Потреби та крива виробничих можливостей


Скачать 134.33 Kb.
НазваниеПотреби та крива виробничих можливостей
Дата публикации21.07.2013
Размер134.33 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Тема Потреби та крива виробничих можливостей
ВАРІАНТ 5
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
Знайди лише одну відповідь

5. У якому переліку наведено лише неекономічні блага:

а) кока-кола, сукня, лижі;

б) пиво, магнітофон, посуд;

в) хмиз, мінерали, сонце;

г) папір, гума, автомобіль.
10. Який із варіантів відповіді перелічує ресурси в послідовності: природні, капітальні, трудові?

а) земля, сіялка, облігація;

б) нафта, гроші, тракторист;

в) вода, обладнання, вчитель;

г) верстат, насіння, слюсар.
^ 15. Альтернативна вартість вибору – це…

а) Всі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо.

б) Всі блага, які нам не потрібні у житті.

в) Те краще, від чого ми відмовились внаслідок нашого рішення.

г) Те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
^ 20. Матеріальні потреби – це потреби людини…

а) У розвитку інтелектуальних здібностей.

б) У реалізації всіх своїх здібностей та розвитку кар’єри.

в) У подорожуванні.

г) У побутових приладах довгострокового використання.
^ 25. До проміжних товарів належать…

а) Речовини, що попередньо зазнали впливу людської праці та призначені для кінцевого результату.

б) Природні речовини, які ми безпосередньо «беремо» у природи.

в) Готові вироби, які потребують доведення їх до товарного вигляду.

г) Речовини, що безпосередньо зазнали впливу людської праці і призначені для подальшого використання у виробничому процесі.
^ 30. Що з перерахованого не є економічним благом:

а) підводний човен;

б) дозвілля і розваги;

в) енергія вітру;

г) знання.
35. Що відноситься до економічних потреб?

а) Потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання матеріальних благ та послуг.

б) Блага, що неохідні людині.

в) Блага та послуги, які ви можете придбати иа свої обмежені ресурси.

г) Гроші щоб придбати необхідні матеріальні блага та послуги.
^ 40. Що з нижче перерахованого є суспільним благом?

а) хліб

б) бензин

в) вуличний ліхтар

г) електричка «Челябінськ-златоуст»
45. Відмінності у потребах людей зумовлюються таки­ми чинниками:

а) фізіологічні особливості;

б) географічні, кліматичні особливості;

в) соціально-культурні орієнтири;

г) ступінь інформованості;

д) правильно вказане у п. а, б, в, г;

е) правильно вказане у п. а, б, в.
^ 50. Відповідно до "піраміди потреб" А. Маслоу первинними по­требами є:

а) духовні;

б) соціальні;

в) екзистенційні (Існування— центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи);

г) престижні.
^ 55. До основних тенденцій, що обумовлюють зміну потреб, не можуть бути віднесені:

а) збільшення обсягів споживаних товарів та по­слуг;

б) зміна співвідношення потреб;

в) скорочення асортименту потреб;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 60. Економічний інтерес — це:

а) усвідомлене прагнення суб'єктів господарювання до задово­лення економічних потреб;

б) відчуття нестачі товарів та послуг, об'єктивно необхідних для підтримки життєдіяльності людини;

в) будь-яка корисність (предмет, явище, процес), яка задо­вольняє людську потребу;

г) спонукання суб'єктів господарювання до певних дій шля­хом застосування економічних стимулів.
^ 65. Які з перелічених соціальних відносин зовсім не впливають на економічну поведінку будь-якої людини?

а) сімейні;

б) правові;

в) релігійні;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 70. До природних ресурсів виробництва не належать:

а) земля, ліси;

б) водні ресурси;

в) мінеральні ресурси;

г) обладнання.
75. Визначте чинник, який не впливає на формування еконо­мічних потреб:

а) національні традиції;

б) кліматичні умови;

в) вікові особливості;

г) ціни товарів і послуг.
^ 80. Закон спадної граничної корисності належить

а)Грушевському

б)Дарвіну

в)Госсену
85. Ресурси обмежені, а потреби:

а) незадоволені;

б) безмежні;

в) змінюються.

І. Виберіть визначення для кожного терміна

підприємницький хист

потреба

потокові показники

економічні ресурси

запасові показники

капітал

праця

ефективність

повна зайнятість

кейнсіанство

економічне зростання

розподільна ефективність

виробнича ефективність

лібералізм

альтернативна вартість

марксизм

споживчі блага

обмеженість

економічні інтереси

крива виробничих можливостей

Визначення

 1. Все те, що використовують для виробництва життєвих благ.

 2. Використання фізичних і розумових здібностей людини для виробництва товарів і послуг.

 3. Усвідомлення потреб, для задоволення яких люди вибирають певну економічну поведінку.

 4. Незбалансованість між відносно необмеженими потребами й відносно обмеженими джерелами, що забезпечують задоволення цих потреб.

 5. Відчуття нестачі чогось, що необхідне для підтримання життєдіяльності й розвитку організму людської особистості.

 6. Використання усіх наявних для виробництва ресурсів.

 7. Залучення ресурсів до виробництва саме тих товарів і послуг, які найбажаніші і найпотрібніші для суспільства.

 8. Виробництво товарів і послуг із найнижчими витратами.

 9. Товари і послуги, які безпосередньо задовольняють потреби людини.

 10. Кількість іншого продукту, від якого потрібно відмовитися, щоб виробити одиницю певного продукту.

 11. Зв' язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва, і кількістю товарів та послуг, отриманих унаслідок використання цих ресурсів.

 12. Філософія економіки, яка особливо виокремлює важливість особистої свободи в економічних і політичних справах.

 13. Один із провідних напрямів економічної теорії у ХХ ст., центральним у якому є положення про те, що ринкова економіка не може автоматично досягти рівноваги за повної зайнятості.

 14. Один із напрямів економічної теорії ХІХ ст., який передбачав, що ринкова економіка неминуче загине внаслідок загострення своїх внутрішніх суперечностей.

 15. Здатність людини організовувати ефективне поєднання інших ресурсів для виробництва продукту.

 16. Графічне зображення різних комбінацій двох продуктів, які може виробляти національна економіка за повної зайнятості й повного обсягу виробництва з незмінної кількості ресурсів та з незмінною технологією.

 17. Створені людиною ресурси, які використовують для виробництва товарів і послуг.

 18. Збільшення реального обсягу продукції (або його збільшення на душу населення).

 19. Показники, що вимірюють кількість чого-небудь у певний момент часу.

 20. Показники, що вимірюють кількість чого-небудь за одиницю часу, здебільшого за рік.


^ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
5. До школи ти можеш доїхати автобусом або тролейбусом. Проїзд автобусом дорожчий, але зручніший , тому ти вирішив їхати автобусом. Після того, як квитки на тролейбус подорожчали, альтернативна вартість твого вибору…

А. Не змінилась.

Б. Зменшилась.

В. Зросла в стільки разів, у скільки збільшилась вартість проїзду.

Г. Зросла в невизначену кількість разів.
^ 10. Обмеженість трудових ресурсів зумовлена…

А. Загальною кількістю населення країни і часткою працездатних людей певної спеціальності та рівня кваліфікації.

Б. Загальною кількістю безробітних в країні.

В. Наявними капітальними ресурсами в країні.

Г. Потребами виробництва в робочій силі.
^ 15. Альтернативні варіанти при повному використанні ресурсів показує крива:

А. попиту;

Б. пропозиції;

В. рівня життя;

Г. виробничих можливостей.
^ 20. На лінії виробничих можливостей зростання виробництва одного вигляду продукту поєднується:

А. із зростанням виробництва іншого вигляду продукту;

Б. із зменшенням виробництва іншого вигляду продукту;

В. з постійним обсягом виробництва іншого вигляду продукту;

Г. можливий будь-який з вказаних варіантів.
^ 25. Особистий інтерес кожної окремої людини А. Сміт називав природним егоїзмом. Вважають, що він є:

А. Шкідливим для суспільства. В. Рушійною силою економічного і соціального прогресу.

Г. Причиною втручання держави в економіку.
^ 30. Альтернативна вартість будівництва нової школи - це:

А. витрати на наймання вчителів для нової школи;

Б. вартість будівництва школи в майбутньому;

В. інші товари і послуги, від яких відмовилися задля будівництва нової школи;

Г. витрати на утримання нової школи;

Д. усі відповіді неправильні.
^ 35. Проблему рідкісності можна вирішити, якщо:

А. люди відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

Б. зростуть темпи науково-технічного прогресу;

В. будуть виявлені нові джерела енергії;

Г. правильні відповіді є в пунктах б і в;

Д. усі відповіді неправильні.
^ 40. Яка із перелічених ознак не притаманна ресурсам:

А. обмеженість;

Б. різноманітність;

В. корисність;

Г. безмежність;

Д. усі ознаки властиві ресурсам.


 1. ^ Яким з чинників прямо впливає на зрушення кривої виробничих можливостей управо?

А. зростання населення працездатного віку;

Б. зростання доходів населення;

В. інфляція;

Г. скорочення витрат на озброєння.

^

50. Альтернативні витрати - це:

А. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції;

Б. Загальна сума витрат на виготовлення одиниці продукції;

В. Кількість іншого продукту, яким необхідно пожертвувати, щоб збільшити обсяг виробництва даного продукту на одиницю;

^

Г. Витрати на виготовлення одиниці продукту при використанні альтернативного технологічного процесу


55. Як Євгеній Слуцький запропонував назвати показник співвідношення між приростом усього бюджету споживача та приростом його витрат для задоволення певної потреби?

А. еластичність попиту;

Б. економічна активність;

В. коефіцієнт еластичності споживання.
^ 60. Які потреби задовольняються на низькому рівні доходів?

А. першочергові;

Б. породжені розвитком цивілізації;

В. духовні.

Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)

1. Економічна наука досліджує, як має розвиватися суспільство.

2. Ідея природної економічної свободи була єдиним внеском А. Сміта в економічну теорію.

3. Етапи економічного дослідження: збирання фактів, розробка тео­рій, обґрунтування економічної теорії.

4. Моделі відображають головні взаємозв'язки між економічними величинами.

5. Потреба — це необхідність мати якомога більше товарів і послуг.

6. Потреби людей обмежені, а суспільні блага безмежні.

7. Потреби задовольняються споживчими благами.

8. Піраміда Маслоу — це своєрідна класифікація потреб, створена за критерієм значущості та ієрархії потреб.

9. Задовольняючи свої потреби, людина керується об'єктивними оцінками споживчих благ.

10. В економіці, де звичайним явищем є насичення ринку споживчи­ми благами, діє правило зменшення граничної корисності спожив­чого блага.

11. В економіці, де звичайним явищем є дефіцит споживчих благ і на поведінку споживача суттєво впливає інфляція, може дія­ти правило зростання граничної корисності споживчого блага.

12. Фізіологічні потреби зумовлені соціальною природою лю­дини.

13. "Піраміда потреб" А. Маслоу є моделлю класифікації люд­ських потреб за суб'єктами їхнього вияву.

14. Сонячне світло, здоров'я, спілкування та знання не є бла­гами.

15. Економічні потреби — це потреби в економічних благах.

16. Стимулююча роль економічних потреб, інтересів та моти­вів господарської поведінки не визначається соціально-еконо­мічним середовищем і специфічними рисами конкретної еконо­мічної системи.
^ 3. ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
Завдання на встановлення відповідності
1. Установіть відповідність між критеріями класифікації та видами потреб.

1

За характером виникнення

А

Первинні та вторинні потреби

2

За засобами задоволення

Б

Насичені (вгамовні) та ненасичені (невгамовні) потреби

3

За нагальністю задоволення

В

Першочергові та другорядні потреби

4

За можливостями задоволення

Г

Виробничі та невиробничі потреби

5

За участю у відтворювальному процесі

д

Особисті, колективні та суспільні потреби

6

За суб'єктами вияву

Е

Матеріальні та духовні потреби

7

За кількісною визначеністю та мірою реалізації

Є

Абсолютні, дійсні та фактичні потреби

Похожие:

Потреби та крива виробничих можливостей iconПотреби та крива виробничих можливостей
Розмістіть їх у порядку, відповідному до наведеного переліку класифікаційних груп
Потреби та крива виробничих можливостей iconПотреби та крива виробничих можливостей
Організаційні та управлінські здібності й навички людини, що впливають на результативність виробництва
Потреби та крива виробничих можливостей iconПотреби та крива виробничих можливостей
Для задоволення біологічних потреб людині досить мати одне пальто. Чим пояснити те, що більшість людей мають декілька пальт?
Потреби та крива виробничих можливостей iconПотреби та крива виробничих можливостей
Учень Петренко має таку потребу: щоб на подвір'ї будинку, в якому він мешкає, був обладнаний спортивний майданчик для гри у волейбол....
Потреби та крива виробничих можливостей iconЕкономічні потреби суспільства. Економічні інтереси
Потреби як визначальний чинник доцільної поведінки економічних суб'єктів є однією з фундаментальних категорій економічної науки
Потреби та крива виробничих можливостей iconРозвиток психіки та свідомості
Завдяки чутливості до біотичних (органічних) й абіотичних (неорганічних) агентів у тваринних організмів виникає більше можливостей...
Потреби та крива виробничих можливостей iconЩо таке потреби?
Які три "найбільш правдоподібні положення" виділяв ві­домий український вчений XIX ст. М. Х. Бунге в ученні про по­треби?
Потреби та крива виробничих можливостей icon«Соціально-трудові відносини зайнятості»
Разом з тим зайнятість має І соціальний характер: вона відображає потреби людей не лише в заробітках, але І у самореалізації через...
Потреби та крива виробничих можливостей iconРозділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Не є виключенням І потенціал підприємства, як узагальнююча характеристика його сукупних господарських можливостей щодо поточного...
Потреби та крива виробничих можливостей iconТема. Потреби споживача. Споживчі блага
Життя суспільства неможливе без постійної зміни поколінь та відновлення різноманітних передумов нашої життєдіяльності. Чи замислювався...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница