Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница5/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

Тема 10. Облік витрат підприємств


Тема семінарського заняття – Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції – 2 год.

Проводиться семінарське заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Вирішуються завдання по обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і методи обліку витрат.

^ Мета заняття: Засвоїти основні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: попередільний метод, позамовний метод, нормативний метод.

Питання:

1. Які методи обліку витрат та калькулювання Вам відомі?

2. Яка організація виробництва передбачає застосування попередільного методу обліку витрат?

3. Які варіанти має попередільний метод обліку витрат?

4. В чому особливості позамовного методу?

Завдання:

Пояснити:

 • з якою метою допоміжні виробництва поділяють на прості та складні;

 • яку функцію виконує кожний вид допоміжного виробництва;

 • яким чином і куди списуються витрати допоміжних виробництв, якими бухгалтерськими проводками це оформлюється;

 • які витрати відносяться до прямих і які до непрямих;

 • яким чином визначається фактична собівартість готової продукції, виробленої в цехах основного виробництва;

 • які бухгалтерські проводки складаються при збиранні витрат на виробництво і які первинні документи при цьому застосовуються.

Завдання:

Дати економічну характеристику рахунку 23 за наведеною схемою:

 • повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків бухгалтерського обліку;

 • відношення рахунку до балансу;

 • класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 • будова рахунку;

 • об’єкти, що обліковуються на рахунку;

 • аналітичний облік;

 • первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по рахунку;

 • відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;

 • місце рахунку в звітності.

Основні терміни:

метод калькулювання, попередільний метод, однопередільний метод, багатопередільний метод, цикл, позамовний метод, нормативний метод.
Поняття: витрати виробництва, операційні витрати, валові витрати, собівартість, елемент витрат, непрямі витрати, об’єкт витрат, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, загальновиробничі витрати, незавершене виробництво, адміністративні витрати, витрати на збут, групування витрат за елементами витрат, метод калькулювання, попередільний метод, однопередільний метод, багатопередільний метод, цикл, позамовний метод, нормативний метод.

Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №16 ,,Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 г. №318

 5. Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України: №186 від 09.02.86 р.(будівельно-монтажні роботи);

 6. №334 від 18.03.96 р. (торговельна діяльність);

 7. №452 від 23.04.96 р. (сільськогосподарські підприємства);

 8. № 473 від 26.04.96 р. (промисловість);

 9. Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і організаціях житлово-комунального господарства, затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України: №24 від 31.03.97 р.

 10. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97- ВР //Все про бухгалтерський облік. - № 72 (497) (спецвипуск 55). – 7 серпня 2000.

 11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05. 97 р. №283/97- ВР

 12. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 13. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 14. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 15. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 16. Особливості обліку витрат за національними стандартами //Все про бухгалтерський облік. - №12; №14 (439). – 16 лютого 2000.

 17. Облік витрат на виробництво продукції //Все про бухгалтерський облік. - №25 (450). – 17 березня 2000.

 18. Облік доходів і витрат житлових організацій відповідно до НСБО і нового Плану рахунків //Все про бухгалтерський облік. - №13; №25 (450). – 17 березня 2000.

 19. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах //Все про бухгалтерський облік. - №31 (456). – 5 квітня 2000.; №32 (457). – 7 квітня 2000.

 20. Инвентаризация: порядок проведения и отражение в учете //Налоги и бухгалтерский учет . - №4 (353) – 15 января 2001

 21. Торговля + Производство = Совместный учет //Налоги и бухгалтерский учет . - №2 (351) – 8 января 2001

 22. Порядок обліку доходів і витрат //Все про бухгалтерський облік. - №56 (481). – 23 червня 2000.

^ ДОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

ДО ТЕМИ "ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ

І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ"

 1. Шевченко Е. Анализ материальных затрат (на примере издательской деятельности) //Бухгалтерский учет и аудит, № 8, 2006. – С. 28 – 37

 2. Пархоменко В. Бухгалтерский учет финансовых расходов //Бухгалтерский учет и аудит, № 10, 2006. – С. 3 – 7

 3. Оспищев В., Чумак О. Усовершенствование формирования себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета предприятий ресторанного хозяйства//Бухгалтерский учет и аудит, № 11, 2006. – С. 31 – 37

 4. Маренич Т. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции //Бухгалтерский учет и аудит, № 12, 2006. – С. 19 –26

 5. Тлучкевич Н. Организация управленческого учета (практика внедрения на сельскохозяйственных предприятиях) //Бухгалтерский учет и аудит, № 2, 2007. – С. 13 – 18

 6. Грицак Н. Организация внутреннего аудита затрат автотранспортных предприятий //Бухгалтерский учет и аудит, № 2, 2007. – С. 37 – 45

 7. Чумаченко Н.Г., Белоусова И. экономическая работа на предприятии и П(С)БУ 16 Расходы //Бухгалтерский учет и аудит, № 3, 2007. – С. 13 – 16


Тема 11. Облік доходів і фінансових результатів діяльності.
Тема лекції: Склад, класифікація і облік доходів діяльності
План лекції

1. Поняття доходів.

2. Класифікація доходів.

3. Бухгалтерський облік доходів діяльності.

4. Бухгалтерський облік фінансових результатів

5. Порушення та зловживання при визначенні фінансових результатів і використання прибутку
Поняття: дохід, витрати, прибуток, збиток, дивіденди, проценти, роялті, звичайна діяльність, інвестиційна діяльність, інший операційний дохід, дохід від участі в капіталі, фінансові доходи, надзвичайні доходи.

Мета:

 1. Уяснити поняття доходу.

 2. Засвоїти порядок визнання доходу.

 3. Уяснити поняття фінансовий результат.

 4. Засвоїти порядок визнання фінансових результатів.

Питання:

 1. Призначення рахунків класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

 2. Облік доходів від реалізації.

 3. Облік іншого операційного доходу.

 4. Облік доходу від участі в капіталі.

 5. Облік інших фінансових доходів.

Завдання:

На підставі П(С)БО 15 дати відповіді на наступні питання.

 1. За якими групами в бухгалтерському обліку класифікуються визнані доходи від звичайної діяльності?

 2. Які основні критерії (умови) визнання доходу від надання послуг у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності?

 3. Які доходи відносяться до доходів від участі в капіталі?

 4. Який клас передбачено Планом рахунків для обліку доходів діяльності підприємства?

 5. Які доходи відносяться до доходів від реалізації? На якому рахунку ведеться облік цих доходів, яким чином організується аналітичний облік?

 6. Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

 7. Охарактеризувати основні розділу Звіту про фінансові результати?

 8. Яким чином класифікують доходи і витрати у Звіті про фінансові результати?

 9. Який порядок формування чистого прибутку (збитку) звітного періоду?

Завдання:

Дати економічну характеристику рахунків бухгалтерського обліку 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 за наведеною схемою:

 • повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків бухгалтерського обліку;

 • відношення рахунку до балансу;

 • класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 • будова рахунку;

 • об’єкти, що обліковуються на рахунку;

 • аналітичний облік;

 • первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по рахунку;

 • відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;

 • місце рахунку в звітності.


Завдання:

Дати відповіді на питання

 1. Який рахунок передбачено Планом рахунків для визначення фінансових результатів діяльності?

 2. Як утворюється валовий прибуток підприємства?

 3. Що таке нерозподілений прибуток підприємства?

 4. Як обліковуються нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в системі рахунків бухгалтерського обліку?

 5. Що таке податок на прибуток та як він обчислюється7
Завдання:

Дати відповіді на питання

 1. Дати визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

 2. Як визначається результат, отриманий від реалізації продукції?

 3. Як організовується аналітичний облік по рахунку 79 “Фінансові результати”

 4. Що включається до складу виручки від реалізації продукції?

 5. На які цілі використовується чистий прибуток підприємства?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница