1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства


Название1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства
страница2/6
Дата публикации22.03.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6

Основне средства делятся на:

^ Производствен-е осн-е средства - берут непосредственно участие в материальном производстве. Они изнашиваются постепенно, перенося свою стоим-ть насоздаваемый продукт в виде обчислений на их амортиз-ю. Различают активные призв-е средства (машины, оборудование) и пассивные произ-е ср-ва (здания, сооружения).

Непроизв-е осн-е ср-ва – используются для предоставления услуг и к ним относят фонды жилищного и комунального хоз-ва, организации (учреждения охраны здоров’я, образования, культуры и т. д.).

^ 6 Види оцінки основних засобів

Основні фонди підприємства оцінюються: залежно від моменту проведення оцінки – за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від моменту проведення оцінки – за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основних фондів – за повною або залишковою вартістю.

^ Первісна вартість основних фондів – це фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання.

Відновлена вартість основних фондів – це вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва.

^ Повна (первісна й відновлена) вартість основних фондів – це вартість у новому, не зношеному стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі підприємства протягом усього періоду їхнього функціонування.

^ Залишкова вартість основних фондів характеризує реальну їхню вартість, іще не перенесену на вартість виготовленої продукції (виконаної роботи, наданої послуги). Вона є розрахунковою величиною і визначається як різниця між повною первісною (відновленою) вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фондів.

^ Балансова вартість групи основних фондів підприємства на початок розрахункового року (БВоф) обчислюється за формулою

БВоф = БВо + Вноф + Вкр+ Врек – Вв – АВо,

де БВо – балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному;

Вноф – витрати на придбання нових основних фондів;

Вкр – вартість здійснення капітального ремонту основних фондів;

Врек – витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування;

Вв – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному;

АВо – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звітному.

^ 7, № 8(тетрадь)

9 Характеристика основних показників відтворення та використання осн-х засобів

Основні фонди повинні ефективно використовуватися.

Для оцінки ефективності використання основних фондів розраховуються наступні показники:

^ 1. Узагальнюючі показники.

 • Фондовіддача – характеризує випуск продукції за одну одиницю вартості основних фондівФондовіддача = Вартість товарної продукції

середньорічна вартість основних фондів

 • Фондомісткість показує вартість основних фондів, яка доводиться на одну одиницю вартості продукції


Фондомісткість = ^ Середньорічна вартість основних фондів

вартість товарної продукції

 • Фондоозброєність показує вартість основних фондів, яка доводиться на одного працівника.

Фондоозброєність = ^ Середньорічна вартість основних фонді

чисельність виробничого персоналу
- Рентабельність = Прибуток

серед вартість основних фондів

^ 2. Приватні показники – показники використання основних фондів характеризують використання окремих видів груп основних фондів (енергетичних, технологічного обладнання, транспортних засобів і т.д.).

- Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання:

Кінт = кількість вироблених виробів за одиницю часу

виробнича потужність одиниці обладнання

- Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

Кекс = фактичний час обладнання

плановий час


 • Коефіцієнт змінностіпІ, пІІ, пІІІ – кількість одиниць обладнання, які працюють в І, ІІ, ІІІ зміни,

п- загальна кількість обладнання

- Інтегральний коефіцієнт: Кінтегр.= Кінтен. × Кекстенс.
^ 10 Інвестиційні ресурси: їх сутність і класифікація
У формуванні ресурсного потенціалу підприємства значну роль відіграють інвестиційні ресурси. Саме вони визначають наявні чи приховані можливості підприємства для здійснення простого і розширеного відтворення.

Формування, використання і поповнення інвестиційних ресурсів регулюється чинним законодавством України, зокрема Законом України „Про інвестиційну діяльність”. У згаданому Законі ІНВЕСТИЦІЇ визначаються як сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Серед усіх видів інвестицій головне місце посідають виробничі інвестиції. ^ ВИРОБНИЧІ ІНВЕСТИЦІЇ (КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ) – це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових

підприємств, заміну основних фондів, що вибули.

Розрізняють валові та чисті капітальні вкладення підприємства.

^ Валові капіталовкладення – це загальна сума витрат капіталу на просте і розширене відтворення основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства.

^ Чисті капіталовкладення – це витрати капіталу лише на розширене відтворення основних фондів; вони визначаються як різниця між валовими капіталовкладеннями та сумою амортизаційних відрахувань
^ 11.Финансовые инвестиции представляют собой финансовые вложения в ценные бумаги, такие как акции, облигации, векселя, депозиты банков и другие финансовые инструменты, которые позволяют извлекать прибыль или доход от финансовых вложений. Основная цель финансовых инвестиций - получение прибыли.

Фондовым рынком или рынком ценных бумаг называют всю совокупность учреждений, организаций и участников, взаимодействующих между собой по поводу торговли ценными бумагами – акциями, облигациями, опционами, фьючерсами и т.п. 

^ Основные ценные бумаги — это ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, обычно на товарденьгикапиталимущество, различного рода ресурсы и др. К таким бумагам относятся: акция, облигация, вексель, банковские сертификаты, коносамент, чек, закладная, ми др.

 1. Акция  — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов.

 2. Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента.

 3. Вексель — строго установленная форма, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо предложение иному указанному в векселе плательщику (переводной вексель) уплатить понаступлении предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму в конкретном месте.

 4. Коносамент документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный товар.

 5. Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путём выставления чеков, чекодержателем — лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком — банк, в котором находятся денежные средства чекодателя.

 6. Закладная — это именная ценная бумага, которая удостоверяет право её законного владельца на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, а также право залога на имущество, обремененноеипотекой.[1] Кроме того, наличие закладной, выданной в установленном законом порядке, подтверждает права её законного владельца без предоставления других доказательств существования этого обязательства.


12.Финансирование инвестиций - обеспечение инвестиционной деятельности необходимыми денежными средствами из различных источников.


Различают следующие виды финансирования:

 • По частоте поступления: текущее и особое.

 • По продолжительности: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное.

 • По правовому положению инвестора: собственное, заемное, привлеченное.

 • По происхождению денежных средств: внешние, внутренние.

^ Внешние источники формирования инвестиционных ресурсов  - заемные и привлеченные источники финансирования реализации инвестиционных проектов. 
Внутренние источники формирования инвестиционных ресурсов - собственные источники финансирования реализации инвестиционных проектов (подлежащая капитализации часть чистой прибыли компании, амортизационные отчисления). 
^ Собственные источники формирования инвестиционных ресурсов - денежные средства и другое имущество собственников компании (фирмы), привлекаемые для реализации инвестиционного портфеля.
К собственным источникам инвестиций относятся:

 • амортизационные отчисления - основной собственный источник финансирования простого воспроизведения основных фондов предприятий. Их размер определяется умножением установленных норм амортизации на балансовую стоимость соответствующих групп основных фондов, используемых в производственном процессе предприятия.

 • отчисления от прибыли на нужды инвестирования;

 • суммы, выплачен­ные страховыми компаниями и учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и других бедствий, и т. п.;

 • иные виды активов (основные фонды, земельные участки, про­мышленная собственность в виде патентов, программных продук­тов, торговых марок).

^ Заемные источники - привлекаемые для реализации инвестиционного портфеля на кредитной основе денежные средства и другое имущество:

 • лизинг - долгосрочная форма аренды машин и оборудования, используемая как один из заемных источников формирования инвестиционных ресурсов,

 • селенг - передача собственникам (юридическими и физическими лицами) прав по использованию и распоряжению их имуществом за определенную плату,

 • иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансо­вого или иного материального и нематериального участия в устав­ном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и фи­нансовых институтов, государств, предприятий и частных лиц;

 • различные формы заемных средств, в т.ч. кредиты, пре­доставляемые государством и фондами поддержки предприниматель­ства на возвратной основе (в том числе на льготных условиях), кре­диты банков и других институциональных инвесторов (инвестици­онных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фон­дов), других предприятий, векселя и другие средства. Кредит - ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процента.


^ 13.Инвестиционная деятельность должна быть эффективной.
Эффект - это полезный результат реализации проекта капитальных вложений.Различают пять видов эффектов:

 • экономический - проявляется в увеличении выпуска продукции, в улучшении качества и конкурентоспособности продукции, экономии всех видов производственных ресурсов, в увеличении прибыли и росте производительности труда;

 • социальный - связан с улучшением условий труда, ликвидацией тяжелого физического труда, увеличение свободного времени, устранением причин профессиональных заболеваний, травматизма, с повышением образовательного в культурной уровня работников;

 • экологический - получается, если уменьшается или устраняется вредное воздействие производства;

 • научно-технический - заключается в получении новых знаний и технических средств, обеспечивающих ускорение научно-технического развития;

 • ресурсный - проявляется в увеличении объема ограниченных ресурсов, за счет использования альтернативных ресурсов, созданных искусственным путем.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconРозділ 4 теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Основні елементи знаходяться між собою у певному зв'язку І відношеннях. Процес оцінки протікає також у визначеній послідовності І...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconРозділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Не є виключенням І потенціал підприємства, як узагальнююча характеристика його сукупних господарських можливостей щодо поточного...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconРозділ 9 трудовий потенціал підприємства та його оцінка основні поняття розділу
З усіх елементів соціально-економічної системи підприємства тільки персонал володіє знатністю активно І самостійно реагувати на динамічні...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconОцінка вартості земельної ділянки, будівель І споруд основні поняття розділу
Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об’єктів складовими частинами потенціалу підприємства
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconАвтоматизація метрологічних робіт, її мета І задачі. Основні напрямки...
У метрологічній практиці часто доводиться займатися вивченням властивостей вимірювальних приладів, датчиків, зразкових мір. Через...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconОсновні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво
Масштаби натуралізації економічної діяльності в умовах економічної кризи, за незмінних інших умов збільшуються
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconРозділ 7 оцінка ринкової вартості машин І обладнання основні поняття розділу
Машини та обладнання створюють техніко-технологічну основу будь-якого підприємства, зумовлюючи значну частину його індустріального...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства iconОрієнтовні питання до семестрового контролю з психології
Психологічний аналіз діяльності. Основні види діяльності людини та їх характеристика
1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства icon— ділова людина, що має власну справу. Бізнес-план —
Безпека підприємства — стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від мафіозно-тіньових структур, нечесної конкуренції...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница