Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница7/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
^

Тема 14. Фінансова звітність підприємств


Тема семінарського заняття: Склад і порядок складання фінансової звітності і аналіз її показників
План заняття

 1. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 2. Класифікація звітності.

 3. Структура і зміст фінансових звітів.

Завдання

На підставі П(С)БО 1 дати відповіді на такі питання:

 1. Назвіть якісні характеристики фінансової звітності, встановлені Положенням бухгалтерського обліку 1.

 2. На яких принципах базується підготовка фінансової звітності?

 3. Яка мета складання фінансової звітності?

 4. Який перелік фінансової звітності встановлений національними стандартами?

 5. Перерахуйте відомі вам вимоги до статей (елементів) звітності.

 6. Що розуміють під поняттям облікової політики?

 7. Який період визнається звітним?

 8. Що передбачає принцип нарахування та відповідності доходів і витрат?

 9. В чому особливості принципу історичної собівартості?

 10. В чому полягає принцип періодичності?

 11. Якою може бути тривалість звітного періоду для новоствореного підприємства?

 12. Як визначаються активи відповідно до національних стандартів?


Тема практичного заняття – Методика складання фінансової звітності підприємств – 2 год.

Проводиться заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Вирішуються ситуаційні завдання, зв‘язані з завершенням облікового процесу, складанням Головної книги, балансу підприємства, порядком складання річного звіту підприємства.

^ Мета заняття:

 1. Ознайомитися з формами фінансової звітності.

 2. Вивчити порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту.

Основні терміни: оперативна звітність, зведена звітність, річна звітність, статистична звітність, консолідована звітність.

Питання:

 1. Стандарти, нормативна база з фінансової звітності підприємств.

 2. Сутність та значення бухгалтерської звітності, вимоги до її складання. Класифікація звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Аналіз звітності. Баланс та його класифікація.

 3. Звіт про фінансові результати

 4. Звіт про рух грошових коштів

 5. Звіт про власний капітал.

Завдання

На підставі П(С)БО 2 дати відповіді на такі питання:

 1. Дати визначення балансу.

 2. Що є метою складання балансу?

 3. Яку структуру має баланс?

 4. Які розділи містить активна частина балансу?

 5. Які розділи містить пасивна частина балансу?

 6. З чого складаються необоротні активи?

 7. В яких випадках активи класифікують як оборотні?

 8. За яких умов активи та зобов’язання можуть відображатись в балансі?

 9. Яких основних вимог необхідно дотримуватисьпри складанні балансу?

 10. Чи є баланс комерційною таємницею підприємства?

Завдання

Дати відповіді на питання на підставі чинного законодавства.

 1. Що повинна відображати бухгалтерська звітність підприємства?

 2. Якими органами розроблюються і затверджуються типові форми бухгалтерської звітності?

 3. З якою періодичністю складається бухгалтерська звітність?

 4. Який термін часу вважається звітним роком? Чи однаковий він для всіх підприємств?

 5. Як виправляються помилки, допущені в бухгалтерській звітності?

Завдання

Дати відповіді на питання на підставі чинного законодавства.

 1. Які підприємства повинні складати річний бухгалтерський звіт?

 2. Яким чином оформлюються незаповнені рядки (графи) звітності?

 3. Як і в яких грошових одиницях заповнюються форми звітності?

 4. Які обов’язкові реквізити повинні містити форми звітності?

 5. Як відображаються в річній бухгалтерській звітності операції в іноземних валютах?

 6. Які дії передують поданню річного бухгалтерського звіту?

 7. Хто має право підписувати бухгалтерські звіти і баланси?

 8. Які документи додаються до річного звіту підприємства?

Завдання

 1. Які види звітності складаються на промислових підприємствах?

 2. В чому полягає значення звітності і які вимоги до неї пред’являються?

 3. Які підготовчі роботи проводяться перед складанням річного звіту?

 4. Який порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту?

 5. Що містять примітки до річного звіту?

 6. Як відображаються в обліку виправлення і розподіл прибутку, затверджені при розгляді річного звіту?

Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 5. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 6. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 7. П(С)БУ №4 ,,Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 8. П(С)БУ №5 ,,Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 9. П(С)БУ №6 ,,Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 г. №137

 10. Як складається Звіт про фінансові результати //Все про бухгалтерський облік. - №66 (491). – 21 липня 2000.

 11. Основні засади організації бухгалтерського обліку у 2000-у році //Все про бухгалтерський облік. - №7 (432). – 26 січня 2000.

 12. Загальні вимоги до фінансової звітності: характеристика і принципи підготовки //Все про бухгалтерський облік. - №8 (433). – 28 січня 2000.; №52 (477) – 7 червня 2000.

 13. Порядок складання фінансової звітності у 2000 році //Все про бухгалтерський облік. - №35 (460). – 14 квітня 2000.

 14. Статистична звітність підприємств (перелік форм звітності) //Все про бухгалтерський облік. - №65 (490). –19 липня 2000.

 15. Про фінансову і статистичну звітність суб‘єктів малого підприємництва //Все про бухгалтерський облік. - №65 (490). –19 липня 2000.

 16. Роз‘яснення щодо звітності малих підприємств //Все про бухгалтерський облік. - №92 (517). – 6 жовтня 2000.

 17. Годовая финансовая отчетность //Налоги и бухгалтерский учет. - №5 (354) (спецвыпуск) – 15 января 2001

 18. Особенности составления годовой финансовой отчетности //Налоги и бухгалтерский учет. - №5 (354) (спецвыпуск) – 15 января 2001

 19. Учет в бюджетных организациях. Составление отчетности об использовании сметы //Налоги и бухгалтерский учет. - №1 – 1.01. 2001

 20. Методические рекомендации о порядке заполнения специализированных форм годового отчета сельскохозяйственными предприятиями, утверждены приказом Министерства аграрной политики Украины от 8 ноября 2000 года №221 //Налоги и бухгалтерский учет. - №12 (361) – 8 февраля 2001


^ Загальні рекомендації до використання планів семінарських, практичних занять
Плани до проведення семінарських і практичних занять розроблені з метою подання допомоги вивчаючим дисципліну в об’ємі 72 години, з яких 36 годин відведено на аудиторні заняття.

По кожному заняттю вказана назва теми, учбові питання, питання для самоконтролю, теми для підготовки наукових робіт, перелік рекомендованої літератури (основної і додаткової).

Для закріплення знань по вивчаємій дисципліні пропонується знайомитись з публікаціями в періодичних виданнях.

Розроблені плани занять дозволять зорієнтуватись при самостійній підготовці, більш раціонально спланувати свій час.

В ході підготовки до аудиторних групових занять пропонується:

 • уважно слухати і конспектувати лекції з послідовною доробкою кожного питання в період самопідготовки;

 • своєчасно і повно виконувати завдання викладача;

 • уважно проробляти і конспектувати основні нормативні (законодавчі) акти;

 • прагнути раціонально використовувати час, відведений на самопідготовку;

 • використовувати бібліотечний фонд університету.

Завершується вивчання курсу «Бухгалтерський облік» складенням заліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс
^ ПЛАН – КОНСПЕКТ

Тема практичного заняття: Балансовий метод відображення і узагальнення інформації

Основні поняття: баланс, стаття балансу, актив балансу, пасив балансу, активи, зобов’язання, економічна вигода, основні засоби, оборотні активи, необоротні активи, нематеріальні активи, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, власний капітал, основний (статутний) капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал, зобов’язання, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 5. П(С)БУ №1 ,,Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 6. П(С)БУ №2 ,,Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 7. П(С)БУ №3 ,,Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 8. П(С)БУ №4 ,,Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 9. П(С)БУ №5 ,,Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 г. №87

 10. П(С)БУ №6 ,,Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 г. №137

 11. П(С)БУ №7 ,,Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 г. №92

 12. П(С)БУ №8 ,,Нематеріальні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.10.99 г. №242

 13. П(С)БУ №9 ,,Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 г. №246

 14. П(С)БУ №10 ,,Дебіторська заборгованість,, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 г. №237

 15. П(С)БУ №11 ,,Зобов‘язання ”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 г. №20

Основна література

 1. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под рук. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. І перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000 - 2008. –784 с., 1012 с.


Мета заняття: З‘ясувати суть та значення балансового узагальнення. Особливу увагу звернути на характеристику, зміст та будову бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку. Ознайомитися з балансом підприємства, зняти його копію і принести на практичне заняття. Визначити реальну вартість активів та пасивів підприємства на початок звітного періоду на основі проведеної класифікації активів та пасивів згідно завдань №1, №2, №3.

Навчальна: Показати взаємозв'язок бухгалтерського балансу та бухгалтерських рахунків. Сформувати знання про можливість використання контрольних функцій елементів бухгалтерського обліку з метою пошуку та доказування економічних злочинів.

Розвиваюча: Сприяти формуванню навичок аналізу бухгалтерського балансу з метою пошуку ознак та при доказуванні економічних злочинів.

Виховна: Сприяти подоланню психологічного бар’єру при роботі з великим обсягом бухгалтерської та економічної інформації з метою пошуку ознак економічних злочинів.

^ Форми і методи проведення заняття: практичне заняття

Використання дидактичного матеріалу:

Використати графопроектор.

В ході заняття використовуються схеми:

Структура бухгалтерського балансу

Взаємозв'язок між балансом та бухгалтерськими рахунками

^ Міжпредметні зв’язки: Показати загальний зв'язок основ бухгалтерського обліку з судовою бухгалтерією.

Організаційний момент: 7-10 хвилин.(Перевірка наявності студентів – вибірково; оголошення теми та формулювання мети заняття; оголошення рекомендованого переліку літератури)

Основні питання: до 60 хвилин

 1. Бухгалтерський баланс, його зміст та структура

 2. Зміни в балансі під впливом господарських операцій

 3. Використання бухгалтерської інформації в правоохоронній сфері

Заключна частина: до 10 хв. - відповідь на запитання, вказівки на самопідготовку, рекомендації щодо опрацювання літературних джерел

^ Наочні посібники : баланси підприємства

Теоретичні питання:

 • Дайте визначення бухгалтерському балансу.

 • На які частини поділяється бухгалтерський баланс? Яке вони мають призначення? Основні показники балансу.

 • Як групуються статті в активі балансу?

 • Як групуються статті в пасиві балансу?

 • Чим можна пояснити рівність загальних підсумків по активу і пасиву балансу?

 • Мета і підстави складання бухгалтерського балансу.

 • Дайте визначення господарської операції.

 • Які зміни викликають господарські операції в балансі підприємства? Типи змін в балансі.

 • В чому сутність кожного типу змін в балансі?

 • Сформулюйте загальні висновки на підставі аналізу змін в балансі під впливом господарських операцій.

 • Дайте визначення господарської операції в широкому розумінні і наведіть приклади двох різних типів операцій.

 • Коли складається баланс підприємства?

 • Що слід розуміти під читанням балансу?

 • Що означають статті балансу і як вони групуються в балансі?

 • Поясніть структуру діючої форми балансу.

 • У чому полягає різниця між балансом-брутто і балансом- нетто?

 • Що представляють собою модифікації?

 • Які особливості пермутацій?

Теми рефератів:

Методичні прийоми балансового узагальнення та звітного відображення господарської діяльності.

Вправи для виконання

Тести
Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тема практичного заняття: Відкриття рахунків бухгалтерського обліку та порядок відображення в них господарських операцій – 2 год.

План заняття

 1. Рахунки бухгалтерського обліку: призначення, дебет і кредит.

 2. Активні і пасивні рахунки, їх будова.

 3. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.

Мета заняття: Необхідно вивчити суть та призначення рахунків бухгалтерського обліку. Особливу увагу звернути на побудову та характеристику рахунків для обліку господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів. Ознайомитися з питаннями подвійного запису, кореспонденцією рахунків, простими та складними кореспонденціями рахунків. Засвоїти характер синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків як складової частини синтетичного і аналітичного обліку, методику узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Після засвоєння теоретичного матеріалу необхідно самостійно виконати завдання з ціллю контролю за вивченням матеріалу згідно з завданнями №1, №2, №3.

Перевірка виконаного завдання.

^ Наочні посібники: бухгалтерський баланс, схеми рахунків, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114; ЕВМ.

Поняття: рахунки бухгалтерського обліку, дебет, кредит, залишок, оборот, активний рахунок, пасивний рахунок, активно-пасивний рахунок, проводка, кореспонденція рахунків, синтетичний рахунок, аналітичний рахунок, План рахунків.

Теоретичні питання:

 1. Що таке бухгалтерський рахунок? Для чого призначені бухгалтерські рахунки і які функції вони виконують?

 2. Яку будову мають рахунки бухгалтерського обліку?

 3. Що означають терміни “дебет” і “кредит”?

 4. Як поділяються рахунки по відношенню до балансу?

 5. Яке призначення та будову мають активні рахунки?

 6. Яке призначення та будову мають пасивні рахунки?

 7. Для чого потрібні позабалансові рахунки?

 8. Який порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку?

 9. Що таке кореспонденція рахунків?

 10. Які рахунки називаються кореспондуючими?

 11. Що таке бухгалтерська проводка?

Теми рефератів:

 1. Класифікація рахунків: історичний аспект.

 2. Рахунок як елемент методу бухгалтерського обліку.

 3. Позабалансові рахунки та їх характеристика.

 4. Класифікація бухгалтерських проводок в різних економічних джерелах.

 5. Виникнення подвійного запису.

Повинні знати рахунки бухгалтерського обліку як спосіб поточного відображення господарських операцій на підприємствах;

порядок відображення бухгалтерських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

поняття синтетичного та аналітичного обліку та взаємозв‘язок між ними і його значення для зберігання матеріальних цінностей.

Вміти відображати на рахунках бухгалтерського обліку різні господарські операції підприємства, та оформлювати їх відповідними бухгалтерськими документами.

Література

 1. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 2. Бухгалтерский учет, его значение и место среди других видов учета /Бизнес №18 (329) /3 мая 1999 года / Бухгалтерия, право, налоги, консультации.

 3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 6. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”

 7. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 9. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 10. 10 Наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 р. №61 Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ /Все про бухгалтерський облік . - №87 (512) .- 20 вересня 2000.- с. 11-22.
Тема 4. Документація, облікові регістри та форми

бухгалтерського обліку

Тема семінарського заняття: Загальна характеристика документів, облікових регістрів

План заняття

 1. Документація і її значення.

 2. Інвентаризація і її види.

 3. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.


Мета заняття: звернути увагу на загальну характеристику документів і в цілому бухгалтерської документації. Чітко визначити правове значення та економічний зміст бухгалтерських документів. Вивчити класифікацію документів, порядок оформлення, прийняття, перевірки, опрацювання, організацію документообігу та зберігання документів.

Звернути увагу на характеристику регістрів бухгалтерського обліку, їх суть та призначення, а також на види і форми облікових регістрів і їх класифікацію; засвоєння порядку ведення облікової реєстрації, способів і техніки запису в облікові реєстри та способи і порядок виправлення помилкових записів.

вивчення системи та форм бухгалтерського обліку

Поняття: бухгалтерський документ;реквізит; розпорядний документ; документ бухгалтерського оформлення; комбінований документ; грошовий документ; матеріальний документ; розрахунковий документ; внутрішній документ; зовнішній документ; документообіг; інвентаризація ,облікові регістри; спосіб коректури; спосіб додаткового запису; спосіб “сторно”; форма бухгалтерського обліку.

Теоретичні питання:

 1. Що представляє собою бухгалтерський документ?

 2. Яку роль виконують та яке значення мають на підприємстві бухгалтерські документи?

 3. Назвати відомі Вам первинні документи.

 4. Які основні реквізити бухгалтерських документів

 5. Що таке групування, таксування, контирування документів?

 6. Розкрити загальний порядок складання бухгалтерських документів.

 7. За якими ознаками класифікуються бухгалтерські документи? Навести класифікацію з прикладами.

 8. Що розуміють під фактом господарського життя?

 9. В чому полягає роль первинного обліку?

 10. Які функції виконують виправдовуючі документи? Які первинні документи відносяться до виправдовуючих?

 11. Які дії виконуються в процесі обробки документів?

 12. Перерахувати вимоги до заповнення первинних документів.

 13. Що таке обліковий регістр.

 14. За якими ознаками класифікуються облікові регістри?

 15. Які існують способи запису інформації в облікові регістри?

 16. Чим відрізняються синтетичні та аналітичні регістри?

Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 5 грудня 1997 року №268, від 26 травня 2000 року №115) / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №116 Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

 6. Закон України від 6 червня 1995 р. №217/95 –ВР Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей ( зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 липня 1999 року №932- ХІУ) / Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

 7. Постанова Правління Національного банку України від 2 лютого 1995 року №21 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 1997 року №334/ Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- 18 грудня 2000. – с.5-10

 8. Наказ Головного управління державного казначейства України від 30. 10. 98 р. №90 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в бюджетних установах

 9. Інвентаризація – 2000: порядок проведення та облік результатів/ Все про бухгалтерський облік, - №118 (543).- (спецвипуск 63). - 18 грудня 2000.

 10. Проведення і документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві/ Все про бухгалтерський облік, - №108 (533).- 20 листопада, 2000. – с. 40 – 43

 11. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20. 07. 98 р. №41 Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / Все про бухгалтерський облік. - №42 (467).- (спецвипуск 50). – 8 травня 2000.

 12. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”

 13. Бюджетні установи: працюємо з меморіальними ордерами /Все про бухгалтерський облік, - №87 (512).- 20 вересня 2000.

 14. Наказ Державного Казначейства від 27.07. 2000 р. №68 Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання.

 15. Хранение документов на предприятии // Налоги и бухгалтерский учет. (Спецвыпуск). - № 9 (153). – 24 сентября 2007 г.ТЕМА 6. Облік розрахункових операцій

Тема практичного завдання: Облік дебіторської і кредиторської заборгованості

План заняття

1. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

2. Облік дебіторської заборгованості:

 • Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 • Облік розрахунків з підзвітними особами.

 • Облік розрахунків за претензіями.

3. Облік кредиторської заборгованості:

 • Облік розрахунків з постачальними та підрядниками.

 • Види податків і зборів (обов’ язкових платежів).

 • Облік розрахунків з бюджетом.

 • Формування соціальних фондів, облік розрахунків зі страхування.

 • Облік розрахунків з учасниками.

4. Контроль розрахункових взаємовідносин.

Мета заняття: ознайомитися з основами побудови обліку розрахункових операцій, принципами організації розрахунків, формами безготівкових розрахунків в Україні.

Вивчити форми безготівкових розрахунків за поставлену і реалізовану продукцію, оприбуткування матеріальних цінностей, виконаних робіт і послуг.

Ознайомитися з порядком документального оформлення операцій по обліку розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими організаціями

Ознайомитися з умовами та формами кредитування банком підприємств, видами кредитів, порядком відображення на рахунках операцій по руху заборгованості по короткостроковим кредитам і довгостроковим зобов’язанням.

Ознайомитися з порядком документального оформлення операцій по обліку розрахунків з організаціями і особами при виявлені нестачі вантажу, а також нестачі, що виявлена при проведення інвентаризації.

Поняття: Платіжне доручення, акредитив, вексель, розрахунковий чек, службове відрядження, претензії, податковий кредит, дивіденди, дебітори, дебіторська заборгованість, банківський кредит, кредиторська заборгованість, кредит, банківський кредит, бланковий кредит, довгострокові кредити, інвестиційні кредити, комерційні кредити, консорціумний кредит, іпотечний кредит, короткостроковий кредит, довгострокові зобов’язання

Контрольні питання:

 1. Який стандарт визначає порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов‘язання?

 2. Що таке кредит і які його види?

 3. Кредитний договір та порядок його укладання.

 4. Як класифікуються усі зобов‘язання за стандартом?

 5. Які зобов‘язання належать до довгострокових?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница