1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2  


Скачать 253.21 Kb.
Название1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2  
страница2/3
Дата публикации13.07.2013
Размер253.21 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3

54   Інвестування - це:
- вкладення коштів у поточні витрати
- виробничі капітальні вкладення
- процес вкладення капіталу
Правильный ответ: C

55   Територія пріоритетного розвитку - це:
- територія на якій склалися несприятливі соціально- економічні та екологічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць
- територія на якій суб'єкти господарської діяльності реалізують інвестиційні проекти і мають податкові, митні та інші пільги
- територія на якій створюються іноземні підприємства, філії або інші структурні підрозділи іноземних юридичних осіб
Правильный ответ: B

56   Дисконтування - це:
- процентна ставка, що характеризує щорічну норму прибутку
- метод оцінки інвестиційних проектів шляхом вираження майбутніх грошових потоків, пов”язаних із реалізацією інвестиційних проектів, через їх вартість у поточний момент часу
- різниця між приведеним грошовим доходом від інвестиційного проекту та інвестиційними витратами
Правильный ответ: B

57   Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб”єктами інвестиційної діяльності:
- закон
- договір
- протокол про наміри
Правильный ответ: B

58   Господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об”єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації слід розуміти:
- фінансову інвестицію
- реальну інвестицію
- реінвестицію
Правильный ответ: B

59   За об”єктами вкладення капіталу інвестиції бувають:
- короткострокові, довгострокові
- безризикові, низькоризикові, середньоризикові, високоризикові
- реальні, фінансові
Правильный ответ: C

60   Коефіцієнт економічної діяльності характеризується:
- відношенням обсягів реалізованої продукції до суми капітальних витрат
- відношення прибутку (приросту прибутку) до суми капітальних вкладень
- відношенням продуктивності праці до суми капітальних витрат
Правильный ответ: B

61   Всі методи оцінки інвестиційних проектів умовно поділяють на:
- статистичні та динамічні
- економічні та статистичні
- динамічні та економічні
- екологічні та економічні
Правильный ответ: A

62   Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями:
- з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс
- через 3 місяці після зарахування іноземної інвестиції на його баланс
- через тиждень після зарахування іноземної інвестиції
- через 3 дні після зарахування іноземної інвестиції на його баланс
Правильный ответ: A

63   Підприємством з іноземними інвестиціями визначається підприємство, в статутному фонді якого не менше як _________ відсотків становить іноземна інвестиція:
- 5%
- 30%
- 10%
- 15%
Правильный ответ: C

64   Популярним показником, що застосовується для оцінки ефективності інвестицій є:
- зовнішня норма прибутку
- індекс дохідності
- норма прибутку
- термін окупності
- внутрішня норма прибутку
Правильный ответ: E

65   Ефективність виробництва є синонімом
- продуктивності системи
- продуктивності комплексу
- ефективності комплексу
- усі відповіді неправильні
Правильный ответ: C

66   Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів), є
- показник ефективності застосовуваних ресурсів
- показник ефективності споживаних ресурсів
- показник частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва
- усі відповіді неправильні
Правильный ответ: B

67   Відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих, фондів є
- показником загальної рентабельності виробництва
- показником рентабельності активів
- показником рентабельності оборотних фондів
- іншим показником
Правильный ответ: A

68   Рентабельність продажів (комерційна маржа) обчислюється як
- відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу
- відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації
- відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства
- відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів
Правильный ответ: B

69   Рентабельність сукупних активів характеризує
- прибутковість використання оборотних коштів
- прибутковість використання основних фондів підприємства
- прибутковість використання всього наявного майна підприємства
- прибутковість використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів
Правильный ответ: C

70   Рентабельність власного капіталу - це
- відношення балансового прибутку до власного капіталу
- відношення чистого прибутку до власного капіталу
- відношення валового прибутку до власного капіталу
- відношення прибутку (до сплати процентів по кредитах) до власного капіталу
Правильный ответ: B

71   Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є
- доходом від реалізації продукції, робіт, послуг
- доходом від реалізації матеріальних цінностей і майна
- доходом від позареалізаційних операцій
- усі відповіді неправильні
Правильный ответ: C

72   Прибуток - це
- виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівнених до них витрат
- частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність
- виручка від підприємницької діяльності
- дохід підприємства
Правильный ответ: B

73   Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є
- перевищення доходів над витратами
- здійснення господарської діяльності в певному обсязі
- задоволення попиту
Правильный ответ: A

74   Рентабельність - це
- частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства
- відносний показник прибутковості діяльності підприємства
- різниця між виручкою та прямими витратами
- абсолютний показник прибутковості роботи підприємства
- відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції
Правильный ответ: B

75   Основна заробітна плата - це
- будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами
- встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу
- будь-який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги
Правильный ответ: A

76   Витрати, загальна сума яких за певний час прямо пропорційна обсягу виготовленої продукції, називаються
- змінними
- постійними
- прямими
- непрямими
Правильный ответ: A

77   Змінні витрати - це
- витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції
- витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробленої продукції
- витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції
- витрати, які не можна безпосередньо обчислити на окремий різновид продукції
- витрати, загальна сума яких не залежить від кількості виробленої продукції
Правильный ответ: B

78   Продуктивність праці - це
- витрати суспільне необхідної праці на виробництво одиниці продукції
- витрати живої праці на виробництво одиниці продукції
- продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створити певні споживчі вартості
- міра кількості затраченої праці
- кількість продукції за одиницю робочого часу
Правильный ответ: E

79   Від обсягу виробництва не залежать
- сумарні (загальні) витрати
- валові витрати
- постійні витрати
- середні валові витрати
- правильної відповіді немає
Правильный ответ: C

80   Товарна продукція - це
- увесь фізичний обсяг виробництва, у тому числі незавершеного
- готова до реалізації вироблена продукція, яка зберігається на складі підприємства
- продукція, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства
Правильный ответ: B

81   Обсяг реалізованої продукції - це
- обсяг продукції, виготовленої та відвантаженої за даний період
- обсяг продукції на складах підприємства
- обсяг продукції, за яку надійшла оплата від покупців або замовників
- обсяг продукції, відвантаженої покупцям та замовникам
Правильный ответ: D

82   Матеріально-технічне забезпечення - це
- постачання необхідних матеріальних ресурсів для виробництва
- постачання необхідних трудових ресурсів для виробництва
- постачання необхідних фінансових ресурсів для виробництва
- усі наведені відповіді правильні
Правильный ответ: A

83   Резюме бізнес-плану - це
- вступ до бізнес-плану
- короткий опис найбільш важливих і значущих аспектів даного бізнесу
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: C

84   За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, поділяються на
- натуральні та вартісні
- кількісні та якісні
- абсолютні та відносні
Правильный ответ: A

85   Головна мета бізнес-плану - це
- випуск запланованого обсягу продукції
- отримання прибутку
- обгрунтування розширення каналів збуту продукції
Правильный ответ: B

86   Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються
- економічними
- соціальними
- організаційними
- технічними
- юридичними
Правильный ответ: D

87   Інноваційний проект є економічно ефективним, якщо індекс рентабельності інновацій (Ір)
- дорівнює О
- більше 0, але менше 1
- дорівнює 1
- більше 1
Правильный ответ: D

88   До загальних ознак підприємства не слід відносити:
- єдність і цілісність майнового комплексу, як правило, із замкнутого технологічною структурою
- специфічність господарської діяльності, що спрямована на виробництво продукції чи надання послуг
- ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу
- обов’язкова наявність товарного знаку
Правильный ответ: D

89   До формальних ознак підприємства не відносять:
- наявність печатки
- ведення бухгалтерського обліку
- наявність планового відділу
- наявність статуту
Правильный ответ: C

90   Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є:
- державне планування
- директивне планування
- ринкове саморегулювання
- усі відповіді правильні
Правильный ответ: C

91   Підприємства в ринковій економіці переважно знаходяться в такій формі власності:
- державній
- приватній
- кооперативній
- муніципальній
Правильный ответ: B

92   До підприємств можна віднести наступний суб’єкт господарювання:
- їдальню, що знаходиться в складі промислового підприємства, і майно якої відображено в балансі останнього
- особу, що займається вирощуванням овочів у власному господарстві та їх реалізацією на колгоспному ринку
- особу, що займається індивідуальною трудовою діяльністю, пов’язаною з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через комісійний магазин
- фермерське господарство
- усі відповіді правильні
Правильный ответ: D

93   Мотивацією діяльності підприємств у директивно-плановій економіці є:
- виконання планових завдань
- максимізація прибутку
- зниження ризику господарської діяльності
- жодна з відповідей не вірна
Правильный ответ: A

94   На вибір виду діяльності підприємства здійснює вплив:
- розмір власного майна
- порядок реєстрації підприємства
- кон’юнктура товарних ринків і ринків факторів виробництва
Правильный ответ: C

95   Критерієм, що використовується у випадку віднесення підприємства до виду «малого» є:
- розмір господарської діяльності
- форма власності
- положення на споживчому ринку
- чисельність працівників
Правильный ответ: D

96   Не слід відносити до результатів діяльності підприємства:
- прибуток
- виготовлену продукцію
- інформацію про ціни на продукцію
- послуги споживачам
Правильный ответ: C

97   Основною ознакою відмінності господарюючих товариств є:
- особливості формування
- ступінь майнової відповідальності
- особливості оподаткування
- непередбачений термін функціонування
Правильный ответ: B

98   Згідно з Господарським Кодексом України підприємства мають право поєднувати свою діяльність у:
- асоціації, корпорації, консорціуми, концерни
- асоціації, корпорації, картелі, концерни
- асоціації, картелі, корпорації, консорціуми
Правильный ответ: A

99   Економіка підприємства вивчає:
- вхідні ресурси підприємства та ефективність їх використання
- ресурси, що перетворені в процесі виробництва
- співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з підприємства
Правильный ответ: C

^ 100   Постачальники відносяться до факторів зовнішнього середовища:
- прямого впливу
- непрямого впливу
Правильный ответ: A

101   До якісних характеристик зовнішнього середовища підприємства відноситься:
- динаміка попиту
- динаміка пропозиції
- взаємозв'язок факторів
- жодна з приведених
Правильный ответ: C

102   Який принцип планування означає, що кожний робітник підприємства стає активним учасником планової діяльності:
- принцип єдності
- принцип участі
- принцип гнучкості
- усі відповіді вірні
Правильный ответ: B

103   Довгострокове планування охоплює періоди часу:
- від 10 до 12 років
- від 10 до 15 років
- від 10 до 25 років
Правильный ответ: C

104   Стратегія підприємства це:
- сукупність головних цілей та основних засобів досягнення даних цілей
- сукупність глобальних ідей розвитку підприємства
- функція часу і напряму
Правильный ответ: A

105   Стратегічний план іншими словами:
- комплексний план
- господарський план
- генеральний план
- відповідь А, Б
Правильный ответ: C

106   Тактичне планування це:
- прийняття рішень про те, як повинні бути розподілені ресурси для досягнення стратегічних цілей
- прийняття рішень про майбутнє підприємство
- розробка стратегії
Правильный ответ: A

107   Результатом процесу планування являються:
- плани та прибутки
- програми та проекти
- комплекс цілей
Правильный ответ: B

108   Визначте одну з головних систем планування прибутку підприємства:
- прогнозування півня результативності діяльності підприємства
- розробка нормативів затрат окремих видів ресурсів
- план доходів і витрат
Правильный ответ: A

109   Вкажіть горизонт оперативного планування:
- місяць, квартал
- три роки
- тиждень
- п”ять років
Правильный ответ: A

110   Вкажіть горизонт поточного планування:
- рік
- місяць
- квартал
- немає правильної відповіді
Правильный ответ: A

111   Початковим етапом планування є:
- розробка політики регулювання результативності діяльності підприємства
- розробка виробництва
- забезпечення правового статусу
Правильный ответ: A
1   2   3

Похожие:

1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconПосвідчення вірності копій документів та виписок з них
Накладення заборони на відчуження нерухомого майна І транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   icon1. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо
В якій організаційно-правовій формі не можуть створюватися комерційні банки в Україні?
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconОдним з найважливіших елементів у структурі державної системи правової...
Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут) – заклад експертизи заявок на об’єкти промислової власності...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconКто стал миллионером?
Комиссар фиксирует, кто первым, вторым и третьим в отряде пишет правильный ответ. Человек, давший правильный ответ, выходит на сцену....
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconСправи про зміну правового статусу фізичної особи та встановлення...
Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconБилет №2 зеленым и красным цветом выделены те варианты, которые были...
Билет №2 (зеленым и красным цветом выделены те варианты, которые были выбраны. Зеленым — если ответ правильный, и красным, если не...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconТесты по праву для 9 классов для выполнения заданий 1 час 20 минут....
Для выполнения заданий 1 час 20 минут. Только один правильный ответ ( в тех разделах, где несколько правильных ответов, об этом упоминается...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconПредставництво у цивільному процесі зарубіжних держав
Представництво у цивільних процесуальних відносинах (судове представництво) – це правовідносини, в силу яких одна особа (представник)...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconНаказ
За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, на виконання наказу головного управління освіти І науки Київської обласної...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconКонтрольная работа по основам права студентки группы …
При ответах ссылайтесь на пункты и статьи Семейного кодекса рф, чтобы ответ был обоснованным. Оценка за правильный и грамотный ответ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница