Менеджмент у підприємницькій діяльності


Скачать 83.94 Kb.
НазваниеМенеджмент у підприємницькій діяльності
Дата публикации21.07.2013
Размер83.94 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Астрономия > Документы
Тема. 12. Менеджмент у підприємницькій діяльності.


  1. Сутність управ­ління.

  2. Мотивація та конт­роль. Процес прийняття управлінського рішення.


1. Сутність управління.
Слово вчителя.

Ви вже знаєте, які функції виконує підприємець. І, напевно, зрозуміли, що найголовнішою є управління своєю справою. Усвідомлен­ня виняткової ролі управління підприємством у розвинутих країнах відбулося ще на початку XX ст. Ще тоді зрозуміли, що діяльність у сфері управління — це окрема професія; люди, які опанували цю професію, — шанований прошарок суспільства; теорія управління — необхідна наука.

Зрозуміло, що за декілька пар висвітлити всі проблеми теорії управління дуже складно, але з деякими фундаментальними понят­тями ви ознайомитеся.

Розповідь учителя.

Із курсу економічної географії ви вже знаєте, що таке менедж­мент. Тепер пригадаємо, що він собою являє.

(Лист 3)

Слово «менеджмент» англійського походження й означає «управ­ляти». Це діяльність із координації роботи інших людей. Сутність управління полягає в здійсненні таких функцій: планування, орга­нізації, мотивації та контролю. Ці функції є водночас складовими процесу управління.

Розглянемо схему «Сутність менеджменту»

Розрізняють два рівні менеджменту. (Лист 5)

Стратегічний — визначення мети й завдання організації менедж­менту на тривалий період, засобів і методів досягнення поставленої мети, планування основних напрямів діяльності підприємства.

(Лист 4)Передбачає визначення видів продукції, яка буде випускатися, ринків, на яких вона продаватиметься, а також засобів та завдань менеджменту, що забезпечують передбачуваний випуск та збут продукції.

Так формується стратегія фірми.

Оперативний — окремо з'ясовуються дії працівників протягом конкретного періоду. Визначається окрема мета підприємства та менеджменту й люди, відповідальні за її реалізацію.

Планування — це система методів, засобів, дій менеджерів, забезпечують спрямованість зусиль усього колективу на досягнен спільної мети.

Для наочності розглянемо схеми.

(Лист 6)


які три запитання треба відповісти, здійснюючи планування. Зобразіть схематично три важелі планування.

Відповідь.
Розповідь учителя.

Розпочинаючи свою діяльність, підприємець має дати відповіді на всі ці запитання, складаючи бізнес-план. Складання бізнес-плану — це мистецтво, бо саме від нього залежить подальший успіх фірми.

(Лист 7)

Бізнес-план — це стислий виклад ідеї та особливостей справи, якою збирається зайнятися фірма. Він є обов'язковим документом, особливо якщо фірма бажає отримати значний кредит чи укласти угоду. План має бути таким, щоб усі зацікавлені особи зрозуміли, у чому переваги запропонованого проекту. Бажано, щоб у бізнес-плані було наочне зображення виробу або його опис. Він має ґрунтуватися на глибоких знаннях ринку. Крім того, фірма має добре вивчити своїх конкурентів, їхні сильні й слабкі сторони. Важливим питанням є визначення свого споживача. Розпочинаючи справу, треба врахувати всі можливі витрати. Бажано також оцінити ризик, якого неможливо уникнути зовсім, але можна передбачити та здійснити запобіжні заходи.

Звичайно, бізнес-план є творчістю кожного підприємця, проте іс­нують загальноприйняті розділи, що мають бути заповнені.

" характеристика організаційно-правової форми підприємства;

" фінансові витрати на створення підприємства;

" опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;

" план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)

" організаційний план (кадрове забезпечення);

" фінансовий план.

^ Розповідь учителя.

Отже, основною метою планування є узгоджене використання го­ловних факторів виробництва — людської праці та уречевлених еле­ментів — для досягнення найвищих результатів.

Наступна функція процесу управління — організація. Організа­ція — це процес координації завдань підприємства і дій працівників. Організація має два аспекти. Перший аспект — створення структури підприємства, яка б відповідала меті його діяльності, розподіл ресур­сів за підрозділами, другий — узгодження повноважень. Розглянемо схему.Сьогодні на уроці ми розглянемо три організаційні структури підприємств. (Лист 10-12)


^ 2. Мотивація та конт­роль. Процес прийняття управлінського рішення.

(Лист

Завдання.

Закінчіть речення.

1. Якби я був менеджером школи...

2. Якби я був менеджером продуктового магазину...

3. Якби я був менеджером перукарні...

Слово вчителя.

Менеджмент є специфічним видом діяльності, але елементи управ­ління є сьогодні в діяльності кожного працівника. Це означає, що в будь-якій професії потрібні навички самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю, що в цілому є самоуправлінням. Сучасний менеджер при найдосконалішому знанні всіх ділянок виробничого процесу не може простежити за роботою кожного працівника. Він передає частину своїх функцій з управління на нижчі рівні. Навіть у разі добре спланованої і чітко організованої роботи фірма не досягне своєї мети, якщо співро­бітники не будуть зацікавлені в цьому. Тому управління включає в себе систему мотиваційних засобів і прийомів, контроль.

^ Розповідь учителя.

(Лист 14)

Мотивація — це процес спонукання себе або інших до діяльності заради досягнення спільної мети організації. Менеджер повинен за­цікавити кожного до виконання своєї роботи якнайкраще.

Розглянемо схему «Види мотивацій». (Лист 15)


Для мотивації праці людей слід зважати, по-перше, на їхні по­треби і, по-друге, на сприйняття та очікування. Відповідно до цього мотивацію поділяють на змістовну та процесуальну.

Розповідь учителя.

Дослідження показують: якщо очікування людей не збігаються з реаліями життя, то стимули до праці знижуються.

Діяльність менеджера не обмежується плануванням, організацією та стимулюванням виробництва. У процесі реалізації управлінські рішень можливі відхилення від запланованої виробничої програми. І саме менеджер повинен своєчасно реагувати на них. А для цього він має здійснювати контроль за роботою керованого ним підрозділу або підприємства.

Контроль це зіставлення попередньо визначеної мети та фактично досягнутого результату. Він полягає у встановленні певних стандартів вимірювання фактично досягнутих результатів та коригуванні, якщо результати істотно відрізняються від установлених стандартів.

^ Розглянемо схему «Види контролю». (Лист 16)


Розповідь учителя.

Чотири елементи процесу управління об'єднує те, що вони вима­гають прийняття управлінського рішення. Управлінське рішення по­винне сприяти більшій ефективності праці та виробництва.

Розглянемо схему «Основні напрямки управління». (Лист 17)

Звичайно, це можливо за умови дотримання певних принципів управління. Розглянемо схему. (Лист 18)Розповідь учителя.

Процес прийняття управлінського рішення досить складний. Він має свою структуру.

«Про­цес прийняття управлінського рішення»Припустімо, ви приймаєте рішення про впровадження у виробницт­во нової моделі кросівок. Обґрунтуйте своє рішення за чотирма етапами.

Сучасний менеджер повинен володіти основними теоріями управ­ління, уміти творчо застосовувати їх на практиці.

Запишіть риси, які, на вашу думку, мають бути притаманні менеджеру.

У теорії та практиці менеджменту виділяють два його основні різ­новиди — американський та японський.

Роботи з підручником.

Розгляньте в підручнику на с. 24 схему 39 «Порівняльна характе­ристика японської та американської моделей менеджменту». Як ви вважаєте, яка а цих моделей більш ефективно працюватиме в Укра­їні? Чому?

Слово вчителя.

Успіх роботи підприємства, отримання доходів залежить не лише від менеджменту.

Якби підприємець умів обирати напрями капіталовкладень, поєд­нувати виробничі ресурси, організовувати людей, але не знав ринку, то вся попередня праця була б марною. Адже успіх підприємницької діяльності залежить від споживача, який купить або не купить то­вар. Головна мета підприємницької діяльності — одержання прибут­ку — досягається лише за умови схвалення споживачами конкретно­го товару чи послуги. Тому маркетинг (ринкознавство) є невід'ємною складовою підприємництва, спрямованого на вивчення попиту спо­живачів та організацію виробництва і збуту товарів.

Заключне слово вчителя.

Питання 1.

— Суть менеджменту полягає в координації роботи окремих лю­дей. Зміст цієї діяльності розкривається в плануванні, організації, мотивації та контролі.

— Планування — це сукупність методів, що забезпечує спільне спрямування діяльності окремих людей, ланок, підрозділів підприємства. Важливим методом планування є складання бізнес-плану.

— Організація — це певна структура підприємства, тобто створен­ня його підрозділів, розподіл функцій та повноважень, забезпечений руху інформації між керівниками та виконавцями в прямому та зворотному напрямах.

Питання 2

^ Мотивація — це вплив на потреби людей та їх очікування, що досягається через оцінку результатів роботи, певну матеріальну ви­нагороду, просування по службі.

Контроль — це перевірка відповідності фактичного стану речей

поставленій меті.

Значну роль у формуванні сучасної науки про управління віді­грали такі школи: науковий напрям, класична або адміністративна школа, школа «людських взаємин»,

Управлінська діяльність ґрунтується на здатності до прийнят­тя рішень.

У зарубіжному менеджменті є дві основні моделі: американсь­ка та японська, які мають певні відмінності.

Похожие:

Менеджмент у підприємницькій діяльності icon13. Маркетинг у підприємницькій діяльності
Слово «маркетинг» походить від англійського слова market — ри­нок. На перший погляд може здатися, що маркетинг — це теорія збуту
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань І практичних...
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconОсновные принципы вэд в Украине
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності...
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconОрієнтовні питання до семестрового контролю з психології
Психологічний аналіз діяльності. Основні види діяльності людини та їх характеристика
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconСкладова галузевого стандарту вищої освіти України гсвоу «Засоби...
«спеціаліст» зі спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconКонспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»
Управління біржовою діяльністю для студентів напряму – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Укл.: Котова Марина Володимирівна....
Менеджмент у підприємницькій діяльності icon7. Методи контролю питання до іспиту методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconТ. А. Лелявина Инновационный менеджмент
Лелявина Т. А. Инновационный менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 080507....
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconПрактична робота №4. Тема формування потенціалу підприємства в системі інтеграційних структур
Структура діяльності компанії: диверсифікованість І спеціалізація діяльності. Системність виробничо господарських структур. Оцінка...
Менеджмент у підприємницькій діяльності iconРасписание занятий на факультете истории и менеджмента направление...
«менеджмент» профиль «Менеджмент организации» на II семестр 2012/2013 учебного года
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница