Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница14/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Подготовка к модуль-контролю


В отличие от семинарских и практических занятий, на которых курсанты и студенты демонстрируют усвоение отдельных тем изучаемой дисциплины, проведение модуль-контроля призвано выявить качество знаний, умений и навыков по крупным тематическим блокам.

График проведения модуль-контролей доводится до сведения студентов и курсантов в начале каждого семестра.

Самостоятельная работа курсантов в данном случае сводится к повторению материала, изложенного в лекциях, учебниках, учебных пособиях, конспектах законодательных нормативных актах.

Контроль по дисциплине «Бухгалтерский учет» может осуществляться как в устной, так и в письменной форме или проводится компьютерное тестирование.

Варіант № 1
1) За ознакою дотримання правил складання бухгалтерські документи поділяють на:

а) доброякісні і недоброякісні;

б) справжні і підроблені;

в) первинні, зведені.

2) Метою документального аналізу є виявлення деструктивних чинників господарської діяльності.

а) вірно

б) невірно

3) Від якості первинних бухгалтерських документів значною мірою залежить якість обліку на підприємстві.

а) вірно;

б) невірно

4) До складу пасивів входять:

а) основні засоби;

б) векселі одержані;

в) статутний капітал.

5) Формальна перевірка бухгалтерських документів - це здійснення контролю за правильністю різноманітних підрахунків, зроблених при їх складанні.

а) вірно

б) невірно

6) Операція «Випущена готова продукція з виробництва та передана на склад готової продукції» приведе до таких змін у балансі:

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;

б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві;

в) зросте підсумок балансу;

г) зменшиться підсумок балансу.

7) Які з перелічених документів відносяться до виправдовуючіх:

а) видатковий касовий ордер;

б) статут підприємства, договір на поставку сировини;

в) прибутковий касовий ордер

8) Метод взаємного контролю може бути застосований тільки для бухгалтерського обліку.

а) вірно

б) невірно

9) Вибрати пункт, в якому перераховані тільки пасивні статті:

а) статутний капітал, прибуток, основні фонди;

б) кредити банку, кредиторська заборгованість, резервний капітал;

в) готова продукція, товари, цільове фінансування.

10) Нормативна перевірка полягає в зіставленні фактичних даних з установленими тарифами, розцінками, що містяться в даному документі.

а) вірно

б) невірно

11) У якому пункті є правильний запис:

а) Чисте майно = Майно + Зобов'язання;

б) Майно = Власний капітал -- Позиковий капітал;

в) Активи = Власний капітал + Зобов'язання.

12) Кожен рахунок обов'язково повинен містити:

а) баланс, облік по дебету;

б) назву, код, залишок на початок періоду, перенесений з балансу, залишок на кінець періоду;

в) записи по дебету і кредиту.

13) Баланс ділиться на дві частини:

а) зліва показаний актив, справа – зобов'язання і капітал;

б) зліва показаний капітал, справа – зобов'язання;

в) зліва показаний пасив, справа – права і заборгованість.
14) За об'ємом відомостей, що відображаються бухгалтерські документи поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) первинні і зведені;

в) розпорядливі, виправдовуючи і комбіновані.

15) Активні рахунки призначені для:

а) обліку капіталу;

б) обліку поточних зобов'язань;

в) обліку майна підприємства.

16) В балансі висвітлюється інформація про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;

б) джерел господарських засобів, витрат, доходів

в) активів, капіталу та зобов'язань.

17) В балансі висвітлюється інформація про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;

б) джерел господарських засобів, витрат, доходів

в) активів, капіталу та зобов'язань.

18) До обов'язкових реквізитів документа належить зміст господарської операції.

а) вірно

б) невірно

19) Назва документа належить до обов'язкових реквізитів.

а) вірно;

б) невірно

20) В якій частині балансу, відображають господарські засоби?

а) в активі;

б) в пасиві;

в) в певних статтях балансу.

21) За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку визначають неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі й т.і.?

а) інвентаризація;

б) калькуляція;

в) документація.

22) Документообігом називається рух документів від моменту їх відправлення по всіх етапах обробки до передачі в архів.

а) вірно;

б) невірно

23) Залежно від зв'язку із злочинною поведінкою виділяють наступні види документів:

а) документи, зміст яких є предметом злочинного посягання; документи, як засіб скоєння злочину; документи, як засіб приховування здійсненого злочину;

б) неправильно оформлені документи; документи, що містять випадкові помилки;

в) грошові документи, розрахункові документи, матеріальні документи.

24) Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) господарською діяльністю;

б) господарською практикою;

в) господарською операцією.

25) Документування господарських операцій – це метод фактичного контролю.

а) вірно;

б) невірно

Варіант № 2
1) Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку?

а) оцінка і калькуляція;

б) документація та інвентаризація;

в) капітал та зобов`язання.

2) В якій частині балансу, відображають господарські засоби?

а) в активі;

б) в пасиві;

в) в певних статтях балансу.

3) Чим відрізняються активні і пасивні рахунки?

а) економічним змістом і будовою;

б) зовнішньою формою;

в) тільки будовою.

4) За способом відображення операцій бухгалтерські документи поділяють на:

а) разові і накопичувальні;

б) розпорядчі, виправдовуючи і комбіновані;

в) первинні і зведені

5) Від якості первинних бухгалтерських документів значною мірою залежить якість обліку на підприємстві.

а) вірно;

б) невірно

6) Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець:

а) так;

б) ні;

в) так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть

обведені кульковою ручкою

7) На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи

та зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в

його фінансовій звітності:

а) обачності;

б) автономності;

в) повного висвітлення.

8) Метод взаємного контролю може бути застосований тільки для бухгалтерського обліку.

а) вірно

б) невірно

9) Нормативна перевірка полягає в зіставленні фактичних даних з установленими тарифами, розцінками, що містяться в даному документі.

а) вірно

б) невірно

10) За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на :

а) розпорядливі, виправдовуючи і комбіновані;

б) первинні, зведені, накопичувальні;

в) внутрішні і зовнішні

11) Платіжне доручення є розпорядчим документом.

а) вірно;

б) невірно

12) Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:

"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше"?

а) зміни відбудуться лише в активі;

б) зміни відбудуться лише в пасиві;

в) зросте актив, зросте пасив на суму операції;

г) зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.

13) Підроблені документи – це:

а) недоброякісні бухгалтерські документи, які були неправильно оформлені;

б) доброякісні бухгалтерські документи;

в) недоброякісні бухгалтерські документи, що містять свідомо помилкові відомості, або фальсифіковані документи.

14) Банківська позика, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань.

15) Де відображаються зміни господарських засобів і джерел їх утворення:

а) в балансі;

б) на відповідних рахунках;

в) на рахунках і в балансі.

16) Бухгалтерські документи дозволяється заповнювати простим олівцем.

а) вірно;

б) невірно

17) Пасивні рахунки – це рахунки, що призначені для:

а) обліку майна підприємства;

б) обліку джерел створення майна;

в) обліку дебіторської заборгованості.

18) Власні джерела ресурсів підприємства – це:

а) основні засоби, оборотні засоби;

б) статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток;

в) довгострокові кредити банку, заборгованість перерід бюджетом.

19) У активі знаходять своє відображення:

а) кредиторська заборгованість;

б) виробничі запаси і дебіторська заборгованість;

в) позики і резервний капітал.

20) Суть оцінки полягає:

а) у періодичному встановленні нестач або надлишків окремих видів господарських засобів;

б) в узагальненні натуральних і трудових вимірників в грошовий;

в) в узагальненні всіх витрат, які понесло підприємство на виготовлення продукції.

21) Кожен рахунок обов'язково повинен містити:

а) баланс, облік по дебету;

б) назву, код, залишок на початок періоду, перенесений з балансу, залишок на кінець періоду;

в) записи по дебету і кредиту.

22) Дослідження змісту бухгалтерських документів є однією з форм пізнання об'єктивної дійсності.

а) вірно

б) невірно

23) Лімітно-забірна картка є накопичувальним документом.

а) вірно;

б) невірно

24) Проведення контрольної закупки має проходити з участю товарознавця і представників громадськості.

а) вірно

б) невірно

25) На підставі чого здійснюється реєстрація господарських операцій на рахунках?

а) первинних документів;

б) рішення бухгалтера;

в) рішення керівника.

Варіант № 3
1) Проведення контрольної закупки має проходити з участю товарознавця і представників громадськості.

а) вірно

б) невірно

2) За об'ємом відомостей, що відображаються бухгалтерські документи поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) первинні і зведені;

в) розпорядливі, виправдовуючи і комбіновані.

3) Спосіб групування і поточного відображення за певними озна¬ками наявності та руху засобів підприємства та джерел їх утворення — це:

а) баланс;

б) подвійний запис;

в) інвентаризація.

4) Чим відрізняються активні і пасивні рахунки?

а) економічним змістом і будовою;

б) зовнішньою формою;

в) тільки будовою.

5) Бухгалтерські документи можна використовувати в кримінальному судочинстві як докази.

а) вірно;

б) невірно

6) Банківська позика, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань.

7) Стаття «Векселі одержані» відноситься до першого розділу пасиву балансу.

а) вірно;

б) не вірно.

8) Власні джерела ресурсів підприємства – це:

а) основні засоби, оборотні засоби;

б) статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток;

в) довгострокові кредити банку, заборгованість перерід бюджетом.

9) У якому пункті є правильний запис:

а) Чисте майно = Майно + Зобов'язання;

б) Майно = Власний капітал -- Позиковий капітал;

в) Активи = Власний капітал + Зобов'язання.

10) Метою документального аналізу є виявлення деструктивних чинників господарської діяльності.

а) вірно

б) невірно

11) Які з приведених тверджень невірні:

а) кредити банку відносяться до власних засобів підприємства;

б) статутний капітал відноситься до власних засобів підприємства;

в) резервний капітал не відноситься до власних засобів підприємства.

12) При умові, що активи складають 150 тис. грн., а зобов'язання – 60 тис. грн., сума капіталу складає:

а) 150 тис. грн.

б) 210 тис. грн.

в) 90 тис. грн.

13) Лімітно-забірна картка є накопичувальним документом.

а) вірно;

б) невірно

14) Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку?

а) оцінка і калькуляція;

б) документація та інвентаризація;

в) капітал та зобов`язання.

15) Назва документа належить до обов'язкових реквізитів.

а) вірно;

б) невірно

16) До обов'язкових реквізитів документа належить зміст господарської операції.

а) вірно

б) невірно

17) Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображається у складі:

а) власного капіталу;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань.

18) Контрольний обмір полягає в зіставленні звітних даних про виконані обсяги робіт з фактичним обсягом виконаних робіт.

а) вірно

б) невірно

19) Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) особи, які підписують документ

20) Чи допускаються виправлення в первинних документах:

а) не допускаються;

б) допускаються, крім виправлень в касових і банківських документах;

в) допускаються у всіх документах.

21) Прибутковий касовий ордер є накопичувальним документом.

а) вірно;

б) невірно

22) Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:

"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше"?

а) зміни відбудуться лише в активі;

б) зміни відбудуться лише в пасиві;

в) зросте актив, зросте пасив на суму операції;

г) зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.

23) За місцем складання документи підрозділяються на відкриті і кодовані.

а) вірно;

б) невірно

24) За ознакою дотримання правил складання бухгалтерські документи поділяють на:

а) доброякісні і недоброякісні;

б) справжні і підроблені;

в) первинні, зведені.

25) До складу активів входять:

а) цільове фінансування

б) дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги;

в) кредити банку.

Варіант № 4
1) Будь-який економічний злочин можна довести, дослідивши лише один бухгалтерський документ.

а) вірно

б) невірно

2) На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи

та зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в

його фінансовій звітності:

а) обачності;

б) автономності;

в) повного висвітлення.

3) До форм бухгалтерської звітності як елементу методу бухгалтерського обліку належить:

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница