Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница6/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Література


 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 5. П(С)БУ №15 ,,Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 г. №290

 6. П(С)БУ №16 ,,Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 г. №318

 7. Як складається Звіт про фінансові результати //Все про бухгалтерський облік. - №66 (491). – 21 липня 2000.

 8. Порядок обліку доходів і витрат //Все про бухгалтерський облік. - №56 (481). – 23 червня 2000.Тема 12. Облік власного капіталу
Тема лекції: Види капіталу і їх облік
План лекції

 1. Поняття власного капіталу і його різновиди.

 2. Бухгалтерський облік власного капіталу.

 3. Відповідальність засновників по вкладах в статутний капітал.


Поняття: Власний капітал, нерозподілений прибуток, пайовий капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, внески учасників, додатковий капітал, резервний капітал, страхові резерви, забезпечення майбутніх витрат і платежів, переоцінка активів.
Мета:

 1. Уяснити поняття власний капітал.

 2. Засвоїти порядок формування власного капіталу.

Завдання

На підставі П(С)БО5 дати відповіді на наступні питання.

 1. Яким Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про власний капітал?

 2. Які основні показники повинні відображатись у звіті?

 3. Що є метою складання звіту про власний капітал?

 4. Які основні терміни використовуються у звіті про власний капітал і звіті про зміни в капіталі?

Завдання

Дати відповіді на питання.

 1. Як формується власний капітал?

 2. Які складові власного капіталу?

 3. Які бухгалтерські рахунки передбачені для обліку власного капіталу?

 4. Що відображає звіт про власний капітал?

 5. Який розмір статутного капіталу, встановлений чинним законодавством для товариства з обмеженою відповідальністю і акціонерного товариства?

 6. Як утворюється і змінюється статутний капітал?

 7. Як здійснюєься бухгалтерський облік статутного капіталу?

 8. Який строк відображення в бухгалтерському обліку статутного капіталу?

 9. В яких документах фіксується формування статутного капіталу?

 10. Протягом якого періоду повинен бути повністю сформований статутний капітал?

Завдання

Дати відповіді на питання.

 1. Що слід розуміти під неоплаченим капіталом підприємства?

 2. З чого складається пайовий капітал?

 3. Що відображають суми вилученого капіталу?

 4. Яким чином організовується аналітичний облік неоплаченого капіталу?

Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 5. П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 6. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 7. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 8. П(С)БУ №4 ,,Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 9. П(С)БУ №5 ,,Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 10. Бухгалтерський облік формування та руху статутного капіталу //Все про бухгалтерський облік. - №43 (468). – 12 травня 2000.

^ ДОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

ДО ТЕМИ "ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ"

1. Кучеренко Т., Шайко Е., Мервенецкая В. Усовершенствование методики составления отчета о собственном капитале //Бухгалтерский учет и аудит, № 11, 2006. – С. 9 – 15
Тема 13. Облік капітальних і фінансових інвестицій
Тема семінарського заняття – Розрахунок собівартості будівельного виробництва – 2 год.

Мета заняття: Проводиться заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Вирішуються ситуаційні завдання, зв‘язані з оформленням первинних документів по обліку фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, по обробці документів, проведенням записів в облікові регістри. Порядок обліку фінансових інвестицій, капітальних інвестицій

^ Основні терміни: інвестиції, фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, поточні фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції.

Питання:

 1. Облік капітальних інвестицій (рах. №15).

 2. Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. №14).

 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій (рах. №35).

Завдання:

На підставі П(С)БО 12 дати відповіді на питання.

 1. Що називають фінансовими інвестиціями?

 2. Що включають до собівартості фінансових інвестицій?

 3. За якою вартістю фінансові інвестиції відображаються в балансі?

 4. Які особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства?

 5. Які особливості обліку фінансових інвестицій для провадження спільної діяльності?

 6. Як в обліку відображається сума прибутку (збитку) від внеску або продажу дочірньому, спільному, асоційованому підприємству активів, що припадає на частку інвестора?

 7. Яка сутність методу ефективної ставки відсотка?

 8. Який порядок розрахунку амортизації дисконту за інвестиціями в облігації?

 9. Який порядок розрахунку премії за інвестиціями в облігації?

 10. Яка інформація про фінансові інвестиції розкривається в примітках до фінансової звітності.

Завдання:

Дати відповіді на питання по лекції

 1. З якою метою здійснюються фінансові інвестиції?

 2. Які види фінансових інвестицій Вам відомі?

 3. Що є джерелом придбання цінних паперів?

 4. Які джерела фінансових інвестицій є власними?

 5. Яким чином оцінюються фінансові інвестиції при надходженні?

 6. Який порядок обліку витрат на придбання акцій інших підприємств?

 7. За якими методами оцінюються фінансові інвестиції при їх вибутті?

 8. Які особи називаються пов‘язаними?

Завдання:

Дати відповіді на питання по лекції

 1. Які активи відносяться до поточний фінансових інвестицій?

 2. На яких рахунках обліковуються фінансові інвестиції?

 3. На підставі яких документів здійснюється облік поточних фінансових інвестицій?

 4. Як ведеться аналітичний облік фінансових інвестицій?

 5. Які витрати відносяться до капітальних інвестицій?

Завдання:

Дати економічну характеристику рахунків 14, 15, 35 за наведеною схемою:

 • повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків бухгалтерського обліку; відношення рахунку до балансу;

 • класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 • будова рахунку; об’єкти, що обліковуються на рахунку;

 • аналітичний облік; первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по рахунку;

 • відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;

 • місце рахунку в звітності.

Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 5. П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 6. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 7. П(С)БУ №7 ,,Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 г. №92

 8. П(С)БУ №12 ,,Фінансові інвестиції”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 г. №91

 9. Инвентаризация: порядок проведения и отражение в учете //Налоги и бухгалтерский учет . - №4 (353) – 15 января 2001

 10. Фінансові інвестиції //Все про бухгалтерський облік. - №56 (481). – 23 червня 2000.

Литература


 1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 ’’Баланс’’, утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31. 03. 1999 г. № 87 // Бухгалтерский учет. Хрестоматия: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 7. – С. 85 – 92; // Налоги и бухгалтерский учет. Спец выпуск. – 22.08. 2005. – 8 (128)

 2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 ’’Основные средства’’, утверждено приказом Министерства финансов Украины от 27. 04. 2000 г. № 92 // Бухгалтерский учет. Хрестоматия: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 7. – С. 116 -122; // Налоги и бухгалтерский учет. Спец выпуск. – 22.08. 2005. – 8 (128)

 3. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 18 ’’Строительные контракты’’, утверждено приказом Министерства финансов Украины от 29. 04. 2001 г. № 205 // Бухгалтерский учет. Хрестоматия: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 7. – С. 163 - 167; // Налоги и бухгалтерский учет. Спец выпуск. – 22.08. 2005. – 8 (128)

 4. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 30. 11. 1999. № 291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерский учет. Хрестоматия: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 7. – С. 21 - 81

 5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 30. 11. 1999. № 291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерский учет. Хрестоматия: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 7. – С. 21 - 81

 6. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01. 2003 г. № 436 – IV // Бухгалтерия. - 2004. - № 3. – С. 7 – 108

 7. Гражданский кодекс Украины от 16.01. 2003 г. № 435 – IV // Кодексы Украины. Часть 1. Гражданский кодекс Украины: Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 12. – С. 8 - 199

 8. Закон Украины от 01.06. 2000 г. № 1775 – III «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности » // Свое дело: Сборник систематизированного законодательства. – 2002. – 18 марта. – С. 47 – 58

 9. Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденные приказом Госстроя Украины от 07.05 2002 г. № 81 // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. - № 69. – С. 4 - 24

 10. Приказ Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21. 06. 2002 г. № 237/5 «Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве» // Строительная бухгалтерия. Спец выпуск. – Бухгалтерия (Право, налоги, консультации). - 2004. - № 13 (584). – С. 55 – 58; Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. - № 72. – С. 12 - 17

 11. Постановление Кабинета министров Украины от 01.08. 2005 г. № 668 «Общие условия заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве» // Налоги и бухгалтерский учет. – 2005. - № 69. – С. 5 - 20Дополнительная литература


 1. «Строительная бухгалтерия». Все аспекты «строительного» учета // Бухгалтерия (Право, налоги, консультации). - 2004. – 29 марта. - № 13 (584)

 2. Буханцева М. Учет доходов и расходов по строительному контракту // Вестник налоговой службы Украины. – 2003. - № 14. – С. 57 – 60

 3. Рында А. Себестоимость в строительстве // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. - № 68. – С. 39 - 44

Назарбаева Р. Бух учет в строительстве: общее и особенное. //

^ ДОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

ДО ТЕМИ "КАПІТАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

 1. Онищенко В. Актуальные вопросы применения метода участия в капитале в соответствии с ПСБУ 12 Финансовые инвестиции //Бухгалтерский учет и аудит, № 11, 2006. – С. 15 – 23

 2. Онищенко В. Концептуальные основы применения метода участия в капитале //Бухгалтерский учет и аудит, № 2, 2007. – С. 9 – 12

 3. Низков А. Учет финансовых активов по справедливой стоимости //Вестник бухгалтера и аудитора Украины, № 5 – 6, март, 2007, - С. 10 - 15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница