Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде


Скачать 196.47 Kb.
НазваниеЗагальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде
Дата публикации21.07.2013
Размер196.47 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Варіант 5

1. Початковий рівень
1. Зміни попиту, спричинені неціновими чинниками:

а) зміщують криву попиту;

б) не зміщують криву попиту;

в) зміщують криву попиту ліворуч;

г) зміщують криву попиту праворуч.
2. Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде:

а) еластичним за ціною;

б) нееластичним за ціною;

в) абсолютно еластичним за ціною;

г) немає правильної відповіді.
3. Товари, попит на які зростає зі зростанням доходів споживачів, є:

а) нижчими товарами;

б) нормальними товарами;

в) товарами Гіффена;

г) нейтральними товарами.
4. Концепція монополістичної конкуренції була розроблена:

а) А. Смітом;

б) А. Маршалом;

в) Дж.М. Кейнсом;

г) Е. Чемберліном.
5. ^ Гарантувальний тип конкурентної поведінки передбачає:

а) забезпечення стабілізації досягнутих на ринку позицій тривалу перспективу;

б) виробництво схожого з конкурентами товару;

в) забезпечення переваг над суперниками шляхом виробництва інноваційних товарів;

г) попередження дій конкурентів у галузі модернізації виробництва.

6^ . Природна монополія характеризується тим, щ:

а) зі зростанням обсягу виробництва середні витрати в довгостроковому періоді знижуються за широкого діапазону зміни обсягів випуску продукції;

б) зі зростанням обсягів виробництва граничні витрати в короткостроковому періоді дорівнюють загальним;

в) виникає стихійно, тоді як штучна монополія формується на основі домовленостей між конкретними фірмами;

г) зі зростанням обсягу виробництва постійні витрати в достроковому періоді збільшуються.
7. ^ Консорціум утворюється внаслідок об'єднання:

а) підприємств однієї або кількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва та вироблений продукт;

б) банків і виробничих корпорацій на основі тимчасових угод для спільного розміщення займу чи здійснення єдиного великомасштабного проекту;

в) підприємств абсолютно різних галузей виробництва шляхом встановлення фінансового контролю над їх діяльністю;

г) підприємств, що виготовляють однорідну продукцію.
8. ^ Яким чином попит пов'язаний з потребами?

а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта;

б) у попиті відображаються найнагальніші потреби;

в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям;

г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.
^ 9. У якому рядку допущена помилка?

а)

ціна

price

б)

попит

demand

в)

пропозиція

quantity


10. Зміни цін на природний газ здатні змінити попит на:

а) метал;

б) залізну руду;

в) вугілля;

д) правильно вказане у п. а, б, в.
^ 11. Які з перелічених нижче товарів мо­жуть бути найкращими прикладами попиту: абсолютно еластичного

а) хліб;

б) картопля окремого виробника на конкурентному ринку;

в) життєво необхідні ліки;

г) послуги таксі;

д) відповідного прикладу не наведено.
^ 12. Який графік представлений на малюнку?

а) графік попиту;

б) графік пропозиції;

в) графік побудовано неточно — визначити правильно неможливо.
^ 13. Як впливатиме поява нових сортів винограду із скороченим періодом визрівання і відповідно з менши­ми витратами виробництва на величину пропозиції ви­нограду?

а) ці явища не пов'язані між собою;

б) сприятиме її підвищенню;

в) сприятиме її зниженню;

г) за певних умов може сприяти як підвищенню, так і зниженню пропозиції.
^ 14. Як зміниться пропозиція, якщо підвищити заробітну плату працівникам підприємств?

а) пропозиція зросте;

б) пропозиція залишиться незмінною;

в) пропозиція може зменшитися;

г) між цими явищами не існує ніякого зв'язку.
^ 15. Який з графіків відображає абсолютно елас­тичну пропозицію.

frame1

16. Монополістична конкуренція:

а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;

б) домінування на ринку певного виробника;

в) наявність на ринку єдиного виробника;

г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників.
^ 17. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Який це тип розширення підприємницької діяльності?

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) конгломеративний (диверсифікований).

Підказка. Власникові контрольного пакету акцій належить вирішальна роль в управлінні підприємством.
^ 18. Монопсонія — це:

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.
^ 19. Головною умовою підприємництва є...

а) Різноманітність існуючих форм власності.

б) Монополія державної власності.

в) Наявність людей, здатних займатися підприємницькою діяльністю.

г) Сприяння державних органів влади підприємницькії діяльності.
^ 20. Фондова біржа - це...

а) Організація, яка сприяє купівлі-продажу цінних паперів.

б) Акціонерне товариство, яке випускає акції.

в) Інвестиційна компанія.

г) Кредитна установа.
^ 2. Середній рівень
1. Цінний папір, який свідчить про внесення певного паю в капітал підприємства, дає право на отримання частки прибутку і дає змогу приймати участь в управлінні підприємством, називається...

а) Акція.

б) Облігація.

в) Вексель.

г) Чек.

^ 2. Сім'я Петренко на своїй ділянці зібрала великий урожай полу ниці і вирішила продати його за цінами, вищими, ніж ринкові. Ці дії...

а) Підвищать ціни на полуницю на ринку.

б) Зменшать ціни у більшості продавців полуниці на ринку.

в) Не вплинуть на ринкову ціну полуниці.

г) Призведуть до банкрутства інших виробників полуниці.
^ 3. Нецінова конкуренція передбачає, що фірми при суперництві між собою не використовують...

а) Рекламу.

б) Упаковку та дизайн продукції.

в) Підвищення продуктивності праці.

г) Торгову марку.
4. Іпотека безпосередньо пов'язана з...

а) Короткостроковим кредитом.

б) Стимулюванням житлового будівництва.

в) Позичкою під заставу нерухомості.

г) Придбанням товарів у кредит.
^ 5. На відміну від інших, командитне товариство передбачає...

а) Повну відповідальність засновників товариства за результати своєї діяльності, в т. ч. власним майном.

б) Наявність одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.

в) Відповідальність учасників товариства лише в межах їхнього внеску.

г) Наявність великої кількості учасників, які не несуть ніякої фі­нансової відповідальності за результати діяльності товариства.
^ 6. Для олігополістичного ринку характерно...

I. Легкий вхід та вихід на ринок.

 1. Невелика кількість фірм.

 2. Взаємозалежність фірм...

а) Лише І та III.

б) Лише II та І.

в) Лише II.

г) Лише II та III.
^ 7. Неврожай кави призведе до...

а) Збільшення попиту на каву і збільшення її ціни.

б) Збільшення обсягу продажу кави.

в) Зменшення обсягу продажу кави.

г) Зменшення попиту на каву і збільшення її ціни.
^ 8. Якщо одночасно збільшиться попит на бензин та його пропози­ція, то...

а) Обов'язково зросте рівноважна ціна.

б) Обов'язково зросте обсяг продажу бензину.

в) Обов'язково знизиться рівноважна ціна.

г) Ціни на бензин залишаться незмінними.
^ 9. Зміщення ринкової рівноваги на ринку шоколадних цукерок з Е1 до Е2 скоріш за все здійснене внаслідок...

а) Збільшення доходів споживачів та зниження цін на какао.

б) Підвищення цін на какао і збільшення цін на карамелі.

в) Проведення антирекламної кампанії.

г) Підвищення цін на какао і збільшення цін на шоколадні цукерки.


^ 10. Дощове літо призвело до зменшення врожаю зернових. Беручи до уваги, що картопля є замінником макаронних виробів, слід очікувати, що ціна борошна...

а) Зросте, попит на макаронні вироби зросте, попит на картоплю зросте.

б) Зросте, попит на макаронні вироби зросте, попит на кар­топлю знизиться.

в) Зросте, пропозиція макаронних виробів знизиться, попит на картоплю знизиться.

г) Зросте, пропозиція макаронних виробів знизиться, попит на картоплю збільшиться.
^ 11. Якщо функція попиту на товар має вигляд Q0 = 8 - Р, а пропозиції - Qs= 2Р - 13, то ціна рівноваги становить...

а) 7. б) 2.

в) 5. г)5/3.
^ 12. Що не є причиною конкуренції між товаровиробниками?

а) неоднаковий рівень розвитку техніки;

б) різна кваліфікація та майстерність працівників;

в) неоднаковий рівень їх соціального становища.


^ 13. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками за умов вільної конкуренції?

а) зменшення витрат виробництва;

б) промисловий шпіонаж;

в) зниження цін на товари.
^ 14. В якому з положень дано правильне визначення диверсифікації виробництва?

а) диверсифікація виробництва — це процесс зосередження засобів виробництва і робочої сили на крупних підприємствах;

б) диверсифікація виробництва — це проник­нення капіталу певної монополії у галузі, які безпосередньо не пов'язані з основною сфе­рою її діяльності.
^ 15. В якому з положень неправильно названі основні методи нечесної конкуренції?

а) промисловий шпіонаж;

б) підкуп чиновників;

в) зменшення витрат виробництва;

г) диверсії проти конкурента.
^ 16. Яке визначення сутності попиту правильне?

а) попит — це потреби у формі певної кількості грошей;

б) попит — це потреба в наявних на ринку товарах і послугах;

в) попит — це прагнення різних суб'єктів придбати виготовлені виробниками товари.
^ 17. Що таке гранична корисність?

а) гранична корисність — це найвище задоволення, яке отримує індивід від споживання матеріальних благ;

б) гранична корисність — це вигода, яку отримує індивід від споживання ще одного товару або послуги.
^ 18. В якому з положень дано найбільш чітке визначення еластчності як економічного терміна?

а) еластичність — це міра реагування однієї змінної величини на одновідсоткову зміну іншої величини;

б) еластичність — це похідна від одного показника щодо іншого;

в) еластичність — це зміна одного показника, зумовлена приростом іншого показника на одиницю.
^ 19. Як співвідноситься ціна рівноваги з вартістю товару?

а) ціна рівноваги тотожна продажу товарів за вартістю за умови рівноваги-попиту і пропо­зиції;

б) ціна рівноваги вища від ціни, що встанов­люється при продажу товарів за умови рівно­ваги ціни і пропозиції.
^ 20. Між якими економічними законами встановлюється взаємозв'язок при формуванні ціни пропозиції?

а) між ціною пропозиції та законом попиту і пропозиції;

б) між ціною пропозиції і законом монополізації виробництва;

в) між ціною пропозиції і законом грошового обігу.
^ 3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

5. Установіть відповідність між термінами та сутністю явищ і процесів, які вони позначають.

1

Процес збільшення обсягу індивідуального капіталу внаслідок капіталізації прибутку

А

Монополізація

2

Об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберіга­ють виробничу і комерційну самостійність, встановлюють квоту кожного в загальному обсязі виробництва та домовляються про ціни і розподіл ринків збуту

Б

Монополізм

3

Об'єднання підприємств однієї галузі промис­ловості, учасники якого зберігають виробни­чу, але втрачають комерційну самостійність

В

Концентрація капіталу

4

Процес досягнення суб'єктом господарюван­ня монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища

Г

Централізація капіталу

5

Об'єднання низки підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва і вироблений продукт, виробни­чу і комерційну самостійність, а на суму вкладеного капіталу одержують акції головного підприємства

Д

Картель

6

Велетенський промисловий комплекс, в якому під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії, що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собою галу­зях і мають широку автономію економічної діяльності за централізованого управління

Е


Синдикат


7

Об'єднання десятків і навіть сотень підпри­ємств різноманітних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого втрача­ють право власності на засоби виробництва і вироблений продукт, перебувають під фінан­совим контролем головної фірми

Є

Трест


8

Зростання обсягу виробництва продукції в результаті об'єднання декількох окремих підприємств у одне із загальним управлінням

Ж

Централізація виробництва

9

Збільшення обсягу капіталу внаслідок поглинання або об'єднання кількох раніше самостійних індивідуальних капіталів в один

З

Багатогалузевий концерн

10

Об'єднання, яке створюється на основі тимчасових угод між банками і виробничими корпораціями для проведення спільних великомасштабних фінансових операцій чи здійснення виробничих проектів

І

Конгломерат


11

Активні дії монопольних структур, спрямова­ні на реалізацію своїх переваг у процесі взаємовідносин з іншими суб'єктами господа­рювання

К

Консорціум

Похожие:

Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconЗакон пропозиції відображає
...
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде icon2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту...
Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде icon'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь...
Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде icon1. Конкуренція: її суть та економічні основи Характеристика ринкового...
Характеристика ринкового економічного середовища буде неповною, якщо не розглянути таку істотну економічну закономірність, як конкуренція....
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconЕвтаназія: лікар здійснює узаконене вбивство
Чи варто підтримувати життя невиліковних хворих або тих, хто знаходиться без свідомості тривалий час? Чи повинна народитися дитина,...
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconРекомендації щодо збору підписів
Вашого найближчого оточення: родина, друзі, знайомі, сусіди, колеги по роботі та навчанню. Водночас, бажано не обмежуватись лише...
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconРекомендації щодо збору підписів
Вашого найближчого оточення: родина, друзі, знайомі, сусіди, колеги по роботі та навчанню. Водночас, бажано не обмежуватись лише...
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconЗагальний І спеціальний догляд за тяжкохворими І агонуючими
Роль середнього медичного персоналу в наданні кваліфікованої допомоги у цих випадках стає найважливішою, тому що цей персонал знаходиться...
Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница