Критерії оцінювання студентів 111 ан


Скачать 220.97 Kb.
НазваниеКритерії оцінювання студентів 111 ан
Дата публикации21.07.2013
Размер220.97 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Критерії оцінювання студентів 111 ан
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему.

Поточний контроль змістових модулів за семестр виставляється 3 рази.
1 модульний контроль:

Вид занять

Т1/Д

ВнП/Т1

Т2/Д

Тести 1

Тести 2

КТ1

min-man рейтингова оцінка

2-5

2-5

2-5

2-5

3-10

11-30


1. Т1/Д,– доповідь по темі 1

2. ВнП/Т1 - відповідь на парі по темі 1

3. Тести 1, Тести 2 – різнорівневі тестові завдання

Шкала оцінювання доповіді на парі

Інформативність

доповіді

Декламація доповіді

(з листком чи на пам'ять)

Питання, які доповідач задає слухачам

Наявність у доповіді

тестів

Правильне оформлення доповіді та роздрукований примірник

Усього

2 бали

1 бал

1 бал

0,5 балів

0,5 балів

5


Шкала оцінювання відповіді на парі

Відповідь на 1 питання

Відповідь на 2 питання

Відповідь на 3 питання

Відповідь на 4 питання

Відповідь на 5 питання

Усього

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

5


^ 2 модульний контроль:

Вид занять

Т3/Д,П

Тести 3

Тести 4

Тести 5

Тести 6

КТ2

min-man рейтингова оцінка

4-12

2-5

2-5

2-4

2-4

12-30

1. Т3/Д,П– презентація та доповідь по темі 3.

2. Тести 3, Тести 4, Тести 5, Тести 6 – різнорівневі тестові завдання
Шкала оцінювання студента за презентацію:

Презентація у Power Point

Інформативність

презентації

Доповідь

(декламація доповіді)

Питання, які доповідач задає слухачам

Наявність у презентації тестів

Усього

4 бали

2 бали

2 бали

2 бали

2 бали

12^ 3 модульний контроль:

Вид занять

Тести 7

Тести 8

Тести 9

П9

КТ2

ІНДЗ

Рейтингова оцінка

min-man рейтингова оцінка

1-3

1-3

1-3

3-11

6-20

5-20

29 - 100

1. Тести 7, Тести 8, Тести 9 – різнорівневі тестові завдання

2. П9 – презентація теми 9.

3. ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання студента у вигляді публікацій тез або статті.
Якщо студент відсутній на занятті з будь-яких причин, відпрацювання заняття відбувається у вигляді додаткової презентації чи публікації тез. У студента, який не відпрацював свою відсутність на занятті в кінці семестру вираховується та кількість балів, яку можна було б отримати на цьому занятті.
Перерахунок набраних балів, які можуть отримати студенти в п’ятибальну систему

29-50 - «3»

51-80 – «4»

81- 100 – «5»

Додаткові завдання для підвищення підсумкової оцінки з предмету «Політологія».

максимальна кількість балів 5-10

^ Завдання виконується у вигляді презентації з наступних питань:

1. Предмет і метод політічної економії

Виробничі відносини, їх види. Економічні закони: сутність, механізм дії і використання. Система економічних законів. Предмет політичної еко­номії. Що вивчає економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка. Місце політичної економії в системі конкретно-економічних наук. Функції політичної економії. Політекономія і економічна політика держави.

^ 2. Основні напрямки сучасної політичної економії

Виникнення політекономії як науки. Маржиналізм, марксизм, кейнсианство, інституціоналізм, неокласицизм, інші напрямки. Політична еко­номія і економічна політика. Сучасні економічні теорії і розвиток економі­ки України.

^ 3. Методи політичної економії

Методи пізнання і економічний розвиток країн. Формальна логіка, як метод економічного дослідження. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, по­рівняння, аналогія, гіпотеза, інші. Основні закони формальної логіки.

Використання формально-логічних методів у політичної економії. Діалектика як метод політичної економії. Сходження від абстрактного до конкретного, єдність історичного і логічного. Економічні моделі та експе­рименти. Використання методів політекономії та вірогідність наукових до­сліджень і теоретичних узагальнень.

^ 4. Економічні закони та їх використання

Сутність економічних законів, їх об'єктивний характер. Економічні закони і закони природи: спільні риси та особливості. Система економіч­них законів. Механізм дії та використання економічних законів. Особли­вості дії економічних законів у транзитивній економіці.

^ 5. Фактори виробництва в ринковій економіці

Фактори виробництва та їх класифікації. Взаємодія і розвиток фак­торів виробництва в умовах науково-технічної революції. Стан і викорис­тання засобів виробництва, природних копалин, землі, трудових ресур­сів, науки, інформації та ін. в Україні.

^ 6. Місце і роль НТП і НТР у сучасній економіці

Науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, науково-технологічна революція: сутність, спільні риси, особливості. Етапи роз­витку науково-технічної революції. Напрямки НТР. Роль НТР у розвитку сучасного виробництва. Стан і тенденції НТР в Україні. Шляхи форму­вання науково-технологічної моделі зростання в Україні.

^ 7. Власність в умовах переходу до ринку

Власність як економічна категорія. Місце власності в системі вироб-ичих відносин. Типи і форми власності. Закон України "Про власність".

Роздержавлення і приватизація, суть, етапи, роль у розвитку відносин власності в умовах переходу до ринку. Досвід України та інших країн у

реформуванні відносин власності.

^ 8. Форми господарювання в ринковій економіці

Економічні проблеми переходу країни до ринку. Роздержавлення і приватизація, їх роль у формуванні багатоманітності форм власності, форми господарювання на основі різних форм власності та умови забез­печення їх рівноправного співіснування. Види підприємств, їх переваги та недоліки відносно один до одного. Стан і розвиток різних форм господа­рювання в сучасній Україні.

^ 9. Проблеми приватної власності в умовах переходу до ринку

Приватна власність як економічна категорія. Переваги та недоліки приватної власності відносно державної та колективної власності. Під­приємства, створені на основі приватної власності. Роль приватизації у формуванні приватної власності. Стан і тенденції розвитку приватної власності в Україні.

^ 10. Державна власність у ринкових умовах

Власність як економічна категорія. Типи і форми власності. Держав­на власність і можливості її деформації. Необхідність роздержавлення і приватизація (на прикладі України та інших країн). Переваги та недоліки державної власності. Тенденції розвитку державної власності в сучасній ринковій економіці.

^ 11. Механізм і форми реалізації акціонерної власності

Акціонерна власність та її місце в системі відносин власності: пере ваги та недоліки. Акціонерний капітал та акціонерні товариства. Види ак­ціонерних товариств. Роль приватизації у формуванні акціонерної влас­ності. Досвід України та інших країн світу в розвитку акціонерної власності.

^ 12. Сучасні економічні системи суспільного розвитку

Економічна система як економічна категорія. Класифікації економіч­них систем за різними ознаками. Організаційна структура економічної системи. Типи економічних систем, їх характеристика. Проблеми станов­лення нової економічної системи в Україні.

^ 13. Внутрішні рушійні сили розвитку економічної системи

Сутність економічної системи. Внутрішні рушійні сили розвитку екомічної системи. Конкуренція, її види, цілі, методи, наслідки. Потреби, Закон підвищення потреб. Інтереси, їх види, роль у розвитку економічної системи. Протиріччя, методи та шляхи їх вирішення. Внутрішні рушійні сили розвитку економіки України.

^ 14. Ринок і проблеми його становлення в Україні

Ринок як економічна категорія. Типи та види ринків. Суб'єкти та об'єкти ринку. Суб'єктивні та об'єктивні основи формування ринкових відносин. Інфраструктура ринку. Стан і тенденції розвитку ринкових відносин в Україні.

^ 15. Встановлення цін у ринковій економіці

Економічні погляди на сутність ціни. Фактори формування ринкової ціни. Попит, його роль у формуванні ціни. Витрати в процесі ціноутворен­ня. Ціна рівноваги. Особливості ціноутворення в умовах ринку доскона­лої і недосконалої конкуренції. Державне регулювання цін. Проблеми ці­ноутворення в умовах переходу до ринку.

^ 16. Інфраструктура ринку і проблеми її розвитку

Інфраструктура. Ринок та його інфраструктура. Характеристика складових інфраструктур. Роль інфраструктури ринку в розвитку економі­ки. Стан і проблеми становлення інфраструктури ринку в Україні.

^ 17. Товарне господарство: становлення і проблеми сучасного розвитку

Натуральне господарство. Товарне господарство і умови його існу­вання. Товар і його властивості. Види товарного господарства. Особли­вості сучасного розвитку товарного господарства. Проблеми переходу до ринку постсоціалістичних країн.

^ 18. Походження грошей та їх сучасні види

Історія виникнення грошей. Сутність грошей. Функції грошей. Види грошей. Закон грошового обігу. Інфляція. Сучасні гроші. Грошові агрегати.

^ 19. Соціально-економічні проблеми інфляції

Інфляція, її сутність, причини. Види та типи інфляції. Закон грошо­вого обігу. Рівнення обміну Фішера. Соціально-економічні наслідки інфля­ції. Необхідність і напрямки антиінфляційної політики. Соціальні та еконо­мічні проблеми інфляції в Україні в 90-ті роки та на початку 21 століття.

^ 20. Проблеми інфляції в Україні

Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні наслідки. Причини і особливості інфляції в Україні в 90-ті роки. Основні напрямки антиінфляційної політики в Україні. Досвід інших країн у боротьбі з інф­ляцією, доцільність та методи його застосування. Рух цін в економіці су­часної України.

^ 21. Технологічний спосіб виробництва

Зміст, структура технологічного способу виробництва. Проста кооперація, мануфактура, фабрика. Сучасна науково-технічна революція, людини в умовах сучасної НТР. Взаємозв'язок технологічного спо-обу виробництва з соціально-економічним.

^ 22. Ефективність виробництва і шляхи її підвищення
Ефективність виробництва. Критерії і показники економічної ефектив­
ності виробництва. Шляхи підвищення економічної ефективності виробницт­
ва Економічна і соціальна ефективність, протиріччя між ними та шляхи їх ви­
рішення. Проблеми підвищення ефективності в економіці сучасної України.

^ 23. Економічна і соціальна ефективність виробництва
Економічна ефективність виробництва: сутність і показники вимірю­
вання. Соціальна ефективність, її показники. Протиріччя між економіч­
ною та соціальною ефективністю виробництва і можливі шляхи їх вирі­
шення. Проблеми гармонізації економічної і соціальної ефективності в
економіці сучасної України.

^ 24. Ринок робочої сили в Україні і тенденції його розвитку
Ринок робочої сили. Економічні теорії про причини безробіття. Сут­
ність і види безробіття. Особливості безробіття на сучасному етапі роз­
витку економіки. Ринок робочої сили в Україні та його особливості.

^ 25. Тенденції розвитку ринку праці в країнах світу

Економічні теорії про причини існування безробіття. Сутність і види безробіття. Особливості безробіття в умовах сучасної НТР. Ринок робо­чої сили в індустріально розвинутих країнах світу та його закономірності. Особливості ринку праці в країнах з перехідною економікою.

^ 26. Проблеми заробітної плати в країнах з перехідною економікою

Сутність заробітної плати. Економічні теорії про заробітну плату. Форми та системи заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в країнах з перехідною економікою. Проблеми за-робітной плати в Україні.

^ 27. Сучасні форми і системи заробітної плати

Економічні теорії про сутність заробітної плати. Форми та системи заробітної плати. Досвід розвинутих країн світу про форми та системи заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Україні та мож­ливі шляхи їх вирішення.

^ 28. Рівень життя: стан і проблеми в Україні

Рівень життя, сутність і показники виміру. Зв'язок цього показника з поняттями "добробут", "якість життя". Роль заробітної плати в підвищенні рівня життя. Система соціального захисту населення. Досвід розвинутих країн у підвищенні рівня життя населення. Рівень життя в Україні: стан і шляхи зростання.

^ 29. Система соціального захисту населення в країнах з ринковою
економікою


Необхідність і сутність системи соціального захисту населення в країнах з перехідною економікою. Досвід розвинутих країн світу в розроб­ці системи соціального захисту. Стан та проблеми соціального захисту населення в Україні. Пенсійна реформа. Соціальне страхування. Дер­жавна допомога малозабезпеченим в Україні.

^ 30. Кругообіг і оборот капіталу в умовах НТР.

Кругообіг капіталу та його три стадії. Оборот капіталу, час обо­роту капіталу. Показники швидкості обороту капіталу. Основні і оборотні фонди, їх структура і тенденції розвитку в економіці України. Вплив НТР на оборот капіталу.

^ 31. Основні фонди підприємства: проблеми підвищення ефек­тивності використання

Основний капітал і основні фонди. Структура основних фондів. Ос­новні фонди України. Показники ефективності використання основних фондів. Необхідність і шляхи підвищення ефективності використання ос­новних фондів в умовах ринку.

^ 32. Витрати виробництва та шляхи їх зменшення

Економічні теорії про витрати виробництва. Зміст і класифікації вит­рат виробництва. Необхідність і шляхи зменшення витрат виробництва. Собівартість продукції, сучасні особливості її структури в Україні.

^ 33. Теоретичні і практичні проблеми прибутку в ринковій економіці

Економічні теорії прибутку. Види і показники прибутку. Прибуток як мета і як показник ефективності виробництва. Шляхи збільшення прибут­ку. Проблеми прибуткових та збиткових підприємств в економіці сучасної України.

^ 34. Банківська система України і шляхи її розвитку

Банки, їх походження, сутність, функції, операції. Банківські системи України та інших країн. Стан розвитку банківської системи України. Проб­леми банківської системи та шляхи їх вирішення.

^ 35. Ринок капіталу та його інфраструктура

Ринок капіталу, його складові. Позичковий капітал, його джерела. По­зичковий процент, фактори, що на нього впливають. Кредит та його ринок цінних паперів. Інфраструктура ринку капіталу, Фондова біржа: види, функції, операції. Стан і перспективи ринку капіталу в Україні.

^ 36. Сучасні фондові біржі в ринковій економіці

Походження і сутність фондових бірж. Роль і місце фондових бірж в розвитку ринкових відносин. Види, функції та операції, які виконують фондові біржі. Фондові біржі світу. Фондові біржі України: проблеми ста­новлення і розвитку.

^ 37. Кредитні відносини в сучасній економіці

Кредит як форма руху позичкового капіталу. Роль кредиту в розвитку економіки. Форми кредиту, принципи кредитування. Банки, їх сутність, види, функції, операції. Кредит в перехідній економіці. Стан розвитку кредитних відносин в Україні і інших країнах, тенденції і особливості сучасного розвитку.

^ 38. Проблеми монополізації в сучасному світі

Монополії, їх сутність, причини виникнення. Види і форми монопо­лій. Найкрупніші монополії світу та України. Переваги та негативні сторо­ни монополій. Необхідність, зміст і напрямки антимонопольного регулю­вання економіки в країнах світу, в т.ч. в Україні.

^ 39. Аграрні відносини в сучасній Україні

Аграрні відносини. Особливості процесу відтворення в сільському гос­подарстві. Рента, її види. Реформування аграрних відносин у процесі пе­реходу до ринку. Стан розвитку сільського господарства в Україні. Пробле­ми, які існують у сфері аграрних відносин та можливі шляхи їх вирішення. Досвід інших постсоціалістичних країн у реформуванні аграрних відносин.

^ 40. Агропромисловий комплекс і проблеми його розвитку Особливості процесу відтворення у сільському господарстві. Агро­ промисловий комплекс, його зміст і структура. Характеристика складових АПК на прикладі України. Аналіз стану і шляхи вирішення проблем роз­ витку АПК в Україні. Досвід інших країх в розвитку АПК.

^ 41. Рента та проблеми реформування аграрних відносин в умовах переходу до ринку

Відтворення в сільському господарстві та його особливості. Аграрні відносини. Орендна плата і рента. Диференційна, абсолютна та моно­польна рента. Аграрні відносини в Україні та шляхи їх реформування в перехідній економіці. Земельний Кадастр і проблеми формування ринку земельних ділянок в Україні.

^ 42. Товарні біржі та їх роль у розвитку ринкових відносин

Інфраструктура ринку і місце в неї товарних бірж. Походження товарних бірж. Функції та операції, які виконують товарні біржі. Досвід країн світу в розвитку товарних бірж. Найкрупніші товарні біржі. Товарні біржі в Україні: стан і проблеми розвитку. Роль товарних бірж у ринковій економіці.

^ 43. Циклічність світового економічного розвитку на сучасному
етапі


Циклічність розвитку: теорії, які пояснюють причини циклічності. Промисловий цикл та його фази. Особливості циклів наприкінці 20-го -на початку 21-го століття. Аналіз стану розвитку країн світу на початку 21-го століття.

^ 44. Економічне зростання та його типи

Сутність економічного зростання. Показники економічного зростання. Теорії економічного зростання. Типи економічного зростання. Можливос­ті та проблеми екстенсивного та інтенсивного розвитку економіки України.

^ 45. Теорії хвиль у розвитку економіки

Причини циклічного розвитку економіки. Теорія довгих хвиль Кондратьєва. Теорія середніх хвиль Жуглара. Теорія короткочасних хвиль Кіт-чина. Особливості розвитку країн світу, в тому числі України, на початку 21-го століття.

^ 46. Сучасне відтворення та його типи

Сутність суспільного відтворення. Просте та розширене відтворен­ня. Джерела розширеного відтворення. Екстенсивне і інтенсивне розши­рене відтворення. Економічне зростання. Нова якість економічного зрос­тання. Умови відтворення і реалізації при простому та розширеному відтво­ренні. Проблеми та тенденції суспільного відтворення в сучасній Україні.

  1. ^ Економічна політика держави в період ринкових перетворень

Роль держави в ринковій економіці. Економічна політика та її на­прямки. Роль політичної економії у формуванні економічної політики. Методи та інструменти державного регулювання економіки. Використання важелів регулювання економіки в сучасній Україні.

  1. ^ Державне регулювання країн з перехідною економікою

Економічні функції держави. Прямі та посередні методи регулювання економіки. Інструменти державного регулювання економіки: грошові, кредитні, фіскальні, регулювання цін та доходів, інші. Особливості державного регулювання економіки країн у перехідний період. Державне ре­гулювання економіки України.

  1. ^ Світова валютна система та етапи її розвитку

Суть поняття "валютна система". Національна, регіональна, світова валютні системи, їх складові. Етапи розвитку світової валютної системи. особливості сучасного етапу світової валютної системи. Валютний курс, конвертованість валюти. Проблеми забезпечення стійкості валюти в Україні.

  1. ^ Міжнародні валютно-фінансові відносини

Світова та національна валютні системи. Поняття конвертованості валют її роль в ефективному функціонуванні економіки. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Міжнародні валютно-фінансові органі­зації та їх роль у сучасному розвитку країн. Валютні відносини в Україні.

^ 51. Міжнародний валютний ринок та його інфраструктура
Валюта. Національна, регіональна, світова валюта. Етапи розвитку

світової валютної системи. Міжнародний валютний ринок. Інфраструкту­ра валютного ринку. Роль Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), Міжна­родного банку реконструкції та розвитку, інших організацій в розвитку економіки країн. Україна та МВФ.

^ 52. Міжнародна економічна інтеграція та Європейське співтовариство

Розвиток міжнародного розподілу праці та інтернаціоналізація ви­робництва. Міжнародна економічна інтеграція, її сутність, етапи розвитку. Напрямки економічної інтеграції. Приклади економічної інтеграції країн світу. Глобалізація світогосподарських відносин та участь України у сві­тових інтеграційних процесах.

^ 53. Світові ціни: особливості їх формування та руху

Сутність світових цін та їх структура. Особливості дії закону вартос­ті в міжнародній сфері. Особливості формування інтернаціональних сус­пільно-необхідних витрат та цін. Види світових цін та їх характеристика. Ціни біржової торгівлі, їх види та особливості формування. Зовнішньо­торговельні ціни та особливості їх формування в Україні. Демпінг та ан­тидемпінгове законодавство в міжнародній торгівлі.

^ 54. Світовий ринок та його сучасна структура

Міжнародний розподіл праці і формування світового господарства. Світовий ринок та його структура. Сучасний світовий ринок товарів та по­слуг. Міжнародний ринок капіталів та тенденції його руху. Світовий ринок Робочої сили та його закономірності. Місце України на світовому ринку.

^ 55. Міжнародний ринок капіталів: проблеми сучасного розвитку

Світовий ринок та його структура. Ринок капіталів: сутність, класифікації за різними ознаками. Економічні теорії міжнародного руху капітал. Особливості та тенденції сучасного руху капіталів. Місце України на народному ринку капіталів. Наслідки експорту та імпорту капіталу для економіки України.

^ 56. Світова торгівля та її структура

Світовий ринок: сутність, етапи становлення, структура. Міжнарод­ний ринок товарів і послуг на світовому ринку. Теорії міжнародної торгів­лі. Принцип абсолютних та відносних переваг у міжнародній торгівлі. Особливості міжнародної торгівлі на сучасному етапі розвитку країн. Міс­це, роль України у світовій торгівлі.

^ 57. Економічні проблеми глобалізації

Основи, сутність, протиріччя процесу глобалізації. Основні форми прояву процесу глобалізації. Соціально-економічні наслідки глобалізації. Вплив глобалізації на країни з перехідною економікою.

^ 58. Моделі становлення ринкової економіки

Необхідність переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Сутність перехідного періоду. Моделі переходу до ринкової економіки: еволюційний, "шокової терапії", жорсткого регулювання та їх реалізація в економіці різних країн. Проблеми ринкового реформування економіки України.

^ 59. Проблеми розвитку країн з перехідною економікою

Перехід до ринку — закономірність сучасного світового розвитку. Основні напрямки розвитку економіки країн у період переходу до ринку. Економіка сучасної України та шляхи її реформування.

^ 60. Сутність та основні напрямки процесу роздержавлення

Необхідність роздержавлення і приватизації в період переходу до ринкової економіки. Сутність роздержавлення, його цілі, напрямки. До­свід роздержавлення та приватизації країн світу. Роздержавлення та приватизація в Україні: досягнення, проблеми та шляхи їх вирішення.

^ 61. Приватизація та її форми

Роль роздержавлення і приватизації в процесі формування ринко­вої економіки. Необхідність, цілі, принципи роздержавлення та привати­зації. Загальні риси та відмінності процесів роздержавлення та привати­зації. Точки зору на сутність приватизації. Форми приватизації. Досвід країн світу, в тому числі України, з приводу приватизації. Проблеми при­ватизації в Україні та можливості їх вирішення.

^ 62. Ринкова трансформація економіки: теорія та досвід

Економічні проблеми переходу до ринку. Моделі переходу до ринку.

Основні напрямки реформування виробничих відносин та продуктивних сил. Досвід постсоціалістичних країн трансформації адміністративно-ко­мандної системи в ринкову. Трансформаційні процеси в Україні.

^ 63. Світовий досвід роздержавлення та приватизації

Перехід країн до ринку — закономірність розвитку. Роль процесів роздержавлення та приватизації в перехідний період до ринку. Точки зору на сутність процесів роздержавлення та приватизації. Причини приватизації в розвинутих країнах. Форми та напрямки роздержавлення та приватизації. Історія, досвід та тенденції приватизації в розвинутих краї­нах та у країнах, які переходять до ринку. Стан і особливості роздержав­лення та приватизації в Україні.

^ 64. Нові тенденції ринку робочої сили

Ринок робочої сили, його місце серед інших ринкових відносин. Особливості ринку праці в індустріально-розвинутих країнах. Проблеми становлення ринку робочої сили в країнах з перехідною економікою. Тіньо­ва економіка та зайнятість. Роль заробітної плати в розвитку ринку робо­чої сили. Аналіз ринку праці в Україні. Шляхи його вдосконалення.

^ 65. Механізм переходу від спаду до підйому в країнах з перехідною економікою

Економічний розвиток та економічні цикли. Причини циклічного роз­витку економіки. Особливості кризи в країнах з перехідною економікою. Механізм виходу з трансформаційної кризи (на прикладі України та інших постсоціалістичних країн). Пожвавлення та економічне зростання.

^ 66. Актуальні проблеми глобалізації (на прикладі розвинутих країн та країн, що розвиваються)

Сутність, основні напрямки глобалізації. Економічні проблеми гло­балізації. Особливості прояви та наслідки глобалізації для розвинутих країн та країн, що розвиваються. Необхідність та наслідки економічної глобалізації для України.

^ 67. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток
факторів виробництва


Загальні риси та особливості понять "науково-технічний прогрес" та науково-технічна революція". Основні напрямки науково-технічної революції. Вплив науково-технічної революції на розвиток матеріально-виробничої-частини факторів виробництва. Науково-технічна революція і людина: позитивні та негативні наслідки. Науково-технічна революція і глобалізація.

^ 68. Міжнародна торгівля та сучасні тенденції її розвитку

Теорії міжнародної торгівлі. Принцип порівняльних переваг. Міжнародний поділ праці та його сучасні реалії. Види міжнародної торгівлі, особливості міжнародної торгівлі на сучасному етапі. Протекціонізм та політика вільної торгівлі. Митні та не митні засоби регулювання зовніш­ньої торгівлі. Участь Україні в міжнародній торгівлі.

^ 69. Транснаціональні корпорації та тенденції їх розвитку

Процес монополізації економіки. Поява міжнаціональних та транс національних корпорацій. Економічний поділ світу. Особливості сучасно­го етапу розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК). Проблеми розвитку ТНК в Росії, Україні, інших країн світу.

^ 70. Соціалістична економічна система та її еволюція

Централізовано-планова економіка і соціалізм. Механізм функціо­нування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування і централізоване управління, планове ціноутворення. Соціальний захист населення. Суперечності одержавлення економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Розпад світової системи соціалізму.

^ 71. Господарський механізм та шляхи його удосконалення

Сутність та елементи господарського механізму. Необхідність, сут­ність на напрямки державного регулювання суспільного відтворення. Не­обхідність та сутність фінансів. Фіскальна політика. Механізм грошово-кредитного регулювання. Механізм господарювання в Україні та основні напрямки його вдосконалення.

^ 72. Тіньовий сектор в економічному відтворенні

Причини існування тіньового сектора в розвинутих країнах та країнах з транзитивною економікою. Основні види тіньової економічної діяльності, харак­терні для соціалістичного і сучасного етапу розвитку України. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні. Шляхи обмеження тіньового сектора.

  1. ^ Торговий капітал та проблеми його сучасного розвитку

Торговий капітал і торговий прибуток. Витрати обігу. Види та форми сучасної торгівлі. Інфраструктура товарного ринку. Сучасні товарні біржі: сутність, види, операції. Товарні біржі в Україні та інших країнах світу.

^ 74. Підприємство і підприємництво

Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Форми і види підпри­ємств. Сутність підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємства. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці Проблеми розвитку підприємств і підприємництва в Україні.

75. Доходи населення та їх регулювання

Доходи населення в умовах ринкової економіки. Роль заробітної плати. Форми та системи зарплати. Диференціація доходів населення. Роль державного бюджету у регулюванні розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення. Проблеми регулювання доходів населення в Україні.

Похожие:

Критерії оцінювання студентів 111 ан icon8. форми контролю та критерії оцінювання студентів
Форми контролю І система оцінювання здійснюються від­повідно до вимог програми виробничої практики "Догляд за хворими" та Інструкції...
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconКритерії оцінювання студентів 311сп
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconКритерії оцінювання студентів 311д
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconКритерії оцінювання студентів 312 сп
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconРешение №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Миллионер»
Я, гражданин РФ иванов Иван Иванович (паспорт 11 11 111111, выдан овд «хххххххх» 11. 11. 2000 г., код подразделения 111-111, зарегистрирован...
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconЛекция 10. 09. 12 Преступления, посягающие на здоровье. Ст. 111 «Умышленное...
Факультативные признаки объекта. Предмет. Объективная сторона. Формальная сторона – только деяние. Здесь состав может быть и материальный,...
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconЛекция 10. 09. 12 Преступления, посягающие на здоровье. Ст. 111 «Умышленное...
Факультативные признаки объекта. Предмет. Объективная сторона. Формальная сторона – только деяние. Здесь состав может быть и материальный,...
Критерії оцінювання студентів 111 ан iconЛекция 10. 09. 12 Преступления, посягающие на здоровье. Ст. 111 «Умышленное...
Факультативные признаки объекта. Предмет. Объективная сторона. Формальная сторона – только деяние. Здесь состав может быть и материальный,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница