1. Документ як матеріальний носій інформації


Скачать 180.24 Kb.
Название1. Документ як матеріальний носій інформації
Дата публикации13.07.2013
Размер180.24 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………3
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………..5

1. Документ як матеріальний носій інформації………………………………………5

2.Способи документування і матеріальні носії інформації………………………….6

2.1. Текстове документування………………………………………………………6

2.2.Фото-кіно-фоно-документування …………………………………………....8

2.3.Нові носії інформації………………………………………………………….10

3. Прийом, обробка, розподіл і зберігання документів на різних матеріальних носіях…………………………………………………………………………………11

3.1. Паперові носії інформації……………………………………………………11

3.2. Документи, що передається по каналах електрозв'язку (телеграми, телефонограми)……………………………………………………………………..12 3.3. Прийом і обробка документів, що поступають по каналах електронної пошти і факсимільного зв'язку………………………………………………………………14

3.4. Зберігання аудіовізуальних документів……………………………………..15
ІІ.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………18
ВСТУП

В даний час проблема поняття і предмету документовведення продовжує залишатися дискусійною.

Поняття "Документ", способи документування і матеріальні носії інформації – перші ввідні розділи курсу "Документоведення". Їх вивчення показує еволюцію поняття "документ", його розширення, з розвитком науки і техніки, різноманіття способів закріплення інформації.

Документ – об'єкт вивчення курсу "Документоведення". Зростаюче значення інформації і документів в XX столітті, поява наукових дисциплін, предметом вивчення яких стали інформація і документ, різне розуміння і тлумачення цих термінів в спеціальній літературі зажадали закріплення цих понять в Гостах і законодавчих актах. Приступаючи до вивчення слід перш за все з'ясувати ключові поняття – "інформація" і "документ".

Поняття "документ" найтіснішим чином пов'язане з поняттям "інформація", оскільки документ є її основним носієм. Слово "інформація" походить від латинського informatio і означає первинні відомості, передавані людьми усним, письмовим або іншим способом. У природних і технічних науках інформація має інше, специфічне визначення, яке лягло в основу сучасної кібернетики. Обмін інформацією – необхідна умова життя людського суспільства.

Всяке управлінське рішення завжди базується на інформації з даного питання або керованого об'єкту.

До інформації, окрім достовірності і точності, пред'являються дві жорсткі вимоги: по-перше, вона має бути своєчасною, по-друге, вона має бути достатньою для ухвалення найкращого рішення. Якщо інформація прийшла із запізненням, ви вже не можете взяти участь в якихось діях, заходах. Шанс упущений. З іншого боку, якщо інформація недостатня, ви знаєте щось наполовину, ваше рішення може бути не лише не найкращим, але навпаки, помилковим, оскільки ви врахували не всі чинники.
В даний час об'єми інформації подвоюються кожні три роки. Суспільство переживає інформаційний бум. Це зв'язано, перш за все, із зростанням кількості населення. Чим більше людей, тим більше треба шкіл, лікарень, клубів, магазинів і інших обслуговуючих організацій, більше виробити товарів, з іншого боку мати більше місць додатка людських рук. Будь-яка організація, так само як і кожна людина окремо, можуть існувати, лише обмінюючись інформацією. В умовах ринкових стосунків, коли дуже швидко міняється економічна ситуація, законодавство, комерційні підприємства виживають лише в тому випадку, якщо вони вчасно знають що, коли і почому. Інформація давно стала товаром. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Носієм інформації виступає документ.


І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


  1. Документ як матеріальний носій інформації


Документ з'явився, перш за все, щоб закріпити і передати інформацію від людини людині.

Документи використовуються в різних областях діяльності, галузях знань, сферах життя і є об'єктом дослідження багатьох наукових дисциплін, тому вміст поняття "документ" багатозначний і залежить від того, в якій галузі і для яких цілей він використовується. Так, для юристів документ служить, перш за все, способом доказу або свідоцтва чого-небудь, для історика – історичним джерелом, кібернетика-документаліста – носієм інформації, а фахівці в області управління вважають його засобом фіксації і передачі управлінських рішень.

На думку фахівців – документоведов документом є результат відображення фактів, подій, предметів, явищ об'єктивній дійсності і розумовій діяльності людини. Він створюється за допомогою листа, графіки, малюнка, фотографії, звуко- і відеозаписи. Документ виготовляється на спеціальному матеріалі (паперу, фотоплівці і тому подібне).

Документ, зафіксувавши (відображує) інформацію, тим самим забезпечує її збереження і накопичення, можливість передачі іншій особі, багатократне використання, повернення до інформації в часі.

Як носій інформації документ виступає як неодмінний елемент внутрішньої організації будь-якої установи, підприємства, фірми, забезпечуючи взаємодію їх частин. Інформація є підставою для ухвалення управлінських рішень, служить доказом їх виконання і джерелом для узагальнень, а також матеріалом для довідково-пошукової роботи. У управлінській діяльності документ виступає і як предмет праці, і як результат праці.

Багато форм управлінської діяльності виражаються за допомогою відповідних документів: планування – за допомогою підготовки різних планів, облік – у вигляді складання і обробки статистичної, бухгалтерської і оперативно-технічної документації; інструктаж – у вигляді видання інструкцій, методичних вказівок; контроль – шляхом збору відомостей письмово і так далі. Таким чином, документація, будучи тісно пов'язана зі всіма формами управлінської діяльності, використовується апаратом управління як спосіб і засіб реалізації покладених на нього функцій. Крім того, документування у багатьох випадках є обов'язковим, наказує законом і актами державного управління.

Надзвичайно важлива для управлінської діяльності юридична сила документів, оскільки вони служать способом доказу укладеної в них інформації і представляють одну з форм вираження права.

Одні документи, наприклад правові акти показних і розпорядливих органів, судові, прокурорські, нотаріальні і арбітражні акти, договірна документація, спочатку володіють юридичною функцією, встановлюючи, закріплюючи і змінюючи правові норми і правовідносини або припиняючи їх дію. Інші документи наділяються юридичною функцією в разі використання їх як докази в суді, органах слідства і прокуратури, нотаріаті, арбітражі і ін.

Всі форми управлінської діяльності знаходять віддзеркалення у відповідних документах, які виступають способом і засобом реалізації покладених на апарат управління функцій.

Проте, і термін "документ", також як і термін "інформація", неоднозначний і пройшов свій шлях розвитку. Документоведи дають якнайповніше визначення документа[1,122].

2.Способи документування і матеріальні носії інформації

2.1. Текстове документування

Першим способом збереження думки з'явилося слово. Слово передавало загальне уявлення людини про навколишній світ. Проте слово як засіб збереження має істотні недоліки. Будучи засобом передачі думки, воно обмежене відстанню і короткочасно. Вже в глибокій старовині людина намагалася здолати ці недоліки. Для передачі повідомлень на відстань застосовувалася мова костриць, барабанів і інших сигнальних засобів. Цей бездротовий телеграф досягав висотою міри досконалості. Мова барабанів характерна для індійців Південної Америки, народів Африки.

Великий вплив на графіку листа робили матеріали для листа. В давнину в Середній Азії матеріалом для листа служила глина. На. глиняних табличках писали загостреними паличками, що зумовило клиноподібні форми знаків (клинопис). Окрім глини для листа застосовувалася шкіра, дерево, камінь, на якому письмена висікалися. Кам'яні стовпи, плити, стіни і скелі використовувалися, головним чином, для монументальних написів державного значення.

У Єгипті також широко застосовувалися написи на стінах пірамід, палаців, храмів, на саркофагах. Проте основним матеріалом листа в Єгипті став папірус, що відрізнявся портативністю, легкістю. Ламкість папірусу визначила форму древніх документів–світок. Писали на папірусі загостреними очеретяними пензликами.

Для побутового листування застосовувався берест (берестяні грамоти були знайдені під час археологічних розкопок в Новгороді в 1950 р.). З XIV ст набуває поширення папір. Знаряддями для листа на пергаменті і на папері було гусяче пір'я, рідше лебедине і павине. В середині XIX ст набуло поширення сталеве пір'я.

Лист і писемність перейняли на себе збереження звукової мови і збереження інформації, що міститься в ній, про явища об'єктивній дійсності. Лист став стійким засобом збереження і передачі інформації. Текстове документування отримало найширше поширення. З його допомогою документується діяльність державних установ, підприємств, громадських організацій, комерційних фірм, приватних підприємств і окремих осіб. Але серед величезної кількості документів, що створюються в процесі діяльності людини, у зв'язку з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, все більше місце починають займати інші види документування.

2.2.Фото-кіно-фоно-документування

Спосіб закріплення зображення – фотографію винайшов в 1839 р. французький художник-декоратор Луї Жак Манде Дагер. За цей винахід французький уряд призначив йому довічну пенсію. Але ще до Дагера навчився закріплювати зображення, отримане на екрані камери-обськури Жозеф Нісефор Ньепс. У 1826 р. він зробив перший знімок, що зберігся до наших днів. Якість отриманих ним знімків була невисокою. Познайомившись з Дагером в 1829 р., Ньепс уклав з ним договір, що фундирував товариство для спільної роботи. Проте Ньепс помер в 1833 р. і Дагер один завершив роботу, створивши спосіб фотографії, що отримав назву дагеротипія.

Винахід фотографії дав людству принципово новий спосіб фіксації інформації про навколишню дійсність і викликало до життя новий вигляд документів. Фотографія – сукупність процесів і способів здобуття зображень на світлочутливих матеріалах дією на них світла і подальшої хімічної обробки. При фотографуванні виникає приховане зображення, що перетворюється проявом і закріпленням в негативне зображення. З негативів при друкуванні отримують позитивне зображення – відбиток. Крім того в другій половині ХХ ст для любительських зйомок з'явилися фотоапарати, що дають можливість відразу після зйомки отримати готову фотографію. Відкриття фотографії датується 1839 р., коли був опублікований винайдений у Франції художником Дагером перший технічно розроблений фотографічний процес, названий дагеротіпієй.

Фотодокумент – образотворчий документ, створений фотографічним способом. Фотодокументи відрізняються істотною особливістю–цей вид документа виникає у момент подій і на місці подій. Ця особливість додає фотодокументам велику цінність. Фотодокументи наочні, точні, завдяки чому вони знайшли широке вживання в багатьох галузях діяльності людини: у науці, мистецтві, техніці і так далі Наприклад, рентгенівські знімки в медицині, фотографії в судовій практиці, фото- і мікрофотокопіювання для здобуття копій документів і так далі.

Фотодокументи виготовляються на папері, склі і так далі із спеціальним покриттям, темніючим під впливом світлових променів.

Новим найбільшим завоюванням світової культури був винахід кіно.

Кінематограф винайдений у Франції братами Люмьерамі в 1895 р., і одночасно в Германії – Ськладовським, в Россіі–Самарським і Акимовим.

Кінодокумент – образотворчий документ, вміст якого переданий фотографічним способом у вигляді комплексу послідовно розташованих на кіноплівці зображень, що відображають предмети, явища, події в русі Він складається з ряду окремих фотознімків-кадрів, тобто кінодокумент це комплекс зображень, отриманих фотографічним шляхом [2,65].

Кіно озброювало людство новим потужним засобом пізнання і освіти. У документальному кіно фіксуються всі найважливіші події життя нашої країни. Кінодокументацію можна розділити на три групи:

Кінолітопис-документація, повсякденно, що регулярно фіксує на кіноплівку найважливіші події життя країни.

Кіножурнали-періодичні випуски, в яких відбиваються події, що відбуваються у нас в країні і за кордоном.

Документальні фільми-об'єднують події і факти спільністю ідей і художніх узагальнень, дають їх у вигляді великих політичних узагальнень.

Величезне освітнє і агітаційне значення мають науково-популярні кінофільми. Вони відображають досягнення науки і техніки, пропагують їх, допомагають поширенню знань.

Сьогодні великого поширення набули відео документи, зняті на магнітну плівку, на яку фіксуються репортажі, телепередачі і інша оперативна інформація.

К кінцю XIX ст відноситься поява ще одного вигляду документів – фонодокумента (звуковий документ). Під фонодокументом розуміється "документ, що містить звукову інформацію, зафіксовану будь-якою системою звукозапису".запис звуку виробляється на спеціальному матеріалі: валику фонографа, пластинці, кіноплівці, фотопапері, магнітній стрічці, диску, лазерному диску і так далі.Перші спроби записати звук відносяться до 1807 р., але перші фонодокументи, відтворюючі звук, були створені в 1877 г.– валики фонографа Едісона.

Едісон був в захопленні від свого винаходу. Він запропонував наступні десять способів його вживання:

Диктування листів і документів без стенографістки;

Фонографічні книги для сліпих;

Вчення красномовству;

Відтворення музики;

Запис на пам'ять родинних подій, голосів членів сім'ї;

Музичні шкатулки і іграшки;

Годинник, який може вголос оголошувати час;

Збереження мов за допомогою точної реєстрації правильної вимови;

В цілях освіти.

Вже на стику XIX і XX століття фонограф завоював широке визнання у всьому світі, і більшість передбачень Едісона почали здійснюватися.

^ 2.3. Нові носії інформації

В середині ХХ століття у зв'язку з величезним зростанням об'єму інформації гостро зросла необхідність механічної її обробки, зберігання і пошуку. Проте для введення інформації в машину або механізації пошуку необхідних даних доводиться перетворювати інформацію з форми, зрозумілої людині, у форму, "зрозумілу" машині.

Механізований спосіб обробки і пошуку інформації заснований на використанні пристроїв механічного, електромеханічного і ін. способів дії. Такі пристрої не можуть сприймати, зберігати і розшукувати інформацію, зафіксовану звичайним способом, – текстовим, технічним, фонодокументірованієм і тому подібне. Для переведення інформації у форму, зрозумілу машині, були створені спеціальні матеріальні носії: перфокарти, перфострічки, мікрокарти, рулонні мікроплівки, на яких дані фіксувалися спеціальними умовними позначеннями.

Перфокарта є карткою з щільного паперу або пластичного матеріалу, на якому проставляються отвори або вирізи. Вперше перфокарта була застосована в 1740 р. для управління ткацьким верстатом. Всілякі дані можна позначити на перфокарті заздалегідь обумовленими комбінаціями отворів. Дані так само можна зафіксувати на рулонній перфострічці. На мікрокартах і рулонній мікроплівці дані заносяться у вигляді комбінації чорних і білих прямокутників, зменшених за допомогою мікрофотокопіювання. У найбільш швидкодіючих системах механізованого пошуку інформації остання фіксується різним намагніченням спеціальних діаков, барабанів, магнітних стрічок, замиканням строго певних ділянок складної системи електроланцюгів.

Таким чином, при механізації обробки інформація відтворюється у вигляді фізичних станів: отворів, чорних на білих прямокутників, окремих намагнічених ділянок, сполучених на роз'єднаних провідників і тому подібне. Проте для прочитання людиною інформації, обробленою машиною, потрібно знову перетворити її у вигляд, придатний для візуального сприйняття. Проте для прочитання людиною інформації, обробленою машиною, потрібно знову перетворити її у вигляд, придатний для візуального сприйняття.

Третя чверть XX століття характеризується швидким впровадженням і розвитком обчислювальної техніки. З'являються терміни "машино-орієнтованій документ", "документ на машинному носієві", "машинограмма" та інші, визначення яких записується в стандартах.

^ 3. Прийом, обробка, розподіл і зберігання документів на різних матеріальних носіях

3.1. Паперові носії інформації
Документи, що поступають в організацію на паперових носіях, проходят первинну обробку, попередній розгляд, реєстрацію, розгляд керівництвом і доставляються виконавцям.

Прийом і первинна обробка документів здійснюється працівниками служби ДОУУ. Конверти з документами розкриваються (за винятком конвертів з позначкою "особисто"), перевіряється правильність доставки, цілісність упаковки кореспонденції. На отриманому документі проставляється реєстраційний штамп.

Документи, адресовані керівництву організації, а також без вказівки конкретної особи або структурного підрозділу заздалегідь розглядаються в службі ДОУУ, а потім прямують керівництву або в підрозділ.

Попередній розгляд документів проводиться з метою розподілу документів, що поступили, на тих, що вимагають обов'язкового розгляду керівництвом і що направляються безпосередньо в структурні підрозділи і відповідальним виконавцям. Попередній розгляд здійснюється, виходячи з оцінки їх вмісту, на підставі встановленого в організації розподілу обов'язків.

Без попереднього розгляду передаються за призначенням документи, адресовані безпосередньо структурним підрозділам або посадовим особам.

Розглянуті керівництвом документи повертаються в службу ДОУУ, де до реєстраційно-контрольної форми вноситься вміст резолюції, а документ передається на виконання.

Оригінал документа, який виконується декількома структурними підрозділами, отримує відповідальний виконавець, останнім виконавцям передаються копії.
^ 3.2. Документи, що передається по каналах електрозв'язку (телеграми, телефонограми)

Телеграма - узагальнена назва різних за змістом документів, що виділяються у зв'язку з особливим способом передачі тексту, - по телеграфній мережі загального користування. Більшість телеграм є повідомленнями інформаційно-довідкового характеру. Фактично це різновид листування, використовуваного у випадках, коли відправка документів поштою не забезпечує своєчасного рішення питання.

Телеграма, що подається відправником, має бути чітко і розбірливо написана або надрукована на лицьовій стороні телеграфного бланка або на одній стороні чистого аркуша паперу.

Телеграми, що поступили, приймаються під розписку з проставлянням дати і часу прийому, реєструються по тих же правилах, що і листи, а потім передаються на розгляд керівництву і виконання.

Текст телефонограми, що поступив, записується (друкується) одержувачем на спеціальному бланку або в журналі і оперативно передається керівникові, якому вона адресована [3,235].

Оригінали документів, що поступають, з електронною копією повинні мати супровідний лист. Текст копії на магнітному носієві повинен відповідати тексту оригінала.

Документи для відправки передаються повністю оформленими, зареєстрованими з вказівкою поштової адреси або з вказівкою на розсилку.

Документи, що підлягають відправці, повинні оброблятися і вирушатися в день їх підписання або не пізніше за наступний робочий день.

За допомогою засобів електричного зв'язку здійснюється передача інформації у вигляді телеграм, телетайпограм, факсограмм, телефонограм, електронних повідомлень.

Телефонограма використовується для оперативного вирішення питань. Телефонограма складається відправником як документ на паперовому носієві, передається по каналах телефонного зв'язку і записується одержувачем. Телефонограми використовуються для передачі інформаційних повідомлень службового характеру (сповіщення, запрошення, екстрені повідомлення).

Текст телефонограми містить не більше 50 слів. У тексті не рекомендується вживати труднопроїзносимиє слова і складні звороти. Диктують телефонограму, чітко промовляючи текст, з паузами для можливості його точного запису.

Після передачі телефонограми одержувач повторно читає текст відправникові для підтвердження вірності запису. Прізвища і трудно проїзносимі слова передаються по буквах, допущені неточності виправляються.

^ 3.3. Прийом і обробка документів, що поступають по каналах електронної пошти і факсимільного зв'язку

Електронна пошта - один з компонентів системи автоматизації документообігу, засіб доставки, відправки інформації і її передачі між користувачами як усередині організації, так і між сторонніми організаціями, що мають відповідні апаратні і програмні засоби.

Електронні повідомлення, що посилаються по електронній пошті, виконуються аналогічно документам на паперових носіях, за наявності певної специфіки в процесі виконання.

Відправник електронного повідомлення запускає програму відправки пошти і створює файл повідомлення, вказує його ім'я, дату і час відправки. Повідомлення можна вводити і редагувати за допомогою текстових редакторів. Електронні повідомлення передаються адресатам відповідно до покажчика на розсилку.

Адресат отримує зображення документа на екрані комп'ютера, а потім роздруковує його на паперовий носій.

Кожному абонентові в електронній пошті виділяється індивідуальна поштова скринька, якій привласнюється код користувача, і обмін електронними повідомленнями здійснюється через ці поштові скриньки.

За наявності електронної пошти документи обробляються і виконуються за допомогою автоматизованої реєстрації. Відправникові необхідно поставити відмітку "відповідає оригіналові".

Факсограма (телефакс, факс) - отримана на паперовому носіі копія документа (письмового, графічного, образотворчого), переданого по каналах факсимільного зв'язку (за допомогою факсимільної апаратури).

Факсимільний (або фототелеграфна) зв'язок - електричний спосіб передачі графічної інформації, при якому відбувається нерухоме зображення тексту або таблиць, креслень, схем, графіків, фотографій і тому подібне.

За швидкістю передачі інформації факсимільний зв'язок стоїть на одному рівні з телексним зв'язком, але володіє очевидною перевагою: він дозволяє відправляти і отримувати графічну інформацію на паперовому носієві, що неможливе телеграфом або телексним зв'язком.

Факсограма не може вважатися окремим видом документа, оскільки факсом можна передати копію будь-якого документа на паперовому носієві - наказу, розпорядження, договору, протоколу і др.; найчастіше факс використовується для передачі службових листів і різного роду інформаційних повідомлень.

Документ, переданий факсом, є копією документа і не володіє юридичною силою, але за угодою між організаціями, що здійснюють факсимільний зв'язок, факсограмми можуть прирівнюватися до документа.


^ 3.4. Зберігання аудіовізуальних документів

Аудіовізуальні документи приймаються на зберігання в наступному комплекті: кінодокументи (фільми, спецвипуски) - негатив зображення, негатив фонограми, магнітний оригінал фонограми, позитивна копія, магнітна фонограма шумів і музики, проміжний позитив зображення, настановні ролики і паспорти для кольорових кінодокументів (у виняткових випадках приймається неповний комплект); фотодокументи - негатив, контрольний фотовідбиток; фонодокументи і відеодокументи - оригінал і копія.

Одночасно приймається текстова супровідна документація: для кінодокументів - монтажні листи, анотації, дозвільні посвідчення до закінчених творів, акти технічного стану, записи колірних і світлових паспортів; для фотодокументів - анотація; для фонодокументов - супровідна документація; для відеодокументів - акти технічного стану.

Електронні документи приймаються на зберігання у супроводі програмних засобів, що дозволяють їх відтворити, і з необхідним комплектом супровідної документації.

Кількість листів в справі і одиниць зберігання у складі одиниці обліку аудіовізуальних документів враховується на основі їх нумерації і фіксується:

листів в справі - в аркуші-засвідчувачі і у відповідній графі опису справ, документів;

фотовідбитків у фотоальбомі - у внутрішньому описі фотоальбому, а також у відповідній графі опису фотоальбомів;

одиниці зберігання інших аудіовізуальних документів - у відповідних графах описів цих документів.

При обліку одиниць зберігання у складі одиниці обліку аудіовізуальних документів:

одиниці зберігання діафільмів розташовуються по порядку номерів рулонів;

одиниці зберігання кінодокументів розташовуються по елементах комплекту, усередині якого нумеруються по порядку номерів частин;

одиниці зберігання фонодокументов розташовуються в порядку виробничих номерів.

Об'єм страхового фонду і фонду користування вимірюється в одиницях зберігання/одиницях обліку, а також в:

кадрах - для копій архівних документів на паперовій основі і фотодокументів;

метрах - для копій кінодокументів;

часу звучання - для копій фонодокументів;

у мегабайтах - для копій електронних документів.

При цьому окремо враховуються страхові копії унікальних документів і особливо коштовних документів і копії фонду користування, зняті з архівних документів на паперовій основі (окремо на рулонній плівці і мікрофішах); кінодокументів; фотодокументів; фонодокументов; відеофонограм; електронних документів [4].
Ситуація

Директор великої фірми замовив собі візитки. Розмір візитки 10х9. По центру вгорі були розміщені прізвище, ім'я та по батькові директора. Нижче по центру назва фірми. У верхньому правому кутку-логотип фірми. Зі зворотньої сторони-розміщена таж інформація тільки іноземною мовою. Які помилки були зроблені в оформленні візитки?

Відповідь

Були допущенні такі помилки:розмір візитки повинен бути 5х9.По центру вгорі повинна бути написана назва фірми.Нижче прізвище, ім'я та по батькові директора. Логотип повинен бути у верхньому лівому кутку-і він повинен бути кольоровим.У нижньому лівому кутки повинен бути написан телефон,факс та имейл фірми.Зворотня сторона фірми повинна бути пустою,щоб у можна було б записати якусь іншу важливу інформацію.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу: [Навч. Посібник] / В.Г. Герасименко. – Одеса: Черноморье, 1997. – 160 с.

  2. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: [Практикум] / Л.Г. Агафонова, О.В. Рогу – К.: Товариство “Знання”: КОО, 1999. – 158с.

  3. Нємцов В.Д. Менеджмент організацій: [Навч. Посібник] / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. – К.: ТОВ “УВПК” Експро”, 2000. – 352с.

  4. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.html

Похожие:

1. Документ як матеріальний носій інформації iconКонспект повинен знати поняття інформації та її властивості, інформаційних...

1. Документ як матеріальний носій інформації iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Наводимо мишку на документ, нажимаємо праву кнопку миші. З’являється віконце. Знаходимо «додати до архіву»
1. Документ як матеріальний носій інформації iconДокумент та його призначення. Класифікація документів
Основні поняття: нормативно-правова база діловодства, юридична техніка, документ, документування, документний текст, реквізит документа...
1. Документ як матеріальний носій інформації iconАнкета документ, представляющий собой трафаретный текст с пропущенными...
Аккредитив документ, содержащий распоряжение одного кредитного учреждения другому о выплате держателю указанной в нем суммы
1. Документ як матеріальний носій інформації iconТема дата
Формування навичок активного слухання у студентів. Прийом та передача інформації
1. Документ як матеріальний носій інформації iconПрограмма: «легенды королей»
Или другой документ, подтверждающий невозможность получения разрешения от одного из родителей (свидетельство о смерти, документ о...
1. Документ як матеріальний носій інформації iconЗразок інформації про результати діяльності інституту громадянського...

1. Документ як матеріальний носій інформації iconИнформация для ведущих
Данный документ содержит всю необходимую информацию для радио-ведущих, работающих на онлайн-радиостанции qFm. Документ включает в...
1. Документ як матеріальний носій інформації iconЗанятие работа с шаблонами
Чтобы воспользоваться ими, необходимо вызвать команду Файл – Создать; в появившемся диалоговом окне выбрать вкладку Решения и определить...
1. Документ як матеріальний носій інформації iconЗакон України «Про судоустрій І статус суддів»
Законодавство, що регламентує питання доступу до публічної інформації в судових органах України
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница