Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень»


НазваниеМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень»
страница1/11
Дата публикации24.06.2013
Размер0.95 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗМІСТ

1. Анотація дисципліни «Основи наукових досліджень»

4

2. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни
5


3. Робочий план з «Основ наукових досліджень»

6


4. Робоча програма дисципліни

9


5. Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу

12


6. Плани семінарських занять і завдання для самоперевірки знань

15


7. Тематика рефератів з дисципліни «Основи наукових досліджень»

20


8. Рейтингова оцінка за курсом «Основи наукових досліджень»

21


9. Порядок складання заліку з дисципліни «Основи наукових досліджень» і критерії оцінки

24


10. Контрольні питання до заліку

24


11. Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень»

26


12. Література, що рекомендується для вивчення з дисципліни „Основи наукових досліджень”
^ 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Ціль: сформувати в студентів низку умінь і навичок, необхідних для самостійної творчої діяльності в науці і написання наукової (курсової, дипломної й іншої кваліфікаційної) роботи.
Задачі: вивчення загальних правил написання й оформлення наукової праці, послідовності дій, виконуваних дослідником на кожному з етапів наукової діяльності; ознайомлення з основними методами наукових досліджень, логічними правилами викладення матеріалу; придбання навичок пошуку й обробки правової наукової літератури, конспектування і реферування матеріалу, складання анотацій і тез, оформлення посилань і списку використаної літератури; опанування мови наукової праці й ознайомлення з понятійним апаратом наукового дослідження.
Предмет: методологічні основи організації та методика здійснення наукових досліджень.
Зміст дисципліни розкривається в модулях та темах:
^ Модуль 1: Загальні відомості про бібліографію, науку та наукознавство.


  1. Бібліографія: поняття і значення в наукових дослідженнях. Загальні відомості про бібліографічні видання.

  2. Види каталогів і картотек. Правила користування ними.

  3. Методика пошуку правової літератури.

  4. Предмет і система курсу «Основи наукових досліджень». Наука і наукознавство. Система вчених ступенів і наукових звань в Україні.

  5. Система наукових установ в Україні.


Модуль 2: Порядок написання та правила оформлення наукової праці.


  1. Підготовча стадія наукового дослідження.

  2. Дослідницька стадія.

  3. Методологія і методика наукового дослідження. Види методів.

  4. Заключна стадія наукового дослідження.

^ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи наукових досліджень» являють собою одну з вступних навчальних дисциплін, що передують фундаментальному вивченню юриспруденції. Однак, на відміну від інших дисциплін вступного або допоміжного характеру, даний курс являє собою першу ступінь не тільки і не стільки у вивченні правової науки, скільки в дослідженні такої складної наукової галузі, як правознавство.

У ході вивчення курсу студенти одержують загальну уяву про науку і наукознавство, знайомляться з поняттями методології і метамови науки, вивчають систему юридичних наук. Крім цього їм даються відомості про наукове життя в сфері права, про науково-дослідні установи, систему вчених ступенів і звань, прийнятих в Україні, про наукові конференції і можливості участі в них, про правила поведінки на наукових зустрічах і т.д. Таким чином, курс пов’язаний з матеріалами суміжних вступних дисциплін, таких як юридична деонтологія і професійна етика юриста, однак, цілком не дублює останні, оскільки його головна задача - вивчення науково-дослідного процесу і його основних етапів. А основна мета - розвиток у студентів умінь і навичок, необхідних для самостійної творчої діяльності в науці. Зокрема, передбачається не тільки познайомити студента з основними джерелами наукової інформації, але і навчити його навичкам самостійної роботи з бібліографічною пошуковою системою, користуванню науково-довідковим апаратом і особливостям його оформлення. До кінця вивчення курсу студент повинний уміти самостійно працювати з науковими текстами, реферувати (конспектувати) їх, аналізувати і порівнювати точки зору різних авторів і відомі наукові концепції.

Ознайомившись з загальноприйнятою структурою письмових текстів наукових досліджень, опанувавши найпростіші навички застосування основних наукових методів, найбільше часто застосовуваних у юридичних дослідженнях, студенти до кінця першого курсу навчання повинні представити своїм науковим керівникам в оформленому (з дотриманням усіх установлених вимог) вигляді результати своїх перших самостійних наукових досліджень. Кращі роботи можуть бути представлені на студентській науковій конференції поряд з роботами старшокурсників.

Таким чином, студенти повинні навчитися не тільки критичному аналізу існуючих наукових концепцій, але на їхній базі будувати власні умовиводи, самостійно формулювати висновки, вносити пропозиції, давати рекомендації, що мають як теоретичну, так і практичну спрямованість. Найтісніший зв'язок даного курсу з такими дисциплінами як теорія держави і права, філософія права і соціологія права припускає, що цінність цих висновків, рекомендацій і пропозицій, вироблених студентами самостійно, буде зростати поступово, протягом вивчення ними як перерахованих вище фундаментальних дисциплін, так і дисциплін галузевого характеру, що забезпечують розвиток вузькоспеціальних знань.

Вивченню курсу основ наукових досліджень покликані допомогти дані методичні рекомендації, у яких наводяться теми з переліком основних питань, вивчення яких передбачається на даному занятті, а також рекомендації до семінарських і практичних занять. До методичних рекомендацій додаються питання і завдання, які можна використовувати в процесі проведення семінарських занять, список контрольних питань для заліку і умовний перелік джерел. Список джерел, що додається, не є вичерпним, і студенти можуть як самостійно, так і за узгодженням з викладачем вивчати іншу, обрану ними за тематикою курсу, літературу.

Вивчаючи даний курс, студенти можуть звертатися за додатковими, індивідуальними консультаціями, як до викладача з вказаної дисципліни, так і до своїх наукових керівників.

Це учбово-методичне видання покликане допомогти студентам у вивченні курсу, а також у перевірці і закріпленні отриманих знань і використанні їх на практиці.

Для успішного складання заліку з дисципліни необхідна активна демонстрація студентом своїх знань на семінарських заняттях, своєчасне і правильне виконання практичних і тестових завдань, а також вірні відповіді на контрольні питання з дисципліни.

Таким чином, не можна не помітити, що семінарські заняття за даним курсом на першому році навчання покликані максимально полегшити перші і наступні кроки студентів-юристів на науково-дослідному поприщі і заощадити їхній час і сили, затрачувані на пошук і вироблення найбільш раціональних технічних прийомів знаходження необхідної інформації, її аналіз і обробку, а також компонування й оформлення нового наукового матеріалу, отриманого в ході самостійного дослідження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної
Теорія права І держави: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної системи організації навчального...
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний...
Економічний аналіз. – Методичні рекомендації до курсової роботи. – Донецьк: діпт, 2007
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень» iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница