Донецький університет економіки та права


Скачать 174.41 Kb.
НазваниеДонецький університет економіки та права
Дата публикации26.03.2013
Размер174.41 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Донецький університет економіки та права


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
для перевірки знань студентів

з нормативної дисципліни
ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


Галузь знань: 0304 «Право»

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

Курс: IV

Форма навчання: заочна


РОЗГЛЯНУТО

Протокол засідання кафедри

державно-правових дисциплін

від_______ № ____
Зав. кафедри

к.ю.н., доцент

__________ Д.П.Фіолевський

_____________ р.

РОЗРОБЛЕНО

к.ю.н., доцент

________ Ю.В.Степанов
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Комплексні контрольні роботи (ККР) з навчальних дисциплін відносяться до засобів діагностики якості вищої освіти та проводяться за наказом ректора Університету з метою об’єктивного оцінювання залишкових знань студентів. Контроль залишкових знань студентів здійснюється з навчальних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або навчальному році. Комплексна контрольна робота – це сукупність завдань, вирішення яких потребує уміння застосувати набуті знання програмного матеріалу навчальної дисципліни.

При складанні ККР з навчальної дисципліни враховується:

 • відповідальність варіантів завдань вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців та навчальної програми дисципліни;

 • реалізація принципу комплексності у розроблених варіантах завдань;

 • рівнозначність варіантів завдань за їх складністю;

 • можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання контрольних завдань (для дисциплін кафедри вищої математики та інформаційних технологій);

 • достатність матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання контрольних завдань;

 • спроможність завдань визначити набуті знання, вміння та навички з конкретної навчальної дисципліни.


До переліку матеріалів, якими студент може користуватись під час виконання ККР, входять таблиці, каталоги, довідники, які не містять методик здійснення розрахунків або короткого викладу процесів і явищ.

Оцінювання здійснюється за розширеною національною шкалою.

Робота оцінюється відмінно, якщо повно викладені теоретичні питання, правильно вирішено практичне завдання.

Робота оцінюється добре, якщо теоретичні положення сформульовані в цілому правильно, але допущені окремі неточності у визначеннях. При виконанні практичного завдання допускаються помилки непринципового характеру.

Робота оцінюється на задовільно, якщо немає відповіді на одне з завдань, на інші викладені правильно.

У всіх інших випадках робота оцінюється на незадовільно.Рр

ВАРІАНТ 1

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Історичні передумови та основні етапи становлення європейського права.

 2. Парижський договір, створення ЄОВС, початок формування європейського права.


^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
В 90-х гг. ХХ в. в рамках Совета Европы поднимался вопрос о лишении России права голоса в Парламентской Ассамблее. Комитету министров было предложено изучить вопрос о приостановлении членства России в СЕ. Поводом для этого явилось то, что российские власти своими действиями в Чечне якобы подтверждают то обстоятельство, то Россия не соблюдает права человека и соответственно не достойна быть членом СЕ.

Оцените приведенную ситуацию. Каковы основания и порядок лишения права голоса в Парламентской Ассамблее и приостановления членства в Совете Европы?
ВАРІАНТ 2
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Європейський парламент. Європейська Комісія. Рада Європейського Союзу.

 2. Розрахункова палата і консультативні органи.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните сферу действия и проведите соотношение европейского, национального и международного права и сделайте выводы.

2. Приведите по 2-3 примера рамочных и обычных директив ЕС и Сообществ.

3. Что представляют собой ассоциированные члены Совета Европы? Сравните их правовой статус со статусом других членов СЕ.

ВАРІАНТ 3

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус європейського парламенту. Парламентські вибори.

 2. Внутрішня структура і порядок роботи парламенту.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните круг субъектов европейского, национального и международного права и сделайте выводы.

2. Проанализируйте Договор, учреждающий Конституцию для Европы («Конституцию Европейского Союза»). Какова юридическая природа данного акта? Сравните его с конституциями государств (выявите сходства и отличия).

3. Сравните правовой статус Уполномоченного по правам человека СЕ и Омбудсмана ЕС.
ВАРІАНТ 4
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус і повноваження Європейської Ради. Порядок роботи та прийняття рішень.

 2. Порядок створення Європейської Комісії.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Выскажете свою позицию относительно самостоятельности либо
несамостоятельности европейского права. Как, на Ваш взгляд, должен
называться данный учебный курс?

2. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития Европейского Союза? Каких последствий стоит ожидать в случае, если не все государства-члены ратифицируют Конституцию Европейского Союза?

3. Каковы формы гуманитарного сотрудничества в рамках Совета Европы? В чем проявляется участие РФ в этом сотрудничестве?
ВАРІАНТ 5

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус і призначення Суду Європейських співтовариств.

 2. Порядок формування Суду Європейських співтовариств.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Многие ученые-правоведы отмечают наднациональный характер ЕС.
Относительно юридической природы ЕС существует несколько точек зрения:
одни относят его к международной организации регионального характера,
другие – к конфедерации и т.д.

Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? Противоречит ли наднациональный характер ЕС международному праву?

2. Сравните полномочия политических институтов ЕС и Сообществ и аналогичных органов любой международной организации (например, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.) и сделайте выводы.

3. Назовите и охарактеризуйте: основы экономической политики Европейского Сообщества; содержание «валютного» компонента ЭВС;

основополагающие принципы, которым должна соответствовать деятельность Европейского Сообщества в рамках ЭВС.

ВАРІАНТ 6

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Нормативно-правові акти Євросоюзу. Загальні принципи права.

 2. Рішення Суду Європейських співтовариств. Міжнародні договори.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Какие государства могут стать членами ЕС и Сообществ? Каковы особенности принятия новых государств в состав ЕС и Сообществ? Какими нормативными актами регулируется данный вопрос?

2. Сравните статус Европейского парламента и национального парламента (на примере любого государства), статус их депутатов и сделайте выводы.

3. В чем заключается принцип координации экономических политик государств-членов ЭВС? Чем должны руководствоваться государства при определении и осуществлении своей экономической политики?
ВАРІАНТ 7

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Рада Європейського Союзу. Парламент Європейського Союзу. Комісія Європейського Союзу.

 2. Європейський центральний банк. Європейська розрахункова палата.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и ответьте на вопрос, предусмотрена ли этими документами возможность приостановления членства или исключения из организации. Если не предусмотрена, то возможны ли данные действия на каком-то ином основании?

2. Определите полномочия институтов и основных органов ЕС и Сообществ и их согласованность с целями ЕС и Сообществ.

3. В каких случаях Совет ЕС может давать рекомендации государствам в отношении осуществления их экономической политики? Каковы основания для оказания государствам финансовой помощи со стороны Европейского Сообщества
ВАРІАНТ 8
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Виконавча функція Комісії Європейського Союзу.

 2. Бюджетна функція Європейського Союзу.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Возможно ли отступление от своих обязательств государствами-членами ЕС и Сообществ? Если да, то в каких случаях и на каких основаниях?

2. На основе анализа учредительных актов определите, в каких случаях, в какие сроки и перед какими органами (институтами) должны отчитываться каждый из институтов ЕС и Сообществ.

3. Раскройте понятие «чрезмерный бюджетный дефицит». В чем могут заключаться его последствия, предотвращение и ликвидация?

Возможно ли применение санкций к государству, в котором выявлен «чрезмерный бюджетный дефицит»?
ВАРІАНТ 9
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Рада Європейського співробітництва і її роль, в здійсненні спільної зовнішньої політики.

 2. Комісія Європейського Союзу і її роль в здійсненні міжнародних функцій Європейського Союзу.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Проанализируйте нормы Договора об учреждении Европейского
Сообщества, которые устанавливают порядок его участия в международных
экономических отношениях, цели и конкретные сферы его внешней политики, правовые формы международных взаимосвязей Сообщества; положения Договора о Европейском Союзе, относящиеся к международным отношениям.

2. Предусмотрена ли и на каких основаниях ответственность институтов и органов ЕС и Сообществ? Если да, то как реализуется эта ответственность?

3. Назовите основные нормативные акты, регулирующие статус и деятельность юридических лиц в ЕС. Какие организационно-правовые формы юридических лиц урегулированы ими?
ВАРІАНТ 10

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Амстердамська угода. Угода про Євросоюз.

 2. Рішення суду ЄС. СОВС. ЄС. Євроатом.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните внешнеполитические механизмы, существующие в Европейском Союзе, в частности, порядок заключения международных договоров Европейским Сообществом и Европейским Союзом. Какой из них является, по Вашему мнению, более эффективным?

2. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и найдите положения, касающиеся необходимости получения заключения (рекомендации) со стороны консультативных и совещательных органов при принятии решений институтами ЕС и Сообществ.

3. В каких организационно-правовых формах предусмотрено в европейском праве функционирование наднациональных юридических лиц? В чем их сущность? Какими нормативными актами регулируется их статус?

Можно ли считать наднациональные юридические лица международными юридическими лицами?
ВАРІАНТ 11
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Угода про партнерство та співробітництво з Європейськими співтовариствами (1.03.1998 р.).


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.На основе анализа Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами, их государствами-членами, 1994 г. и иных документов, регулирующих сотрудничество РФ и ЕС, сформулируйте основные направления и принципы сотрудничества РФ и ЕС.

2.Какие процедуры предусмотрены в ЕС и Сообществах в отношении заключения международных соглашений?32.Сравните полномочия Суда Европейских сообществ и других международных судебных органов (Международный суд ООН, Европейский Суд по правам человека, Экономический суд СНГ и др.) и сделайте выводы.

3.Раскройте понятие банковской системы ЕС.

Каковы источники правового регулирования банковской деятельности в ЕС? В чем их особенность от источников регулирования иных правоотношений в ЕС и Сообществах?

Охарактеризуйте основные принципы правового регулирования банковской деятельности в ЕС.

ВАРІАНТ 12

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Історичні передумови та основні етапи становлення європейського права.

 2. Парижський договір, створення ЄОВС, початок формування європейського права.


^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
В 90-х гг. ХХ в. в рамках Совета Европы поднимался вопрос о лишении России права голоса в Парламентской Ассамблее. Комитету министров было предложено изучить вопрос о приостановлении членства России в СЕ. Поводом для этого явилось то, что российские власти своими действиями в Чечне якобы подтверждают то обстоятельство, то Россия не соблюдает права человека и соответственно не достойна быть членом СЕ.

Оцените приведенную ситуацию. Каковы основания и порядок лишения права голоса в Парламентской Ассамблее и приостановления членства в Совете Европы?

ВАРІАНТ 13
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Європейський парламент. Європейська Комісія. Рада Європейського Союзу.

 2. Розрахункова палата і консультативні органи.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните сферу действия и проведите соотношение европейского, национального и международного права и сделайте выводы.

2. Приведите по 2-3 примера рамочных и обычных директив ЕС и Сообществ.

3. Что представляют собой ассоциированные члены Совета Европы? Сравните их правовой статус со статусом других членов СЕ.

ВАРІАНТ 14

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус європейського парламенту. Парламентські вибори.

 2. Внутрішня структура і порядок роботи парламенту.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните круг субъектов европейского, национального и международного права и сделайте выводы.

2. Проанализируйте Договор, учреждающий Конституцию для Европы («Конституцию Европейского Союза»). Какова юридическая природа данного акта? Сравните его с конституциями государств (выявите сходства и отличия).

3. Сравните правовой статус Уполномоченного по правам человека СЕ и Омбудсмана ЕС.

ВАРІАНТ 15
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус і повноваження Європейської Ради. Порядок роботи та прийняття рішень.

 2. Порядок створення Європейської Комісії.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Выскажете свою позицию относительно самостоятельности либо
несамостоятельности европейского права. Как, на Ваш взгляд, должен
называться данный учебный курс?

2. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития Европейского Союза? Каких последствий стоит ожидать в случае, если не все государства-члены ратифицируют Конституцию Европейского Союза?

3. Каковы формы гуманитарного сотрудничества в рамках Совета Европы? В чем проявляется участие РФ в этом сотрудничестве?
ВАРІАНТ 16

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Статус і призначення Суду Європейських співтовариств.

 2. Порядок формування Суду Європейських співтовариств.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Многие ученые-правоведы отмечают наднациональный характер ЕС.
Относительно юридической природы ЕС существует несколько точек зрения:
одни относят его к международной организации регионального характера,
другие – к конфедерации и т.д.

Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? Противоречит ли наднациональный характер ЕС международному праву?

2. Сравните полномочия политических институтов ЕС и Сообществ и аналогичных органов любой международной организации (например, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.) и сделайте выводы.

3. Назовите и охарактеризуйте: основы экономической политики Европейского Сообщества; содержание «валютного» компонента ЭВС;

основополагающие принципы, которым должна соответствовать деятельность Европейского Сообщества в рамках ЭВС.

ВАРІАНТ 17

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Нормативно-правові акти Євросоюзу. Загальні принципи права.

 2. Рішення Суду Європейських співтовариств. Міжнародні договори.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Какие государства могут стать членами ЕС и Сообществ? Каковы особенности принятия новых государств в состав ЕС и Сообществ? Какими нормативными актами регулируется данный вопрос?

2. Сравните статус Европейского парламента и национального парламента (на примере любого государства), статус их депутатов и сделайте выводы.

3. В чем заключается принцип координации экономических политик государств-членов ЭВС? Чем должны руководствоваться государства при определении и осуществлении своей экономической политики?
ВАРІАНТ 18

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Рада Європейського Союзу. Парламент Європейського Союзу. Комісія Європейського Союзу.

 2. Європейський центральний банк. Європейська розрахункова палата.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и ответьте на вопрос, предусмотрена ли этими документами возможность приостановления членства или исключения из организации. Если не предусмотрена, то возможны ли данные действия на каком-то ином основании?

2. Определите полномочия институтов и основных органов ЕС и Сообществ и их согласованность с целями ЕС и Сообществ.

3. В каких случаях Совет ЕС может давать рекомендации государствам в отношении осуществления их экономической политики? Каковы основания для оказания государствам финансовой помощи со стороны Европейского Сообщества
ВАРІАНТ 19
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Виконавча функція Комісії Європейського Союзу.

 2. Бюджетна функція Європейського Союзу.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Возможно ли отступление от своих обязательств государствами-членами ЕС и Сообществ? Если да, то в каких случаях и на каких основаниях?

2. На основе анализа учредительных актов определите, в каких случаях, в какие сроки и перед какими органами (институтами) должны отчитываться каждый из институтов ЕС и Сообществ.

3. Раскройте понятие «чрезмерный бюджетный дефицит». В чем могут заключаться его последствия, предотвращение и ликвидация?

Возможно ли применение санкций к государству, в котором выявлен «чрезмерный бюджетный дефицит»?
ВАРІАНТ 20
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Рада Європейського співробітництва і її роль, в здійсненні спільної зовнішньої політики.

 2. Комісія Європейського Союзу і її роль в здійсненні міжнародних функцій Європейського Союзу.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Проанализируйте нормы Договора об учреждении Европейского
Сообщества, которые устанавливают порядок его участия в международных
экономических отношениях, цели и конкретные сферы его внешней политики, правовые формы международных взаимосвязей Сообщества; положения Договора о Европейском Союзе, относящиеся к международным отношениям.

2. Предусмотрена ли и на каких основаниях ответственность институтов и органов ЕС и Сообществ? Если да, то как реализуется эта ответственность?

3. Назовите основные нормативные акты, регулирующие статус и деятельность юридических лиц в ЕС. Какие организационно-правовые формы юридических лиц урегулированы ими?
ВАРІАНТ 21

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Амстердамська угода. Угода про Євросоюз.

 2. Рішення суду ЄС. СОВС. ЄС. Євроатом.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Сравните внешнеполитические механизмы, существующие в Европейском Союзе, в частности, порядок заключения международных договоров Европейским Сообществом и Европейским Союзом. Какой из них является, по Вашему мнению, более эффективным?

2. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и найдите положения, касающиеся необходимости получения заключения (рекомендации) со стороны консультативных и совещательных органов при принятии решений институтами ЕС и Сообществ.

3. В каких организационно-правовых формах предусмотрено в европейском праве функционирование наднациональных юридических лиц? В чем их сущность? Какими нормативными актами регулируется их статус?

Можно ли считать наднациональные юридические лица международными юридическими лицами?
ВАРІАНТ 22
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Угода про партнерство та співробітництво з Європейськими співтовариствами (1.03.1998 р.).


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.На основе анализа Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами, их государствами-членами, 1994 г. и иных документов, регулирующих сотрудничество РФ и ЕС, сформулируйте основные направления и принципы сотрудничества РФ и ЕС.

2.Какие процедуры предусмотрены в ЕС и Сообществах в отношении заключения международных соглашений?32.Сравните полномочия Суда Европейских сообществ и других международных судебных органов (Международный суд ООН, Европейский Суд по правам человека, Экономический суд СНГ и др.) и сделайте выводы.

3.Раскройте понятие банковской системы ЕС.

Каковы источники правового регулирования банковской деятельности в ЕС? В чем их особенность от источников регулирования иных правоотношений в ЕС и Сообществах?

Охарактеризуйте основные принципы правового регулирования банковской деятельности в ЕС.

Похожие:

Донецький університет економіки та права iconКурс лекцій для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецький університет економіки та права iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Донецький університет економіки та права iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Донецький університет економіки та права iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами...
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної...
Донецький університет економіки та права iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница