Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница9/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
^

Тема 9. Облік основних засобів, нематеріальних активів, їх знос та амортизація


Тема практичного заняття:

Розрахунок амортизації основних засобів – 2 год.

Проводиться практичне заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Порядок нарахування амортизації.

^ Мета заняття:

 1. Вивчити регістри обліку руху основних засобів і нематеріальних активів, амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів і засвоїти кореспонденцію рахунків по обліку основних засобів.

 2. Засвоїти порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів і складання відомостей нарахування амортизаційних відрахувань


^ Основні терміни: Об’єкт основних засобів, група основних засобів, чиста балансова вартість основних засобів, ліквідаційна вартість основних засобів, капітальні інвестиції, справедлива вартість основних засобів, амортизація основних засобів, оперативна оренда, орендар, орендодавець, оперативний лізинг, фінансовий лізинг, фінансова оренда, орендна операція, необоротні активи, знос необоротних активів, нематеріальні активи, гудвіл, поточний ремонт, капітальний ремонт, господарський спосіб, підрядний спосіб, інвентаризація, орендна плата, активний ринок, група нематеріальних активів, дослідження, розробка, права користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки для товарів і послуг, права на об’єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права, первинна вартість, переоцінка, фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість .


Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №7 ,,Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 г. №92 //Все про бухгалтерський облік, - №47 (472). – 24 травня 2000.

 5. Наказ Державного казначейства України від 17.07.2000 р. №64 Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ //Все про бухгалтерський облік, - №73 (498). – 9 серпня 2000.

 6. Бухгалтерський облік основних засобів //Все про бухгалтерський облік, - №52 (477). – 7 червня 2000.

 7. Нематеріальні активи: Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження та вибуття згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку //Все про бухгалтерський облік, - №83 (508). – 8 вересня 2000.

 8. Здійснення ремонтно-будівельних робіт для власних потреб: документальне оформлення, податковий та бухгалтерський облік //Все про бухгалтерський облік, - №84 (509). – 13 вересня 2000.

 9. Основні засоби: заповнюємо первинні облікові документи //Все про бухгалтерський облік, - №114 (539). – 6 грудня 2000.

 10. Новий облік основних засобів //Все про бухгалтерський облік, - №47 (472). – 24 травня 2000.

 11. Облік основних засобів у бюджетних установах за новим планом рахунків //Все про бухгалтерський облік, - №47 (472). – 24 травня 2000.

 12. Відображення в обліку операцій оренди відповідно до вимог НСБО //Все про бухгалтерський облік, - №100 (525). – 27 жовтня 2000.; № 112 (537) – 30 листопада 2000.

 13. Нематеріальні активи: визначення, склад, оцінка, відображення у фінансовій звітності //Все про бухгалтерський облік, - №36 (461). – 19 квітня 2000.

 14. Облік вибуття основних засобів у бюджетних установах за новим планом рахунків //Все про бухгалтерський облік, - №55 (480). – 16 червня 2000.

 15. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 16. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 17. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 18. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 19. Инвентаризация: порядок проведения и отражение в учете //Налоги и бухгалтерский учет . - №4 (353) – 15 января 2001

 20. Автотранспорт на предприятии //Налоги и бухгалтерский учет . - №10 (359) – 1 февраля 2001

^ ДОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРИДО ТЕМИ "ОБЛІК ОСНОВНИХ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ"

 1. Павлюк И. Бухгалтерский учет переоценки нематериальных активов //Бухгалтерский учет и аудит, № 8, 2006. – С. 22 – 28

 2. Ткаченко Л. Особенности оценки основных средств: история и современность //Бухгалтерский учет и аудит, № 10, 2006. – С. 11 – 19

 3. Павлюк И. Бухгалтерский учет уменьшения и восстановления полезности объектов нематериальных активов //Бухгалтерский учет и аудит, № 10, 2006. – С. 19 – 25

 4. Нашкерская Г. Оценка нематериальных активов //Бухгалтерский учет и аудит, № 11, 2006. – С. 23 – 31

 5. Коаснокутская Л. Основные фонды в налоговом учете //Бухгалтерский учет и аудит, № 12, 2006. – С. 55 – 60

 6. Павлюк И. Бухгалтерский учет выбытия и амортизации нематериальных активов //Бухгалтерский учет и аудит, № 2, 2007. – С.3 – 8

 7. Леонтьева В. Особенности учета ремонтных затрат в образовательных учреждениях негосударственной формы собственности //Бухгалтерский учет и аудит, № 3, 2007. – С. 17 – 25

 8. Ивкин К. Учет выбытия основных средств вследствие ликвидации //Вестник бухгалтера и аудитора Украины, № 5 – 6, март, 2007, - С. 16 - 19


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница