Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації


Скачать 173.75 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
Дата публикации04.07.2013
Размер173.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Банк > Методичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Донецький індустріально-педагогічний технікум


мЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “економічний аналіз”

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

зі спеціальності 5.050111“Бухгалтерський облік”2007
Міністерство освіти і науки України

Донецький індустріально-педагогічний технікум
Затверджено

Протокол засідання

методичної ради ДІПТ

№ __ від ________ 200 __ р.
мЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “економічний аналіз”
^

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

зі спеціальності 5.050111“Бухгалтерський облік”2007
Економічний аналіз. – Методичні рекомендації до курсової роботи. – Донецьк: ДІПТ, 2007.
Для викладачів економічного аналізу вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Укладачі: Третьяк М.В. –

к.е.н., викладач вищої категорії спеціальних дисциплін Донецького індустріально-педагогічного технікуму.


Редька Л.М. –

к.е.н., викладач вищої категорії Донецького індустріально-педагогічного технікуму;


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін бухгалтерського обліку (протокол № 1 від 28.08.2007 р.).
ЗМІСТ

Мета і задачі курсової роботи .................................................................5

Зміст курсової роботи ..............................................................................6

Порядок виконання курсової роботи .....................................................8

Оформлення курсової роботи .................................................................9

Захист курсової роботи ...........................................................................15

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів .....................................17

Додатки .................................................................................................... 18

^ МЕТА І ЗАДАЧ1 КУРСОВОЇ РОБОТИ

Орієнтуючись на задачі при вивченні циклу нормативних і професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю 5.050111 „Бухгалтерський облік” з дисципліни „Економічний аналіз” навчальним планом передбачено написання курсової роботи.

В курсовій роботі необхідно показати вміння глибоко всебічно досліджувати поставлені питання, робити обґрунтовані висновки і надавати конкретні пропозиції.

Метою виконання курсової роботи є:

 • закріплення теоретичних і практичних знань в галузі економіки, а також уміння застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

 • глибоке та всебічне вивчення наукової та нормативної літератури;

 • опанування навичками самостійного логічного мислення;

 • визначення рівня й глибини засвоєння студентом даної дисципліни.

В процесі розробки та виконання курсової роботи студент показує своє вміння використовувати знання, одержані при вивченні курсу, а також тісно пов'язаних з ними дисциплін: економіки підприємств, економічної статистики, бухгалтерського обліку та ін.

В роботі повинно бути відображено сучасне становище економіки щодо даної проблеми, фактори, які впливають на неї та визначені шляхи і заходи, спрямовані на покращення стану (на найближчу перспективу) з питання, яке досліджується.

При виконанні курсової роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення факторів, так і специфічні методи економічного дослідження (статистичні та економіко-математичні).


^ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна включати наступні розділи:

Вступ

В цій частині роботи необхідно розкрити народногосподарське значення обраної теми, пов'язати її з важливими рішеннями уряду щодо даного питання, показати актуальність теми, сформулювати основні завдання курсової роботи. Об'єм вступу не повинен перевищувати 3 сторінки.

^ Розділ І. Основні теоретичні положення,

які розкривають суть даної теми.

В цьому розділі студенти показують своє вміння узагальнювати теоретичний матеріал з обраної теми, монографії, матеріали періодичної преси, законодавчі і нормативні документи.

При викладенні різних точок зору з того чи іншого питання, студент повинен чітко визначити свою позицію. В даному розділі також може розглядатися питання методичного і методологічного аспекту.

^ Об'єм першого розділу - 6-7 сторінок.

Розділ ІІ. Економічна характеристика даної проблеми.

У другому розділі відповідно до поставлених завдань аналізується досліджувана проблема, а також можливості її реалізації на практиці. Для цього насамперед наводиться аналітичний матеріал з проблеми. На основі його обробки та узагальнення студент повинен виявити і відобразити сучасні тенденції, характер впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на досліджувану проблему.

^ Об'єм другого розділу 9—10 сторінок.

Розділ ІІІ. Шляхи покращення основних економічних показників,

охоплених даною темою.

У третьому розділі обґрунтовуються висновки та рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження, вказуються недоліки, виявляються резерви подальшого підвищення ефективності.

^ Об'єм третього розділу 7—8 сторінок.

Розділ IV. Розрахунково-аналітична частина

На основі вихідних даних згідно з обраною темою (ДОДАТОК А) необхідно:

 • внести в таблиці відповідні економічні показники з форм звітності (ДОДАТОК Н );

 • зробити необхідні економічні розрахунки;

 • проаналізувати отримані дані;

 • зробити висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності економічних процесів згідно тематики.

Висновки і пропозиції.

Логічним завершенням досліджень в роботі є висновки і пропозиції. Висновки повинні бути конкретними, аргументованими. Пропозиції щодо покращення становища справ повинні бути підтверджені відповідними розрахунками необхідних матеріальних, трудових і фінансових витрат.

^ Список використаної літератури.

В список літератури включаються тільки ті праці, на які є посилання в тексті. Використані літературні джерела повинні включати до 20 найменувань.

Вміння підібрати і узагальнити літературу допоможе студенту більш правильно скласти план роботи, більш глибоко розкрити питання, які досліджуються.

При підборі літератури необхідно використати рекомендації викладача за обраною дисципліною, керівника курсової роботи.

^ Обсяг — до двох сторінок.

Додатки

В деяких курсових роботах можуть бути додатки, в яких наводяться вихідні дані для розрахунків, громіздкі таблиці чи інші матеріали.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В процесі виконання курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературними джерелами, чітко і логічно формувати свої думки, висновки і пропозиції, виявляти здібності та навички правильного застосування теоретичних положень наукових дисциплін при постановці і вирішенні конкретних завдань, діяльності підприємств, організацій.

Студент може вибрати за бажанням одну із запропонованих тем для виконання курсової роботи (ДОДАТОК А). Тема курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати реальним завданням.

Теми курсових робіт визначаються цикловою комісією у відповідності до програми курсу.

Закріплення за студентом теми курсової роботи після погодження її з керівником оформлюється рішенням циклової комісії.

Керівник курсової роботи визначає напрямок роботи студента, обумовлює основні варіанти можливого вирішення того чи іншого питання, спонукає до творчого дослідження, систематично консультує, а також перевіряє виконання роботи.

Підготовка курсової роботи у встановлений термін і на високому рівні можлива лише при належній організації праці, чіткому розподілу видів і напрямків діяльності.

На практиці часто трапляється, що студенти починають працювати над курсовою роботою, не маючи добре продуманого плану її написання. Це призводить до зайвих затрат праці й зниження якості роботи.

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися такої послідовності:

 1. Визначити тему курсової роботи, сформулювати мету і задачі, які необхідно вирішити. На підставі окремих задач сформувати зміст роботи.

 2. Підібрати і вивчити літературу з даної теми.

 3. Скласти орієнтовний план курсової роботи і погодити його з керівником.

 4. Скласти розширений план курсової роботи з визначенням розміщення таблиць, схем, графіків тощо.

 5. Скласти графік роботи, визначити термін готовності окремих розділів і всієї курсової роботи.

 6. Визначити, сформулювати і написати теоретичні розділи курсової роботи.

 7. Розробити (накреслити) графіки, діаграми, розрахувати економічні показники, зробити аналіз, пов'язати їх з теоретичним матеріалом, даними передового досвіду, оформити текст курсової роботи.

 8. Сформувати і викласти висновки і пропозиції.

 9. Відредагувати текст курсової роботи.

 10. Здати курсову роботу на попередню перевірку керівнику.

 11. Доопрацювати курсову роботу із урахуванням зауважень керівника.

 12. Подати курсову роботу до захисту.


^ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завершальним етапом виконання курсової роботи є її оформлення. Роботу слід писати чітко, розбірливо та грамотно, думки викладати ясно і логічно. Не можна допускати загальних роздумів, захоплюватись переказом загальновідомих положень, потрібно уникати повторень, не перевантажувати текст цифровим матеріалом.

Курсова робота оформлюється акуратно у відповідності з вимогами, встановленими Державними стандартами. Невиконання цих вимог знецінює курсову роботу. При оформлені курсової роботи студент повинен користуватись такими рекомендаціями:

 • Курсова робота, об'єм якої не повинен перевищувати 35-40 сторінок рукописного тексту або 25 друкованого (без додатків і списку використаних джерел), виконується самостійно. Оформлення проводиться на стандартних аркушах паперу формату А4. Одна сторінка повинна вміщувати 29-30 рядків. Текст пишеться на одній сторінці, залишаючи поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху-25 мм, знизу-20 мм.

 • На початку курсової роботи розміщується титульна сторінка, яка є першою сторінкою. Вона оформлюється за визначеною формою (ДОДАТОК Б). Другою сторінкою є завдання до виконання курсової роботи (ДОДАТОК В).

Третя сторінка це реферат (ДОДАТОК Г ). Четверта сторінка має бути змістом, в якому відображається план курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких починається виклад кожного розділу.

 • Всі сторінки курсової роботи від титульної до останньої сторінки додатків, включаючи таблиці та ілюстрації, які розміщені на окремих листках, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами з правої сторони верхнього поля. Починається нумерація із 2 сторінки, після номера крапка не ставиться. При цьому на титульній сторінці номер не проставляється.

 • Розділи курсової роботи послідовно нумеруються арабськими цифрами і після номера ставиться крапка, а потім пишеться його заголовок. В межах кожного розділу підрозділи мають номери, які складаються з двох арабських чисел, розділених крапкою. Перша цифра означає номер розділу, а друга - підрозділу і після неї також ставиться крапка. Після номера підрозділу ставиться його заголовок, після якого крапка не ставиться.

 • Вступ, кожний розділ, висновки та пропозиції, список використаної літератури починають з нової сторінки. Назви розділів і підрозділів повинні бути короткими і відповідати їх змісту. Якщо заголовки складаються з двох або трьох рядків, то повинно бути симетричне розміщення. В заголовках не допускається перенос слів, а крапка в кінці не ставиться. Підкреслювання або розфарбовування заголовків не допускається. Відстань між заголовком і наступним за ним текстом складає 10 мм (один рядок).

 • В тексті курсової роботи необхідно обов'язково посилатися на літературні джерела, які приведені в кінці курсової роботи. При цьому вказують порядковий номер джерела, взятий в квадратні дужки, наприклад: [18]. В курсовій роботі умовні позначення, скорочення позначають з крапкою: коп., грн., тощо.

 • По тексту курсової роботи будь-які скорочення не допускаються. Але при цифрах можливе скорочення у вигляді г (грам), км (кілометрів), кг (кілограм), м (метрів), % (відсотків). Без цифр всі ці та інші скорочення пишуться прописом. Дробові числа в таблиці переводять у десяткові дроби. В межах однієї графи або рядка числові значення повинні мати однакове число десяткових знаків. Якщо цифрові дані в таблиці не проставляються, то ставлять тире. По даних таблиці робляться короткі локальні висновки. При цьому рекомендується писати: на підставі даних таблиці, виходячи з даних таблиці і таке інше. Розривати таблицю, яка не може розміститися на одній сторінці не можна, а таблиці, які розміщені на 2-х сторінках, виносяться у додатки. Якщо частина сторінки заповнена текстом і чергову таблицю на ній розмістити не можна, то її розміщують на наступній сторінці, а тут пишуть висновки по даній таблиці. Але бувають таблиці та додатки, які займають дві і більше сторінки. В цьому випадку при їх переносі на наступну сторінку пишуть: "Продовження таблиці 2.6" або "Продовження додатку А".

 • Таблицю слід розміщувати після першої згадки про неї в тексті. При посиланні на таблицю вказують в дужках її повний номер, а слово "таблиця" пишеться скорочено табл. 2. Результати досліджень, вказані в таблицях, повинні супроводжуватись розгорнутими поясненнями, мати аналіз. Допускається цитування літературних джерел. Дослідні (текстуальні) цитати вводяться в текст в лапках з дотриманням орфографічної точності з текстом цитованого джерела. Допускаються також смислові цитати, тобто викладання використовуваного матеріалу в своїй редакції, але із збереженням суті його змісту. Передача смислового змісту власними словами не береться в лапки. В усіх випадках цитування вказується номер літературного джерела з вказівкою сторінки, наприклад: [18, с.54]. При посиланні на декілька джерел зразу (тобто коли висловлюється одна думка у цих джерелах), то в дужках проставляється лише номер джерела у списку літератури в зростаючому порядку, наприклад: [3,7,12,17]. Квадратні дужки, в яких вказані цифрові дані, проставляються лише після закінчення думки автора (авторів), цифрових даних України та інших держав СНД та світу. Після квадратних дужок ставиться крапка.

 • Розрахунки ряду показників (середніх темпів росту, індексних розрахунків, тощо) виконуються з використанням формул. Після кожної формули необхідно дати розшифровку символів, а потім переходити до розрахунків і аналізу показників. Кожне значення символів розміщують з нового рядка під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в ній. Формули нумеруються відповідно до номера розділу.

 • Основний цифровий матеріал курсової роботи повинен бути викладений у вигляді таблиць, які представляють собою форму раціонального, систематизованого переконливого викладу цифрового матеріалу, який характеризує процес чи явище, що вивчаються. А тому не слід перевантажувати таблиці великою кількістю показників, не рекомендується вмішувати в них другорядні та проміжні показники. Отже, таблиця повинна бути компактною і цифрові дані виступати в ній чітко і рельєфно.

 • В курсовій роботі застосовуються лише відкриті таблиці. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, який визначає її зміст. Заголовок необхідно починати з великої літери, він не підкреслюється і не розфарбовується. Таблиці нумеруються в межах кожного розділу двома арабськими цифрами, розділеними крапкою: перша означає номер розділу, а друга - таблиці. Заголовні графи (шапка) в таблицях пишуться з великої літери, а підзаголовні (напівшапка) - з малої. Слово "таблиця" та її номер пишуться у правому куті над заголовком, а після заголовка крапка не ставиться. Якщо у шапці таблиці вказані роки (тобто дається динаміка показників), то в заголовку таблиці роки не дублюються, а ставиться їх номер і, навпаки. Розміщувати таблиці слід так, щоб можна було читати їх без повороту курсової роботи, або, як випадок, з поворотом її за годинниковою стрілкою. Одиниці виміру в таблицях вказують в загальному заголовку (якщо всі показники мають однакову розмірність) або в заголовках підмета і присудка таблиці (якщо показники мають різну розмірність), але не виділяють графи "Одиниці виміру". В таблицях одиниці виміру вказують у відповідності з державними стандартами і позначають скорочено: центнер - ц, тонна - т, людино-година - люд-г і т.д. Після таких скорочень крапку не ставлять. Також не слід переказувати, повторювати приведені в таблицях дані. В курсовій роботі деякі дані можуть бути виконані у вигляді ілюстрацій (схеми, діаграми, креслення, картки, фотографії і т.д.), які називаються рисунками. Графічні зображення широко використовуються при вивченні динаміки та структурних явищ. Всі графічні зображення повинні бути актуально і чітко виконані у відповідності з правилами їх побудови, щоб вони забезпечили наочність і пояснення матеріалу, який вивчається.

 • Кожний рисунок повинен мати заголовок, який відображає його зміст. Розміщують рисунок відразу за текстом, після посилання на нього, або на наступній сторінці так, щоб можна розглянути його без повороту курсової роботи. Нумерація рисунків здійснюється послідовно на протязі всієї курсової роботи наростаючим підсумком, але попереду номера рисунка проставляються номер розділу незалежно від того, де розміщено рисунок - по тексту, чи у додатку. Наприклад, рис. 2.1. і пишеться його назва. Номер рисунка та його назва (заголовок пишеться не зверху, а під ним). На рисунках, які розташовані у додатку необхідно проставити ще і номер додатку. Наприклад: зверху листка - додаток 14, а під рисунком - Рис. 3.4. і його назва.

 • В курсовій роботі наводиться список використаних літературних джерел. Він складається в такій послідовності: спочатку вказуються Конституція України, потім постанови та укази Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в хронологічній послідовності, далі в алфавітному порядку праці інших авторів.

 • По кожній книзі (монографії) послідовно вказуються: прізвище та ініціали автора, назва, місце видання, видавництво, рік видання та кількість сторінок в книзі (якщо джерело використовувалось для виконання курсової роботи в повному об'ємі), або номери сторінок, на яких розташований матеріал, що використовувався.

 • Прізвище автора вказується в називному відмінку. При наявності двох і більше авторів їх прізвища пишуться в тій послідовності, в якій вони надруковані в джерелі. Якщо три автори і більше, то допускається наводити прізвище та ініціали першого з них з доданням слів "та інш." При цьому перед прізвищем наступного автора ставиться кома, а після останнього - крапка. Якщо книга видана за редакцією, то після її назви пишуть слова "За ред.", а потім прізвище та ініціали редактора (редакторів).

 • Назва книги пишеться з великої літери і приводиться в тому вигляді, в якому подано на титульній сторінці. Після назви і доповнення до неї ставиться крапка. Назву місця видання наводять повністю в називному відмінку за виключенням скорочення назви міст - Київ (К), Москва (М). Видавництво пишуть з великої літери без лапок, рік видання - тільки цифрами без додатку слова "рік", або скороченого його зазначення "р", і ставиться крапка. Видавництво і рік видання розділяються комою. Кількість сторінок в книзі вказується цифрами з додатком слова "сторінка", що позначається скорочено "с". Якщо вказуються сторінки, на яких розташовані використані матеріали, то після року видання наводиться номер першої і останньої сторінки, що розділяються тире, наприклад: с.80-84.

 • Якщо літературним джерелом є стаття з періодичного видання (журналів, збірників праць і т.д.), то вказуються прізвище та ініціали автора (авторів), назва, найменування журналу або іншого видання і сторінки, на яких розміщена стаття. При цьому перед назвою журналу ставляться дві лінії і без лапок пишеться назва журналу.

 • Слід мати на увазі, що первинні документи і документи, які містять вихідні дані для аналізу (річні звіти, виробничо-фінансові плани, податкові декларації та інші) в список літературних джерел не включаються і посилання на них по тексту курсової роботи не робляться.

 • Зразок оформлення списку літератури показаний в ДОДАТКУ Е. Після списку літератури на наступних сторінках вміщують додатки, які використовувались при написанні курсової роботи.

 • Закінчена і оформлена згідно вимог курсова робота підписується студентом із зазначенням дати подання її на перевірку.

 • Після попередньої перевірки керівником робота зшивається (проклеюються або зшиваються всі сторінки і вставляються в цупку обкладинку на яку наклеюється (або пишеться) титульна сторінка) і вважається готовою до захисту.


^ ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота, яка готова до захисту, подається студентом на комісію, де вона реєструється і направляється керівникові на рецензію.

Керівник перевіряє роботу, може робити зауваження щодо тексту роботи червоним кольором і дає свій висновок. На титульному аркуші науковий керівник робить надпис: "Допускається до захисту. Заслуговує оцінки "відмінно" ("добре", "незадовільно") або "Не допускається до захисту".

Якщо курсова робота виконується повторно, то її новий варіант подається обов'язково із зауваженням керівника. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботи викладаються на аркушах паперу відповідного формату і розміщуються після додатків із зазначенням параграфу (розділу), якого вони стосуються. Студент, який не подав до визначеного терміну курсову роботу або отримав незадовільну оцінку, до складання іспитів не допускається.

Для проведення захисту курсових робіт цикловою комісією створюється комісія (не менше трьох людей). На засіданні комісії розглядаються курсова робота і рецензія (висновки) керівника.

Процедура захисту курсової роботи складається із доповіді студента (3-5 хв.), відповідей на зауваження керівника, якщо вони невраховані, на питання членів комісії з теми курсової роботи. Тривалість захисту, як правило, не повинна перевищувати 15-20 хв.

У доповіді на захисті студентам слід обґрунтувати актуальність теми, сформулювати мету та завдання дослідження, дати коротку характеристику об'єкта дослідження, показати результати дослідження, суть запропонованих пропозицій, заходів та їх обґрунтування.

Під час захисту студент не повинен читати доповідь, а вільно розповідати зміст роботи, користуючись планом. Можна ілюструвати доповідь таблицями, схемами, графіками.

Відповіді на запитання повинні бути лаконічні, чіткі.

Результати захисту обговорюються після його закінчення на закритому засіданні комісії. При оцінюванні курсової роботи беруться до уваги її якість і зміст, глибина дослідження, зміст доповіді, правильність відповідей на запитання комісії, оформлення роботи, проявлена студентом ініціатива.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка відмінно” - курсова робота оформлена у повній відповідності до вимог, визначених в програмі, та під час захисту студент продемонстрував вільне володіння інформацією.

Оцінка “добре” виставляється у тому разі, коли у курсовій роботі не розглянуті окремі питання, допущенні незначні помилки при письмовому викладанні матеріалу, які мають другорядний характер і дають змогу в цілому визнати відповідний рівень знань студента на підставі його доповіді під час захисту роботи, або коли допущені незначні помилки у відповідях на запитання під час захисту курсової роботи.

Оцінка “задовільно” виставляється у випадку, коли в роботі не розглянуті окремі питання, визначені програмою, допущені суттєві помилки при письмовому викладанні матеріалу, які, однак дають змогу в цілому визначити достатній рівень знань студента на підставі його доповіді під час захисту курсової роботи, або коли студентом допущені суттєві помилки у відповідях на запитання під час захисту роботи.

Оцінка “незадовільно” виставляється тоді, коли в роботі не розглянуті окремі питання, визначені програмою, допущені суттєві помилки при письмовому викладанні матеріалу та у відповідях на запитання під час захисту.

Оцінка захисту курсової роботи заноситься в відомість та проставляється в заліковій книжці.

Студент, який не виконав курсову роботу або отримав незадовільну оцінку відраховується з технікуму.

Похожие:

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconДогляд за хворими (практика)
Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації...
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconНа засіданні кафедри тсп протокол №1 від 31 серпня 2010 р. Луганськ-2010...
Навчальна система вищих навчальних закладів мвс україни містить різноманітні методи роботи викладачів з студентами (слухачами). Належне...
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconПлани
Навчальна система вищих навчальних закладів мвс україни містить різноманітні методи роботи викладачів з курсантами (студентами)....
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconМетодичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави...

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний аналіз” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница