І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи


НазваниеІ. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи
страница3/8
Дата публикации18.07.2013
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 3.Основи теорії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

^ Задачі для вирішення

Задача 1

Дана таблиця, що відображає величину попиту на певний товар при різних цінах.

Ціна за од., грн.

15

17

19

21

0 Л

25

Обсяг попиту, шт.

1000

900

800

700

600

500

Визначити вид функції попиту, записати її формулу та побуду­вати графік.

Що відбудеться, якщо ціна товару зросте з 17 до 19 грн./од.?

Нехай обсяг попиту при кожному значенні ціни збільшиться на 10 од. Як це відобразиться на положенні кривої попиту на графіку? Які фактори можуть викликати ці зміни?


Задача 2

Дана таблиця пропозиції товару.

Ціна за од., грн.

15

18

21

24

27

ЗО

Обсяг пропозиції, шт.

400

600

800

1000

1200

1400

Запишіть функцію пропозиції, накресліть її графік. Який нахил має ця крива і з чим це пов'язано? Що відбудеться, якщо обсяг про­позиції продукту скоротиться з 1000 до 800?

Припускається, що владними органами введено податок у роз­мірі 1 грн. за од., що сплачується продавцями. Як це відобразиться на графіку пропозиції товару? Які фактори могли б вплинути на та­ку зміну?

Задача З

При ціні квитка на футбольний матч 4 грн. на стадіон прийшло ЗО тис. осіб. Коли ціна квитка підвищилась до 9 грн., численність вболівальників скоротилась до 5 тис. осіб. Якщо вважати функцію попиту лінійною, то: а) скільки вболівальників прийде на матч при ціні 2 грн. за квіток? б) за якої максимальної ціни квитка вболіваль­ники відмовляться від відвідування матчу?

Задача 4

Дана таблиця попиту на товар.

1. Попит на продукцію, од.

200

400

700

1100

1600

2. Ціна за одиницю, грн.

5

4

3

2

1

3. Коефіцієнт цінової еластич­ності в точці
4. Коефіцієнт дугової еластич­ності
5. Загальна виручка, грн.
Визначити цінову еластичність попиту, використовуючи фор­мули еластичності в точці та на дузі.

Розрахувати величину загальної виручки від продажу товару. З якого значення коефіцієнта цінової еластичності попиту загальна виручка буде максимальною? Зробіть відповідні висновки.

Задача 5

Відомо, що функція попиту на товар має вигляд: Кп = 150 - 2Ц, де Кп - обсяг попиту, од; Ц - ціна товару, грн./од.

За якої ціни товару загальна величина виручки виробників буде максимальною? Розрахуйте її" величину.

Задача 6

За даними таблиці визначити вид функції попиту та пропозиції, записати їх формули та побудувати їх графіки. Аналітичне і графіч­но знайти рівноважні ціни і обсяг продажу. Заповнити порожні ко­лонки.

Ціна за од., грн.

Величина попиту, тис. од.

Величина про­позиції, тис, од.

Надлишок товару, тис. од.

Дефіцит то­вару, тис. од.

15

0,2

2,614,5

0,4

2,414

0,6

2,213,5

0,8

2ІЗ

1

1,812,5

1,2

1,612

1,4

1,411,5

1,6

1,211

1,8

110,5

2

0,810

2,2

0,69,5

2,4

0,49

2,6

0,2Яким буде дефіцит товару, якщо держава встановить верхню межу ціни - 9,5 грн./од.?

Задача 7

Функції попиту та пропозиції товару мають вигляд: Кп = 250 -- 20ІД, К| = 100 + 10Ц, де Кп, КПр - обсяги попиту і пропозиції від­повідно, тис. од.; Ц - ціна одиниці товару, грн. Визначити парамет­ри рівноваги на ринку даного товару. З'ясувати аналітичне і графі­чно, якими будуть нові рівноважні ціни та обсяг товару, якщо зміна технології виробництва призведе до збільшення обсягу виробництва і продажу продукції на 20 од. за кожної ціни.

Задача 8

Попит на товар задається функцією К„ = 24 - 10Ц, пропозиція кпр = 5 + 2Ц, де Кп, кпр - обсяги попиту І пропозиції відповідно, тис, од.; Ц- ціна одиниці товару, грн.Визначити рівноважну ціну і кількість товару. Якщо держава встановить фіксовану ціну на товар в розмірі 2 грн./од., яким буде наслідок такого рішення?

Задача 9

Попит та пропозиція певного товару можуть бути описані рів­няннями: Кп = 60 - 2Ц, КПр = 10 + 10Ц, де К„, кпр - обсяги попиту і пропозиції відповідно, од.; Ц - ціна одиниці товару, грн.

Держава встановила податок з продажу на одиницю товару в розмірі 2,5 грн. Визначити, яка частина податку буде сплачуватися споживачем, а яка — виробником. Розрахувати загальні розміри по­датку, що будуть сплачуватися виробниками і споживачами.

Задача 10

Ринок товару характеризується наступними функціями попиту і пропозиції: К„ = 20 - 2Ц, КПр = ЗЦ - 1 0; де К„, КПр - обсяги попиту і пропозиції відповідно тис. од.; Ц - ціна одиниці товару, грн. Визна­чити аналітичне і графічно рівноважну ціну і обсяг продажу товару до і після наданих державою дотацій виробниками у розмірі 1,5 грн. за кожну одиницю товару.

Задача 11

Функція попиту на товар має вигляд: К„ = 220 - ЗЦ, пропозиції - КПр = ЗЦ - 300. Визначити рівноважну кількість товару та ціну після введення урядом дотації 100 грн. за одиницю, яку отримує продавець.

Задача 12

Ринок товару характеризується наступними функціями попиту та пропозиції: К„ = 16 - Ц, КПр = ЗЦ - 12. На скільки знизиться об­сяг продажу товару, якщо буде встановлено податок з обороту в розмірі 20%? Визначити загальну суму податку, що буде зібраний з Пр„да„,

Задача 13

Попит та пропозиція певного товару можуть бути описані рів­няннями: Кп = 60 - 2Ц, КПр = 10 + 10Ц, де К„, кпр - обсяги попиту і пропозиції відповідно, од.; Ц - ціна одиниці товару, грн.

Держава встановила податок з продажу на одиницю товару в розмірі 2,5 грн. Визначити, яка частина податку буде сплачуватися споживачем, а яка — виробником. Розрахувати загальні розміри по­датку, що будуть сплачуватися виробниками і споживачами.

Задача 14

Попит на товар задається функцією К„ = 24 - 10Ц, пропозиція кпр = 5 + 2Ц, де Кп, кпр - обсяги попиту І пропозиції відповідно, тис, од.; Ц- ціна одиниці товару, грн. Визначити рівноважну ціну і кількість товару. Якщо держава встановить фіксовану ціну на товар в розмірі 2 грн./од., яким буде наслідок такого рішення?

Задача 15

Відомо, що функція попиту на товар має вигляд: Кп = 150 - 2Ц, де Кп - обсяг попиту, од; Ц - ціна товару, грн./од.

За якої ціни товару загальна величина виручки виробників буде максимальною? Розрахуйте її величину.
^ Тема 4. Еластичність попиту та пропозиції.

Задачі для вирішення

Задача 1

У таблиці наведено дані щодо обсягу попиту на товар при різ­них значеннях ціни.

Ціна за од., грн.

2,1

1,8

1.5

1,2

0,9

0,6

0,3

Обсяг попиту, тис. грн.

10

20

ЗО

40

50

60

70

Розрахувати, використовуючи формулу дугової еластичності, коефіцієнт цінової еластичності попиту на товар, а також величину загальної виручки від продажу товару. Побудувати криву загальної виручки. При якій ціні товару виручка від його продажу буде мак­симальною? При яких значеннях ціни попит на продукцію є еласти­чним і нееластичним?

Задача 2

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції продукту дорівнює 2,5. Що буде з обсягом пропозиції, якщо ціна товару збільшиться на 20%, обсяг пропозиції збільшиться на 10%? Чи може бути від'ємним значення коефіцієнта цінової еластичності пропозиції? Чому?

Задача З

На ринку діють 2 підприємства, функції пропозиції яких мають вигляд:де Кпр1, КПр2 - обсяг пропозиції відповідно І і 2 підприємства, тис. од.; Ц - ціна товару, грн./од.

Запишіть функцію ринкової пропозиції товару. Побудуйте кри­ві пропозиції кожного з підприємств та ринкової пропозиції товару.

Визначте та порівняйте значення коефіцієнта цінової еластичності пропозиції кожного підприємства і галузі в цілому, використовуючи формулу середньої точки (наприклад, при зміні ціни від 2 до З грнУод.).

Задача 4

Відомо, що при ціні 10 грн. за І кг товару денний попит складав 800 кг, а після зниження ціни до 8 грн. за кг він склав 1000 кг. Чому дорівнює цінова еластичність попиту на товар в точці? Чому дорів­нює дугова еластичність попиту на товар? Якщо ціна на продукцію знову зросте до 10 грн. за кг, а денний попит буде становити 800 кг, чи будуть зберігатись значення дугової еластичності та еластичнос­ті в точці?

Задача 5

На основі наведених нижче табличних даних знайти перехресну еластичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну ела­стичність попиту на товар Г і до ціни товару В.

Товар

Обсяг попиту, од.

Ціна, грн.

до зміни

після зміни

до зміни

^ ПІСЛЯ ЗМІНИ

А10

12

Б

300

500В25

15

Г

400

400Зробіть висновки про взаємозалежність товарів.

Задача 6

В таблиці наведені приклади цінової та перехресної еластично­сті попиту на товар А, Б і В.

Товар

Коефіцієнт цінової еластичності

Коефіцієнт перехресної еластичності

А

Б

В

А

0,25
0,06

0,01

Б

1,25

-0,13
0,27

В

0,85

0,07

0.41
Для яких товарів попит є еластичним та нселастичним за ці­ною? Який вплив має зміна ціни товару А на споживання товарів Б і

В? .Який можна зробити висновок відносно характеру залежності між товаром А та іншими продуктами?

Задача 7

Протягом останнього року відбулось скорочення реальних до­ходів населення в середньому на 15%, причому на товар А на поча­тку року витрачалось 30% сімейного бюджету, а в кінці року - 20%, на придбання товару Б - відповідно 30% і 35%. Використовуючи формулу середньої точки, розрахуйте коефіцієнти еластичності по­питу від доходу; зробіть висновки відносно характеру товарів.

Задача 8

В таблиці наведені дані про структуру витрат сім'ї за 2 роки (припускається, що ціни товарів незмінні).

Товар

Витрати

Частка в бюджеті, %

Коефіцієнт еластичності

Характер товару

1 рік

2 рік

1 рік

2 рік

А

ЗО

50

Б

ЗО

70

В

25

20

Г

15

60

Разом

100

200

100

100Розрахувати коефіцієнти еластичності попиту за доходом, ви­користовуючи формулу середньої точки, зробити висновки про ха­рактер товарів.

Задача 9

Протягом останнього року відбулось скорочення реальних до­ходів населення в середньому на 10%, причому на товар А на поча­тку року витрачалось 30% сімейного бюджету, а в кінці року - 20%, на придбання товару Б - відповідно 25% і 35%. Використовуючи формулу середньої точки, розрахуйте коефіцієнти еластичності по­питу від доходу; зробіть висновки відносно характеру товарів.

Задача 10

Відомо, що при ціні 10 грн. за І кг товару денний попит складав 600 кг, а після зниження ціни до 8 грн. за кг він склав 1000 кг. Чому дорівнює цінова еластичність попиту на товар в точці? Чому дорів­нює дугова еластичність попиту на товар? Якщо ціна на продукцію знову зросте до 10 грн. за кг, а денний попит буде становити 600 кг, чи будуть зберігатись значення дугової еластичності та еластичнос­ті в точці?

Задача 11

В таблиці наведені дані про структуру витрат сім'ї за 2 роки (припускається, що ціни товарів незмінні).

Товар

Витрати

Частка в бюджеті, %

Коефіцієнт еластичності

Характер товару

1 рік

2 рік

1 рік

2 рік

А

ЗО

50

Б

ЗО

70

В

25

20

Г

15

60

Разом

100

200

100

100Розрахувати коефіцієнти еластичності попиту за доходом, ви­користовуючи формулу середньої точки, зробити висновки про ха­рактер товарів.

Задача 12

В таблиці наведені приклади цінової та перехресної еластично­сті попиту на товар А, Б і В.

Товар

Коефіцієнт цінової еластичності

Коефіцієнт перехресної еластичності

А

Б

В

А

0,2
0,05

0,01

Б

1,2

-0,1
0,25

В

0,8

0,05

0,4
Для яких товарів попит є еластичним та нселастичним за ці­ною? Який вплив має зміна ціни товару А на споживання товарів Б і

В? .Який можна зробити висновок відносно характеру залежності між товаром А та іншими продуктами?

Задача 13

У таблиці наведено дані щодо обсягу попиту на товар при різ­них значеннях ціни.

Ціна за од., грн.

2,3

1,8

1,5

1,2

0,9

0,5

0,2

Обсяг попиту, тис. грн.

10

25

30

45

50

65

70

Розрахувати, використовуючи формулу дугової еластичності, коефіцієнт цінової еластичності попиту на товар, а також величину загальної виручки від продажу товару. Побудувати криву загальної виручки. При якій ціні товару виручка від його продажу буде мак­симальною? При яких значеннях ціни попит на продукцію є еласти­чним і нееластичним?

Задача 14

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції продукту дорівнює 2,8. Що буде з обсягом пропозиції, якщо ціна товару збільшиться на 25%, обсяг пропозиції збільшиться на 10%? Чи може бути від'ємним значення коефіцієнта цінової еластичності пропозиції? Чому?

Задача 15

На основі наведених нижче табличних даних знайти перехресну еластичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну ела­стичність попиту на товар Г і до ціни товару В.

Товар

Обсяг попиту, од.

Ціна, грн.

до зміни

після зміни

до зміни

^ ПІСЛЯ ЗМІНИ

А12

13

Б

200

300В27

19

Г

100

400Зробіть висновки про взаємозалежність товарів.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи передбачено навчальнім планом. Вибір варіанта роботи здійснюється за останньою цифрою залікової книжки...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу “Основи охорони праці” для всіх напрямів підготовки бакалаврів денної...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconВимоги до оформлення текстового документа
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У. С. Швець. – Суми:...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconЗавдання до контрольної роботи по Internet Привести описання характеристик,...
Вашому варіанті. Адреса пошукової системи, з якої вона доступна показана в таблиці варіантів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница