Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає


Скачать 163.04 Kb.
НазваниеЧутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає
Дата публикации21.07.2013
Размер163.04 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Варіант 6
1. Початковий рівень
1. Неціновим чинником попиту на товар А не є:

а) ціна товару А;

б) доходи споживачів;

в) чисельність покупців;

г) ціна супутнього товару.
2. Крива попиту для товарів Гіффена має:

а) від'ємний нахил;

б) додатний нахил;

в) вигляд вертикальної лінії;

г) вигляд горизонтальної лінії.
3. Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає:

а) еластичність попиту за ціною;

б) еластичність попиту за доходом;

в) еластичність пропозиції за ціною;

г) перехресна еластичність.
4. Індекс Лернера розраховують як:

а) суму квадратів часток усіх фірм, які діють на ринку;

б) суму обсягів продажу усіх фірм, які діють на ринку;

в) відношення різниці між ринковою ціною та граничними витратами до ринкової ціни продукції;

г) відношення валового прибутку фірми до її граничних витрат.
5. ^ Пристосувальна конкурентна поведінка має місце тоді коли підприємець:

а) прагне до нововведень;

б) має потужну інноваційну базу;

в) намагається скопіювати досягнення своїх суперників;

г) використовує нецінові методи конкурентної боротьби.

6.^ На відміну від досконалої конкуренції, за умов монопо. стичної конкуренції:

а) є високі бар'єри для входження на ринок;

б) фірми-конкуренти продають унікальні товари;

в) фірми-конкуренти продають гетерогенний товар;

г) у довгостроковому періоді фірми отримують економічний прибуток.
7. "Мертвим вантажем" монополії є:

а) втрати суспільства внаслідок встановлення монополістом ціни на рівні граничних витрат;

б) втрати ефективності, які складаються із втрат частини споживчого та виробничого надлишків;

в) втрати суспільства внаслідок введення державою податку на одиницю продукції, яка випускається у монопольній галузі;

г) зниження ефективності внаслідок зменшення монополією витрат на науково-дослідні розробки.
8. ^ У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?

а) між кількістю товару та ціною за його одиницю;

б) між одиницею товару та ціною;

в) між кількістю товару та його загальною вартістю

г) між обсягом виробництва, його ціною та потребою у товарі.
^ 9. Зміна величини попиту означає:

а) зміщення кривої попиту;

б) посилення (послаблення) дії нецінових факторів попиту;

в) перехід на конкретній кривій попиту від одного співвідношення "ціна — кількість товару" до іншого;

г) зміщення кривої попиту вправо чи вліво.
^ 10. Еластичність попиту за ціною — це:

а) ступінь змін обсягу покупки від зміни ціни;

б) час реакції зміни обсягу покупок на зміну ціни;

в) межі зміни обсягу покупок за зміни цін.
^ 11. Які з перелічених нижче товарів мо­жуть бути найкращими прикладами попиту: абсолютно нееластичного

а) хліб;

б) картопля окремого виробника на конкурентному ринку;

в) життєво необхідні ліки;

г) послуги таксі;

д) відповідного прикладу не наведено.
^ 12. Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару?

а) витрати виробника;

б) ціна за одиницю товару;

в) мода на товар;

г) правильно вказане у п. а, б.
^ 13. Що характеризує цей графік?а) зниження пропозиції;

б) підвищення пропозиції;

в) зміну величини пропозиції;

г) зміну попиту;

д) правильна відповідь відсутня.
^ 14. Чашки і тарілки виготовляються з однієї сировини й на одному обладнанні. Який графік правильно відображає зміни у пропозиції чашок, якщо ціни на тарілки зростуть?

а) б)

^ 15. Який з графіків відображає абсолютно нееластичну пропозицію.

frame1
16. Для олігополії не характерні:

а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб'єктів;

б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм;

в) наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги;

г) правильно вказане у п. б, в.
^ 17. Вугільне підприємство купило контрольний пакет акцій металургійного підприємства. Який це тип розширення підприємницької діяльності?

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) конгломеративний (диверсифікований).
^ 18. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято:

а) 1776 р.; г) 1913 р.;

б) 1867 р.; д) 1933 р.;

в) 1890 р.; е) 1992 р.
19. Акціонерне товариство - це...

а) Об'єднання людей, які здійснюють спільну господарську діяльність.

б) Колектив співвласників, кожний з яких володіє акціями.

в) Колектив співвласників, частина яких володіє акціями.

г) Велике підприємство, яке засноване на спільній державній і приватній власності.
^ 20. Здійснювати угоди купівлі-продажу на біржі можуть...

а) Усі бажаючі.

б) Банкіри та посередницькі фірми.

в) Акціонери.

г) Брокери, дилери.
^ 2. Середній рівень
1. Цінний папір, який приносить доход у формі відсотка і не надає права власності на майно підприємства, називається...

а) Акція.

б) Облігація.

в) Вексель.

г) Чек.
^ 2. Продаж товарів за штучно зниженими цінами називається...

а) Монопсонією.

б) Ціновою дискримінацією.

в) Демпінгом.

г) Клірингом.
3. Що є рисою монополістичної конкуренції...

а) Єдиний покупець на ринку.

б) Відсутність бар'єрів на вхід до ринку.

в) Однорідний продукт.

г) Диференційований продукт.
^ 4. Меншим є ризик розміщення готівкових грошей...

а) При купівлі державних облігацій.

б) При купівлі простих акцій.

в) При внесенні грошей на депозитний рахунок банку.

г) При купівлі привілейованих акцій.
^ 5. Торгівля за опціонами - це...

а) Придбання права купити або продати у майбутньому товар за певною ціною, шо визначена товарною біржею.

б) Зобов'язання продавця здійснити постачання певної кількості товару певної якості у зазначений час.

в) Право купити або продати товар за певною ціною, що відмінна від ціни ф'ючерсних контрактів.

г) Зобов'язання продавця здійснити продаж певної партії то­вару за біржовою ціною.
^ 6. Прикладами бар'єрів для вступу інших фірм в галузь можуть бути:

 1. Митні збори.

 2. Авторські права та патенти.

III. Власність на не відновлювані та рідкісні ресурси...

а) Тільки І та II.

б) Тільки II та III.

в) Тільки І та III.

г) Усе вище перелічене.
^ 7. Зростання доходів споживачів приведе до...

а) Зменшення покупок виробів з натурального хутра.

б) Збільшення пропозиції виробів з натурального хутра.

в) Збільшення попиту на вироби з натурального хутра.

г) Збільшення пропозиції виробів з штучного хутра.
^ 8. Внаслідок встановлення державою цін "стелі" на ринку даного товару кількість проданих товарів...

а) Не зменшиться.

б) Зменшиться.

в) Збільшиться.

г) Вірні всі відповіді.
^ 9. Ціни на яблука різко зросли, внаслідок цього.

A. Знизилась величина попиту на яблука.

Б. Збільшився попит на груші.

B. Збільшилась величина пропозиції яблук.

Г. Всі відповіді вірні.
^ 10. Збільшення цін на папір призведе до...

а) Збільшення попиту на зошити і збільшення попиту на обкладинки до них.

б) Зменшення попиту на зошити і збільшення пропозиції об­кладинок до них.

в) Збільшення пропозиції альбомів і збільшення попиту на фарби.

г)Зменшення пропозиції альбомів і зменшення попиту на фарби.
^ 11. Якою буде ціна ринкової рівноваги (P) і рівноважна кількість (Q), якщо попит задається формулою Q0= 200 - 4Р, а пропозиція – Qs=6P-100...

а) Р= 150, Q = 800.

б)P=30, Q = 80.

в) P= 50. Q = 200.

г) Р=17, Q = 133.
^ 12. Чим зумовлена конкуренція між споживачами?

а) намаганням різних категорій покупців придбатитовари високої якості за найнижчими цінами;

б) намаганням споживачів придбати товари в найоптимальніші для них терміни;

в) рівнем самосвідомості споживачів.
^ 13. Дія якого закону безпосередньо зумовлює виникнення монополій?

а) закону зростання продуктивності праці;

б) закону концентрації виробництва;

в) закону вартості..
^ 14. Чому не слід ототожнювати крупне підприємство з монополією?

а) не всяке крупне підприємство диктує ціни на ринку;

б) не всяке крупне підприємство монополізує найкращу техніку і робочу силу;

в) не всяке крупне підприємство існує у формі акціонерної компанії закритого типу.
^ 15. В якому з положень неправильно названі негативні риси монополій?

а) встановлення монопольно високих цін;

б) гальмування науково-технічного прогресу;

в) застосування передових форм і методів організації виробництва.
^ 16. Що таке пропозиція?

а) пропозиція — це товар, який знаходиться на ринку або може бути доставлений на нього;

б) пропозиція — це прагнення виробника (продавця) запропонувати на продаж свої товари;

в) пропозиція — це запропоновані виробниками товари, які знаходяться на ринку.
^ 17. Яке визначення граничних доходів правильне?

а) граничні доходи — це доходи, які отримує підприємець від продажу додаткової одиниці товару;

б) граничні доходи — це доходи, які отримує підприємець від продажу товарів за найвищими цінами.
^ 18. Елементом якої теорії є поняття "гранична корисність",
"граничні доходи", "граничні продукти"?


а) теорії вартості;

б) теорії попиту і пропозиції;

в) теорії маржиналізму.
^ 19. У чому зміст закону Ж.Б.Сея?

а) сукупний попит у народному господарстві більший від сукупної пропозиції;

б) сукупний попит у народному господарстві дорівнює сукупній сумі пропозиції;

в) сукупний попит у народному господарстві менший за сукупну пропозицію.
^ 20. Які процеси відбуваються в економіці за переважання цін пропозиції?

а) з'являються додаткові стимули для розширення обсягів виробництва;

б) у монополізовані галузі, сфери діяльності намагаються проникнути конкуренти;

в) компанії знижують ціни на товари і послуги нижче від ринкових.
^ 3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

6. Установіть відповідність між видами цінової дискримінації та принципами ціноутворення.

1

Першого ступеня

А

Виокремлення монополістом кількох окремих груп споживачів з різною еластичністю попиту, для кожної з яких встановлюється своя ціна реалізації (сегментація ринку)

2

Другого ступеня

Б

Установлення кожному споживачеві індивідуальної ціни на рівні його готовності платити за благо

3

Третього ступеня

В

Різні одиниці випуску продаються за різними цінами, але кожний покупець, який купує однакову кількість блага, сплачує однакову ціну

Похожие:

Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг...
Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом...
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconЗакон попиту відображає
Лауреатом Нобелівської премії з економіки, науковою слугою якого став розвиток теорії попиту й "очищення" її від з лишків психологізму,...
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає icon'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь...
Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconЗакон пропозиції відображає
...
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconТема Управление товаром в комплексе маркетинга
Товарные стратегии: люкс, рациональный товар, фирменный товар, пионерный товар, товар рыночной новизны
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconТема. Потреби споживача. Споживчі блага
Життя суспільства неможливе без постійної зміни поколінь та відновлення різноманітних передумов нашої життєдіяльності. Чи замислювався...
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає iconТема. Потреби споживача. Споживчі блага
Життя суспільства неможливе без постійної зміни поколінь та відновлення різноманітних передумов нашої життєдіяльності. Чи замислювався...
Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница