Реферат (ім'я файлу включає прізвище автора) повинні бути набрана на комп'ютері І записана на електронному носієві


Скачать 147.25 Kb.
НазваниеРеферат (ім'я файлу включає прізвище автора) повинні бути набрана на комп'ютері І записана на електронному носієві
Дата публикации13.07.2013
Размер147.25 Kb.
ТипРеферат
userdocs.ru > Туризм > Реферат
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

для студентів напряму підготовки 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”,

професійного спрямування “Менеджмент організацій”,

варіативної компоненти “Менеджмент туристичної індустрії”


з навчальної дисципліни (модулю)

"ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ"
Розглянуто й схвалено на засіданні

кафедри менеджменту

Протокол №__ від “__”_________20__ р.

Завідувач кафедри менеджменту

__________д.е.н., проф. Туріянська М.М.

Донецьк – 20__

Розробник: доц. Дрокіна Н.І.
^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Мета. Самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу і розвиток навичок самостійної роботи.

ІНТЗ виконується студентами у формі наукової роботи – реферату.

Структура: зміст, вступ, текст реферату, висновки; список використаної літератури.

^ Вимоги до ІНТР:

Робочі мови – українська.

Список використаних джерел, оформлений відповідно стандартам (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). 

Об'єм реферату, зокрема із списком використаних джерел, таблицями, схемами і тому подібне не повинен бути менше 7 сторінок; сторінки повинні бути пронумеровані (у верхньому правому кутку, без номера на першій сторінці);  

Текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 міжрядковий інтервал; верхнє, нижнее,  ліве   2 см, праве поле –1,5;

Виноски і примітки повинні відповідати наступним вимогам: виноски на джерела оформляються по правилах бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад [7, с. 11]); примітки робляться посторінковий, автоматично, з позначкою *;

Ілюстративний матеріал повинен відповідати наступним вимогам: графіки і діаграми повинні бути зроблені в Microsoft Graph або Microsoft Excel; формули повинні бути належним чином оформлені і роблені в Microsoft Equation 3.0. і наступних серіях; якщо ілюстрації сканують, то вони повинні бути записані у форматі tif, eps з роздільною здатністю 300 dpi.; написи на ілюстраціях і підписі до них повинні бути представлено українською мовою;

Реферат (ім'я файлу включає прізвище автора) повинні бути набрана на комп'ютері і записана на електронному носієві.

Реферат складається з 2 частин: теоретичної та практичної.

Реферат обов’язково повинен містити опис проблемної ситуації та еталон її вирішення з обраної тематики.

Порядок подання та захисту ІНТЗ: звіт про виконання ІНТЗ подається у вигляді скріпленого реферату з титульною сторінкою стандартного зразка та внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання в теці з дискетою; ІНТЗ подається викладачеві, який читає лекційний курс з даної дисципліни; оцінка за ІНТЗ виставляється на заключному занятті з курсу. Оцінка результатів виконання студентами ІНТЗ проводиться за 15 бальною шкалою, з подальшим перерахуванням в чотирибальну: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Таблиця 1.

Оцінка результатів виконання студентами ІНТЗ

Підсумкова оцінка

Підсумкова оцінка, бали

Опис оцінки

відмінно

15 – 13,5

“Відмінно” – ІНТЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи, яка може бути продовжена через виконання курсової, дипломної, магістерської роботи тощо, роботи виключає списування і дублювання.

добре

13,4 – 11,2

“Добре” – ІНТЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи, виключає списування і є незначне дублювання матеріалу.

задовільно

11,1 – 9

“Задовільно” – ІНТЗ містить елемент пошукової роботи, що не виключає списування і дублювання.

незадовільно

0 – 8,9

“Незадовільно”   ІНТЗ містить елемент пошукової роботи, має значну частку дублювання матеріалу.

^ Основна тематика рефератів з дисципліни «Основи менеджменту»


теми

Тема реферату ІНТЗСуть понять "управління" та "менеджмент"Значення та завдання менеджментуІсторичні етапи розвитку менеджменту в світі та в УкраїніСутність га класифікація методів менеджментуЕкономічні методи менеджментуОрганізаційно-розпорядчі методи менеджментуСоціально-психологічні методи менеджментуОсобливості застосування методів менеджменту в ринкових відносинахЗагальна характеристика та класифікація функцій менеджментуЗміст функції "планування"Методи організаційного плануванняОрганізація, її роль та значенняСтруктурна побудова організацій та особливості дії в них функції "організація"Культура організаціїПоняття мотивації та її змістМотиваційні теоріїРоль заохочення та стягнення в ефективності мотиваціїПоняття і зміст контролюВиди контролюПроцес контролю і техніка його проведенняСуть соціальної та юридичної відповідальності в менеджментіЕтика бізнесу і її роль у розвитку менеджментуМіжнародні особливості етики в менеджментіПоняття та характеристика комунікаційІнформація як матеріал комунікацій та її видиМова та ділове письмо як складові комунікаційДокументи та інші носії інформаціїСутність комунікацій в бізнесіВиди комунікацій в управлінні організацієюТруднощі та бар’єри комунікаціїСеміотичний підхід до комунікаціїТрансмісійний підхід до комунікаціїРоль інформаційного забезпечення управлінняОсновні класичні моделі комунікаційного процесуТехнологія розробки рішеньМоделі та методи оптимізації рішеньПрирода конфлікту та керівництво конфліктною ситуацією в організаціїВиди конфліктівУмови та причини виникнення конфліктівМетоди розв'язання конфліктівЗміст організації керівної праці менеджераОрганізація роботи з документамиОрганізація й проведення ділових зустрічейОрганізація прийому відвідувачівШляхи вдосконалення керівництва колективомЕкономічна ефективність менеджментуОсобливості розвитку наукових шкіл менеджменту в історичному аспекті.Внесок школи наукового управління в розвиток менеджменту.Внесок Ф.Тейлора в розвиток наукового менеджменту.Роль російських вчених А.А. Богданова і А.,К. Гостева в розвиток школи наукового управління.ВнесокФ. Гільбрета в розвиток школи наукового управління.Внесок Г. Емерсона в розвиток школи наукового управління.Особливості розвитку адміністративної школи менеджменту в історичному аспекті.Основні концептуальні підходи А.Файоля у менеджменті.Роль Г. Гантта в формуванні менеджменту як науки.Роль Джс. Д. Муні в формуванні менеджменту як науки.Роль Л. Урвіка в формуванні менеджменту як науки.Внесок Г. Форда в формуванні менеджменту як науки.Внесок Р. Робба в формуванні адміністративної школи менеджменту.Внесок М. Вебера в формуванні адміністративної школи менеджменту.Внесок школи людських відносин в розвиток менеджменту як науки.Діяльність та внесок М. Фоллетт в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Е.Мейо в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Ф. Ротлісбергена в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Р. Лайкерта в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Ч. Бернарда в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Ч. Белла в розвиток школи людських відносин.Особливості розвитку школи поведінкових наук в історичному аспекті.Діяльність та внесок Ф. Герцберга в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок А. Маслоу в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Д. Мак-Грегора в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок Ф. Слезінки в розвиток школи людських відносин.Діяльність та внесок У. Оучі в розвиток школи людських відносин.Внесок емпіричної школи в розвиток менеджменту як науки.Внесок Е. Петерсена в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок Г. Саймона в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок Е. Плоумена в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок Р. Девіса в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок А. Чандла в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок Е. Дейла в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок А. Слоуна в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок нової школи наук управління (кількісний підхід) в розвиток менеджменту як науки.Внесок школи соціальних систем в розвиток менеджменту як науки.Діяльність та внесок І. Ансоффа в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Діяльність та внесок Дж. Пола Гетті в формуванні і розвитку емпірічної школи менеджменту.Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби.Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР.Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту


ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧА РОБОТА
з дисципліни: «Менеджмент»
на тему: «Семіотичний методологічний підхід до комунікації».


Підготувала: студентка 4 курсу

Групи МО-10В

Федаш В. В.
Перевірила: доц.кафедри менеджменту

^ Дрокіна Н.І.

Донецьк-2012

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………3
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Загальна характеристика семіотичного методологічного підходу до комунікації……………………………………………………………………………...4

2. Поняття і структура знаку……………………………………………………….7

2.1. Структурно-лінгвістичний напрям. Концепція знаку Ф. де Соссюра…..7

2.2. Логіко-філософський напрям. Модель знаку і семіотична модель комунікації Ч. Пірса……………………………………………………………10

2.3. Логічна модель знаку Г. Фреге.…………………………………………..12

2.4. Поняття і модель знаку Огдена і Річардса……………………………….16

3. Типологія знаків………………………………………………………………...18

4. Властивості і принципи функціонування знаків і знакових систем…………22

5. Три вимірювання знакової теорії. Синтактика, семантика і прагматика…...24
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Проблемна ситуація: Помилки в вербальній комунікації на підприємстві «Діамант»……………………………………………………………………………..26

Еталон відповіді на ситуацію: Помилки в вербальній комунікації на підприємстві «Діамант»………………………………………………….…………..27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………28


^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Закони й інші нормативні документи

 1. Закон України “Про туризм”: за станом на 1 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – № 31. – Ст. 241.

 2. Господарський кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Підручники, монографії (один-три автора)

 1. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу: [Навч. Посібник] / В.Г. Герасименко. – Одеса: Черноморье, 1997. – 160 с.

 2. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: [Практикум] / Л.Г. Агафонова, О.В. Рогу – К.: Товариство “Знання”: КОО, 1999. – 158с.

 3. Нємцов В.Д. Менеджмент організацій: [Навч. Посібник] / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. – К.: ТОВ “УВПК” Експро”, 2000. – 352с.

Книги (більше чотирьох авторів)

 1. Бізнес-план. Досвід, проблеми: [Учбово-практичний посібник] / Т.Н. Любанова, Л.В. Мясоєдова, Г.А. Грамотенко, В.А. Олейникові. – М.: ПРІОР, 1999. – 96 с.

 2. Основи туристської діяльності: [Підручник] / [Г.И. Зорина, Е.Н. Ільїна, Е. В. Мошняга й ін.] ; Укл. Е.Н. Ільїна. – М.: Радянський спорт, 2000. – 224 с.

Багатотомні видання

 1. Економіка підприємства: [Підручник]: [в 2-х т.] – Т.1 / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: “Хвиля-Прес”, 1999. – 400 с.

 2. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. – Т.2. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с. – (Серія «Бібліотека фінансового менеджера»; Вып. 3).

Перекладні видання

 1. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: [Учебник] : [пер. с датского А.Н. Чеканского, О.В. Рождественського]. – М.: Высш. шк., 1994. – 272 с.

 2. Шмален Г. Основи и проблеми экономики предприятия: [пер. с нем. проф. А.Г. Поршнєва] – М.: Фінанси й статистика, 1996. – 512с.

Стандарти

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 – № 87.

Збірники наукових праць

 1. Юр'єв А.П. Теоретичні аспекти й методичні основи планування туризму / А.П. Юр'єв // Вісник ДІТБ, серія “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” (у туристичній сфері). – 2000. – № 4. – С. 60-64.

 2. Лутай Л.А., Дядечко Л.П. Роль маркетингових досліджень у розробці стратегії діяльності суб'єктів туристичного бізнесу: Збірник матеріалів другої Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм на порозі III тисячоріччя» (м. Ялта, 26-28 вересня 2001 р.). – С. 40-42.

Статті в журналах і газетах

 1. Вихристенко Б.І. Туризм очима стратегів / Б.І.  Вихристенко // Міжнародний туризм. – 2001. – № 5. – С. 96-97.

 2. Філіпенко А. Раціональна економіка й ринкові реформи в України / А.Філіпенко // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 137. – С. 6.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.html

 2. Офіційний сайт туристичного підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»: [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://sputnik-donetsk.com/

Похожие:

Реферат (ім\Захист програм від нелегального копіювання й використання
Для запобігання несанкціонованого доступу до даних, що зберігаються на комп'ютері, використовуються паролі
Реферат (ім\А все, що торкається рани, повинне бути стерильним; б усі хірургічні...
...
Реферат (ім\8. Вивихи. Класифiкацiя, клiнiчна картина, дiагностика I лiкування
Які повинні бути границі транспортної іммобілізації в потерпілих при вивиху плечової кісти
Реферат (ім\Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
Реферат (ім\Закон І норма в державному управлінні
Ндр студента є закінченою творчу роботу, з обов'язковою постановкою цілей І завдань дослідження, виявлення проблеми І шляхів її вирішення....
Реферат (ім\Законы XII таблиц
Содержание в начале файла даётся по данному файлу, чтобы навигация была, в конце файла соответствует страницам в книге. Поля страниц...
Реферат (ім\Україна Дисертаційна паніка: що після неї?
України та інших держав. Причому не менш як чотири публікації для докторської (одна для кандидатської) повинні бути саме у виданнях...
Реферат (ім\С. М. Іщеряков комп’ютерна схемотехніка
Комп’ютерна схемотехніка: Навчально-методичний посібник. /Частина 1/ – Івано-Франківськ: Вид-во іме, 2004. – 100 с
Реферат (ім\Конспект лекцій. Частина перша для студентів напряму 050202 «Автоматизація...
Комп’ютерна техніка та организация обчислювальних робіт. Частина перша: Конспект лекцій для студ напряму 050202 «Автоматизація І...
Реферат (ім\Содержание лабораторная работа №1
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до викон лаб робіт для студ напряму 050202 «Автоматизація...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница