The local government in great britain


НазваниеThe local government in great britain
Дата публикации06.07.2013
Размер65.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы
Unit 28

The Italian fascist party

Mussolini organized the Italian Fascist Party in 1919. He took the name «fascist» from the Latin word «fasces». It meant the bundle of rods bound around an ax, which had been the symbol of authority in the Roman Empire.

The aim of the Fascists was to gain political power. At first, Mussolini tried to do it legally through elections. But he didn't win many votes.

In September, 1922, some 10 thousand armed Fascists marched on Rome. The king, afraid of a civil war, invited Mussolini to become prime Minister. In the next 9 years, the latter used every means, including terror, to make himself dictator of Italy.

The Fascist party became the only legal party in the country.

Fascism permitted private ownership of property and capital. But it refused to allow opposing political parties. It used censorship, denied civil rights and took complete control of people's lives.

«Subversive» books were burnt.


^ Кабінет Міністрів України

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

^ Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України.

^ Кабінет Міністрів розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету

України, подає звіт Верховній Раді України про його виконання.

Unit 31

^ THE LOCAL GOVERNMENT IN GREAT BRITAIN
The local government system of Britain gives significant and extensive power to local people, elected by their fellow-citizens and directly accountable to them. Local authorities take many crucial decisions that affect the well-being of their community as a whole and of the individuals and families who form the community.

Local authorities educate children, provide personal social services for people who are vulnerable or in need, maintain roads and footpaths, run transport services, safeguard the environment, provide libraries, cultural and recreational facilities. In short, local authorities lie at the heart of community life.

From 1986 onwards two systems of local government coexisted in England. London and the so-called metropolitan areas (i.e. the major conurbations) were run by single-tier (unitary) authorities, responsible for all local government functions. In the rest of Britain a two-tier system operated.

County or regional councils provided the large majority of local government services, and were responsible for strategic planning, education and social services.

District councils carried out more locally based functions such as local planning, housing, refuse collection and most environmental services.

In the early 1990s the structure of local government in Britain became a subject of public debate.

The government asked the Local Government Commission for England to look at the case for replacing the two-tier structure of county and district councils with a structure based on all-purpose unitary authorities.

Following much debate and discussion in Parliament, the local authorities and the local authority associations, and widespread public consultation, the Commission favoured a mixed system. It recommended the creation of unitary authorities in some parts of the country and the retention of the existing two-tier system elsewhere.

The Government accepted most of the Commission's recommendations.

Група 28
Італійська фашистська партія
Муссоліні організований італійської фашистської партії в 1919 році. Він узяв собіім'я «фашистської» від латинського слова «фасції». Це означало, що пучокстрижнів пов'язано близько сокирою, який був символом влади в Римській імперії.
Метою фашистів було отримати політичну владу. Спочатку, Муссоліні намагавсязробити це легально через вибори. Але він не виграв багато голосів.
У вересні 1922 року, близько 10 000 озброєних фашистів йшли на Рим. Король,побоюючись громадянської війни, Муссоліні запросив стати прем'єр-міністром. У найближчі 9 років, останній використовував всі засоби, включаючи терор, щобзробити себе диктатором Італії.
Фашистська партія стала єдиною легальною партією в країні.
Фашизм дозволена приватна власність і капітал. Але він відмовив опозиційнихполітичних партій. Раніше цензура, заперечує громадянські права і взяла повнийконтроль над життям людей.
«Підривні» книги були спалені.

Група 31
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Системи місцевого самоврядування Великобританії дає значний і великий владамісцевих жителів, обраних своїх співгромадян і безпосередньо підзвітні їм. Місцевівлади приймають багато важливих рішень, які впливають на благополуччя своєї громади в цілому та окремих осіб і сімей, які утворюють спільноти.
Місцева влада виховувати дітей, надати особисті соціальні послуги для людей, якізнаходяться в уразливому або в необхідності підтримки дороги і пішохідні доріжки, запустити транспортні послуги, охорону навколишнього середовища, забезпечуютьбібліотеки, культурні та рекреаційні об'єкти. Коротше кажучи, місцева владазнаходяться в центрі суспільного життя.
З 1986 року дві системи місцевого співпраці уряду ¬ існували в Англії. Лондон і такзваних міських районах (тобто великих міських агломерацій) проводилися за допомогою одного рівня (унітарних) влади, відповідальним за всі локальні функції уряду. В іншій частині Великобританії дворівнева система працює.
Округа або регіональних рад за умови значної більшості місцевих державнихпослуг, а також несуть відповідальність за стратегічне планування, освіта та соціальні послуги.
Районні ради здійснюється більш на місцевому рівні такі функції, як планування намісцевому рівні, житлове будівництво, вивезення сміття, і більшість екологічнихпослуг.
На початку 1990-х структура органів місцевого самоврядування у Великобританіїстала предметом громадського обговорення.
Уряд звернувся до місцевої урядової комісії в Англію, щоб подивитися на випадокзаміни дворівневу структуру повітових і районних рад зі структурою на основіуніверсального унітарного влади.
Після довгих суперечок і обговорень в парламенті, місцевих органів влади таасоціацій місцевих органів влади та широкої громадськості консультації, Комісіявиступає за змішану систему. Вона рекомендувала створення унітарної влади вдеяких частинах країни і збереження існуючої дворівневої системи в інших країнах.
Уряд погодився більшість рекомендацій комісії.

Cabinet of Ministers of Ukraine
The Cabinet of Ministers of Ukraine is composed of the Prime Minister of Ukraine, FirstDeputy Prime Minister, three Vice Prime Ministers and Ministers. Prime Minister ofUkraine is appointed by the President of Ukraine with the consent of more than half of the Verkhovna Rada of Ukraine. Members of the Cabinet of Ministers of Ukraine the President of Ukraine on the Prime Minister of Ukraine.
The resignation of Prime Minister of Ukraine results in the resignation of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
Cabinet of Ministers of Ukraine ensures the state sovereignty and economic independence of Ukraine, the implementation of domestic and foreign policy, of the Constitution and laws of Ukraine, acts of the President of Ukraine.
Cabinet is developing a draft law on State Budget of Ukraine and provides the Verkhovna Rada of Ukraine approved the State Budget
Ukraine shall submit a report Verkhovna Rada of Ukraine on its performance.

Похожие:

The local government in great britain iconGreat Britain is situated on the British Islands which lie to the...
«executes» laws, I e puts them into effect, and the law courts, which interpret laws. Although the Queen is officially head of all...
The local government in great britain iconGreat Britain is an island lying off the north-western coastline...
Тhe Strait of Dover, 18 miles wide, divides it from France. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea...
The local government in great britain iconGreat Britain is situated on the British Islands which lie to the...
Европы. Официальное название страны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания имеет площадь 94...
The local government in great britain iconThe Judicial System of Great Britain

The local government in great britain iconSchooling in Great Britain
«strong» and «weak» groups is different, which is the beginning of future education contrasts
The local government in great britain iconLondon is the capital of Great Britain, its political, economic and...

The local government in great britain iconBarangay san vicente local government unit  (phl-15)
Работать требуется от 4-6 часов в день в утреннее время. Остальное время можно посвятить прогулкам, общению и лекциям по истории...
The local government in great britain iconGreat britain, its customs and traditions
Насколько я знаю, поезд в Лидс отправляется в 10 утра. Вы можете мне не верить, но все театры в воскресенье закрыты. Ни за что на...
The local government in great britain icon1. bodygyard local nobles constables inspectors

The local government in great britain iconGreat Britain (Слова переписати в зошит, виписати транскрипцію, якщо...
Слова переписати в зошит, виписати транскрипцію, якщо не знаєте, як вимовляються. Вивчити. Опитуватиму усно!
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница