Фінансова система


Скачать 160.62 Kb.
НазваниеФінансова система
Дата публикации21.07.2013
Размер160.62 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы

Тема 17

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Основні поняття та категорії

Акцизи — непрямі податки у вигляді надбавки до ринкової ціни, які належать державі. Існують у таких формах: фіксовані (встановлені на одиницю товару в грошовому вираженні), пропорційні (встановлені як відсоток від обсягу реалізації), специфічні (встановлені на окремі види товарів), універсальні (встановлені на весь обсяг реалізації: податок із продажу, податок з обороту, податок на додану вартість).

Асигнування — форма виплат із держаного бюджету; видатки на утримання підприємств та установ.

Бюджет державний — 1) головний фінансовий план держави; 2) найбільший централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні уряду; 3) грошове вираження збалансованості надходжень до державної казни та видатків з неї.

^ Бюджет дефіцитний — бюджет, у якому видатки перевищують надходження (доходи). Властивий, як правило, періоду рецесії.

Бюджет консолідований — об'єднаний бюджет центрального уряду та місцевих органів влади.

^ Бюджетний дефіцит активний (розвитку) — дефіцит бюджету, що характеризується спрямуванням асигнувань на інноваційну та інвестиційну діяльність, пов'язану з капітальними вкладеннями як у виробничу, так і в невиробничу сфери, іншими витратами на розширення обсягів національного виробництва і доходу.

^ Бюджетний дефіцит вимушений —- бюджетний дефіцит, щ0 виникає внаслідок скорочення обсягів ВВП і, відповідно, обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимушеного бюджетного дефіциту с циклічний бюджетний дефіцит.

^ Бюджетний дефіцит відкритий — офіційно визнаний дефіцит, відображений у законі про державний бюджет на відповідний рік.

Бюджетний дефіцит пасивний — дефіцит бюджету, що характеризується спрямуванням коштів на покриття поточних витрат (соціальні трансферти, виплата заробітної плати у бюджетній сфері та ін.).

^ Бюджетний дефіцит прихований — дефіцит бюджету, що виявляється у невчасному та/або неповному фінансуванні бюджетної сфери економіки, завдяки чому уряд зменшує відкритий дефіцит бюджету.

^ Бюджетний надлишок — перевищення надходжень від оподаткування над державними видатками.

Бюджет нормальний (збалансований) — бюджет, у якому надходження та видатки врівноважені.

^ Бюджет профіцитний — бюджет, у якому доходи перевищують видатки. Характерний для періоду економічного зростання.

Бюджет структурний — бюджет, який показує, якими мають бути надходження, видатки та дефіцит за потенційного обсягу національного виробництва.

^ Бюджет фактичний — бюджет, який відображає фактичні надходження, видатки і дефіцити за певний період.

Бюджет циклічний — бюджет, який відображає вплив циклічних коливань на доходи, видатки та дефіцит; обчислюється як різниця між фактичним і структурним бюджетами.

^ Бюджетна система України — сукупність бюджетів різних рівнів: державного, Автономної Республіки Крим; обласних бюджетів, міст Києва і Севастополя, міських, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів.

^ Бюджетно-податкова політика — система заходів, спрямованих на регулювання державних фінансів за допомогою податкових важелів з метою забезпечення високого рівня зайнятості і стабільного динамічного розвитку економіки країни.

^ Видатки державного бюджету — видатки на споживання у державному секторі, державні інвестиції, трансфертні (безплатні й безповоротні) виплати у вигляді пенсій, стипендій, допомог; домогосподарствам, субсидій і субвенцій, а також процентні виплати за борговими зобов'язаннями держави.

^ Державне казначейство — орган, на який покладено функції використання державного бюджету, обліку його касового виконання, управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом.

^ Державний (урядовий) борг — нагромаджена сума позичених рядом коштів для фінансування дефіциту державного бюджету; обчислюється як різниця між сумою дефіцитів та сумою профіцитів і в за певний період.

^ Державний борг внутрішній — внутрішня заборгованість держави фізичним та юридичним особам, утворена внаслідок залучення коштів, отриманих від випущених в обіг, але ще не погашених державних позик. Набуває форми облігацій внутрішніх державних позик, державних скарбничих зобов'язань, позик центрального та комерційних банків. Може формуватися за рахунок використання вкладів населення у державних банках, невиплачених сум пенсій, заробітної плати і т. ін.

^ Державний борг зовнішній — сукупна заборгованість Держави перед нерезидентами, яка складається із заборгованості Держави за зовнішніми кредитами та несплаченими відсотками на них, або в результаті продажу фінансових активів держави за кордон. Темпи зростання зовнішнього боргу залежать від: 1) частки зовнішніх запозичень у загальному обсязі наявного боргу; 2) процентної ставки (підвищення процентної ставки потребує збільшення зовнішніх позик).

^ Державний борг зовнішній поточний — борг поточного року, який належить повернути саме цього року.

Державний кредит — грошові відносини, що виникають між державою і юридичними та фізичними особами з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів у розпорядження органів державної влади і їх використання на фінансування державних потреб.

^ Державні видатки — грошові відносини з приводу розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових ресурсів держави з метою фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку.

^ Державні доходи — грошові відносини між державою та юридичними і фізичними особами з приводу вилучення і акумуляції частини вартості ВВП у загальнодержавному фонді для здійснення державою своїх функцій.

^ Державні (урядові) трансфертні платежі — державні видатки економічним суб'єктам, які здійснюються на безеквівалентній та безповоротній основі та не зумовлюються їхньою безпосередньою участю в суспільному виробництві.

^ Дефолт — невиконання зобов'язань, відмова від сплати боргу, припинення виплати процентних доходів на цінні папери.

Джерело оподаткування — дохід платника податку, що підлягає оподаткуванню.

Дотації — форма виплат із державного бюджету; допомога підприємствам, організаціям, установам для покриття збитків з метою підтримки.

^ Доходи державного бюджету — надходження до державного бюджету, що формуються з таких основних джерел: податки; відрахування на соціальне страхування та інші види відрахувань; державні позики (внутрішні та зовнішні); емісія грошей; продаж державного майна.

^ Крива Лаффера — графічне зображення залежності обсягу податкових надходжень до державного бюджету від середнього рівня податкових ставок у країні; ілюструє наявність оптимального рівня оподаткування, за якого податкові надходження досягають свого максимуму.

Мито — податок, встановлений за ввезення та вивезення товарів через кордон або за транспортування іноземних товарів транзитом. За походженням розрізняють експортне та імпортне мито; за метою — фіскальне, протекціоністське, антидемпінгове, статистичне, компенсаційне мито; за ставками — специфічне, адвалорне, змішане мито.

^ Об'єкт оподаткування — кількісно визначений економічний феномен, який є базою для нарахування податків.

Обслуговування боргу — виплата процентів та погашення основної суми боргу за звітний період.

^ Оподаткування пропорційне — метод оподаткування, за якого середня ставка податку залишається незмінною, незалежно від величини доходу.

Оподаткування прогресивне — метод оподаткування, за якого середня ставка податку підвищується зі зростанням доходу.

^ Оподаткування регресивне — метод оподаткування, за якого середня ставка податку знижується в міру зростання доходу.

Податки — фінансові відносини між державою та платниками податків з приводу створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

^ Податки місцеві — податки і збори, ставки яких встановлюються представницькими органами державної влади; формують доходи місцевих органів державної влади і використовуються ними.

^ Податки непрямі — податки, які вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів і послуг, тобто перекладаються на споживача продукції. Поділяються на фіскальні монополії, акцизи та мито. Чим бідніша країна, тим більше вона покладається на непрямі податки, особливо на податки від зовнішньої торгівлі.

^ Податки прямі — податки, які вилучаються безпосередньо у власників майна та одержувачів доходів. Можуть перекладатися на споживача шляхом підвищення цін. Чим більше розвинена країна, тим більша частка надходжень до бюджету від прямих податків.

^ Податкова квота — показник, що характеризує рівень оподаткування; обчислюється як частка податку в доході платника.

Податкова політика — система заходів держави в сферах запровадження, правової регламентації та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих державних фондів.

^ Податкова система — сукупність податків та обов'язкових платежів, законодавчо встановлених у країні з метою поповнення дохідної частини бюджетів різних рівнів; форм і методів оподаткування; інституційного та організаційного забезпечення справляння та використання податків.

^ Податкова ставка — законодавчо встановлена величина податку на одиницю оподаткування.

Податкова ставка гранична — відношення приросту податку до одиниці приросту доходу, що підлягає оподаткуванню.

^ Податкова ставка середня — відношення обсягу податків до величини доходу, який оподатковується.

Податковий кредит — податкова пільга, яка полягає у відстроченні сплати податку.

^ Податковий кредит інвестиційний — відстрочення податкового платежу з метою стимулювання інвестиційної активності та оновлення основного капіталу підприємствами на основі кредитного договору з податковими органами.

^ Податкові канікули — визначений період, протягом якого платникові податків надається пільга у вигляді звільнення від сплати податків.

Податкові пільги — зменшення податкових ставок або повне звільнення від податків окремих підприємств або виробництв залежно від їхнього профілю, характеру виробленої продукції і виконаних робіт, використовуваної найманої праці, зон розміщення.

^ Позика державна — форма залучення коштів до державного бюджету на основі кредиту, за якої держава виступає як боржник (позичальник). Розрізняють внутрішні та зовнішні позики. Заборгованість за державною позикою зараховують до суми загального державного боргу країни.

Субвенції — форма виплат із державного бюджету; урядова грошова допомога місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для їхнього розвитку.

Субсидії — форма виплат із державного бюджету; урядова допомога підприємствам, організаціям, установам, домогосподарствам.

^ Управління державним боргом — система заходів держави, пов'язана з вивченням кон'юнктури на ринку позичкового капіталу, випуском, розміщенням та погашенням боргових зобовзань, виплатою процентних доходів, зміною термінів позик, процентних ставок, анулюванням боргу у випадку фінансової неспроможності держави.

Фінанси — система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними організаціями щодо акумуляції та використання грошових коштів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного доходу (ВНД). Характерні риси фінансів: мають грошову (ненатуральну) форму; мають розподільчий (нееквівалентний) характер на відміну від обміну, якому властива еквівалентність; акумуляція та використання фінансових засобів здійснюються на безеквівалентній основі.

^ Фінанси громадських об'єднань — система відносин між громадськими об'єднаннями та їхніми членами, підприємствами, організаціями і установами, підвідомчими господарськими об'єднаннями з приводу формування та використання грошових фондів (фінансових ресурсів).

^ Фінанси державні — особлива сфера розподільчих відносин, пов'язана з первинним та вторинним розподілом та використанням ВВП з метою створення фонду грошових засобів, необхідного для здійснення державою покладених на неї функцій.

^ Фінанси домогосподарства — економічні відносини з приводу формування та використання фізичними особами (членами сім'ї), які разом проживають і ведуть домашнє господарство, спільного грошового фонду — сімейного бюджету.

^ Фінанси підприємств, установ та організацій — система економічних відносин між юридичними особами, юридичними особами та державою, юридичними та фізичними особами з приводу формування та використання певних грошових фондів (фінансових ресурсів).

^ Фінансова система — система фінансових відносин різних рівнів та інститутів, що забезпечують їхнє функціонування. Складається з фінансів держави різних рівнів; фінансів підприємств, організацій і установ; фінансів громадських організацій; фінансів домогосподарств; позабюджетних цільових фондів (пенсійний фонд, фонди соціального страхування, приватизації тощо).

^ Фінансові ресурси — ресурси, що мають такі основні ознаки: виражають відносини власності; перебувають у постійному русі; мають особливі джерела формування; відрізняються напрямами використання; мають специфічний склад учасників формування, розподілу та використання.
^ НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ 17

Тестові завдання

1. Фінанси — це система економічних відносин щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу та перерозподілу ВВП та ВНД між:

а) державою та міжнародними економічними організаціями;

б) державою, фізичними і юридичними особами;

в) державою та фізичними особами;

г) правильні відповіді б) і в).

^ 2. Які з наведених нижче операцій не є фінансовими:

а) урядове фінансування освіти;

б) справляння непрямих податків;

в) оплата домогосподарствами комунальних послуг;

г) державна грошова допомога місцевим органам влади?

^ 3. До фінансів громадських об'єднань не належать:

а) фінанси політичних партій;

б) фінанси громадських рухів;

в) фінанси комерційних організацій;

г) фінанси благодійних фондів.

^ 4. До державних фінансів не належать грошові кошти, які набувають форми:

а) спеціальних фондів;

б) місцевих бюджетів;

в) регіональних бюджетів;

г) фінансів комерційних установ.

^ 5. Елементами фінансової системи є:

а) бюджети різних рівнів;

б) позабюджетні цільові фонди;

в) фінанси підприємств та організацій;

г) усі відповіді правильні.
^ 6. Ознакою фінансових ресурсів не є:

а) перебування у постійному русі;

б) наявність особливих джерел формування;

в) відсутність зв'язку з відносинами власності;

г) специфічність напрямків використання.

^ 7. Характерною рисою фінансів є:

а) розподільчий характер;

б) еквівалентний характер;

в) використання на платній основі;

г) акумуляція на безоплатній основі.

^ 8. Функціями фінансів є:

а) зменшення соціально-економічної нерівності;

б) стабілізаційний вплив на економіку;

в) акумуляція грошових коштів;

г) усі відповіді правильні.

^ 9. До бюджетної системи України не входять:

а) бюджети міст, районів, сіл і селищ України;

б) бюджети українських домогосподарств;

в) бюджет Автономної Республіки Крим;

г) державний бюджет України.

^ 10. Об'єднаний бюджет центрального уряду та бюджети місцевих органів влади утворюють:

а) державний бюджет;

б) консолідований бюджет;

в) секвестеризований бюджет;

г) немає правильної відповіді.


11. Органом, на який в Україні покладено виконання функцій використання державного бюджету, обліку його касового виконання, управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом, є:

а) Кабінет Міністрів;

б) Міністерство фінансів;

в) Міністерство економіки;

г) Державне казначейство.

^ 12. Бюджет країни, яка перебуває у фазі спаду, коли податкові надходження зменшуються, а потреба в державних видатках збільшується, називається:

а) дефіцитним;

в) структурним;

б) профіцитним;

г) збалансованим.

^ 13. Причиною бюджетного дефіциту не може бути:

а) спад виробництва внаслідок циклічних коливань економіки;

б) скорочення видатків на утримання управлінського апарату;

в) тінізація економіки та розкрадання державних ресурсів;

г) фінансування збиткових підприємств.

^ 14. Головним негативним наслідком впливу державного боргу на економіку в короткостроковому періоді є:

а) ефект витіснення приватного капіталу;

б) перерозподіл доходів на користь власників державних облігацій;

в) перекладання відповідальності за погашення боргових зобов'язань на майбутні покоління;

г) немає правильної відповіді.

^ 15. Для визначення посилення (чи послаблення) боргового тягаря використовують показник динаміки:

а) обсягу боргу на одну особу;

б) частки боргу в ВВП;

в) співвідношення темпів приросту реального ВВП та ставки процента за боргом;

г) усі відповіді правильні.

^ 16. Вплив державного боргу на економіку може бути:

а) лише негативним;

б) лише позитивним;

в) як позитивним, так і негативним;

г) немає правильної відповіді.

^ 17. Метод оподаткування, за якого при встановленні податкової ставки не враховується диференціація доходів, називається:

а) прогресивним оподаткуванням;

б) пропорційним оподаткуванням;

в) регресивним оподаткуванням;

г) пільговим оподаткуванням.

^ 18. Причинно-наслідковий зв'язок між величиною ставки оподаткування та обсягом податкових надходжень ілюструє:

а) крива Лаффера;

б) крива Філіпса;

в) крива Лоренца;

г) крива Енгеля.

^ 19. До податкових пільг не належать:

а) пропорційне оподаткування;

б) зменшення податкових ставок;

в) інвестиційний податковий кредит;

г) прискорена амортизація основного капіталу.

20. Рефінансування державного боргу пов'язане з:

а) відстрочкою боргових виплат на певний період;

б) неможливістю повернення боргу і оголошенням дефолту;

в) випуском нових боргових зобов'язань з метою отримання коштів для виплат за старими борговими зобов'язаннями;

г) частковим списання боргу при погіршенні платоспроможності або у випадку загрози банкрутства боржника.


Похожие:

Фінансова система iconЕкзаменаційні питання по дисципліні «фінансова санація та банкрутство підприємств»

Фінансова система iconСписок скорочень вступ Розділ I. Фінансове право І держава тема фінансова...
Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Фінансова система icon5. Система земельного права. Система зп
Система зп – это научно-обоснованное расположение земельно-правовых институтов в соответствии с их ролью в регулировании земельных...
Фінансова система iconКонтрольные вопросы и система оценивания > 1 Система и формы контроля
Программой дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» для проверки прочности усвоения материала предусмотрена система проведения...
Фінансова система iconБанки и банковская система банковская система
Банковская система – совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих...
Фінансова система iconЭлектрическая схема иж 107 (Планета-5) (батарейная система зажигания)
Иж 113 (Юпитер-5) (батарейная система зажигания и жидкостная система охлаждения)
Фінансова система iconПрограмма литературного сообщества «Сакура»
Тема Системы стихосложения: Античное стихосложение, Силлабическая система стихосложения, Тоническая система стиха, Силлабо-тоническая...
Фінансова система icon1. Денежная система: понятие, типы
Денежная система: понятие, типы. Денежная система — это форма организации денежного обра­щения в стране, закрепленная национальным...
Фінансова система iconКомпьютерные тесты и экзаменационные вопросы по гистологии, цитологии и эмбриологии содержание
Выделительная система мужская половая система
Фінансова система iconСтраховая система здравоохранения наиболее распространена в мире....
Но большая часть расходов на медицинскую помощь все же поступает из средств обязательного социального страхования. Вследствие этого...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница