Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять


Скачать 158.26 Kb.
НазваниеПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять
Дата публикации04.08.2013
Размер158.26 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Програма навчальної дисципліни ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(для 2-го курсу філософського факультету)

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І: Давня та середньовічна історія України

Тема 1. Вступ до вивчення історії України

Місце України в сучасному світі. Предмет і завдання курсу. Огляд джерел і літератури. Методичні поради до вивчення курсу.
Тема 2. найдавніші часи на території україни

Походження людини. Трипільська культура. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Геродот про Скіфію. Суспільно-політичний устрій скіфських племен. Рід занять, військові походи. Культура скіфів. Античні міста-колонії на території України. Суспільно-політичне життя та економічний лад. Культура. Слов’янські племена. Етногенез слов’ян. Перші письмові згадки про слов’ян. Зона розселення слов’ян. Суспільно-політичний лад. Рід занять. Релігія та культура слов’ян.
^ Тема 3. Давня русь У іх – першій половині хіі ст.

Утворення держави Київська Русь. Норманська теорія та її наслідки. Київська Русь наприкінці ІХ – першій половині ХІ ст. Князь і дружина, органи влади. Формування державної території. Законодавство. Хрещення Русі та значення прийняття християнства як державної релігії. Зовнішня політика і міжнародне становище Київської держави. Київська Русь в останній період свого існування. Місце Київської русі в історії України. Роль Київської держави в етногенезі українського народу.

^ Тема 4. РУСЬ–УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІ –

ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІV ст.

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинська держава у ХІІ–60-ті рр. ХІІІ ст. Данило Галицький. Монгольська навала. Встановлення золотоординського ярма. Боротьба проти поневолення. Включення українських земель до складу іноземних держав у другій половині XIV ст. – першій половині XVI ст. Боротьба Великого князівства Литовського та Польського королівства за українські землі. Входження Закарпаття до Угорщини, а Буковини – до Молдавського князівства. Створення Кримського ханства. Туреччина та землі України.

^ Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ xiv –

НА ПОЧАТКУ xviІ ст.

Литовсько-руська держава. Великокнязівська опозиція у 30-40-х роках XV ст. Галичина, Буковина та Закарпаття у XV–першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р. Соціально-економічний розвиток українських земель. Формування української народності: етапи, територія, мова, побут. Берестейська унія 1596 р. Передумови та причини виникнення українського козацтва. Утворення Запорозької Січі. Організація реєстрового козацтва. Розвиток культури в Україні у XV – першій половині XVII ст. Діяльність православних братств.
Змістовий модуль ІІ: Історія України у новий час

Тема 6. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.

Зростання соціальної напруженості в Україні наприкінці XVI–першій половині XVII ст. Періодизація козацьких виступів. Петро Конашевич-Сагайдачний. Козацькі війни з Річчю Посполитою в 20-30-х рр. XVII століття. Україна напередодні Визвольної війни. Початок війни. Бойові дії в 1649-1653 рр. Формування української державності. Українсько-російський договір 1654 р. Проблема завершення Визвольної війни в історичній літературі. Історичне значення Визвольної війни середини ХVІІ ст.
^ Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ– ХVІІІ ст.

Україна у другій половині ХVІІ ст.

Політичне становище в Україні. після смерті Б.Хмельницького. Розкіл Гетьманщини на Лівобережну і Правобережну. Андрусівське перемир’я. Гетьман Дорошенко. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. І.Сірко. “Вічний мир” 1686 р. Відновлення козацтва на Правобережжі. С.Палій. Початок гетьманства І.Мазепи. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні. Культура України в другій половині ХVІІ ст.
^ Україна у першій половині XVIIІ ст.

Політичне становище українських земель наприкінці XVII–на початку XVIII ст. Північна війна та союз І.Мазепи з Карлом ХІІ. П.Орлик. ^ Наступ царату на інституції української державності. Нова Січ.

Соціально-економічний розвиток українських земель. Виступи проти соціального визиску на Правобережжі.
Україна у другій половині ХVІІІ ст.

Соціально-економічне і політичне становище Лівобережної і Слобідської України. Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою Лівобережжя і Слобожанщини. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Лівобережжя і Слобожанщини. Система органів управління. Селянські повстання на Лівобережжі, Слобожанщині і Правобережжі. Відвоювання і заселення Північного Причорномор’я. Правобережжя і західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст.
^ ТЕМА 8. УКРАЇНА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Особливості соціально-економічного розвитку в Лівобережній, Слобідській та Південній Україні. Початок національного відродження. Декабристський і польський національні рухи та їх вплив на українське відродження. Зародження українського політичного руху.

^ ТЕМА 9. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Соціально-економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст.

Реформи 1860-1870-х рр. в Російській імперії та Україна.
Економічний розвиток України у 1860-1890 рр. Зміни в соціальній структурі населення.

Український національно-визвольний рух у другій половині ХІХ ст.

Українській національно-визвольний рух в Наддніпрянщині. Русифікаторська політика царського уряду Участь українців в російському та польському визвольних рухах.
Український національно-визвольний рух на Західній Україні. Створення українських політичних партій.

Україна на початку ХХ ст.

Соціально-економічне і політичне становище українських земель на початку ХХ ст. Україна в революції 1905-1907 рр. Україна в період реакції та в роки першої світової війни. Українська культура на початку ХХ ст.
Змістовий модуль ІІІ: Історія України у новітній час

ТЕМА 10. ПОДІЇ 1917-1920 рр. В УКРАЇНІ.

Українська національно-демократична революція

Крах самодержавства і початок національно-демократичної революції в Україні. Проголошення автономії України. Боротьба за владу в Україні в кінці 1917 – на початку 1918 рр.

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.).

Українська Держава П. Скоропадського. Період Директорії УНР. Західноукраїнська Народна Республіка. Встановлення радянської влади в Україні у 1920 р.
^ ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 1920–1930-ті рр.

Радянська Україна у 20-ті рр. Особливості впровадження НЕПу на українських землях. Політика українізації. Соціально-економічні перетворення в радянській Україні наприкінці 20–30-ті рр. Голодомор 1932-1933 рр. Суспільно-політичні процеси в радянській Україні наприкінці 20–30-ті рр. Формування тоталітарної системи. Початок широкомасштабних репресій тоталітарного уряду. Західна Україна у міжвоєнний період.
^ ТЕМА 12. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА

Окупація України фашистськими військами

Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель. Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні. Боротьба проти німецької окупації 1942-1944 рр.

Звільнення території України від німецько-фашистських загарбників

Основні військові операції Червоної Армії на території України. Політика радянської влади у звільнених областях. ОУН–УПА на завершальному етапі війни. Наслідки Другої світової війни для України. Міжнародне становище УРСР внаслідок Другої світової війни.
^ ТЕМА 13. УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр. Голод в Україні в 1946-1947 рр. Суспільно-політичне та культурне життя. Україна в умовах початку десталінізації (1956-1964 рр.) Зародження дисидентського руху. Проблеми економічного розвитку. Суперечливі процеси у розвитку культури і науки. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985). Українська Гельсінська Група та її діяльність.
^ ТЕМА 14. СУЧАСНА УКРАЇНА

Передумови виникнення політичної незалежності України. Проголошення незалежності. Президенти. Державотворчі процеси. Внутрішньополітичне становище України. Міжнародне становище України. Культурне життя та науковий розвиток.
Рекомендована література

Базова

Підручники та загальна література


 1. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. – К.,1998.

 2. Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Давня і середньовічна історія України: Навчальний посібник. – К.,1996.

 3. Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини): Навчальний посібник. – Луцьк,2000.

 4. Галицько-Волинський літопис/ Переклад Л.Махновця. – Львів,1994.

 5. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття (Навчальний посібник). – К., 1996.

 6. Давня історія України: у 3 тт.-К., 1997-2000. Т. 1: Первісне суспільство.-1997; Т. 2: Скіфо-антична доба.-1998; Т.3: Слов’яно-руська доба.-2000.

 7. Довідник з історії України/ За заг. ред. І.Підкови. – 2-е вид. – К.,2001.

 8. Історія Одеси / Колектив авторів. Голов. Ред. В.Н.Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 560 с.

 9. Історія України. Документи. Матеріали/ Упорядник В.Кароль. – К.,2001.

 10. Історія України/ Відп. ред. Ю.Сливка; кер. авт. колективу Ю.Зайцев. – Вид.3-тє, переробл. і доп. – Львів,2002.

 11. Історія України/ За заг. ред. В.А.Смолія. – 2-е вид. – К.,2000.

 12. Історія української культури: у 5 т./Гол. Ред. Б.Є. Патон.-К.,1997.

 13. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України.-К.,1996.

 14. Лановик Б.Д. Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. – К., 1999. – С. 572.

 15. Магочій П.Р. Історія України. – К.: Критика, 2007. – 639 с.

 16. Михальчук П.А. Куций І.П. Нова історія України. – Тернопіль, 2007. – 480 с.

 17. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. Ч..1. / За ред.. В.Ф.Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – 583 с.

 18. Овсій І.О. Зовнішня політика України від найдавніших часів до 1944 р.: Навч. посібник.-К.: Либідь, 2002.-238 с.

 19. Політична історія України: У 6 т.-К., 2001.

 20. Попович М.В. Нарис історії культури України.-К., 1998.

 21. Правителі України: Довідник / Упорядники О.А.Бачинська, А.І.Мисечко.-О.: Поліс, 2000.-180 с.

 22. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003. – 340 с.

 23. Рибалка І.К. Історія України.-Харків,1995.-Ч.1-2. Ч. 3(у співавторстві з В.В.Калініченко).-Харків, 2004.

 24. Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней.-Харьков, 1999.

 25. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVI ст.: Навч. посібник.-К., 1996.

 26. Україна крізь віки. – Т. 1 – 14. – К., 1999.

 27. Федорук Я. Історія України в життєписах князів та гетьманів.-Тернопіль.- 1999.


Допоміжна література та джерела

До теми 1-2

 1. Бойченко І.В. Філософія історії. – К ., 2000.

 2. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. Навч. посібник. / В.М.Литвин, В.І.Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін.– К., 2002.

 3. Історичне джерелознавство. Підручник / Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. – К., 2002.

 4. Колесник І.І. Українська історіографія XVIII – поч. ХХ ст. Навч. посіб. – К., 2000.

 5. Баран В.Д. Давні слов’яни. - К.: Видавничій дім “Альтернативи”, 1998.

 6. Бунятян К.П. Давнє населення України. - К.: Либідь, 1999.

 7. Давня історія України в 3-х томах. - Том 3. Слов'яно-руська доба. - К.: Наукова думка, 2000.


До теми 3-4

 1. Брайчевський М.Ю.Твори.-Т.1:Суспільно-політичні рухи в Київський Русі. Історична думка в Київський Русі/Упор. Ю.Кухарука.- К., 2004. - 720 с.

 2. Бубенок О. Етнічний склад осілого населення причорноморських степів наприкінці X – початку XIII ст. //Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). - Вип. 2. - К., 2002.

 3. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. - Львів,2002.

 4. Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. −Львів,2006.

 5. Моця О. Етнополітичні процеси слов'ян Східної Європи на етапі державотворення // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). - Вип. 2. - К., 2002.

 6. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до 1944 р.). Навч. посібник. - 2-е вид., стереотипне. - К., 2002.

 7. Півторак Г. Міфи і правда про трьох братів із спільної колиски. - К.,1998.

 8. Ричка В.М. “Вся королівська рать” (влада Київської Русі). – К., 2009.

 9. Толочко П.П. Ярослав Мудрий. − К.,2002

 10. Шип Н.А. Етимологія і семантика терміна "Русь". -К., 2002.


До теми 5-6

 1. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ - поч. ХVІ ст.). - Львів, 2000.

 2. Історія України в особах ( Литовсько-польська доба ). – К.,1997

 3. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVIІ ст. (Волинь і Центральна Україна). - К.: Наукова думка, 2006. - 412 с.

 4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст..: Кордони, населення, право.-К., 1996.

 5. Історія України в особах: Козаччина.-К.: вид-во Україна, 2000.-302 с.

 6. Оглоблин О. Іван Мазепа та його доба.-К., 2001.

 7. Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження).-К., 2003.

 8. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVII ст.. (1648-1676 рр.).-К., 1999.-(Україна крізь віки. Т. 7).

 9. Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр.-К., 2003.

 10. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи, 1663-1713.-К., 2004.

 11. Чухліб Т. Дипломатія Української козацької держави // Політика і час.-2003.-№ 3.

 12. Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.).-К., 2003.


До теми 8-9

 1. "Українське питання" в Російській імперії (кінець ХІХ - початок XX ст.). Колективна наукова монографія під ред. В.Г. Сарбея. – К., 1999.

 2. “Грицак Я. пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). – К.: Критика, 2007. – 631 с.

 3. Екельчик С. “Пробудження нації. До концепції історії української нації ХІХ – ХХ століття” (Навчальний посібник). – Мельбурн, 1994.

 4. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. – К., 1990.

 5. Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях ХІХ –ХХ ст. – Львів,2001.

 6. Краківський О. Галичина у І чверті ХХ ст. Проблеми польсько-українських стосунків. – Львів, 2000.

 7. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003. – 340 с.

 8. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.

 9. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 2001.


До теми 10

 1. Винниченко В. Відродження нації. У 3-х томах. – К. – Відень, 1920.

 2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 3. Кульчицький С. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2008.

 4. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. – К., 2008.

 5. Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. – К., 2004.

 6. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

 7. Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст.-1921 р.). – К., 2003.

 8. Яблонський В.М. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-політичний аналіз Директорії УНР. – К., 2001.


До теми 11

 1. Борисенок Е. Феномен советской украинизации. – М., 2006.

 2. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). – К. – Едмонтон, 1991.

 3. Єфіменко Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 рр.). – К., 2008.

 4. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929-1941 рр.). – К., 1998.

 5. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. – К., 2008.

 6. Шаповал Ю. Людина і система. Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – К., 1994.

До теми 12

 1. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К., 2005.

 2. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. – К., 1999.

 3. Коваль В.С. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.). Історіософські нотатки. – К., 1999.

 4. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 5. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. – К., 2005.


До теми 13-14

 1. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

 2. Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-і роки ХХ ст.). – К.,2000.

 3. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50-х років ХХ ст. –Львів,2000.

 4. Кравчук Л.М. Останні дні імперії... Перші роки надії. – К., 1994.

 5. Марчук Є. Украина: новая парадигма прогресса. Аналитическое исследование. –К.,2002.

 6. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1994.

 7. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева ХХ съезду КПСС // Известия ЦК КПСС. – 1989. – №3.

 8. Політичні партії в Україні: Довідкове видання. –К.,2001.

 9. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К,. 1993.

 10. Шаповал Ю.І. Хрущов на Україні. – К., 1990.


Тематика семінарських занять

Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною тематикою
Для Модуля І: Історія України у середні віки (до середини ХVІІ ст.)

Заняття 1: Русь-Україна у ІХ – першій половині ХV ст.: основні віхи розвитку (2 год)

 1. Східні слов’яни у VІІІ - ІХ ст .

 2. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку Київської Русі.

 3. Руська православна церква в політичній системі держави.

 4. Галицько-Волинське князівство


Заняття 2: Основні тенденції розвитку українських земель у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. (2 год)

 1. Тенденції політичного та економічного розвитку українських земель

у ХІV-ХVІ ст.

 1. Соціально-економічні процеси у ХІV-ХVІ ст.

 2. Церковне життя України в ХVІ ст. Братства.

 3. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі.


Для Модуля ІІ: Історія України у новий час

Заняття 3-4: Українська національно-визвольна війна середини ХVІІ ст. (4 год)

 1. Причини та передумови визвольних змагань.

 2. Основні етапи воєнних дій в 1648-1657 роках.

 3. Соціально-економічні та державні перетворення під час революції.

 4. Громадянська війна 1658-1663 рр. та її політичні наслідки.


Заняття 5: Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІст.: основні напрямки розвитку (2 год)

 1. Україна в першій чверті ХVІІІ ст.

 2. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини.

 3. Етапи ліквідації автономії України.

 4. Гайдамацький рух в Правобережній Україні.


Заняття 6-7: Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст. (4 год)

 1. Національне відродження І пол. ХІХ ст.: основні форми та дії.

 2. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської та Західної України: порівняльний аспект.

 3. Відмінності і спільні риси у суспільному житті Наддніпрянської та Західної України.

 4. Політизація національного руху в к.ХІХ- на поч.ХХ ст.


Для Модуля ІІІ: Історія України у новітній час
Заняття 8: Українська національна революція 1917-1920 рр. (2 год)

 1. Лютнева революція в Росії та її вплив на суспільно-політичний рух в Україні.

 2. Універсали Центральної Ради і побудова демократичного суспільства.

 3. Внутрішня і зовнішня політика Гетьманату П.Скоропадського.

 4. Директорія і її зв’язки з ЗУНР.

 5. Політична ситуація в Україні в 1919-1920 рр.


Заняття 9: УРСР в міжвоєнний період (2 год)

 1. Причини переходу більшовицької влади до НЕПу.

 2. Політика коренізації: досягнення та недоліки.

 3. Духовне життя українського суспільства в 1920-і роки.

 4. Сталінський “соціалізм”: демонтаж НЕПу, терор,

наступ на українську культуру.
Заняття 10: Друга світова війна на українських землях (2 год)

 1. Приєднання Західної України до СРСР

 2. Окупаційний режим в Україні.

 3. Українська повстанська армія та радянські партизани: вороги чи союзники ?

 4. Радянська влада на Україні в 1943-1945 рр.


Заняття 11: Україна в ІІ половині ХХ ст. (2 год)

 1. ХХ з’їзд КПРС: початок “нового курсу”.

 2. Вплив “відлиги” на стан духовного життя в Україні.

 3. На шляху до незалежності України: основні кроки

 4. Місце України у сучасному світі.


Заняття 12: Підсумкове заняття (2 год)
Контрольні питання


 1. Періодизація історії України. Основні джерела та література.

 2. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України.

 3. Племена трипільської культури на території України.

 4. Кімерійці, скіфи,сармати на території України.

 5. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї.

 6. Розселення та заняття східних слов’ян у VІІІ –ІХ ст.

 7. Утворення Київської Русі. Перші князі.

 8. Зміцнення Київської Русі за часів князя Володимира Великого.

 9. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого.

 10. Хрещення Русі та розвиток культури.

 11. Історичне значення Київської Русі.

 12. Роздроблення Русі: причини та наслідки.

 13. Галицько-Волинське князівство та його місце в історії України.

 14. Татаро-монгольське іго та боротьба з ним руських князів.

 15. Входження українських земель до складу Литви та Польщі у ХІV ст.

 16. Люблінська унія: причини підписання та наслідки.

 17. Національно-релігійна ситуація в ХVІ ст. Берестейська унія.

 18. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.

 19. Козацькі повстання наприкінці ХVІ – першій третині ХVІІ ст.: причини та наслідки.

 20. Характер, рушійні сили і мета Національно-Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

 21. Проблема хронологічних меж Національно-Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

 22. Періоди Національно-Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Основні битви.

 23. Державне будівництво в роки Національно-Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

 24. Переяславська рада 1654 року та її наслідки для України.

 25. Гетьманування І.Виговського. Гадяцький договір.

 26. Політична ситуація в Україні в 60-х роках ХVІІ ст.

 27. Б.Хмельницький – видатний державний і військовий діяч.

 28. Гетьманування П.Дорошенка і спроби об’єднання українських земель.

 29. Гетьманство І.Мазепи. Північна війна і Україна.

 30. Перша і друга Малоросійські колегії. Наступ на пол. автономію України у І пол. ХVІІІ ст.

 31. Ліквідація царизмом політичної автономії України у ІІ половині ХVІІІ ст.

 32. Приєднання до Росії Правобережної та Південної України.

 33. Гайдамацький рух на Правобережній Україні. Коліївщина.

 34. Декабристські організації: керівники, програми, цілі.

 35. Т.Шевченко і українське національне відродження.

 36. Кирило-Мефодіївське товариство, його керівники та програмні документи.

 37. Стан і розвиток культури в Україні в І половині ХІХ ст.

 38. Соціально-економічні реформи 60-70-х років ХІХ ст. на Україні.

 39. Український національний рух в ІІ половині ХІХ ст.

 40. Розвиток культури України в ІІ половині ХІХ ст.

 41. Україна в демократичній революції 1905-1907 рр.

 42. Україна в першій світовій війні.

 43. Утворення і діяльність Центральної Ради.

 44. Універсали Центральної Ради. Проголошення незалежності України у 1918 р.

 45. Внутрішня і зовнішня політика уряду П.Скоропадського.

 46. УНР в добу Директорії.

 47. Встановлення радянської влади в Україні. Політика „воєнного комунізму”.

 48. УРСР в умовах нової економічної політики.

 49. Політика індустріалізації та колективізації. Сталінізм в Україні.

 50. Політика „українізації”: здобутки та прорахунки.

 51. Початок другої світової війни та українські землі.

 52. Окупаційний режим в Україні в роки другої світової війни.

 53. Рух опору під час другої світової війни.

 54. Хрущовська „відлига” та її характер в Україні.

 55. Дисидентський рух: основні течії, теоретичні засади і форми.

 56. Реформи М.С.Горбачова і українське суспільство.

 57. Проголошення Української незалежної держави.

 58. Українська символіка: історія та сучасність.

Похожие:

Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconПрограма дисципліни «історія україни»
Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу,...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconРобоча програма І методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого...
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
Програма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського факультету) тематика лекційних занять iconПрограма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету...
В підрозділах кримінально-виконавчої інспекції державної пенітенціарної служби україни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница