Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница2/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

Характеристика предмету бухгалтерського обліку, об’єкти предмету бухгалтерського обліку.


 • Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.


  Тема 2. Бухгалтерський баланс
  ^ ПЛАН – КОНСПЕКТ

  Тема практичного заняття: Балансовий метод відображення і узагальнення інформації

  Основні поняття: баланс, стаття балансу, актив балансу, пасив балансу, активи, зобов’язання, економічна вигода, основні засоби, оборотні активи, необоротні активи, нематеріальні активи, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, власний капітал, основний (статутний) капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал, зобов’язання, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання.

  Рекомендована література

  Нормативно-правові акти

  1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

  2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

  3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

  4. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

  П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

  1. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

  2. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

  3. П(С)БУ №4 ,,Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

  4. П(С)БУ №5 ,,Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

  5. П(С)БУ №6 ,,Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 г. №137

  6. П(С)БУ №7 ,,Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 г. №92

  7. П(С)БУ №8 ,,Нематеріальні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.10.99 г. №242

  8. П(С)БУ №9 ,,Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 г. №246

  9. П(С)БУ №10 ,,Дебіторська заборгованість,, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 г. №237

  10. П(С)БУ №11 ,,Зобов‘язання ”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 г. №20

  Основна література

  1. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под рук. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

  2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

  3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. І перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

  4. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000 - 2008. –784 с., 1012 с.


  Мета заняття: З‘ясувати суть та значення балансового узагальнення. Особливу увагу звернути на характеристику, зміст та будову бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку. Ознайомитися з балансом підприємства, зняти його копію і принести на практичне заняття. Визначити реальну вартість активів та пасивів підприємства на початок звітного періоду на основі проведеної класифікації активів та пасивів згідно завдань №1, №2, №3.

  Навчальна: Показати взаємозв'язок бухгалтерського балансу та бухгалтерських рахунків. Сформувати знання про можливість використання контрольних функцій елементів бухгалтерського обліку з метою пошуку та доказування економічних злочинів.

  Розвиваюча: Сприяти формуванню навичок аналізу бухгалтерського балансу з метою пошуку ознак та при доказуванні економічних злочинів.

  Виховна: Сприяти подоланню психологічного бар’єру при роботі з великим обсягом бухгалтерської та економічної інформації з метою пошуку ознак економічних злочинів.

  ^ Форми і методи проведення заняття: практичне заняття

  Використання дидактичного матеріалу:

  Використати графопроектор.

  В ході заняття використовуються схеми:

  Структура бухгалтерського балансу

  Взаємозв'язок між балансом та бухгалтерськими рахунками

  ^ Міжпредметні зв’язки: Показати загальний зв'язок основ бухгалтерського обліку з судовою бухгалтерією.

  Організаційний момент: 7-10 хвилин.(Перевірка наявності студентів – вибірково; оголошення теми та формулювання мети заняття; оголошення рекомендованого переліку літератури)

  Основні питання: до 60 хвилин

  1. Бухгалтерський баланс, його зміст та структура

  2. Зміни в балансі під впливом господарських операцій

  3. Використання бухгалтерської інформації в правоохоронній сфері

  Заключна частина: до 10 хв. - відповідь на запитання, вказівки на самопідготовку, рекомендації щодо опрацювання літературних джерел

  ^ Наочні посібники : баланси підприємства

  Теоретичні питання:

  • Дайте визначення бухгалтерському балансу.

  • На які частини поділяється бухгалтерський баланс? Яке вони мають призначення? Основні показники балансу.

  • Як групуються статті в активі балансу?

  • Як групуються статті в пасиві балансу?

  • Чим можна пояснити рівність загальних підсумків по активу і пасиву балансу?

  • Мета і підстави складання бухгалтерського балансу.

  • Дайте визначення господарської операції.

  • Які зміни викликають господарські операції в балансі підприємства? Типи змін в балансі.

  • В чому сутність кожного типу змін в балансі?

  • Сформулюйте загальні висновки на підставі аналізу змін в балансі під впливом господарських операцій.

  • Дайте визначення господарської операції в широкому розумінні і наведіть приклади двох різних типів операцій.

  • Коли складається баланс підприємства?

  • Що слід розуміти під читанням балансу?

  • Що означають статті балансу і як вони групуються в балансі?

  • Поясніть структуру діючої форми балансу.

  • У чому полягає різниця між балансом-брутто і балансом- нетто?

  • Що представляють собою модифікації?

  • Які особливості пермутацій?

  Теми рефератів:

  Методичні прийоми балансового узагальнення та звітного відображення господарської діяльності.

  Вправи для виконання

  Тести
  Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

  Тема лекції: Особливості рахунків бухгалтерського обліку, їх зміст та будова
  План заняття

  1. Рахунки бухгалтерського обліку і їх будова.

  2. Подвійний запис, його зміст та значення.

  3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Використання аналітичного обліку при розслідуванні злочинів.

  4. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.

  Мета заняття: Необхідно засвоїти суть та призначення рахунків бухгалтерського обліку. Особливу увагу звернути на побудову та характеристику рахунків для обліку господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів. Ознайомити з питаннями подвійного запису, кореспонденцією рахунків, простими та складними кореспонденціями рахунків. Засвоїти характер синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків як складової частини синтетичного і аналітичного обліку, методику узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

  Тема практичного заняття: Відкриття рахунків бухгалтерського обліку та порядок відображення в них господарських операцій – 2 год.

  План заняття

  1. Рахунки бухгалтерського обліку: призначення, дебет і кредит.

  2. Активні і пасивні рахунки, їх будова.

  3. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.

  Мета заняття: Необхідно вивчити суть та призначення рахунків бухгалтерського обліку. Особливу увагу звернути на побудову та характеристику рахунків для обліку господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів. Ознайомитися з питаннями подвійного запису, кореспонденцією рахунків, простими та складними кореспонденціями рахунків. Засвоїти характер синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків як складової частини синтетичного і аналітичного обліку, методику узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

  Після засвоєння теоретичного матеріалу необхідно самостійно виконати завдання з ціллю контролю за вивченням матеріалу згідно з завданнями №1, №2, №3.

  Перевірка виконаного завдання.

  ^ Наочні посібники: бухгалтерський баланс, схеми рахунків, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

  План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114; ЕВМ.

  Поняття: рахунки бухгалтерського обліку, дебет, кредит, залишок, оборот, активний рахунок, пасивний рахунок, активно-пасивний рахунок, проводка, кореспонденція рахунків, синтетичний рахунок, аналітичний рахунок, План рахунків.

  Теоретичні питання:

  1. Що таке бухгалтерський рахунок? Для чого призначені бухгалтерські рахунки і які функції вони виконують?

  2. Яку будову мають рахунки бухгалтерського обліку?

  3. Що означають терміни “дебет” і “кредит”?

  4. Як поділяються рахунки по відношенню до балансу?

  5. Яке призначення та будову мають активні рахунки?

  6. Яке призначення та будову мають пасивні рахунки?

  7. Для чого потрібні позабалансові рахунки?

  8. Який порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку?

  9. Що таке кореспонденція рахунків?

  10. Які рахунки називаються кореспондуючими?

  11. Що таке бухгалтерська проводка?

  Теми рефератів:

  1. Класифікація рахунків: історичний аспект.

  2. Рахунок як елемент методу бухгалтерського обліку.

  3. Позабалансові рахунки та їх характеристика.

  4. Класифікація бухгалтерських проводок в різних економічних джерелах.

  5. Виникнення подвійного запису.

  Повинні знати рахунки бухгалтерського обліку як спосіб поточного відображення господарських операцій на підприємствах;

  порядок відображення бухгалтерських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

  поняття синтетичного та аналітичного обліку та взаємозв‘язок між ними і його значення для зберігання матеріальних цінностей.

  Вміти відображати на рахунках бухгалтерського обліку різні господарські операції підприємства, та оформлювати їх відповідними бухгалтерськими документами.

  Література

  1. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

  2. Бухгалтерский учет, его значение и место среди других видов учета /Бизнес №18 (329) /3 мая 1999 года / Бухгалтерия, право, налоги, консультации.

  3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

  4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

  5. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

  6. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”

  7. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

  8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

  9. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

  10 Наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 р. №61 Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ /Все про бухгалтерський облік . - №87 (512) .- 20 вересня 2000.- с. 11-22.


  Тема 4. Документація, облікові регістри та форми

  бухгалтерського обліку

  Тема семінарського заняття: Загальна характеристика документів, облікових регістрів

  План заняття

  1. Документація і її значення.

  2. Інвентаризація і її види.

  3. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.


  Мета заняття: звернути увагу на загальну характеристику документів і в цілому бухгалтерської документації. Чітко визначити правове значення та економічний зміст бухгалтерських документів. Вивчити класифікацію документів, порядок оформлення, прийняття, перевірки, опрацювання, організацію документообігу та зберігання документів.

  Звернути увагу на характеристику регістрів бухгалтерського обліку, їх суть та призначення, а також на види і форми облікових регістрів і їх класифікацію; засвоєння порядку ведення облікової реєстрації, способів і техніки запису в облікові реєстри та способи і порядок виправлення помилкових записів.

  вивчення системи та форм бухгалтерського обліку

  Поняття: бухгалтерський документ;реквізит; розпорядний документ; документ бухгалтерського оформлення; комбінований документ; грошовий документ; матеріальний документ; розрахунковий документ; внутрішній документ; зовнішній документ; документообіг; інвентаризація ,облікові регістри; спосіб коректури; спосіб додаткового запису; спосіб “сторно”; форма бухгалтерського обліку.

  Теоретичні питання:

  1. Що представляє собою бухгалтерський документ?

  2. Яку роль виконують та яке значення мають на підприємстві бухгалтерські документи?

  3. Назвати відомі Вам первинні документи.

  4. Які основні реквізити бухгалтерських документів

  5. Що таке групування, таксування, контирування документів?

  6. Розкрити загальний порядок складання бухгалтерських документів.

  7. За якими ознаками класифікуються бухгалтерські документи? Навести класифікацію з прикладами.

  8. Що розуміють під фактом господарського життя?

  9. В чому полягає роль первинного обліку?

  10. Які функції виконують виправдовуючі документи? Які первинні документи відносяться до виправдовуючих?

  11. Які дії виконуються в процесі обробки документів?

  12. Перерахувати вимоги до заповнення первинних документів.

  13. Що таке обліковий регістр.

  14. За якими ознаками класифікуються облікові регістри?

  15. Які існують способи запису інформації в облікові регістри?

  16. Чим відрізняються синтетичні та аналітичні регістри?

  Література

  1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

  2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

  3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

  4. Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 5 грудня 1997 року №268, від 26 травня 2000 року №115) / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №116 Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

  6. Закон України від 6 червня 1995 р. №217/95 –ВР Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей ( зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 липня 1999 року №932- ХІУ) / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

  7. Постанова Правління Національного банку України від 2 лютого 1995 року №21 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 1997 року №334/ Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

  8. Наказ Головного управління державного казначейства України від 30. 10. 98 р. №90 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в бюджетних установах

  9. Інвентаризація – 2000: порядок проведення та облік результатів/ Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- (спецвипуск 63). - 18 грудня 2000.

  10. Проведення і документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві/ Все про бухгалтерський облік, - №108 (533).- 20 листопада, 2000. – с. 40 – 43

  11. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20. 07. 98 р. №41 Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / Все про бухгалтерський облік. - №42 (467).- (спецвипуск 50). – 8 травня 2000.

  12. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”

  13. Бюджетні установи: працюємо з меморіальними ордерами /Все про бухгалтерський облік, - №87 (512).- 20 вересня 2000.

  14. Наказ Державного Казначейства від 27.07. 2000 р. №68 Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання.

  15. Хранение документов на предприятии // Налоги и бухгалтерский учет. (Спецвыпуск). - № 9 (153). – 24 сентября 2007 г.

  ТЕМА 5. Облік грошових коштів

  Тема лекції: Облік наявності й руху коштів на рахунках у банку

  План лекції

  1. Порядок ведення касових операцій.

  2. Облік операцій на рахунках в банку.

  3. Типові порушення та зловживання з грошовими коштами.

  Мета заняття:

  1. Уяснити порядок відкриття рахунків в банку в національній і іноземній валюті.

  2. Вивчити зміст, призначення і порядок обробки виписок банку.

  3. Ознайомитися з порядком документального оформлення операцій по обліку руху грошових коштів на рахунках у банку в національній і іноземній валюті.

  4. Вивчити питання документального оформлення операцій по надходженню і використанню готівки з каси підприємства.

  5. Ознайомитися зі змістом і порядком ведення журналу обліку регістрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

  6. Засвоїти призначення і порядок ведення касової книги як регістра аналітичного обліку по рахунку “Каса”.

  7. Ознайомитися зі змістом, порядком складання і подання звіту касира.

  ^ Основні поняття: Грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, не грошові операції, інвестиційна діяльність, операційна діяльність, фінансова діяльність, рух грошових коштів, валюта України і іноземна валюта, каса, касир, ліміт залишку готівки, грошові документи, грошові кошти в дорозі, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, чекова книжка, об’ява на внесок готівкою, платіжна відомість, касова книга, звіт касира, інкасація готівки, поточний рахунок, виписка банку, платіжне доручення, розрахунковий чек, фінансові інвестиції.

  ^ Контрольні питання:

  1. Порядок відкриття рахунків в банку для підприємств і для підприємців.

  2. Первинні документи по обліку руху грошових коштів на рахунках в банку. Порядок їх оформлення і надання в банк

  3. Призначення і порядок ведення журналу-ордеру 2 і відомості 2, їх зв‘язок з іншими обліковими регістрами.

  4. Які особливості обліку коштів на інших рахунках в банках?

  5. Що таке поточний рахунок?

  6. Яку кількість поточних рахунків може мати підприємство?

  7. На підставі яких первинних документів та облікових регістрів здійснюється облік грошових коштів на підприємстві?

  8. Який порядок відкриття валютного рахунку?

  9. Які особливості обліку грошових коштів на валютному рахунку?

  10. На підставі яких документів здійснюється облік валютних коштів на підприємстві?

  11. Документальне оформлення касових операцій. Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до банку.

  12. Документальне оформлення і облік використання грошових коштів із каси підприємства.

  13. Призначення і порядок ведення журналу обліку прибуткових і видаткових ордерів.

  14. Касова книга, призначення і порядок ведення.

  15. Методика і техніка складання і подання звіту касира.

  16. Контроль касової дисципліни.

  17. Облік касових операцій у системі рахунків.

  18. Призначення і порядок ведення журналу-ордеру 1 і відомості 1, їх взаємозв‘язок з іншими обліковими регістрами.

  19. Облік інших грошових коштів.

  20. Звіт про рух грошових коштів.


  Теми для рефератів:

  1. Облік касових операцій.

  2. Облік операцій на рахунках у банку.

  3. Облік валютних операцій.
  ^
  Завдання по лекційному матеріалу

  Дати відповіді на питання.

  1. Що представляє собою каса підприємства?

  2. Де повинна знаходитися каса?

  3. Як повинно бути обладнане приміщення каси?

  4. Який порядок видачі та приймання готівки в касі?

  5. Де повинна зберігатись готівка?

  6. Як визначається ліміт залишку готівки в касі?

  7. На підставі яких первинних документів та регістрів здійснюється оформлення касових операцій?

  8. В чому полягають обов‘язки касира?

  9. Які існують нормативні документи, що регулюють облік касових операцій?

  10. Який порядок видачі грошових документів працівникам?

  11. Розкрити порядок здачі готівки в банк через інкасатора.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  Похожие:

  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
  Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
  ...
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
  Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
  Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
  Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
  Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
  Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
  Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
  Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Школьные материалы


  При копировании материала укажите ссылку © 2015
  контакты
  userdocs.ru
  Главная страница