Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница1/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додатки

З М І С Т О В Н И Й М О Д У Л Ь I
Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Основні поняття: господарський облік; бухгалтерський облік; господарська діяльність; подвійний запис;оперативний облік; статистичний облік; фінансовий облік; управлінський облік;облікові вимірники;користувачі фінансової звітності – внутрішні і зовнішні, національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку, облікова політика, правове регулювання, нормативне регулювання, методичне регулювання, метод бухгалтерського обліку.

^

Функції: контрольна, інформаційна, забезпечення збереження майна, зворотнього зв’язку, аналітична, планова.
Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

 1. П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 2. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 3. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 4. П(С)БУ №4 ,,Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 5. П(С)БУ №5 ,,Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 6. П(С)БУ №6 ,,Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 г. №137

 7. П(С)БУ №7 ,,Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 г. №92

 8. П(С)БУ №8 ,,Нематеріальні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.10.99 г. №242

 9. П(С)БУ №9 ,,Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 г. №246

 10. П(С)БУ №10 ,,Дебіторська заборгованість,, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 г. №237

 11. П(С)БУ №11 ,,Зобов‘язання ”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 г. №20

 12. П(С)БУ №12 ,,Фінансові інвестиції”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 г. №91

 13. П(С)БУ №14 ,,Оренда”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 г. №181

 14. П(С)БУ №15 ,,Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 г. №290

 15. П(С)БУ №16 ,,Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 г. №318

 16. П(С)БУ №19 ,,Об‘єднання підприємств”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 г. №163

 17. П(С)БУ №20 ,,Консолідована фінансова звітність”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 г. №176

 18. П(С)БУ №21 ,,Вплив змін валютних курсів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. №193

 19. П(С)БУ №25 ,,Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39

 20. Порядок подання фінансової звітності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419

Основна література

 1. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под рук. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. І перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000 - 2008. –784 с., 1012 с.

Додаткова література

 1. Голов С. Развитие бухгалтерского учета и аудита на постсоветском пространстве //Бухгалтерский учет и аудит, № 8, 2006. – С. 3 –16

 2. Моссаковский В. Об управленческом учете //Бухгалтерский учет и аудит, № 10, 2006. – С. 37 – 45

 3. Микитенко Т. Когда бухгалтерский учет является наукой //Бухгалтерский учет и аудит, № 8, 2006. – С. 16 – 22

 4. Ивахненков С. Внедрение программного обеспечения учета и контроля: потенциальные преимущества и реальные проблемы //Бухгалтерский учет и аудит, № 2, 2007. – С. 56 – 64

 5. Низков А. Управленческий учет на основе теории ограничений //Вестник бухгалтера и аудитора Украины, № 5 – 6, март, 2007, - С. 26 – 28

 6. Бухгалтерский учет, его значение и место среди других видов учета /Бизнес №18 (329) /3 мая 1999 года / Бухгалтерия, право, налоги, консультации.Тема лекції: Характеристика елементів методу бухгалтерського обліку
^ ПЛАН – КОНСПЕКТ

лекції № 1

Мета лекції: Засвоїти загальну характеристику предмета бухгалтерського обліку, характеристику та класифікацію господарських засобів за складом та розміщенням, а також за джерелами їх утворення.
Навчальна: Показати теоретичне і прикладне значення економічних знань у практичній діяльності працівників органів внутрішніх справ. Засвоєння понятійного апарату.

Розвиваюча: Сформувати знання про предмет, об’єкти, метод дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" і показати взаємозв'язок з іншими економічними і правовими дисциплінами.

Виховна: пробудити інтерес до предмету "Основи бухгалтерського обліку" і показати його прикладне значення.
^ Форми і методи проведення заняття: Вступна лекція
Використання дидактичного матеріалу: Продемонструвати навчальну та навчально – методичну літературу з даної дисципліни, яка є у наявності в бібліотеці університету.

Використати графопроектор.

Перелік слайдів для демонстрації:

 1. Класифікація передумов організації бухгалтерського обліку.

 2. Класифікація принципів бухгалтерського обліку.

 3. Кругообіг засобів.

 4. Класифікація господарських засобів за складом та місцезнаходженням.

 5. Класифікація господарських засобів за джерелами їх утворення та цільовим призначенням.

Міжпредметні зв’язки: Показати загальний взаємозв'язок Основи бухгалтерського обліку з економічними та правовими дисциплінами, такими як основи економічної теорії, криміналістика, кримінальний процес, кримінальне право, економіка підприємств, аналіз господарської діяльності, господарче право, адміністративне право, аналіз господарської діяльності та інші.

^ Організаційний момент: 7-10 хвилин.(Перевірка наявності студентів – вибірково; оголошення теми та формулювання мети лекційного заняття; оголошення рекомендованого переліку літератури)
Основні питання: до 60 хвилин.

 1. Предмет бухгалтерського обліку. Мета і завдання курсу (до 20 хв.)

 2. Об’єкти бухгалтерського обліку (до 25 хв.).

 3. Метод бухгалтерського обліку і його елементи (15 – 20 хв.)


Заключна частина: до 10 хв. - відповідь на запитання. вказівки на самопідготовку. рекомендації щодо опрацювання літературних джерел

При вивченні теми треба мати на увазі, що за умов ринкових відносин з‘явились нові об‘єкти бухгалтерського обліку, слід навчити давати характеристику окремих господарських процесів і господарських операцій як окремих об‘єктів бухгалтерського обліку, перевірка теоретичних знань. З метою контролю за вивченим матеріалом рекомендовано виконання практичного завдання для самостійного виконання згідно варіантів № 1, №2, №3.

Теоретичні питання:

 1. Загальне поняття про облік.

 2. Види господарського обліку.

 3. Завдання бухгалтерського обліку.

 4. Вимоги до ведення бухгалтерського обліку.

 5. Функції бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница