Маркетинговий менеджмент


НазваниеМаркетинговий менеджмент
страница4/9
Дата публикации22.07.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

ВИДИ ПЛАНІВ МАРКЕТИНГУ


1. Залежно від тривалості їх дії

— перспективні (стратегічні), на період від 5 до 15 років;

— середньострокові (тактичні), від 1 до 5 років;

— короткострокові (оперативні), до 1 року

2. Залежно від масштабів

— продуктові (стосовно одного продукту);

— асортиментні (на асортиментну групу продуктів);

— як розділ загальногосподарського плану (на всю номенклатуру продукції підприємства)

3. Залежно від спрямованості процесу розроблення

— «знизу вгору»;

— «згори вниз»;

— «цілі вниз — плани вгору»

4. Залежно від об’єкта

— корпоративні (в цілому на підприємство);

— дивізіонні (на підрозділ підприємства);

— бізнесові (за напрямом діяльності підприємства)

5. Залежно від предмета

— цільові (планування загальних, стратегічних, тактичних та оперативних цілей маркетингової діяльності);

— предметні (планування персоналу, досліджень)

^ Самоперевірка знань:

Завдання 1. Фірма поставила перед собою цілі, які за своїм змістом і характеристиками пов’язані:

а) зі збільшенням прибутковості діяльності;

б) із застосуванням засобів стимулювання продажу;

в) з розробкою нової продукції;

г) зі збільшенням кількості та інтенсифікацією зусиль торгових агентів;

ґ) зі значними витратами на рекламу.

^ Потрібно визначити, з чим пов’язана діяльність фірми. Для цього із запропонованих трьох варіантів необхідно вибрати один.

Варіанти:

 1. Фірма виробляє продукцію виробничо-технічного призначення.

 2. Фірма займається виробництвом споживчих товарів.

 3. Фірма діє у сфері послуг.

Відповідь: 2.

Індивідуальні завдання

 1. Сутність маркетингового планування.

 2. Переваги маркетингового планування у порівнянні з імпровізацією.

 3. Основні завдання маркетингового планування.

 4. Принципи маркетингового планування.

 5. Види планів маркетингу в залежності від рівня управління, періоду часу, області маркетингової діяльності, об'єкту планування, предмету, спрямованості процесу розробки.

 6. Вимоги до ефективної організації маркетингового планування.

 7. Сутність та типи маркетингових стратегії.

 8. Стратегії утримання конкурентної переваги.

 9. Стратегії росту (інтенсивного, інтегрованого, диверсифікованого)


Питання, які виносяться на іспит

 1. Визначте сутність маркетингового планування.

 2. Перелічіть та охарактеризуйте основні завдання маркетингового планування.

 3. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи маркетингового планування.

 4. Поясніть сутність планів маркетингу залежно від їх:

 • тривалості;

 • масштабів;

 • спрямованості процесу розроблення;

 • об’єкта;

 • предмета.

 1. Визначте логічну послідовність етапів розроблення маркетингового плану.

 2. Назвіть та поясніть сутність запитань, відповідей на які потребує ефективна організація маркетингового планування.

 3. Що може бути об’єктом маркетингового планування?

 4. Які є методи узгодження розроблених маркетингових планів?

 5. Яка можлива спрямованість розробки маркетингових планів?

 6. Якою може бути техніка маркетингового планування?^ ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
Мета СРС – познайомитись із сутністю та типами маркетингових стратегій, знати головні (корпоративні), дивізіонні, стратегії бізнес-одиниць, стратегії маркетингу; користатися портфельним методом формування маркетингових стратегій.
^ Джерела знань:

Література

 1. Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепции, содержание, символы. — М.: Экономика, 1991 [с. 22-58].

 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. — СПб.: Питер, 1998 [с. 11-28].

 3. О”Тоннеси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. — СПб.: Питер, 2001 [с. 129-139].

4. Лекції 10, 11.
Ключові поняття:

Стратегії зростання (інтенсивного, інтегративного, диверсифікаційного).

 1. Стратегія інтенсивного зростання (відносно базового ринку). Актуальна тоді, коли фірма ще не повністю вичерпала можливості, пов’язані з її товарами на ринках, де вона діє. Різновиди стратегії інтенсивного зростання, їх альтернативи та зміст наведені в табл. 4.

 2. Інтегративна стратегія (зростання відносно базової виробничої лінії). Актуальна тоді, коли підприємство може підвищити рентабельність, контролюючи різні стратегічно важливі для нього ланки у виробництві і продажу товарів.

Різновидами цієї стратегії є:

а) стратегія типу «інтеграція назад» (з постачальниками продукції виробничо-технічного призначення) — використовується для захисту або стабілізації важливих джерел постачання з метою збільшення виробництва і збуту продукції;

Таблиця 4

^ СТРАТЕГІЇ ІНТЕНСИВНОГО ЗРОСТАННЯ

Різновиди стратегії

Сутність

Альтернативи

Заходи

1. Стратегія проникнення на ринок

Збільшення обсягів продажу існуючих товарів на існуючих ринках

Розвиток пер­винного попиту; збіль­шення частки ринку; прид­бання ринків; захист пози­цій на ринку; раціоналізація ринку; орга­нізація ринку

Приваблення нових споживачів (користувачів), стимулювання збільшення обсягів закупівель, більшого разового споживання, нових можливостей використання. Підвищення якості та іміджу товару, його репозиціювання, зниження цін, зміцнення (розширення) системи збуту, стимулювання збуту. Купівля підприємств-конкурентів, створення спільних підприємств. Концетрація уваги на рентабельних сегментах, використання найефективніших дистрибютерів, скорочення кіль­кості користувачів, установлення мінімальних обсягів замовлень, вихід із деяких менш привабливих сегментів. Створення професійних організацій, установлення правил кон­курентної боротьби та договірних відносин щодо скорочення чи стабілізації виробництва

2. Стратегія розвитку ринку

Збільшення обсягів про­дажу шля­хом упровад­ження традиційних (існуючих) товарів на нові ринки

Освоєння но­вих сегмен­тів, нових ка­налів збуту; територіаль­на експансія

Пропозиція промислових товарів споживчому ринку, продаж товарів споживачам інших сегментів. Створення вертикальних маркетингових систем, принципово нових торговельних організацій, зміна структури каналу. Проникнення в інші регіони шляхом придбання фірм, створення систем ексклюзивних дистрибютерів, використання місцевих збутових сил

3. Стратегія розвитку через то­вари

Збільшення обсягів про­дажу шля­хом впровад­ження нових това­рів на традиційні ринки

Розширення характеристик, товарної гами й оновлення лінії то­вару; підвищення якості; раціоналізація гами товарів

Надання товарам нових функцій, підвищення соціальної чи емоційної цінності, рівня безпеки та зручності користування. Випуск товарів у нових розфасовках, збільшення асортименту, набору смаків, кольорів. Диференціювання (заміна застарілих товарів сучасними модифікаціями). Удосконалення товарів для поліпшення виконання ними своїх функцій. Стандартизація, модифікування концепцій товарів

4. Стратегія розвитку через товари і рин­ки

Збільшення обсягів про­дажу шля­хом упровад­ження нових това­рів на нові ринки

Швидке от­римання при­бутку; повіль­не отримання прибутку; ши­роке проникнення; повіль­не проникнен­ня

Продаж товару за високими цінами споживачам, які знають його переваги, ексклюзивне розподілення. Реалізація заходів комплексу маркетингових комунікацій. Цінова політика проникнення з використанням початкових низьких цін, зміцнення і розширення системи збуту. Низькі ціни, селективне розподілення, конкурентна боротьба
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Маркетинговий менеджмент iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Маркетинговий менеджмент iconМаркетинговий менеджмент
К е н., доцент кафедри економіки Мелітопольського державного педагогічного університету Леушина О. А
Маркетинговий менеджмент iconТ. А. Лелявина Инновационный менеджмент
Лелявина Т. А. Инновационный менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 080507....
Маркетинговий менеджмент iconРасписание занятий на факультете истории и менеджмента направление...
«менеджмент» профиль «Менеджмент организации» на II семестр 2012/2013 учебного года
Маркетинговий менеджмент iconКурсоваяработа по дисциплине: «Менеджмент» Тема : «Виды менеджмента»
Менеджмент – от английского слова «managa» – управлять. Следовательно, финансовый менеджмент – управление финансами, т е процесс...
Маркетинговий менеджмент iconЭкзаменационные вопросы по дисциплине «Инновационный менеджмент»
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Инновационный менеджмент» по направлению «Производственный менеджмент» «Инновационный менеджмент»,...
Маркетинговий менеджмент iconМенеджмент
Производственный менеджмент: Тексты лекций. – Мн.: Но ООО «бип-с», 2002. – 100 с
Маркетинговий менеджмент iconVI. Финансы и финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент – процесс управления денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов предприятия. С другой...
Маркетинговий менеджмент iconРабочая программа по дисциплине: Производственный менеджмент для...
Лист согласований рабочей программы по дисциплине «Производственный менеджмент» для специальности 061100 (080500. 65. 12) «Менеджмент...
Маркетинговий менеджмент iconРасписание занятий 2012-2013 учебный год Специальность «Менеджмент...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница