Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво


Скачать 162.15 Kb.
НазваниеОсновні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво
Дата публикации21.07.2013
Размер162.15 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Основні поняття до теми

ГРОШІ, ПОДІЛ ПРАЦІ, ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО


 1. Поділ праці

 2. Фактори поділу праці

 3. Горизонтальний поділ праці та вертикальний

 4. Характерними рисами натурального господарства є

 5. Товарне виробництво

 6. Необхідною передумовою існування товарного виробництва є

 7. Масштаби натуралізації економічної діяльності в умовах економічної кризи, за незмінних інших умов збільшуються

 8. Товар відрізняється від нетовару

 9. Натуральний обмін

 10. Недоліків натурального обміну

 11. Гроші

 12. В більшості європейських країн були введені паперові гроші

 13. Батьківщиною паперових грошей вважається

 14. Етапи в розвитку грошей

 15. Більшість розвинутих країн світу практично припинила вільний обмін грошей на золото в період

 16. В загальній грошовій масі готівка становить приблизно частину

 17. Основні фізичні вимоги в сучасних умовах

 18. Економісти _________ напрямків вважали, що багатство нації визначається кількістю нагромадженого золота та срібла

 19. засіб обігу

 20. міра вартості

 21. засіб заощадження (нагромадження)

 22. Найвразливіша для інфляції з функцій грошей

 23. Аверс

 24. Реверс

 25. Бартер

 26. Дефляція

 27. Інфляція

 28. Нуліфікація

 29. Ревальвація

 30. Конвертація

 31. Купівельна спроможність грошей прямо не залежить від яких факторів

 32. Гроші як економічна категорія

 33. У чому полягає головна економічна доцільність грошей

 34. Чому гроші мають всезагальну здатність до обміну?

 35. Що забезпечує висока здатність грошей до обміну?

 36. Товар-еквівалент

 37. Коли форма обміну через посередництво товару-еквівалента (еквівалентна форма обміну) трансформувалася у грошову?

 38. Чому з часом роль грошей надовго закріпилася за коштовними металами?

 39. Коли завершився період золото-срібного біметалізму й золото посіло панівне становище у грошовому обігу?Назвіть століття.

 40. Що таке грошова функція?

 41. Функції грошей

 42. Міра вартості

 43. Засіб обігу

 44. Засіб платежу

 45. Яку важливу суспільну потребу, крім вираження вартості товарів, дають змогу вирішувати гроші як міра вартості?

 46. Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

 47. Чому функції міри вартості й засобу обігу є двома провідними функціями грошей?

 48. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

 49. 3 якою функцією грошей пов'язана поява нерозмінних на золото грошових знаків?

 50. Який різновид грошей з'явився внаслідок виконання ними функції засобу платежу?

 51. Коли гроші перетворюються на скарб?

 52. За яких умов функція грошей як засобу утворення скарбу трансформується у функцію засобу нагромадження?

 53. Які гроші не можуть виконувати функцію, засобу нагромадження вартості?

 54. Чому в епоху срібних і золотих грошей їх кількість в обігу регулювалась автоматично?

 55. За яких умов гроші стають світовими грошима?

 56. Що виконує функцію світових грошей у наш час?

 57. Яку роль відіграють гроші в розвитку економічної сис­теми?

 58. Яке положення найглибше розкриває сутність грошей як суспільного явища?

 59. Коли завершився період золото-срібного біметалізму й золото посіло панівне становище у грошовому обігу?

 60. Що таке грошова функція?

 61. Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?

 62. Грошова система це Що зумовило появу і розвиток грошових систем?

 63. До грошової системи належать (доповніть перелік): грошова одиниця країни; масштаб цін; регламентація безготівкового обігу;

 64. Типи грошові системи

 65. Другий етап розвитку грошової системи?

 66. Який вид грошей є повноцінним?

 67. Чим визначається номінальна вартість монет?

 68. Біметалева грошова система — це система, за якої:

 69. Яку назву має різновид золотого монометалізму, за якого банкноти розмінювалися на золото лише при поданні суми, встановленої законом?

 70. На чому ґрунтується сучасна грошова система?

 71. Чим зумовлена поява паперових грошей

 72. Положення щодо наслідків запровадження паперових грошей у більшості капіталістичних країн?

 73. Що таке кредитні гроші?

 74. Основні види кредитних грошей

 75. Чому в період XVII—XIX ст. кредитні гроші були лише додатковим елементом у платіжно-розрахунковому механізмі капіталізму, а з другої половини XIX ст. вони стають тільки знаком кредиту?

 76. Які функції грошей виконують векселі?

 77. У чому полягає найсуттєвіша відмінність між векселем і банкнотою?

 78. Що таке вексель

 79. Що таке банкнота

 80. В якому з положень дається правильне визначення сутності чека?

 81. Чим забезпечується суспільна цінність сучасних паперових грошей?

 82. Які спільні риси паперових і кредитних грошей?

 83. Що таке кредитна картка?

 84. Яке практичне значення можуть мати для стабілізації економіки України позитивні сторони кредитно-паперових грошей?

 85. Які зв'язки опосередковують закони грошового обігу?

 86. Що таке інфляція?

 87. Які причини не зумовлюють постійного й загального характеру інфляції на вищій стадії капіталізму? Які основні причини інфляції в колишньому СРСР та в Україні? Продовжіть перелік:

 88. а) глибока деформація основних пропорцій у народному господарстві;
 1. Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років а) інфляція попиту; б) інфляція пропозиції; в) інфляція попиту і пропозиції

 2. Яка головна причина високого рівня інфляції в Україні у 1992-1994 рр.?

 3. види інфляції:

 4. Які основні наслідки інфляції? Продовжіть перелік:

 5. Яку назву має процес повернення до попередньої купівельної сили грошових знаків?

 6. нуліфікація;

 7. ревалоризація;

 8. девальвація.

 9. Яка характеристика сучасної грошової системи неправильна?

 10. Паритет

 11. Якщо ціни зростають на 5 % за місяць, то це галопуюча інфляція

 12. помірна інфляція

 13. галопуюча інфляція;

 14. гіперінфляція;

 15. прихована інфляція.


Лауреатом Нобелівської премії з економіки, який розробив новітню кількісну теорію грошей та монетарну концепцію, засновану на теорії перманентного доходу є: М. Фрідмен.

^ Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в го­тівковому та безготівковому обігу.

Банківський вексель — вексель, який видається одним банком іншому банку і за яким пред'явник може в будь-який час одержа­ти гроші.

Банкнота — банківський білет, грошові знаки різного номіна­лу, що випускаються в обіг у певній країні.

^ Білонна монета — розмінна монета, виготовлена з недорогоцінних металів або їх сплавів, номінальна вартість якої переви­щує вартість металу, з якого вона виготовлена, та карбування.

^ Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, вира­жена в грошових одиницях іншої країни.

Валютний курс змішаний — валютний курс, який встановлю­ється на основі взаємодії сил вільного ринку з певним регулюван­ням курсу урядовими фінансовими органами; котрольований плаваючий курс.

^ Валютний курс плаваючий — вільне встановлення валютного курсу на основі співвідношення попиту й пропозиції на певну ва­люту в умовах вільного грошового ринку.

^ Валютний курс фіксований — встановлення твердих зареє­строваних паритетів, покладених в основу валютних курсів, що підтримуються державними фінансовими органами.

Вексель — цінний папір, письмове боргове зобов'язання вста­новленої законом форми, в якому визначено величину грошового боргу, термін його повернення, право векселетримача вимагати від векселедавця (боржника) сплати боргу в установлений тер­мін.

Гіперінфляція — інфляція, що характеризується над швидким зростанням цін (більше 1000 % на рік).

^ Гроші — загальний еквівалент, що виступає посередником в обміні товарів; виражає економічні відносини між людьми з при­воду виробництва та обміну товарів; виконує функції міри вартос­ті, засобу обігу, платежу та нагромадження; є благом, яке має найвищий ступінь ліквідності.

^ Грошова маса — сукупність усіх грошових коштів у готівковій та безготівковій формах, які забезпечують реалізацію економіч­них благ та всі нетоварні платежі в економіці.

^ Грошова система — форма організації грошового обігу в пев­ній країні, що історично склалася й законодавчо закріплена дер­жавою.

Грошовий обіг — рух грошей у готівковій та безготівковій фор­мах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в економіці.

^ Грошові агрегати — види грошей та грошових засобів, що об'єднуються в групи за рівнем ліквідності; показники структури грошової маси певної країни. Так, наприклад, грошова маса в Україні поділяється на такі агрегати:

М0 — готівка (гроші, що перебувають поза банківською систе­мою);

М1 = М0 + Кошти на поточних рахунках у національній ва­люті;

М2 = М1 + Строкові депозити в національній валюті та ва­лютні заощадження;

М3 = М2 + Кошти клієнтів у довірчому управлінні та цінні папери власного боргу банків.

Депозитні гроші — різновид банківських грошей, які існують у вигляді певних сум, записаних на банківських рахунках еконо­мічних суб'єктів; використовуються для платежів у безготівковій формі.

Дефляція — процес, протилежний інфляції; стійке і тривале зниження рівня цін в економіці, зумовлене недостатністю грошо­вої маси для забезпечення реалізації економічних благ; призво­дить до депресивного стану економіки.

^ Еволюційна концепція виникнення грошей — концепція, при­хильники якої пов'язують виникнення грошей з еволюційним розвитком суспільного поділу праці, товарного виробництва та обміну, послідовною зміною форм вартості.

^ Електронні гроші — сучасний різновид депозитних грошей, які існують у вигляді платіжної інформації, записаної на магніт­них носіях; замінюють чеки, паперові гроші та інші грошові ін­струменти.

^ Закон грошового обігу — економічний закон, який відображає внутрішні, сталі причинно-наслідкові зв'язки між кількістю гро­шей, необхідних для обігу, обсягом виробництва, рівнем цін та швидкістю обігу грошей. Має три інтерпретації: 1) класичний підхід, згідно з яким кількість грошей, необхідних для обігу, ви­значається за формулою


де КГ — кількість грошей в обігу;

СЦ — сума цін товарів, що під­лягають реалізації протягом року;

К — сума цін товарів, прода­них у кредит;

П — платежі, термін сплати за якими настав;

ВП — платежі, що взаємопогашаються;

О — швидкість обігу одноіменних грошових одиниць;

2) неокласичний підхід у двох варі­антах:

а) визначення кількості грошей, необхідних для обігу, за формулоювідповідно до рівняння Фішера (американська школа):

де М — грошова маса в обігу;

V — середня швидкість обігу гро­шей;

Р — рівень цін в економіці;

Q — обсяг вироблених товарів і послуг;

б) визначення кількості грошей, необхідних для обігу на основі кембриджського рівняння:


де к — коефіцієнт грошових (касових) залишків, залежний від частки готівкових грошей, які суб'єкти прагнуть утримувати на руках;

Y — обсяг виробництва та доходу.

Золотомонетний стандарт — різновид грошової системи моно­металізму, що характеризується законодавчою фіксацією вагово­го вмісту золота в грошовій одиниці; вільним обігом золотих мо­нет; виконанням золотом усіх функцій грошей; відкритим карбу­ванням монет із золота; вільним обміном паперових грошей на золоті монети за їхньою номінальною вартістю; вільним рухом зо­лота між країнами; формуванням обмінних курсів валют на осно­ві їхніх золотих (вагових) паритетів.

^ Золотозливковий стандарт — різновид грошової системи моно­металізму, який виключає вільне карбування золотих монет і об­мін їх на банкноти; останні обмінюються лише на золоті зливки.

^ Золотодевізний стандарт — різновид грошової системи, за якої зв'язок грошей із золотом здійснюється не безпосередньо, а через іноземну валюту (девізу), яка має золоте забезпечення.

^ Золотодоларовий стандарт — різновид грошової системи мо­нометалізму, за якого було скасовано розмін національних валют на золото та здійснювався обмін доларів на золото для урядів і центральних банків країн — членів МВФ.

Інфляція — стійке і тривале зростання рівня цін, зумовлене диспропорціями в економіці, які призводять до перевантаження сфери обігу грошовою масою, не забезпеченою економічними бла­гами.

Інфляція галопуюча — інфляція, що характеризується швид­ким зростанням цін (10—100 % на рік).

Інфляція неочікувана — інфляція, яку населення не очікує; завдає особливої шкоди кредиторам, верствам населення з фіксо­ваними доходами, власникам заощаджень.

Інфляція очікувана — інфляція, яка враховується в очікуван­нях та поведінці економічних суб'єктів до свого проявлення.

Інфляція помірна — інфляція, що характеризується повіль­ним зростанням цін (до ^ 10 % на рік).

Інфляція попиту — інфляція, що виникає за умов, коли що­річні темпи зростання сукупного попиту перевищують темпи зростання реального виробництва економічних благ.

Інфляція пропозиції — інфляція, що виникає за умов, коли суб'єкти господарювання підвищують ціни з метою покриття більш високих очікуваних витрат.

^ Кількісна теорія грошей — теорія, започаткована Дж. Лок-ком, Д. Юмом, ПІ. Монтеск'є, які доводили, що вартість грошей та рівень товарних цін визначаються кількістю грошей в обігу; поступово трансформувалась в монетаристську теорію, прихиль­ники якої з кількісних позицій обґрунтовують визначальну роль грошей у регулюванні макроекономічних процесів.

^ Комерційний вексель — боргове зобов'язання, яке підприємці видають один одному при купівлі-продажу товарів з відстрочкою платежу.

Конвертованість валюти — здатність валюти вільно обмінюва­тись на грошові одиниці інших країн.

^ Кредитна картка — іменний платіжно-розрахунковий доку­мент, який засвідчує особу власника рахунку в банку та надає йому право на придбання економічних благ у кредит без оплати готівкою.

^ Кредитні гроші — знаки вартості, які виникають на основі кре­дитної угоди й виражають відносини між кредитором і боржни­ком.

Крос-курс — співвідношення між цінами двох валют, встанов­лене на основі зіставлення їх ціни з ціною третьої валюти.

^ Купівельна спроможність грошей — кількість економічних благ, які можна придбати за одну грошову одиницю в певній кра­їні.

Масштаб цін — певна вагова кількість дорогоцінного металу, законодавчо встановлена державою як грошова одиниця країни, що використовується для виміру цін товарів.

^ Металева система — грошова система, в якій роль загального еквівалента і засобу обігу виконують металеві гроші із золота (мо­нометалізм) або із золота і срібла (біметалізм).

^ Металістична теорія грошей — теорія грошей, засновники якої (Т. Ман, У. Стаффорд, Д. Норе) визнавали лише металеві гроші з благородних металів, стверджуючи, що золото і срібло є грошима внаслідок своїх природних властивостей.

^ Непряме котирування валют — вираження одиниці націо­нальної валюти у певній кількості одиниць іноземної валюти.

Номіналістична теорія грошей — теорія грошей, засновники якої (Дж. Берклі, Дж. Стюарт) заперечували товарну природу грошей, вважали їх суто умовними знаками, вартість яких не за­лежить від матеріального змісту і визначається їхнім номіналом.

^ Монета — злиток грошового металу певної форми, ваги та но­міналу, узаконений державою як засіб обігу і платежу.

Паперові гроші — знаки, символи, представники повноцінних (золотих) грошей в обігу, наділені державною владою примусо­вим номінальним курсом обігу; вартість паперових грошей зна­чно менша за їхній номінал; їх цінність визначається купівель­ною спроможністю.

^ Пасивні гроші (квазігроші, або "майже гроші") — інструменти грошового ринку, які можуть бути використані як гроші за пев­них умов (вексель, довгостроковий депозит тощо).

^ Переказний вексель (тратта) — цінний папір, який може пере­даватися третій особі (ремітенту) для отримання ним боргу від векселедавця у визначений строк.

^ Простий вексель — цінний папір, підписаний однією особою на ім'я іншої, який не може бути переданий третій особі.

Пряме котирування валют — вираження одиниці іноземної валюти у певній кількості одиниць національної валюти.

^ Раціоналістична концепція виникнення грошей — концепція, прихильники якої трактують виникнення грошей як результат домовленості між людьми щодо запровадження спеціального ін­струменту (грошей) для здійснення товарного обміну.

Спот-курс — ціна валюти однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни, встановлена на момент укладання товар­ної угоди за умови оплати на наступний робочий день після укла­дання угоди.

Стагфляція — інфляція, що супроводжується стагнацією ви­робництва та одночасним зростанням рівня цін і безробіття.

Форвард-курс — тимчасовий курс валют, який показує, яку ціну матиме валюта через певний час після укладання угоди.

^ Функція грошей як міри вартості — здатність грошей як за­гального еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, на­даючи їй форму ціни; цю функцію виконують не тільки повноцін­ні, а й уявні гроші.

^ Функція грошей як засобу обігу — виконання грошима ролі посередника в обміні товарів, який здійснюється на еквівалент­ній основі; цю функцію виконують наявні гроші у формі повно­цінних (монет з благородних металів) та паперових грошей.

^ Функція грошей як засобу платежу — обслуговування гроши­ма операцій із погашення економічними суб'єктами їхніх борго­вих зобов'язань (продаж товарів у кредит, сплата податків, ви­плата заробітної плати, повернення позик тощо); цю функцію ви­конують готівкові паперові та кредитні гроші.

^ Функція світових грошей — обслуговування грошима міжна­родних економічних операцій, пов'язаних із зовнішньою торгів­лею, міждержавними та міжнародними кредитами тощо; спочат­ку цю функцію виконували лише повноцінні гроші, однак з часом її почали здійснювати вільно конвертовані валюти найбільш роз­винених країн та штучні колективні міжнародні гроші. Сучасна економічна теорія не визначає цієї функції як самостійної, оскіль­ки вважається, що вона поглинається функціями грошей як засо­бу обігу та платежу.

^ Функція утворення скарбів — вилучення повноцінних грошей (золотих та срібних монет) з обігу, їх нагромадження та зберіган­ня у формі скарбу; цю функцію виконують лише наявні повноцін­ні гроші. З часом ця функція модифікувалась у функцію грошей як засобу нагромадження, яку виконують паперові та кредитні гроші.

Чек — письмове розпорядження власника поточного рахунку в банку щодо виплати готівки або перерахування з його рахунку на інший рахунок певної грошової суми.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Вазилевич В.Д., Вазилевич К.С. Ринкова економіка: осно­вні поняття і категорії: навч. посіб. / В. Д. Вазилевич, К.С. Вазиле­вич. — К. : Знання, 2008. — 263 с. — (Вища освіта XXI століття.).

 2. Вазилевич В.Д., Вазилевич К.С, Баластрик Л.О. Макрое-кономіка : підручник / В.Д. Вазилевич, К.С. Вазилевич, Л.О. Ба­ластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., переробл. і допов. К. : Знання, 2008. — 703 с. — (Класичний університетський підручник).

 1. Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод, посіб. / А. Гальчинський. — К. : Основи, 2001.

 2. Економічна теорія: Політекономія : підручник / [В.Д. Ва­зилевич, В.М. Попов, К.С. Вазилевич, Н.І. Гражевська] ; за ред. д-раекон. наук., проф. В.Д. Базилевича. — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719 с. — Гл. 6.

 3. Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / за ред. В.Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. і допов. — К. : Знання, 2006. — Ч. 1. — 582 с. ; Ч. 2. — 575 с. — (Класичний університетський підручник).

6. Маркс К. Капитал : в 3 т. / К. Маркс. — М., 1951. — Т. 1. — Гл. 3.

 1. Фишер И. Покупательная сила денег / И. Фишер. — М. : Дело, 2001.

 2. Фридмен М. Колличественная теория денег / М. Фридмен. —М. : Эльф, 1996. — 186 с.

9. Хайєк Ф. Право, законодавство та свобода. Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії : пер. з англ. : в 3 т. / Ф. Хайєк. — К. : Сфера, 1999—2000.

10. Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. — М. : Прогресе, 1990.

Похожие:

Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconОсновні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво
Поділ праці об'єктивний процес розчленування окремих видів праці, одночасне співіснування їх у суспільному виробництві
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconТеорія грошей І грошового обігу основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconТеорія грошей І грошового обігу основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconОсновні поняття та категорії теми №6
...
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво icon15 національне виробництво І відтворення основні поняття та категорії Активи
Активи — будь-які об'єкти (матеріальні чи нематеріальні), які мають цінність для свого власника; поділяються на фінансові (грошові...
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconРозділ 10 оцінка вартості бізнесу основні поняття розділу
Загалом, при визначенні вартості бізнесу використовуються детально описані вище три основні підходи — витратний, результатний (дохідний)...
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво icon1 предмет І основні поняття курсу. Загальна характеристика правоохоронних органів
Тема предмет І основні поняття курсу. Загальна характеристика правоохоронних органів
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво icon4. Гроші
Люди вигадують найоригінальніші способи, щоб роздобути їх, І найрізноманітніші способи, щоб їх розтратити Люди зроблять майже все...
Основні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво iconРозділ 4 теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Основні елементи знаходяться між собою у певному зв'язку І відношеннях. Процес оцінки протікає також у визначеній послідовності І...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница