'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь відсутня. Що показує цей графік?


Скачать 171.44 Kb.
Название'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь відсутня. Що показує цей графік?
Дата публикации21.07.2013
Размер171.44 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Варіант 7
1. Початковий рівень
1. Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється:

а) рухом по кривій попиту;

б) зміщенням кривої попиту праворуч;

в) зміщенням кривої попиту ліворуч;

г) зміщенням кривої попиту праворуч або ліворуч.
2. Взаємозамінні товари (субститути) — це товари:

а) споживання одного з яких обов'язково потребує споживання іншого;

б) здатні задовольняти одну й ту саму потребу незалежно один від одного;

в) попит на які не залежить від доходу споживача;

г) попит на які не залежить від їхньої ціни.
3. Еластичність пропозиції за ціною обчислюється за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .
4. Демпінгові ціни застосовують для:

а) витіснення конкурентів з ринку;

б) збільшення маси прибутку;

в) зниження собівартості продукції;

г) зменшення величини граничних витрат.
^ 5. Міжгалузева конкуренція здійснюється у формі:

а) переливання капіталів між різними стадіями процесу виробництва;

б) впровадження досягнень науки і техніки, зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції;

в) стихійної міграції капіталів із галузей з низькою до галузей з високою нормою прибутку;

г) стихійної міграції робочої сили з одного регіону в інший в межах глобальної економіки.
6. ^ Метою цінової дискримінації є:

а) максимізація обсягу продажу;

б) зменшення кількості покупців;

в) зниження рівня добробуту споживачів;

г) встановлення максимальної ціни для кожного покупця.
7. ^ Можливості монополіста встановлювати ціну на власну продукцію:

а) нічим не обмежені;

б) обмежені конкуренцією на ринку;

в) обмежені лише попитом споживачів;

г) обмежені доходами монополіста.
8. ^ Як перекладається з англійської термін "demand''

а) ціна;

б) прибуток;

в) попит;

г) кількість товару;

д) правильна відповідь відсутня.
9. ^ Що показує цей графік?

а) збільшення попиту;

б) скорочення попиту;
в) підвищення величини попиту;

г) зниження величини попиту;

д) графік виконаний неправильно, не дає правильної відповіді.
^ 10. Прикладами еластичного попиту можуть слугува­ти попит на:

а) сіль;

б) послуги ритуальної служби;

в) хліб;

г) відвідання кінотеатрів;

д) правильно вказане у п. б, г.
^ 11. Які з перелічених нижче товарів мо­жуть бути найкращими прикладами попиту: мало-еластичного?

а) хліб;

б) картопля окремого виробника на конкурентному ринку;

в) життєво необхідні ліки;

г) послуги таксі;

д) відповідного прикладу не наведено.
^ 12. Які фактори не впливають на пропозицію певного товару?

а) витрати виробника;

б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари;

г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильна відповідь відсутня.
^ 13. Які фактори не можуть обумовлювати зміну про­позиції м'яса на Центральному ринку Дніпропетровська?

а) зміна цін на пасажирський приміський транспорт;

б) зміна цін на корми;

в) зміна кількості продавців;

г) цінові очікування виробників м'яса;

д) ступінь захищеності продавців від рекетирів та інших кримінальних елементів;

е) правильна відповідь відсутня.
^ 14. Крива пропозиції має зростає, оскільки:

а) постійно зростають потреби суспільства;

б) виробничі ресурси обмежені;

в) виробничі фактори переважно екстенсивні;

г) діє закон спадної ефективності;

д) правильно вказане у п. б, г.


 1. ^ Як виграєте Ви особисто як споживач від конкуренції у сфері пропозиції товарів та послуг?

а) збільшується вибір товарів та послуг;

б) стримується зростання цін;

в) виробник, як правило, намагається краще реагувати на вимоги споживачів;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. б, в.
^ 16. Чиста монополія:

а) пропозиція виходить від одного суб'єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) єдиний виробник продукції, яка не має близь­ких замінників.
^ 17. Банк купив контрольний пакет акцій іншого банку. Який це тип розширення підприємницької діяльності?

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) конгломеративний (диверсифікований).
^ 18. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято в:

а) Англії; г) Росії;

б) Німеччині; д) Франції.

в) США;
19. Форма організації підприємства, яким володіє і управляє одна людина, називається...

а) Приватним підприємством.

б) Малим підприємством.

в) Товариством.

г) Акціонерним товариством.
^ 20. До поняття "фінансовий ринок" входять...

а). Грошовий ринок та ринок цінних паперів.

б) Ринок патентів та ринок капіталів.

в) Ринок робочої сили.

г) Ринок кредитних послуг та ринок валюти.
^ 2. Середній рівень
1. Метрополітен у місті це приклад...

а) Тимчасової монополії.

б) Олігополії.

в) Монополістичної конкуренції.

г) Природної монополії.
^ 2. Застосування цінової дискримінації можливе в умовах ринку...

а) Досконалої конкуренції.

б) Монополістичної конкуренції.

в) Олігополії.

г) Монополії.

^ 3. Якщо на ринку є декілька великих фірм, які підтримують ціново­го лідера при встановленні цін, то існує тип конкуренції...

а) Монополія.

б) Монополістична конкуренція.

в) Олігополія.

г) Досконала конкуренція.
^ 4. Фермер уклав договір на постачання майбутнього врожаю за узгодженою ціною з торговою фірмою. Це...

а) Дисконтування.

б) Іпотечна угода.

в) Ф'ючерсна операція.

г) Біржове доручення.
^ 5. Крива попиту для окремої фірми в умовах конкурентного ринку...

а) Горизонтальна.

б) Вертикальна.

в) Має позитивний нахил.

г) Має негативний нахил.
^ 6. Ефективність діяльності природної монополії зумовлена...

а) Дозволом, який фірма отримала від уряду для ведення бізнесу в даній галузі.

б) Відсутністю конкурентів.

в) Дією ефекту масштабу виробництва в даній галузі.

г) Існуванням бар'єрів для вступу в галузь.
^ 7. Зростання ціни на яловичину скоріш за все призведе до...

а) Збільшення витрат на виробництво.

б) Збільшення пропозиції яловичини.

в) Зменшення величини пропозиції яловичини.

г) Збільшення величини пропозиції яловичини.
^ 8. Зміщення точки ринкової рівноваги вздовж кривої пропозиції може бути викликано...

а) Зміною ціни даного товару.

б) Зміною ціни ресурсів для виробництва даного товару.

в) Зміною величини податку на виробника даного товару.

г) Зміною цін товарів, взаємопов'язаних з даним товаром.
^ 9. Зменшення ціни на "Фанту" призведе до...

А. Збільшення попиту на "Фанту".

Б. Зниження ціни на "Пепсі".

В.. Збільшення ціни на "Пепсі".

Г. Появи нових напоїв на ринку.
^ 10. Підвищення заробітної плати нафтовикам за умови, що вугілля є товаром-субститутом нафти, призведе до...

а) Зниження ціни на нафту і зниження ціни на вугілля.

б) Підвищення ціни на нафту і підвищення ціни на вугілля.

в) Зниження ціни на нафту і підвищення ціни на вугілля.

г) Підвищення ціни на нафту і зниження ціни на вугілля.
^ 11. Якщо попит на товар задано формулою QD= 30 - Р, а пропози­ція Qs= 15 + 2Р, то...

а) На цьому ринку неможлива рівновага, тому що ціна попиту становить 30 грош. од., а ціна пропозиції - 7,5 грош. од.

б) На ринку буде рівновага, якшо ціна товару буде коливатись від 7,5 до 30 грош. од.

в) На ринку виникне рівновага при ціні 5 грош. од.

г) На ринку виникне рівновага при ціні товару 10 грош.од.
^ 12. Яке з наведених положень неправильно розкриває внутрішні суперечності закону конкуренції?

а) це суперечності між дрібними та середніми підприємствами за найвигідніші умови виробництва і збуту продукції;

б) це суперечності між пропозицією виробників і попитом споживачів;

в) це суперечності між підрозділами окремого підприємства.
^ 13. Яке з положень неправильно розкриває залежність дії закону концентрації виробництва від дії законуконкуренції?

а) рушійною силою закону концентрації виробництва є конкурентна боротьба;

б) конкуренція змушує підприємців впроваджувати нову техніку, розширювати масштаби виробництва;

в) конкуренція стимулює появу маси дрібних підприємств, а отже, зниження рівня концентрації виробництва.
^ 14. Чим обумовлюється належність олігополій до монополій?

а) олігополія — це угода (гласна або негласна) кількох крупних фірм, що дає їм змогу швидко досягти панівного становища на ринку і отримувати високі прибутки;

б) олігополія є панівним типом монополій;

в) олігополія — це колективна монополія.
^ 15. Яке практичне значення для економіки України має визнання позитивних рис монополій?

а) допомагає усвідомити економічну недоцільність здійснення всебічної демонополізації виробництва;

б) допомагає методологічно й теоретично обгрунтувати основи антимонопольного законодавства;

в) допомагає проводити політику стимулювання процесу диференціації продуктів.
^ 16. Який закон розкриває взаємозв'язок попиту і цін?

а) закон вартості;

б) закон попиту;

в) закон попиту і пропозиції.
17. Що таке граничний продукт?

а) граничний продукт — це останній екземпляр товару, виготовлений працівником наприкінці робочого дня;

б) граничний продукт — це додаткова продукція, виготовлена ще одним додатковим робітником.
^ 18. Який економічний зміст поняття "ефект доходу"?

а) за нижчої ціни товару споживач може купити більше цього товару, частково відмовляючи собі у придбанні альтернативних товарів;

б) за нижчої ціни товару споживач може придбати більше цього товару, не відмовляючи собі у придбанні інших альтернативних товарів.
^ 19. Які основні недоліки закону Ж.Б. Сея?

а) цей закон відображає реалії простого товарного виробництва;

б) обґрунтовуючи закон, Сей вважав, що гроші є лише простим посередником в обміні, а отже, виконують тільки функції засобу обігу;

в) цей закон відображає реалії нижчої стадії розвитку капіталізму.
^ 20. У чому виявляється взаємозв'язок між цінами попиту і законом монополізації виробництва?

а) щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами ціни попиту, крупні компанії знижують обсяги завантаження виробничих потужностей;

б) щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами ціни попиту, крупні компанії регулюють попит і пропозицію;

в) щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами ціни попиту, крупні компанії переорієнтовуються на випуск нових видів продукції.


^ 3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність між назвами показників та формулами, за якими вони обчислюються

1

Індекс Лернера

А2

Індекс ринкової концентрації

Б3

Індекс Херфіндаля — Хіршмана

В4

Коефіцієнт конкурентоспроможності

ГПохожие:

\Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися...

\2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту...
Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті
\Запитати дитину: «Де ніс?» А потім: «Де око?
Назвати свою стать. Запитати хлопчика: «Ти хлопчик чи дівчин­ка?» Дівчинку: «Ти дівчинка чи хлопчик?» — Позитивна оцінка — правильна...
\Формою проведення модульного контролю є письмова контрольна робота
Письмова робота складається з п’яти завдань, відповідно повна, правильна відповідь на кожне питання оцінюється у 10 балів
\Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Доповнити показники Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація з ппп) двома новими рядками такого...
\Графік заездаў у студэнцкі санаторый-прафілакторый на

\1 Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем...
Запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь
\Графік ліквідації заборгованостей додаток №1 до наказу по фті № н 8/2012 від 20. 03. 2012

\1 У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся...
Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній
\Кількість наявного населення

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница