ніки і технології, нових форм організації виробництва, виконан­ня управлінських та інших рішень, які дають змогу підвищити ефективність використання природних ресурсів з одночасним збереженням і поліпшенням природного середовища.

^ Економічна безпека підприємництва — незалежність суб'єктів підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції підприємств-монополістів, непередбачуваних договорами дій партнерів, нераціональної економічної і правової політики дер­жави та інших чинників, що дає змогу привласнювати більшу частину законно отриманих прибутків.

Експлерент— фірма-новатор, яка свідомо йде на значний ри­зик та ставить отримання прибутку у залежність від обдаровано­сті своїх інтелектуалів, їх плідних ідей та пропозицій.

^ Зона вільного підприємництва — частина території країни, на якій завдяки створенню державою сприятливих умов здійсню­ється спільна підприємницька діяльність. Похідними є зона віль­ної торгівлі, зона спільного підприємництва. Більш широке по­няття — вільна економічна зона.

Інжиніринг — надання послуг фірмою-консультантом фірмі-Клієнту при будівництві промислових та інших об'єктів.

Інноваційна модель підприємництва — підприємницька діяльність, спрямована на оптимізацію потенціалу дохідності шляхом застосування нових, нетрадиційних підходів, пошуку нових ресурсів та їх комбінацій, нових систем управління тощо, заохо­чення творчості, новаторства, ініціативи.

Інновація — нововведення в галузі техніки, технології, органі­зації праці та управління, засноване на досягненнях науки та передовому досвіді, а також використання цього нововведення економічними суб'єктами з метою отримання конкурентних переваг.

Картель — угода (гласна або негласна) між підприємствам, які зберігають свою виробничу та комерційну самостійність, щодо проведення єдиної цінової політики, розподілу ринків та узгодження умов збуту тощо.

^ Класична модель підприємництва — підприємницька діяльність, спрямована на максимізацію доходу шляхом застосуванні підходів, вироблених на основі попереднього досвіду, мінімізації ризику, заохочення стабільності та ефективності.

Комерсант — особа, яка самостійно здійснює торговельну іншу підприємницьку діяльність і укладає ринкові угоди.

Комерція — торговельна та торговельно-посередницька діяльність, участь або сприяння продажу товарів і послуг; у широко» розумінні — будь-яка підприємницька діяльність.

Компанія — об'єднання юридичних і фізичних осіб, підприємців з метою здійснення виробничої, торговельної, фінансової іншої діяльності (об'єднання, товариство, фірма, корпорації тощо). Має статус юридичної особи.

Конгломерат — форма об'єднання підприємств на основі інтенсивної експансії головної фірми у численні, технологічно пов'язані між собою галузі економіки, шляхом скуповування і цій відповідних підприємств.

Концерн — об'єднання багатьох промислових, фінансовій торговельних та інших підприємств, які формально зберігаю1! свою самостійність, але фактично підпорядковані фінансово» контролю головної фірми.

Кооператив — об'єднання громадян з метою сумісного виробництва та збуту продукції, закупівлі та споживання товарів і послуг, будівництва та споживання житла тощо.

^ Корпорація (акціонерне товариство) — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, які посвідчують майнові права їхніх власників (акціонерів), зокрема право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та право на управління акціонерним товари­ством.

Корупція — комерціалізація посадовими особами своїх обо­в'язків; негативне соціально-економічне явище, тісно пов'язане з шахрайством, лобізмом, мафією, кумівством, хабарництвом, роз­краданням державного або колективного майна, кар'єризмом тощо, що є підґрунтям для тіньової підприємницької діяльності.

Лізинг — форма довгострокової оренди, де орендодавачем є лі­зингова компанія. Орендатор бере на себе відповідальність за збе­реження орендованого майна, сплату орендних платежів, подат­ків та страхових платежів. Термін оренди майна становить від 40 до 90 % звичайного терміну експлуатації об'єктів, що здаються в оренду.

Об'єкт підприємництва — сукупність певних видів економіч­ної діяльності, в межах якої шляхом комбінації ресурсів підпри­ємець домагається максимізації прибутку.

Підприємець — бізнесмен, що постійно генерує нові ідеї в еко­номічній діяльності, формує нові ресурси, ринки, продукує інно­ваційні управлінські рішення.

Підприємництво — складне, багатоаспектне поняття, яке в економічній літературі розглядається як: 1) економічна катего­рія,що виражає відносини між суб'єктами господарської діяль­ності, спрямованої на забезпечення комерційного успіху; 2) тип господарської поведінки, що ґрунтується на самостійності, неза­лежності та повній відповідальності суб'єктів господарювання за наслідки прийнятих рішень, спрямованих на досягнення комер­ційного успіху; 3) мистецтво господарювання, пов'язане з нова­торством, організаторською та управлінською творчістю, які да­ють можливість домагатися комерційного успіху; 4) спосіб еконо­мічного мислення, властивий людям, здатним до інновацій, продукування оригінальних ідей та підходів до вирішення госпо­дарських проблем.

^ Підприємництво венчурне — підприємницька діяльність у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отри­мання максимального прибутку.

Підприємство — господарська ланка, якій властива економічна відособленість, технологічна зумовленість факторів виробництва, певне місце у системі суспільного розподілу праці та соціумі; юридична особа, що має певні права та зобов'язання.

^ Підприємство державне — підприємство, що перебуває у власності держави. Керівники таких підприємств призначаються державними органами або працюють за контрактами.

^ Підприємство змішане (спільне) — підприємство, що перебуває у власності держави і недержавних власників.

Підприємство індивідуальне — підприємство, що є власні однієї особи, яка несе фінансовий ризик та виключну відповідність за управління.

^ Підприємство колективне — підприємство, засноване на м ні, що є власністю осіб, які його утворили.

Підприємство комунальне — підприємство, що перебуває у власності органів влади адміністративно-територіальних утворень.

^ Принципи підприємницької діяльності — спрямованість підприємницької діяльності на задоволення запитів, смаків та уподобань споживачів; прагнення підприємців до інновацій, максимального використання конкурентних переваг, дотримання принципів ділової етики; постійний творчий пошук, прагматизм дотримання демократичних традицій.

Синдикат — форма об'єднання підприємств однієї галузі, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність.

Технопарк — одна з форм венчурного підприємництва (ризикових фірм).

^ Товариство (партнерство) — об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для спільної господарської діяльності. Розрізняють: повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, змішане (командитне) товариство.

^ Товариство з обмеженою відповідальністю — об'єднання громадян та/або юридичних осіб для здійснення сумісної господарської діяльності, що ґрунтується на відповідальності, обмеженій капіталом підприємства.

^ Товариство змішане (командитне) — спрямоване на здійснення сумісної діяльності договірне об'єднання фізичних і/або юридичних осіб, які поділяються на дійсних членів (комплементарів), що несуть повну (необмежену) відповідальність за зобов'язаннями товариства, та членів-вкладників (командитістів), котрі відпові­дають за зобов'язаннями товариства лише своїми внесками.

^ Товариство повне — об'єднання громадян та/або юридичних осіб для здійснення сумісної господарської діяльності на основі угоди (договору) між ними. Члени такого товариства зберігають повну самостійність та несуть повну солідарну відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм майном.

^ Торговельна мережа — два чи більше магазини, які перебува­ють у загальному володінні та під загальним контролем, прода­ють товари аналогічного асортименту, мають спільну службу за­купівель та збуту а, можливо, й аналогічне архітектурне оформ­лення.

Трест — форма об'єднання підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають юридичну та економічну самостійність у виробництві та збуті продукції.

^ Фінансово-промислові групи (ФПГ) — форма об'єднання вели­ких промислових підприємств з банками, торговельними фірма­ми, страховими, пенсійними, інвестиційними й іншими компані­ями, кожний учасник якого зберігає самостійність; водночас є стратегічний і фінансовий центр, який контролює діяльність гру­пи, спрямовує її розвиток та забезпечує його інвестиціями.

Франчайзинг — найпоширеніша форма інтеграції малого і ве­ликого підприємництва в галузі збуту, за якої головна велика компанія (франчайзер) заключає угоду з малими та середніми не­залежними підприємствами (франчайзі) щодо надання їм ви­ключного права на продаж товарів чи послуг під торговельною маркою компанії-франчайзера.

Юридична особа — ділове підприємство, що має власний ста­тут, рахунок у банку та внесене у державний реєстр, тобто про­йшло процедуру офіційного заснування.

Похожие:

— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconПлан: Буття як предмет філософського аналізу Форми та структура буття
Без відповіді на неї людина не зможе осягнути власну природу та адекватно зрозуміти зовнішню реальність. Взаємозв’язок питань про...
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconСуспільство як соціальна система
Суспільство це об'єднання людей, яке має такі чотири ознаки: воно самовідтворюється,має певну територію,має спільні елементи, культури,має...
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconТи знаєш, що ти людина?

— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconКиївський Національний Університет
Реєструємо власну поштову скриньку, заповнюючи відповідні данні про себе наступним чином
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — icon1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження...
Х. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — icon1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження...
Х. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconРегламентації суспільного життя на основі традицій
Аристотель стверджував, що людина за своєю природою є істотою політичною, тому що вона
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconГригорій Сковорода "Всякому місту звичай І права"
Бджола це мудра людина, "що у своєму ділі працює". Шершень- це уособлення паразитів
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconКонкретна людина, яка відповідатиме на запитання анкети
Одиниці відбору — об’єкти, у межах яких проводиться подальший відбір при використанні багатощаблевої вибірки
— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план — iconПальто з натурального хутра має повну собівартість 1000 грн. Рівень...
Пальто з натурального хутра має повну собівартість 1000 грн. Рівень рентабельності даного виробу 33%. Надбавка за високу якість І...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница