Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни


Скачать 182.23 Kb.
НазваниеПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Дата публикации21.07.2013
Размер182.23 Kb.
ТипДокументы
Варіант 4

1. Початковий рівень
1. Ефект доходу має місце, коли відбувається зміна обсягу попиту внаслідок:

а) очікування споживачами подальшого зниження цін;

б) впливу моди на споживчі смаки та уподобання;

в) прагнення людей з високими доходами вирізнитися із загальної маси споживачів;

г) зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару.
2. Абсолютно нееластичний попит на товар має місце коли:

а) = 1

б) = 0

в) >1

г) <1
3. Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар А до зміни:

а) доходів споживачів;

б) ціни цього товар;

в) ціни супутнього товару;

г) усі відповіді правильні.
4. ^ Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що:

а) у цій галузі функціонує велика кількість продавців і незнана кількість покупців певного товару;

б) є значні перешкоди на шляху проникнення до цієї галузі нового капіталу;

в) має місце вільний вхід до галузі і вихід із неї, що дає можливість фірмам вчасно покинути галузь;

г) галузь перебуває у стані стагнації.
5. ^ Креативний тип конкурентної поведінки не передбачає:

а) виробництво інноваційного товару;

б) стабілізацію досягнутих позицій на ринку;

в) зміну існуючої структури попиту та пропозиції;

г) запровадження нових форм організації виробництва.
6. ^ Олігополія — це ринкова структура, яка характеризується такими умовами:

а) товар однорідний, вхідні бар'єри відсутні, є один продавець і багато покупців;

б) незначна кількість виробників монополізують виробництво і реалізацію основної маси товарів;

в) товар однорідний, є багато продавців і один покупець;

г) товар однорідний, у галузі є один виробник і кілька покупців.
7. Наслідком об'єднання підприємств технологічно не пов'язаних між собою галузей виробництва шляхом встановлення фінансового контролю над їхньою діяльністю є утворення:

а) тресту;

б) консорціуму;

в) конгломерату;

г) багатогалузевого концерну.
8. Попит — це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт;

б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.
9. ^ Зміни в попиті виявляються через:

а) зміщення кривої попиту вправо;

б) зміщення кривої попиту вліво;
в) зміщення кривої попиту вправо або вліво;

г) пересування по кривій попиту вгору чи вниз.
10. ^ Очікування майбутньої зміни цін:

а) можуть змінити поточний попит;

б) не впливатимуть на поточний попит;

в) здатні змінити величину поточного попиту;

г) правильна відповідь не названа.
^ 11. Який вид попиту характеризують на­ведені нижче графіки?

а) абсолютно нееластичний;

б) надто еластичний;

в) нееластичний (малоеластичний);

г) абсолютно еластичний.

frame1
^ 12. Правильно сформулюйте закон пропозиції:

а) кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та зменшується з її зниженням;

б) кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується — зі зниженням;

в) кількість пропонованого товару змінюється прямо пропорційно зміні ціни за його оданицю;

г) правильно вказане у п. а, в.
^ 13. Як вплине здешевлення сталевого листа на про­позицію вантажних автомобілів?

а) будь-який зв'язок виключений;

б) може сприяти підвищенню величини пропозиції автомобілів;

в) обов'язково сприятиме зниженню ціни на автомобілі;

г) правильно вказане у п. б, в;

д) правильна відповідь відсутня.
^ 14. За даними завдання 94 розрахуйте коефіцієнт еластичності пропозиції за збільшенням ціни з 5 до 8 од.:

а) 1; в) 0,08;

б) 0,4; г) 0,05.
15. Який графік пропозиції правильно відображає таку її шкалу?

P

Q

1

4

3

11

9

36


а) б)^ 16. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;

б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.
^ 17. Вертикальне розширення фірм — це:

а) розширення у межах тієї самої галузі;

б) проникнення в галузі з вищим рівнем рентабельності;

в) проникнення в галузі з вищим технологічним рівнем виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 18. Міськводоканал, який постачає велике місто водою:

а) не є монополією;

б) є природною монополією;

в) є монополією, основаною на диференціації продукту;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 19. Індекс Харфіндела-Хіршмана дає можливість визначати:

а) ступінь концентрації виробництва на певному підприємстві;

б) рівень конкуренції в галузі;

в) монопольний стан фірми;

г) ступінь державного захисту конкуренції у певній галузі.
^ 20. Відповідальність усіх власників підприємства є обмеженою у...

а) Повному товаристві.

б) Командитному товаристві.

в) Приватного підприємця.

г) Акціонерному товаристві.
^ 2. Середній рівень
1. Підприємство - це...

а). Суб'єкт господарювання, який здійснює виробничу діяпьність з метою працевлаштування працездатного населення країни.

б) Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність виключ­но на основі приватної власності.

в) Суб'єкт господарювання, метою якого є виробництво продукції.

г) Суб'єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.
2. Комплекс організацій і технічних умов, які забезпечують безперервність господарських зв'язків між суб'єктами економіки і поліпшують рух товарно-грошових потоків, називається...

а) Фондовою біржею.

б) Ринковою економікою.

в) Інфраструктурою ринку.

г) Банківською системою.
^ 3. Фірми-олігополісти, як правило, максимізують свій прибуток за допомогою...

а) Контролю цін в результаті змови з іншими олігополістами.

б) Регулювання обсягів виробництва.

в) Досягнення рівності граничної виручки і граничних витрат.

г) Економії на змінних втратах виробництва.
^ 4. Характерним тільки дія корпорації є...

а) Залучення до управління найманих менеджерів.

б) Розподіл прибутку між власниками фірми.

в) Виплата дивідендів.

г) Використання найманої праці.
5 Інвестиційний фонд "Інфокор" прийняв від населення 500 тис. грн. під власні акції і пообіцяв виплатити на них 13% доходу в кінці року. Гроші інвестиційний фонд вклав у 4 акціонерні товариства, які виплатили фонду наприкінці року 60 тис. грн дивідендів. Чи зможе ІФ "Інфокор" виконати свої зобов'язання перед вкладниками?

а) Зможе, бо отримає 60 тис. грн. дивідендів.

б) Не зможе, бо має сплатити клієнтам 65 тис. грн., а отримає лише 60 тис. грн.

в) Не зможе, бо акціонерні товариства не приносять 12% прибутку за рік.

г) Зможе, бо 60 тис. грн. вистачить, щоб виплатити дивіденди.
6 Акціонерне товариство "КLS" на початку року випустило 15600 акцій по 100 гри. кожна. За рік корпорація отримала 896200 грн. виручки від своєї діяльності, при загальних витратах 740200 грн. Скільки дивідендів отримає власник однієї акції, якщо збори акціонерів постановили спрямувати весь прибуток на виплату дивідендів?

а) 0,1 грн.

б) 10 грн.

в) 0 грн.

г) 100 грн.
^ 7. Якшо ціна на ринку певного товару встановлюється нижче рівня рівноважної, то це призведе до...

а) Збільшення виробництва даного товару.

б) Збільшення попиту на даний товар.

в) Виникнення дефіциту.

г) Виникнення надлишку.
^ 8. Що не є вірним при характеристиці рівноважної ціни?

а) Ціна, за якою пропонують свою продукцію.

б) Ціна, за якою реалізується переважна більшість даного товару.

в) Ціна, за якою крива попиту перетинається з кривою пропозиції.

г) Ціна, за якою споживачем вигідно купувати товар, а продавцям - його продавати.
^ 9. Зміщення ринкової рівноваги з Е1 до Е2 (див. графік нижче) на ринку шоколадних цукерок вірогідніше за все викликане...

а) Збільшенням ціни на какао.

б) Збільшенням доходів споживачів.

в) Збільшенням цін на шоколадні цукерки.

г) Зниженням цін на карамелі.


^ 10. Ефект доходу полягає в тому, що...

а) Нижча ціна на певний товар дозволяє придбати його у більшій кількості при незмінному доході.

б) При зниженні ціни-споживач виявляє схильність заміню­вати відносно дорогі товари відносно дешевшими.

в) Зменшення ціни на певний товар збільшує обсяги його продажу і доход споживача.

г) Збільшення заробітної плати працівників при незмінних цінах на товари і послуги призведе до зменшення спожи­вання неякісних товарів.
^ 11. Встановлення державою "стелі" цін, як правило, супроводжується...

а) Збільшенням обсягу продажу.

б) Покращенням умов життя малозабезпечених верств населення.

в) Появою дефіциту і пожвашіенням діяльності "тіньового" ринку.

г)Покращенням умов життя всього населення країни.
^ 12. Які дві основні форми руху закону конкуренції?

а) конкуренція між товаровиробниками;

б) конкуренція між

Зазначте другу форму.
13. Яке з положень неправильно розкриває механізм утворення середнього прибутку внаслідок міжгалузевого переливання капіталу?

а) з вилученням капіталу з одних галузей у них зменшується пропозиція товарів, що зумовлює з часом зростання попиту на них і зростання цін;

б) з вкладенням капіталів в іншу галузь у ній зростає пропозиція товарів, яка з часом перевищує попит на них і зумовлює зниження цін на ці товари;

в) з вкладенням капіталів в іншу галузь попит і пропозиція врівноважуються і встановлюється середній прибуток.
^ 14. Які основні відмінності між трестом і концерном?

а) учасники тресту об'єднують декілька підприємств у межах однієї або кількох галузей промисловості, а учасники концерну — десятки і навіть сотні підприємств промисловості, торгівлі, транспорту;

б) учасники тресту втрачають власність на засоби виробництва і комерційну самостійність, а учасники концерну зберігають виробничу самостійність;

в) учасники тресту на суму вкладеного капіталу отримують акції, які дають їм право братии участь в управлінні, а в концерні головна фірма здійснює за іншими учасниками фінансовий контроль.
^ 15. Зазначте основні методи цінової конкуренції:

а) встановлення занижених цін, поки не буде завойований ринок збуту;

б) покращення якості продукції;

в) цінові поступки.
^ 16. Які системи антимонопольного права забороняють не саму монополію, а зловживання владою?

а) американська;

б) європейська;

в) японська.
17. Який закон розкриває взаємозв'язок між додатковими витратами ресурсів і збільшенням обсягів виробництва?

а) закон вартості;

б) закон зростання продуктивності праці;

в) закон спадної віддачі.
^ 18. В яких із положень розкрите недоліки сформульованого західними вченими закону спадної віддачі?

а) цей закон діє за умови незмінності всіх інших факторів, що суперечить реаліям практики господарювання;

б) цей закон не відображає сталих і сутєвих зв'язків між окремими економічними явищами і процесами;

в) цей закон діє лише на нижчій стадії розвитку капіталізму.
^ 19. У чому сутність ціни пропозиції?

а) ціна пропозиції — це ринкова ціна за умови перевищення попитом пропозиції;

б) ціна пропозиції — це ринкова ціна за умови перевищення пропозицією попиту;

в) ціна пропозиції — це ринкова ціна за умо­ви рівноваги попиту і пропозиції.

^ 20. Якою є формула цінової еластичності:

а) простою;

б) складною.
3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

4. Установіть відповідність між назвами ефектів та трактуваннями їхньої природи.

1

Ефект Гіффена

А

Ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару

2

Ефект Веблена

Б

Ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок заміщення споживачами дорожчих товарів дешевшими

3

Ефект доходу

В

Ефект, за якого зниження ціни товару спричиняє зменшення обсягу попиту на нього, а підвищення ціни товару — збільшення обсягу попиту на нього

4

Ефект заміщення

Г

Ефект, за якого споживачі, очікуючи подальшого зниження цін, обмежують поточне споживання товарів, які дешевшають, і навпаки

5

Ефект

наслідування

Д

Ефект, пов'язаний зі змінами попиту на товар, зумовленими тим, що споживачі беруть до уваги попит інших осіб на цей товар

6

Ефект

очікуваних цін

Е

Ефект, пов'язаний із прагненням придбати товари, не доступні для більшості споживачів з міркувань престижу

Похожие:

Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни iconДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг...
Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом...
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни iconЧутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає
У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни icon'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь...
Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни iconЗакон попиту відображає
Лауреатом Нобелівської премії з економіки, науковою слугою якого став розвиток теорії попиту й "очищення" її від з лишків психологізму,...
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни icon2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту...
Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни icon19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та...
Автоматичні (вбудовані) стабілізатори — економічні механізми, дія яких зменшує реакцію внп на зміни сукупного попиту, а саме: автоматична...
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни icon19 урядове регулювання національної економіки основні поняття та...
Автоматичні (вбудовані) стабілізатори — економічні механізми, дія яких зменшує реакцію внп на зміни сукупного попиту, а саме: автоматична...
Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни iconТема Управление товаром в комплексе маркетинга
Товарные стратегии: люкс, рациональный товар, фирменный товар, пионерный товар, товар рыночной новизны
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница