Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


Скачать 367.5 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
страница1/3
Дата публикации13.07.2013
Размер367.5 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

«Затверджено»

На засіданні кафедри

прикладної психології

факультету психології

протокол № 16 від 16.06. 2011 р.

комплекС

Навчально-методичниХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ дисципліни

«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Напрям підготовки студентів «ПСИХОЛОГІЯ»
Рецензент: Хомуленко Т.Б.

д.психол.н., професор кафедри

практичної психології ХНУ

імені Г.С. Сковороди.

Укладач:

доцент кафедри ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ,

к. ПСИХОЛ. н., ДОЦЕНТ

^ СОРОКА АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


Харків

2011

ЗМІСТ
Розділ 1. Мета та завдання дисципліни………......................................3

Розділ 2. Структура навчальної дисципліни............................................5

2.1. Загальна схема та структура дисципліни................................5

2.2. Зміст лекційної частини дисципліни.......................................7

Розділ 3. Самостійна робота та виконання контрольної

роботи студентами……………………………….………………………..9

3.1.Теми та питання, що виносяться на само-

стійне опрацювання……………………………………………….10

3.2. Тематика рефератів, ессе та доповіді, які передбачаються

до опрацювання в ході самостійної роботи студентів…………...11

3.3. Методична розробка щодо виконання контрольної роботи...12

Розділ 4. Методи контролю та контрольні питання до дисципліни.........17

Список використаної літератури................................................................22

Розділ 1
мета та завдання дисципліни
Дисципліна «Юридична психологія» займає важливе місце в системі професійної підготовки психологів. Очевидно, що процес будівництва правової демократичної держави, перехід до нової соціально-економічної формації, необхідність реформування правоохоронної системи України требують активного залучення в теорію і практику юриспруденції багатого арсенала методів і засобів сучасної психології, а саме такої її галузі, як юридична психологія. Значення цієї галузі є невід’ємною частиною професійної підготовки майбутніх психологів. Для дипломірованого психолога, пов’язаного з правоохоронною діяльністю, знання юридичної психології – необхідна умова ефективності його професійної діяльності. Юридична психологія озброює фахівців знаннями значимих феноменів і закономірностей таких специфічних видів людської діяльності, як правове і асоціальне поводження, становлення і функціонування цих форм поведінки, шляхів та видів деструкції когнітивної, регулятивної і комунікативної сфери особистості, умов її ресоціалізації.

У цьому контексті важливого значення набуває підготовка студентів зі спеціальності «психологія» з дисципліни «Юридична психологія».

^ Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про юридичну психологію як прикладну галузь психології, яка вивчає прояви і використання психічних закономірностей, психологічних знань особистості у сфері правового регулювання та юридичної діяльності.

Завдання : дати загальні уявлення про юридичну психологію як науку, надати характеристику основних складових частин юридичної психології та специфіку прояву закономірностей психічної діяльності особистості у різних сферах юридичної роботи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття, методологічні основи юридичної психології як науки;

 • характеристику основних складових частин юридичної психології:

 • правової психології;

 • кримінальної психології;

 • судової психології;

 • пенітенціарної психології.

вміти:

 • співвідносити та знаходити взаємозв’язки між різними напрямками досліджень та складовими частинами юридичної психології;

 • аналізувати специфіку прояву закономірностей психічної діяльності особистості у різних сферах юридичної роботи;

 • орієнтуватися у навчальній літературі;

Основні критерії для обліку поточної успішності студентів: самостійна робота по вивченню основних джерел, активна участь в роботі семінарських занять, робота над рефератом , а також інших форм практичного засвоєння теоретичних положень програми запропонованої дисципліни.

Обсяг дисципліни для денної форми навчання складає 57 годин. Із них: лекцій – 19 годин, семінарських занять – годин, контрольна робота – годин, самостійна робота – 38 годин. Передбачена форма контролю – залік.

Обсяг дисципліни для заочної форми навчання складає 57 годин. Із них: лекцій – 6 годин, семінарських занять – годин, контрольна робота – 1, самостійна робота – 51 година. Передбачена форма контролю – залік.

Розділ 2

2.1. Загальна схема та структура дисципліниНазви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Вступ до юридичної психології та правова психологія.

Тема 1. Предмет та основні методоло-гічні основи юри-дичної психології.

Тема 2. Класифіка-ція методів юри-дичної психології.


6

6

2

2


4

4

7

5

2


5

5

Тема3.Правова пси-хологія.Правова со-ціалізація особис-тості.

Тема 4. Соціальні відхилення право-вої соціалізації.


6


6

2


2
4


4

5


7

25


5

Разом за модулем 1

24

8


16

24

4


20

Модуль 2. Кримінальна, судова та пенітенціарна психологія.

Тема5. Кримінальна психологія. Психо-логічні особливості особистості злочин-ця.

Тема 6. Психологічна оцінка злочинних груп.

6

6

2

2

4

4

6

6

6

6

Тема 7.Судова пси-хологія. Психологія судового процесу щодо розгляду ци-вільних і кримі-нальних справ.


6

24


6

6

Тема 8.Судово – психологічна експертиза.

Тема 9. Пенітен-ціарна психологія. Предметне поле пе-нітенціарної психо-логії.

8

7


2

3


6

4


8

7

2


6

7

Разом за модулем 2


33


1122

33

2


31

^ Усього годин

57

19


38

57

6


51


^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

Предмет та основні методологічні основи юридичної психології.

Підготовка до лекції

4

4

2

Класифікація методів юридичної психології

Підготовка до лекції

4

4

3

Правова психологія.Правова соціалізація особис-тості.

Підготовка до лекції

4

6

4

Соціальні відхилення правової соціалізації в сім’ї, школі, групи підлітків.

Написання ессе (для студентів денної та заочної форми навчання)

5

6

5

Кримінальна психологія. Психологічні особливості особистості злочинця (для студентів заочної форми навчання написання контрольної роботи).

4

8

6

Психологічна оцінка злочинних груп.

Підготовка до лекції

4

6

7

Судова психологія. Психологія судового процесу щодо розгляду цивільних і кримінальних справ.

Підготовка до лекції

4

6

8

Судово – психологічна експертиза.

Підготовка до лекції


4

6

9

Пенітенціарна психологія. Предметне поле пенітенціарної психології.

Підготовка до лекції.

5

5
Разом

38

51


^ 2.2. Зміст лекційної частини дисципліни.

Модуль 1. Вступ до юридичної психології та правова психологія.

Тема 1. Предмет та основні методологічні основи юридичної психології.

 1. Поняття про предмет та етапи розвитку юридичної психології.

 2. Методологічні основи юридичної психології: предмет, об’єкт, основні категорії, принципи, завдання.

 3. Структура сучасної юридичної психології.

Поняття про предмет та етапи розвитку юридичної психології. Методологічні основи юридичної психології: предмет, об’єкт, основні категорії, принципи, завдання. Структура сучасної юридичної психології.

  1   2   3

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница