Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність


Скачать 70.64 Kb.
НазваниеДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дата публикации21.07.2013
Размер70.64 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Тема 8

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ
Основні поняття та категорії

Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції.

Еластичність — здатність однієї змінної величини реагувати на зміни іншої.

Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до процентної зміни обсягу доходу споживача, тобто:де — обсяг попиту до його зміни;

— зміна обсягу попиту;

— зміна обсягу доходу;

— обсяг доходу до його зміни.

^ Еластичність попиту за ціною — чутливість обсягу попиту на товар до зміни його ціни. Коефіцієнт еластичності попиту за ці­ною () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни ціни цього товару:де — коефіцієнт еластичності попиту за ціною;

— обсяг попиту до його зміни;

—зміна обсягу попиту;

Р— початкова ціна товару;

— зміна ціни товару.

^ Чинники цінової еластичності попиту: значимість товару для споживача; наявність і доступність товарів-субститутів; значи­мість товарів-комплементів у загальній структурі споживання, фактор часу.

^ Еластичність попиту перехресна — чутливість обсягу попиту на певний товар до зміни ціни спорідненого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту ( ) обчислюється як відно­шення відсоткової зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару В:де — коефіцієнт перехресної еластичності попиту;

— зміна обсягу попиту на товар А;

— обсяг попиту на товар А до зміни ціни товару В;

— зміна ціни товару В;

— початкова ціна товару В.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною для неспоріднених товарів дорівнює нулю, для товарів-комплементів — менше нуля, для товарів-субститутів — більше нуля.

^ Еластичність пропозиції за ціною — чутливість обсягу пропо­зиції до змін, що відбуваються в ціні товару, який підприємець готовий постачати на ринок. Коефіцієнт еластичності пропози­ції за ціною () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу пропозиції товару до відсоткової зміни ціни цього товару:де — зміна обсягу пропозиції;

— обсяг пропозиції;

Р початкова ціна товару;

— зміна ціни на товар.

^ Ефект доходу — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару.

Ефект заміщення — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попи­ту внаслідок заміщення споживачами дорожчих товарів дешев­шими.

^ Закон попиту — стійкий зворотний причинно-наслідковий зв'язок між ціною і величиною попиту на товар.

Закон пропозиції — стійкий прямий причинно-наслідковий зв'язок між ціною товару і величиною його пропозиції.

^ Зміни обсягу попиту — зміни обсягу попиту на товар залежно від зміни ціни цього товару за інших незмінних обставин; графіч­но зображуються рухом по кривій попиту.

^ Зміни обсягу пропозиції — зміни обсягу пропозиції товару за­лежно від змін ціни цього товару за інших незмінних обставин; графічно зображуються рухом по кривій пропозиції.

^ Зміни попиту — зміни, зумовлені неціновими чинниками по­питу (зміни кількості, сподівань та смаків покупців, величини їхніх доходів, цін споріднених товарів тощо); графічно зображу­ються зміщенням кривої попиту.

^ Зміни пропозиції — зміни, зумовлені неціновими чинниками пропозиції (зміни технології, цін на ресурси, кількості та очіку­вань продавців тощо); графічно зображуються зміщенням кривої пропозиції.

^ Крива попиту (D, від англ. demand) — графік, що показує, яку кількість товару покупець готовий придбати за різними цінами в певний проміжок часу.

^ Крива пропозиції (S, від англ. supply) — графік, що показує, яку кількість товару продавець готовий продати за різними ціна­ми в певний проміжок часу.

Надлишкова пропозиція — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг пропозиції товару перевищує обсяг по­питу на нього.

^ Нецінові чинники попиту — всі чинники попиту на товар, окрім його ціни (чисельність, смаки та уподобання, доходи, очі­кування споживачів, зміни в цінах інших товарів; місткість рин­ку; кліматичні умови тощо).

^ Нецінові чинники пропозиції — всі чинники пропозиції това­ру, окрім його ціни (технологічний прогрес, зміна цін на ресурси, зміна цін на споріднені товари, очікувань товаровиробників тощо).

^ Попит абсолютно еластичний — попит, за якого нескінченно мала зміна ціни призводить до нескінченного зростання обсягу попиту ().

Попит абсолютно нееластичний — попит, за якого ціна не впливає на зміну обсягу попиту (= 0).

Попит еластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1 % спричиняє приріст попиту більше 1 % .

^ Попит індивідуальний — платоспроможна потреба окремого суб'єкта, задоволення якої він готовий оплатити.

Попит нееластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1% спричиняє приріст попиту менше, ніж на 1 % .

^ Попит одиничної еластичності — попит, за якого зміна ціни на 1 % змінює обсяг попиту на 1 % .

Попит ринковий — сума індивідуальних попитів на окремий товар при різних цінах за певний проміжок часу.

^ Пропозиція ринкова — сума індивідуальних пропозицій окре­мого товару при різних цінах за певний проміжок часу.

Пропозиція індивідуальна — обсяг товарів і послуг, який ви­робник хоче і може постачати на ринок за різною ціною в певний проміжок часу.

^ Пропозиція одиничної еластичності — пропозиція, за якої зміна ціни на 1 % змінює обсяг пропозиції на 1 %.

Товари взаємодоповнюючі (комплементи) — товари, спожи­вання одного з яких обов'язково потребує споживання інших.

^ Товари взаємозамінні (субститути) — товари, здатні задоволь­няти одну й ту саму потребу незалежно один від одного.

Товари нейтральні — товари, попит на які не залежить від змі­ни доходу.

^ Товари нижчі — товари, попит на які зменшується зі зростан­ням доходів споживачів.

Товари нормальні — товари, попит на які зростає зі збільшен­ням доходів споживачів, і, навпаки, скорочується зі зменшенням їхніх доходів.

Товари споріднені — товари, зміна в попиті на один із яких спричиняє зміни в попиті на інші; поділяються на товари-субститути (взаємозамінні) та товари-комплементи (взаємодопов­нюючі).

Ціна ринкової рівноваги (рівноважна ціна) — ринкова ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції ().

Часткова ринкова рівновага — рівновага на окремому ринку.

Похожие:

Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon3. Розвиток та його основні елементи. Конкуренція на ринку
Знаючи принципи раціо­нальної поведінки спожи­вача на ринку, ти вже мо­жеш проаналізувати основ­ні ринкові закономірності, що виявляються...
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь...
Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту...
Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconЗагальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися...

Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconЗв'язок яких явищ виражає закон попиту?
...
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconНародна проза явище складне І багатогранне. Вона чи не найбільшою...
Увібравши риси ментальності та світогляду українців, вона дає можливість сягнути глибин далекого минулого наших предків, зрозуміти...
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconЗакон пропозиції відображає
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница