Критерії оцінювання студентів 311сп


НазваниеКритерії оцінювання студентів 311сп
Дата публикации21.07.2013
Размер87 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Критерії оцінювання студентів 311сп
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему.

Поточний контроль змістових модулів за семестр виставляється 2 рази.
1 модульний контроль:

Вид занять

ДП

Т1/Д

ВнП/Т1

Т2/Д

ВнП/Т2

КМР1

КТ1

min-man рейтингова оцінка

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

5-15

15-40

1. ДП - доповнення на парах за перший модульний контроль

2. Т1/Д, Т2/Д – доповідь по темі 1 та темі 2

3. ВнП/Т1, ВнП/Т2 - Відповідь на парі по темі 1 та темі 2

4. КМР1 – контрольна модульна робота з тем 1 та 2.
Шкала оцінювання доповіді на парі

Інформативність

доповіді

Декламація доповіді

(з листком чи на пам'ять)

Питання, які доповідач задає слухачам

Наявність у доповіді

тестів

Правильне оформлення доповіді та роздрукований примірник

Усього

2 бали

1 бал

1 бал

0,5 балів

0,5 балів

5


Шкала оцінювання відповіді на парі

Відповідь на 1 питання

Відповідь на 2 питання

Відповідь на 3 питання

Відповідь на 4 питання

Відповідь на 5 питання

Усього

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

5


^ 2 модульний контроль:

Вид занять

Т3/Д,П

КР1

Т4/П

КР2

КМР2

КТ2

ІНДЗ

Рейтингова оцінка

min-man рейтингова оцінка

3-8

2-5

4-12

2-5

5-10

16-40

5-20

36 - 100

1. Т3/Д,П– презентація та доповідь по темі 3.

2. КР1, КР2 – контрольна робота з теми 3 та 4

3. Т4/П – презентація по темі 4

4. КМР2 – контрольна модульна робота з тем 3 та 4

5. ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання студента у вигляді публікацій тез або статті.


Шкала оцінювання студента за презентацію:

Презентація у Power Point

Інформативність

презентації

Доповідь

(декламація доповіді)

Питання, які доповідач задає слухачам

Наявність у презентації тестів

Усього

4 бали

2 бали

2 бали

2 бали

2 бали

12Якщо студент відсутній на занятті з будь-яких причин, відпрацювання заняття відбувається у вигляді додаткової презентації чи публікації тез. У студента, який не відпрацював свою відсутність на занятті в кінці семестру вираховується та кількість балів, яку можна було б отримати на цьому занятті.

Перерахунок набраних балів, які можуть отримати студенти в п’ятибальну систему

29-50 - «3»

51-80 – «4»

81- 100 – «5»

Додаткові завдання для підвищення підсумкової оцінки з предмету «Політологія».

максимальна кількість балів 5-10

^ Завдання виконується у вигляді презентації з наступних питань:
1. Політологія як наука і наавчальна дисципліна

2Роль і місце політології в системі суспільних наук.

3 Предмет, метод політології, її соціальні функції

4.. Закони та категорії політології.

5. Етапи становлення та розвитку політичної думки.

6. Античні етапи в розвитку політичної думки

7.Римське право і політика

8. Розвиток політичної думки в епоху феодалізма та Відрод-ження.

9.Вчення про політику Н.Макіавеллі

10. Розвиток політичної думки Нового часу

11.Теорії природного права та суспільного договору

12. Політичні концепції ХХ століття і сучасність

13. Еволюція політичних ідей від Київської Русі до казацько-гетманської держави.

14. Державотворчі концепції українських гетманів. Суспіль-но-політична думка доби українського національного відродження.

15. Розвиток політичних ідей в українському партійно-полі-тичному житті початку ХХ століття.

^ 16. Українська політична думка у ХХ столітті..

17. Політика як соціальне явище і сутність, соціальна природа та принципи.

18. Політичні відносини. Механізм формування полі-тики.

19. Напрямки і тенденції розвитку політики в сучасному суспільстві.

20. Влада як найважливіший атрибут політики: сутність, зміст, форми і види влади.

21. Джерела та ресурси влади. Проблема легітимності влади.

22. Типи режимів політичної влади

23. Поняття, сутність та структура політичної системи суспільства

24. Соціальні функції політичної системи.

25. Елементи політичної системи та їх характеристика.

26. Історичні типи та форми політичних систем суспільства. 27. Політичні режими та їх типологія.

28. Демократія як форма політичної організації влади, політичної системи.

29.Принципи демократії.

30. Конституція України про політичну систему в країні.

31. Держава: її специфічні ознаки. Внутрішні та зовнішні функції держави.

32. Основні форми державного устрою та управління.

33. Конституція України про основи державного устрою України.

34. Правова держава, її основні ознаки, шляхи становлення.

35. Соціальна держава та її ознаки. Конституція України про правову та соціальну державу.

36. Громадянське суспільство: поняття, погляди, основи. Шляхи виникнення і форми громадянського суспільства.

37. Виникнення політичних партій, їхня роль, соціальні функції, способи легітимізації та фінансування.

38. Типи партій та партійних систем. Партії в Україні.

39. Суспільні організації та рухи, їх соціальна природа, етапи розвитку, роль у суспільно-політичному житті.

40. Суспільні організації та рухи в Україні, тенденції їх ста-новлення та розвитку.

41. Конституція України про політичні партії, суспільні організації та рухи в Україні.

42. Політична культура: сутність, функції, шляхи формування

43. Політична культура та політична свідомість.

44. Політична культура та політична діяльність.

45. Політичні субкультури.

46 Молодіжна політика України: сутність і зміст.Політична культура студентів та шляхи її формування.

47. Сутність людини, особистості, індивіда.

48. Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Політичні типи особистості.

49. Політична соціалізація особистості та її етапи.

50. Механізм, форми, об’єктивні і суб’єктивні умови включення особистості в політичний процес.

51. Основні форми участі громадян у політичному житті. Шляхи підвищення їх політичної активності.

52.. Громадянин і держава. Права, свободи та обов’язки особистості і громадянина за Конституцією України.

53. Соціальні умови появи політичного лідера, його сутність.

54. Сучасні теорії політичного лідерства. Функції політичного лідера.

55. Основні риси сучасного лідера, його політична характеристика.

56. Типологія політичного лідерства. Політичний лідер та суспільство.

^ 57. Загальна характеристика етносу, нації, народності, національних меншин, груп, етнічної та етнографічної груп.

58. Етноси як об’єкти та суб’єкти політики

59. Етнонаціональні відносини: сутність і зміст..

^ 60. Характеристика націоналізму (відмінність його від національного), шовінізму, расизму, апартеїду, геноциду.

61.Визначення національної політики, її суттєві риси.

^ 62 Основні принципи та типи національної політики.

63.Сутність політики національної злагоди (консенсусу).

64.Конституція України про національну політику в державі. Національний склад населеня України.

65. Причини виникнення національних конфліктів та шляхи їх подолання.

^ 66. Сутність конфлікту, політичного конфлікту. Основні теорії конфліктів

67. Типи політичних конфліктів..

68. Причини політичних конфліктів, їх функції та шляхи регулювання і вирішення.

^ 69. Характеристика сил і засобів, які використовуються для вирішення політичних конфліктів.
70.Шляхи забезпечення політико-соціальної стабільності в суспільстві.

^ 71. Міжнародні конфлікти. Роль України у вирішенні конфліктів сучасного світу.

72. Сутність політичних технологій. Політичні рішення і технології їх реалізації.

^ 73. Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності.

74. Поняття, функції і види політичного маркетингу.

75. Виборча інженерія. Імідж, політичне рекламування.

76. Міжнародні відносини як система політичних зв’яз-ків..Сутність і субєкти міжнародних відносин.

^ 77. Закономірності і рівні міжнародних відносин.

78. Зовнішня політика держави: сутність, функції, цілі, засоби, типи.

79. Наукові принципи організації зовнішньої політики.

80.Україна в сучасному світі. Конституція України про харак-тер і зміст зовнішньої політики української держави.

^ 81 Україна на фоні глобальних політичних трансформацій.

82. Сутність і основні елементи національної безпеки Укра-їни. Закон України “Про основи національної безпеки України”

83.Міжнародний політичний тероризм: сутність, типоло-гізація, засоби протидії.

84.Воєнна безпека як складова частина національної безпеки. 85.Основні завдання воєнної безпеки України.

86. Національна і міжнародна безпека. Місце України в сучасному світі.

87. Сутність і зміст політичного прогнозування, методи прогнозування.

88 Принципи і основні етапи політичного прогнозування, типологія прогнозів.

Похожие:

Критерії оцінювання студентів 311сп icon8. форми контролю та критерії оцінювання студентів
Форми контролю І система оцінювання здійснюються від­повідно до вимог програми виробничої практики "Догляд за хворими" та Інструкції...
Критерії оцінювання студентів 311сп iconКритерії оцінювання студентів 111 ан
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 311сп iconКритерії оцінювання студентів 311д
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 311сп iconКритерії оцінювання студентів 312 сп
Студенти навчаються за болонською системою, яка представляє собою 100 бальну систему
Критерії оцінювання студентів 311сп iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Критерії оцінювання студентів 311сп iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним...
Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно І усвідомлено...
Критерії оцінювання студентів 311сп iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Критерії оцінювання студентів 311сп iconРезультати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Критерії оцінювання студентів 311сп icon«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів...
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Критерії оцінювання студентів 311сп iconМетодичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни...
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница