Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність


НазваниеОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
страница1/8
Дата публикации21.07.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ
Основні поняття та категорії

Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції.

Еластичність — здатність однієї змінної величини реагувати на зміни іншої.

Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом (ЕDI) обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до процентної зміни обсягу доходу споживача, тобто:де

- обсяг попиту до його зміни;

- зміна обсягу попиту;

- зміна обсягу доходу;

I - обсяг доходу до його зміни.

^ Еластичність попиту за ціною — чутливість обсягу попиту на товар до зміни його ціни. Коефіцієнт еластичності попиту за ці­ною DP) обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни ціни цього товару:де

- коефіцієнт еластичності попиту за ціною;

- обсяг попиту до його зміни;

- зміна обсягу попиту;

P - початкова ціна товару;

- зміна ціни товару.

Чинники цінової еластичності попиту: значимість товару для споживача; наявність і доступність товарів-субститутів; значи­мість товарів-комплементів у загальній структурі споживання, фактор часу.

^ Еластичність попиту перехресна — чутливість обсягу попиту на певний товар до зміни ціни спорідненого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту (EDab) обчислюється як відно­шення відсоткової зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару B:де

- коефіцієнт перехресної еластичності попиту;

- зміна обсягу попиту на товар A;

- обсяг попиту на товар А до зміни ціни товару В;

- зміна ціни товару В;

- початкова ціна товару В.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною для неспоріднених товарів дорівнює нулю, для товарів-комплементів — менше нуля, для товарів-субститутів — більше нуля.

^ Еластичність пропозиції за ціною — чутливість обсягу пропо­зиції до змін, що відбуваються в ціні товару, який підприємець готовий постачати на ринок. Коефіцієнт еластичності пропози­ції за ціною (EsP) обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу пропозиції товару до відсоткової зміни ціни цього товару:де

- зміна обсягу пропозиції;

- обсяг пропозиції;

- початкова ціна товару;

- зміна ціни на товар.

Ефект доходу — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару.

^ Ефект заміщення — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попи­ту внаслідок заміщення споживачами дорожчих товарів дешев­шими.

Закон попиту — стійкий зворотний причинно-наслідковий зв'язок між ціною і величиною попиту на товар.

^ Закон пропозиції — стійкий прямий причинно-наслідковий зв'язок між ціною товару і величиною його пропозиції.

Зміни обсягу попиту — зміни обсягу попиту на товар залежно від зміни ціни цього товару за інших незмінних обставин; графіч­но зображуються рухом по кривій попиту.

^ Зміни обсягу пропозиції — зміни обсягу пропозиції товару за­лежно від змін ціни цього товару за інших незмінних обставин; графічно зображуються рухом по кривій пропозиції.

^ Зміни попиту — зміни, зумовлені неціновими чинниками по­питу (зміни кількості, сподівань та смаків покупців, величини їхніх доходів, цін споріднених товарів тощо); графічно зображу­ються зміщенням кривої попиту.

^ Зміни пропозиції — зміни, зумовлені неціновими чинниками пропозиції (зміни технології, цін на ресурси, кількості та очіку­вань продавців тощо); графічно зображуються зміщенням кривої пропозиції.

^ Крива попиту (D, від англ. demand) — графік, що показує, яку кількість товару покупець готовий придбати за різними цінами в певний проміжок часу.

Крива пропозиції (S, від англ. supply) — графік, що показує, яку кількість товару продавець готовий продати за різними ціна­ми в певний проміжок часу.

^ Надлишкова пропозиція — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг пропозиції товару перевищує обсяг по­питу на нього.

Нецінові чинники попиту — всі чинники попиту на товар, окрім його ціни (чисельність, смаки та уподобання, доходи, очі­кування споживачів, зміни в цінах інших товарів; місткість рин­ку; кліматичні умови тощо).

^ Нецінові чинники пропозиції — всі чинники пропозиції това­ру, окрім його ціни (технологічний прогрес, зміна цін на ресурси, зміна цін на споріднені товари, очікувань товаровиробників тощо).

^ Попит абсолютно еластичний — попит, за якого нескінченно мала зміна ціни призводить до нескінченного зростання обсягу попиту (ЕDp∞)

Попит абсолютно нееластичний — попит, за якого ціна не впливає на зміну обсягу попиту (ED= 0).

Попит еластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1 % спричиняє приріст попиту більше 1 % .

Попит індивідуальний — платоспроможна потреба окремого суб'єкта, задоволення якої він готовий оплатити.

^ Попит нееластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1% спричиняє приріст попиту менше, ніж на 1 %.

Попит одиничної еластичності — попит, за якого зміна ціни на 1 % змінює обсяг попиту на 1 %.

Попит ринковий — сума індивідуальних попитів на окремий товар при різних цінах за певний проміжок часу.

^ Пропозиція ринкова — сума індивідуальних пропозицій окре­мого товару при різних цінах за певний проміжок часу.

Пропозиція індивідуальна — обсяг товарів і послуг, який ви­робник хоче і може постачати на ринок за різною ціною в певний проміжок часу.

^ Пропозиція одиничної еластичності — пропозиція, за якої зміна ціни на 1 % змінює обсяг пропозиції на 1 %.

Товари взаємодоповнюючі (комплементи) — товари, спожи­вання одного з яких обов'язково потребує споживання інших.

^ Товари взаємозамінні (субститути) — товари, здатні задоволь­няти одну й ту саму потребу незалежно один від одного.

Товари нейтральні — товари, попит на які не залежить від змі­ни доходу.

^ Товари нижчі — товари, попит на які зменшується зі зростан­ням доходів споживачів.

Товари нормальні — товари, попит на які зростає зі збільшен­ням доходів споживачів, і, навпаки, скорочується зі зменшенням їхніх доходів.

^ Товари споріднені — товари, зміна в попиті на один із яких спричиняє зміни в попиті на інші; поділяються на товари-субститути (взаємозамінні) та товари-комплементи (взаємодопов­нюючі).

^ Ціна ринкової рівноваги (рівноважна ціна) — ринкова ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції (QD=QS).

Часткова ринкова рівновага — рівновага на окремому ринку.

Антимонопольна політика — комплекс заходів держави, спря­мованих на попередження, обмеження та припинення діяльності монополій.

^ Гарантувальний тип конкурентної поведінки — поведінка еко­номічних суб'єктів, покликана забезпечити довгострокову стабі­лізацію досягнутих на ринку позицій та їх посилення за рахунок поліпшення якості продукції, зміни її асортименту та надання до­даткових послуг, пов'язаних із гарантійним обслуговуванням.

^ Дискримінація цінова — принцип ціноутворення, за якого продавець встановлює різні ціни на різні одиниці одного і того са­мого товару чи послуги, які продаються одному покупцю або різ­ним категоріям покупців, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах на доставку товару чи обслуговування по­купців.

^ Дискримінація цінова другого ступеня — принцип ціноутво­рення, за якого різні одиниці випуску продаються за різними ці­нами, але кожний покупець, який купує однакову кількість бла­га, сплачує однакову ціну; практика встановлення цін на продук­цію залежно від обсягу її продажу.

^ Дискримінація цінова першого ступеня (абсолютна дискримі­нація) — встановлення кожному споживачеві індивідуальної

ціни на рівні його готовності платити за благо, тобто найвищої із цін, за якою споживач погоджується на купівлю певної одиниці товару або послуги.

^ Дискримінація цінова третього ступеня (на сегментованих ринках) —принцип ціноутворення, який передбачає відокремлення монополістом кількох окремих груп споживачів із різною еластичністю попиту, для кожної з яких встановлюється своя ціна реалізації (сегментація ринку).

Дуополія — тип ринкової структури, за якої є тільки два постачальники певного товару і між ними повністю відсутні і монопольні угоди щодо ціни, ринків збуту та ін.

^ Закон конкуренції — економічний закон, що виражає внутрішньо необхідні сталі суттєві причинно-наслідкові взаємозв'язки між економічними суб'єктами у боротьбі за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання максимального прибутку.

Індекс Лернера (ІL) — показник монопольної влади, який визначається як відношення різниці між ціною товару (Р) і граничними витратами (МС) його виробництва до ціни:

або

де

— коефіцієнт цінової еластичності попиту.

За умов досконалої конкуренції IL^ 0; за умов монополістичної конкуренції діапазон його значень коливається в межах від 0,3 до 0,5; за умов олігополії — від 0,6 до 0,8 (чим менше фірм на ринку, тим більшим буде значення IL); за умов чистої монополії IL1.

Індекс (коефіцієнт) ринкової концентрації обчислюється сума ринкових часток (ki) для т найбільших компаній із загальн кількості п компаній, які належать до одного товарного ринку:Індекс Херфіндаля — Хіршмана нн) — показник ринкової концентрації, який обчислюється як сума квадратів часток усіх фірм, що діють на ринку (n): Може набувати значення від 0 (за умов повної деконцентрації ринку та його розподілу між значною кількістю дрібних фірм) до 1 (за умови повної монополії одного під­приємства). Якщо розраховувати ринкові частки у відсотках, то максимальне значення Інн становить 10 000.

Картель — об'єднання декількох підприємств однієї галузі ви­робництва, учасники якого домовляються про частку кожного у загальному обсязі виробництва, ціну продукції та ринки збуту, зберігаючи при цьому власність на засоби виробництва і виготов­лений продукт, виробничу та комерційну самостійність.

^ Коефіцієнт конкурентоспроможності — показник, який ха­рактеризує здатність підприємства до виживання і виражає від­ношення ринкової вартості продукції (ТR) до сукупних витрат виробництваКонгломерат — монополістичне об'єднання прибуткових різногалузевих, технологічно не пов'язаних між собою підприємств, які оперують на різних сегментах ринку та зберігають високий ступінь самостійності. Крім бажання привласнити прибутки рен­табельних компаній, конгломеративні поглинання здійснюються з метою уникнення різких коливань кон'юнктури ринку під час криз.

^ Конкурентна політика — комплекс заходів держави щодо ство­рення, розвитку та захисту конкурентного середовища; політика, стратегічною метою якої є державна підтримка ефективної кон­куренції та створення однакових умов для всіх суб'єктів еконо­мічних відносин.

Конкурентоспроможність — наявність у економічного суб'єкта певних конкурентних переваг.

Конкуренція — економічне суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задоволення інтере­сів, пов'язаних із реалізацією продукції, виконанням робіт, на­данням послуг одним і тим самим споживачам.

^ Конкуренція "хижацька" — один із видів недобросовісної кон­куренції, що передбачає "грабіжницьку" поведінку суб'єкта гос­подарювання, який займає домінуюче (або монопольне) станови­ще на ринку. Основними видами такої конкуренції є продаж това­рів за цінами, нижчими від їх собівартості, або демпінг; вста­новлення контрою над конкурентами з метою припинення їх Діяльності; зловживання домінуючим становищем на ринку; встановлення залежності поставок конкретних товарів чи послуг від прийнятих обмежень стосовно виробництва; введення обме­жувальних умов і укладання агентських угод щодо збуту продукції; таємні домовленості на торгах; неправдива інформація та реклама; копіювання товарів конкурентів; порушення якості, стандартів та умов поставок товарів чи надання послуг.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг...
Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconЗв'язок яких явищ виражає закон попиту?
...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon3. Розвиток та його основні елементи. Конкуренція на ринку
Знаючи принципи раціо­нальної поведінки спожи­вача на ринку, ти вже мо­жеш проаналізувати основ­ні ринкові закономірності, що виявляються...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconНародна проза явище складне І багатогранне. Вона чи не найбільшою...
Увібравши риси ментальності та світогляду українців, вона дає можливість сягнути глибин далекого минулого наших предків, зрозуміти...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність icon“Ряди розподілу”, І встановлює порядок, обсяг І термін завершення...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу "Статистика" до теми «Статистичні ряди розподілу» / Укладачі
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconЗ протоколу № засідання циклової методичної комісії
«Схема обследования больных с патологией внутренних органов» колектива авторів: Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. Обсяг...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
Обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність iconТема Управление товаром в комплексе маркетинга
Товарные стратегии: люкс, рациональный товар, фирменный товар, пионерный товар, товар рыночной новизны
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница