Вказати найменування сторони


Скачать 43.14 Kb.
НазваниеВказати найменування сторони
Дата публикации30.07.2013
Размер43.14 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
ДОГОВІР ПОЗИКИ


м. ________________

"___" ______________ 20__ р.


_______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Позикодавець") в особі ________________________________

____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Позичальник") в особі ________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі іменується "Договір") про наступне.
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалі іменується "позика"), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.
^ 2. РОЗМІР ПОЗИКИ

2.1. Розмір позики становить ______ (_______________) грн.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець передає позику Позичальникові в день підписання Сторонами цього Договору.

3.2. Позика передається у готівковій формі шляхом передачі відповідних грошових коштів особисто в руки Позичальникові.

3.3. Позика вважається переданою Позичальникові в момент отримання позики особисто Позичальником.
^ 4. СТРОК ПОЗИКИ

4.1. Строк позики розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором і становить __________ календарних (днів, місяців, років).

4.2. Строк, визначений у п. 4.1 цього Договору, може бути продовжений за домовленістю Сторін.
^ 5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

5.1. Після закінчення строку, визначеного в п. 4.1 цього Договору, Позичальник зобов'язується протягом ___________ календарних днів повернути Позикодавцеві позику.

5.2. Позика повертається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

5.3. Позика вважається повернутою Позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на його поточний рахунок.
^ 6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту передання позики Позичальникові.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
^ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.

7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
Підписи
За ПОЗИКОДАВЦЯ

Керівник ____________/___________/

м. п.


ПОЗИЧАЛЬНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
сторін
За ПОЗИЧАЛЬНИКА

Керівник _____________/__________/

м. п.


Похожие:

Вказати найменування сторони iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Вказати найменування сторони iconПитання до письмового іспиту з філософії Рівень 1: ерудиційний
Формат завдань: дати, найменування, персоналії, класифікації (Розташувати в хронологічній послідовності імена філософів, філософські...
Вказати найменування сторони iconСтратегії розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона І Ф. Джонсона
Важливість досягнення мети для кожної конфліктуючої сторони може мати неабияке значення або ж не мати ніякого. Тому вирішення конфлікту...
Вказати найменування сторони iconРефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
Вказати найменування сторони iconДля оцінки фізичного розвитку використовують головним чином дані...
Вимір роблять спеціальним ростоміром у вигляді широкої дошки довжиною 80 см І шириною 40 см. З однієї сторони дошки нанесені розподіли...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница