Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка


НазваниеРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
страница1/4
Дата публикации26.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма нормативного курсу «Історія України» складена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями: 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа» Харківського національного медичного університету у відповідності до навчального плану, затвердженого та введеного наказом МОЗ України від 19.10.09 № 749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, і тому складена програма з історії України для зазначених спеціальностей єдина. Вивчення історії України здійснюється впродовж І-ІІ семестрів 1-го року навчання.

Програма структурована на один модуль, до складу якого входять блоки змістовних модулів, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 № 492).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. ХІV ст.).

  1. Вступ до історії України.

  2. Стародавня історія України.

  3. Київська Русь (ІХ – 30-ті рр. ХІІ ст.).

  4. Феодальна роздробленість Русі та Галицько-Волинське князівство.

Змістовний модуль 2. Українські землі за литовсько-польського панування. Доба козацько-гетьманської держави (друга пол. ХІV ст. – ХVІІ ст.).

  1. Українські землі за литовсько-польської доби (друга пол. XIVперша пол. XVІІ ст.).

  2. Хмельниччина і «Руїна».

Змістовний модуль 3. Україна під владою іноземних держав у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

7. Україна у ХVІІІ ст.

8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.).

Змістовний модуль 4. Україна за радянських часів (1917–1991 рр.).

  1. Революція і громадянська війна в Україні.

10. Радянська Україна в 2030-ті рр. ХХ ст.

11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

12. Україна в роки Другої світової війни.

13. Радянська Україна після Другої світової війни.

Змістовний модуль 5. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є аудиторна та самостійна роботи студентів (СРС).

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується проводити заняття даного курсу як аудиторні, так і позааудиторні ( в музеях, галереях, експозиціях міста у відповідності до навчальної програми)

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних тем і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі: під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.

^ Опис навчального плану з курсу «Історія України»


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

^ Рік, се- местр навчан-ня

Вид контролю

Всього

Аудитор-них


СРС

Всього

90

40

50

1н/р/

1 (2) сем.
Кредитів ЕСТS

3,0

Модуль:

Змістових модулів 5
10 – лек.,

30 – сем.

50
Поточний та підсумко-

вий (стан-

дартизова-

ний)Тижневе навантаження  1   2   3   4

Похожие:

Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма дисципліни «історія україни»
Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу,...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка icon«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів...
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconРобоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 020302 Історія
Читається на третьому курсі в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів, в тому числі 50 годин аудиторних занять (50 лекцій): 58 годин самостійної...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconРобоча програма І методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого...
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница