Закон попиту відображає


Скачать 177.77 Kb.
НазваниеЗакон попиту відображає
Дата публикации21.07.2013
Размер177.77 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Банк > Закон
Варіант 1

1. Початковий рівень

1. Закон попиту відображає:

а) пряму залежність обсягу попиту на товар від ціни цього товару;

б) обернену залежність обсягу попиту на товар від ціни цього товару;

в) пряму залежність попиту на товар від доходу покупця;

г) обернену залежність попиту на товар від доходу покупця.
2. Крива пропозиції зміщується праворуч за умов:

а) технологічного прогресу;

б) зростання цін на ресурси;

в) підвищення норми оподаткування;

г) песимістичних очікувань підприємців.
3. ^ Взаємодоповнюючі товари (комплементи) — це товари:

а) попит на які не залежить від їхньої ціни;

б) пропозиція яких не залежить від їхньої ціни;

в) здатні задовольняти одну й ту саму потребу незалежно один від одного;

г) споживання одного з яких обов'язково потребує споживання інших.
4. Лауреатом Нобелівської премії з економіки, науковою слугою якого став розвиток теорії попиту й "очищення" її від з лишків психологізму, пов'язаних із поняттям граничної корисності, є:

а) С. Кузнець;

б) Дж. Хікс;

в) Д. Норт;

г) Г. Бекер.
5. ^ Закон конкуренції виражає найсуттєвіші стійкі постійно повторювані причинно-наслідкові взаємозв'язки та взаємозалежності:

а) всіх економічних явищ і процесів;

б) згідно з якими виробництво й обмін товарів мають здійснюватися на основі їхньої вартості;

в) між економічними суб'єктами у боротьбі за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою максимізації прибутку;

г) згідно з якими відсутність торгових бар'єрів забезпечує продаж певного товару в усіх країнах за однаковою ціною.
6. ^ В основу класифікації типів ринків, запропонованої німецьким економістом Г. фон Штакельбергом, покладено критерій:

а) типу продукту, який реалізується на ринку;

б) типу конкуренції, що має місце на ринку;

в) кількості суб'єктів ринку з боку попиту і пропозиції;

г) ступеня впливу на ціну продукції окремого суб'єкта ринку.

7. ^ Прагнучи до спільної максимізації прибутку, фірми можуть організуватися в:

а) картель;

б) корпорацію;

в) природну монополію;

г) монополістично конкурентний ринок.
8. Перший антимонопольний закон у світі був прийнятий

а) Німеччині;

б) Росії;

в) Японії;

г) США.
9. Чи є помилка на поданому графіку попиту?




а)помилок немає;

б)неправильно позначені осі;

в)неправильне розміщення кривої;

г) неправильне позначення кривої.
10. ^ Факторами змін попиту не є:

а) зміна кількості покупців;

б) зміна доходів покупців;

в) зміна цін на доповнюючі товари;

г) зміна моди;

д) зміна збутової політики підприємства;

е) правильно вказано у п. г, д.

^ 11. Який вид попиту характеризують на­ведені нижче графіки?

а) абсолютно нееластичний;

б) надто еластичний;

в) нееластичний (малоеластичний);

г) абсолютно еластичний.

71)



^ 12. Які з перелічених нижче товарів мо­жуть бути найкращими прикладами попиту: надто еластичного ?

а) хліб;

б) картопля окремого виробника на конкурентному ринку;

в) життєво необхідні ліки;

г) послуги таксі;

д) відповідного прикладу не наведено.
^ 13. Що ілюструє цей графік?

а) зміну попиту;

б) зміну пропозиції;

в) збільшення пропозиції;

г) зменшення пропозиції;

д) зміну величини пропозиції.



^ 14. Із зміною якого фактора не можна пов'язувати зміну пропозиції спеціалістів з менеджменту?

а) вартість витрат на підготовку;

б) кількість навчальних закладів, які здійснюють підготовку менеджерів;

в) величина подоходного податку, який сплачують викладачі;

г) рівень плати за навчання за спеціальностями: економіка підприємства, менеджмент у бізнесі.
^ 15. Що з переліченого нижче найприйнятніше як ціна при побудові графіка пропозиції трудових послуг на ринку праці?

а) прожитковий мінімум;

б) заробітна плата;

в) середня заробітна плата у галузі;

г) мінімальна заробітна плата, встановлена державою.


 1. ^ Конкуренція в економіці:

а) спричиняє лише збитки більшості підприємців;

б) небажане явище для підприємців;

в) малобажане явище для підприємців;

г) забезпечує підприємцю свободу вибору.
^ 17. Чи можна вважати в м. Дніпропетровську суто мо­нопольним:

а) розповсюдження газет;

б) продаж бензину;

в) надання телефонних послуг;

г) перевезення вантажів автотранспортом;

д) правильна відповідь відсутня.
^ 18. Що не належить до нецінових методів ведення конкурентної боротьби:

а) реклама;

б) обслуговування покупців після продажу;

в) збереження ціни за поліпшенної якості товару;

г) збереження ціни з погіршенням якості товару;

д) правильно вказане у п. в, г;

е) правильна відповідь не названа.
^ 19. У якому році в Україні було прийнято першийспеціальний антимонопольний законодавчий акт?

а) 1985 р.; в) 1992 р.;

б) 1989 р.; г) 1993 р.
20. Корпорація - це...

а) Форма монополії.

б) Акціонерне товариство відкритого типу.

в)Приватне підприємство, яке має значну частку галузевого
обсягу виробництва.

г)Торгова фірма.
^ 2. Середній рівень
1. Фондовий ринок - це...

а). Позабіржовий ринок.

б) Ринок з купівлі-продажу цінних паперів.

в) Система фондових бірж.

г) Ринок інвестицій.
^ 2. Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є...

а) Випуск диференційованих товарів.

б) Горизонтальна крива попиту на продукцію.

в) Випуск однорідної продукції.

г) Велика кількість покупців та продавців.


^ 3. Товарна біржа є...

а) Асоціацією торговців, які об'єднуються з метою впорядкування торгівлі та полегшення торгових операцій.

б)Місцем продажу сільськогосподарських товарів, металів та енергоносіїв.

в)Асоціацією торговців, які об'єднуються з метою визначення ціни товарів і розподілу квот на їх реалізацію.

г) Місцем продажу грошей та цінних паперів.

^ 4. На відміну від досконало конкурентної фірми, монополіст...

а) Має справу з абсолютно еластичною кривою попиту.

б) Може продати будь-який обсяг продукції за будь-якою ціною.

в) Може призначити будь-яку ціну на свою продукцію.

г) За певною кривою ринкового попиту обирає таку комбіна­цію ціни та обсягу виробництва, яка принесе йому макси­мальний прибуток.
^ 5. Двома рівнями банківської системи виступають...

а) Комерційні банки і кредитні установи.

б) Центральний банк і комерційні банки.

в) Центральний банк і ощадний банк.

г) Комерційні банки та інвестиційні банки.
6. Страхова компанія протягом року уклала 1400 страхових угод на суму 60000 грн., надала 25000 грн. на півроку під 20% річних і сплатила 11600 за страховими полісами (угодами). В результаті здійснених операцій страхова компанія отримала...

а) 59400 грн. прибутку.

б) 76600 грн. валового доходу.

в) 50900 грн. валового доходу.

г) 50900 грн. прибутку.
^ 7. Ринкова рівновага - це...

а) Збіг інтересів виробників та продавців.

б) Ситуація, при якій продається максимальна кількість да­ного товару.

в) Ситуація, при якій кількість покупців дорівнює кількості продавців.

г) Ситуація, при якій певна величина попиту дорівнює певній величині пропозиції.
^ 8. Якщо на ринку хліба величина попиту перевищує величину пропозиції, то очевидно, що...

а) Державою прийнято рішення про зниження ціни на хліб.

б) Державою прийнято рішення про підвищення ціни на хліб.

в) Зменшились доходи споживачів.

г) Збільшились доходи споживачів.
9. Ціна Р1 (див. графік нижче) буде рівноважною, якщо...

а) Уряд встановить ціну на даний товар рівну Р1

б) Збільшиться ціна товару-субституту.

в) Знизиться орендна плата за виробничі приміщення.

г) Знизиться ціна товару-комплементу.


^ 10. Ціни на свіжі помідори зростають узимку в порівнянні з кінцем літа внаслідок...

а) Зменшення бажання споживачів мати свіжі овочі взимку.

б) Зростання доходів споживачів узимку в порівнянні з літнім періодом відпусток.

в) Зниження величини пропозиції свіжих помідорів узимку.

г) Зниження пропозиції свіжих помідорів узимку.
^ 11. Функція попиту має вигляд QD= 150 - 2P, а функція пропозиції Qs= 3Р + 25. Параметри точки ринкової рівноваги...

а) Р0 = 150, Q0= 250.

б) Р0 = 100, Q0= 25.

в) Р0 = 25. Q0= 100.

г) Р0 = 75. Q0= 150.
^ 12. Яке з наведених визначень найточніше розкриває конкуренції?

а) конкуренція — це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за привласнення найбільших прибутків;

б) конкуренція — це зіткнення інтересів товаровиробників та змагальність між ними найвигідніші умови виробництва і збуту товарів та привласнення найвищих прибутків.
^ 13. Які основні риси вільної конкуренції?

а) велика кількість конкурентів-виробників;

б) велика кількість конкурентів-продавців;

в) широке використання реклами.

^ 14. Яке з положень неправильно розкриває тісний взаємозв'язок між розвитком акціонерної власності та появою монополії?

а) акціонерна власність виникає передусім у процесі централізації капіталу (тобто об'єднан­ня, злиття раніше самостійних капіталів);

б) акціонерна власність вирішує ті проблеми в розвитку продуктивних сил, які неспроможна була вирішити індивідуальна капіталістична власність;.

в) акціонерна власність зумовлює розсіювання акцій серед багатьох власників.
^ 15. Які два основні види монополій розрізняють з боку продавця?

а) монопсонія (закупівля товарів або послуг одним покупцем);

б) ________________

Зазначте другий вид.
^ 16. Якому елементові діалектичного методу дослідження відповідає виділення у монополії позитивних і негативних сторін конкуренції?

а) принципу історизму; '

б) методу абстракції;.

в) принципу суперечності.
^ 17. В якому з положень розкрито сутність закону попиту?

а) за незмінюваності всіх інших факторів зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту;

б) за незмінюваності всіх інших факторів зниження ціни не зумовлює відповідного зростання величини попиту;

в) за незмінюваності всіх інших факторів зростання ціни зумовлює відповідне зменшення величини попиту.
^ 18. Доки підприємство, фірма розширює випуск товарів за умови орієнтації на граничні витрати?

а) поки граничні витрати зрівняються з ціною продукції;

б) поки граничні витрати зрівняються з собівартістю продукції;

в) поки граничні витрати зрівняються з оптовими цінами промисловості.
^ 19. Який економічний зміст поняття "ефект заміщення"?

а) за нижчої ціни товару споживач хоче придбати дешевший товар замість аналогічних, які стали відносно дорожчими;

б) за нижчої ціни товару споживач хоче придбати більше цього товару, частково відмовляючи собі у придбанні дещо дорожчих альтернативних товарів.
^ 20. Як досягається рівновага попиту і пропозиції на рівні національних компаній і транснаціональних корпорацій?

а) через маркетингову діяльність;

б) використанням контрактної форми;

в) зниженням податку на прибутки.

^ 3. Достатній рівень

Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою



12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між визначеннями та назвами різ­них видів товарів.

1

Товари, попит на які не залежить від зміни доходів споживачів

А

Нейтральні

2

Товари, попит на які зменшується зі зростанням доходів споживачів

Б

Комплементи

3

Товари, попит на які збільшується

зі зростанням доходів споживачів і навпаки,

зменшується зі зменшенням їхніх доходів

В

Субститути

4

Товари, споживання одного з яких обов'язково потребує споживання інших

Г

Нормальні

5

Товари, здатні задовольняти одну й ту ж саму потребу незалежно один від одного

Д

Нижчі

Похожие:

Закон попиту відображає iconЧутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає
У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?
Закон попиту відображає iconДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг...
Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом...
Закон попиту відображає iconПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що
Закон попиту відображає iconЗакон пропозиції відображає
...
Закон попиту відображає iconЗв'язок яких явищ виражає закон попиту?
...
Закон попиту відображає iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Закон попиту відображає iconА Закон о рекламе б Закон о связях с общественностью в Закон о маркетинге г Закон о ребрендинге
Втупительный тест в российскую ассоциацию студентов по связям с общественностью (рассо)
Закон попиту відображає iconИстория политических и правовых учений
Он считал, что любой закон, принятый в надлежащем порядке, необходимо исполнять, даже если этот закон будет не справедлив. Закон...
Закон попиту відображає icon2 Закон о статусе судей говорит, что судьёй может быть гражданин РФ
Ст. 1195 гк рф, личный закон иностранцев, постоянно проживающих в рф, является закон РФ
Закон попиту відображає iconВопросы к зачету по химии за 1 полугодие для 9-го класса
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница