Аудиторський висновок


Скачать 31.21 Kb.
НазваниеАудиторський висновок
Дата публикации05.07.2013
Размер31.21 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежних аудиторів ТОВ “Аудит Консалтинг Груп”


за результатами аудиту фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства “ЕРДЕ БАНК”

за 2010 рік

Акціонерам та Правлінню АТ «ЕРДЕ БАНК»

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ «ЕРДЕ БАНК» (надалі-Банк), що додаються, які включають: загальну інформацію про діяльність Банку, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.
^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та згідно вимог щодо розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.
^ Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів, оцінку ризиків, пов’язаних з проведенням операцій з інсайдерами та пов’язаними особами.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Під час проведеної аудиторської перевірки було встановлено відхилення, що змусило нас модифікувати даний висновок, а саме виявлено необхідність доформування резерву за кредитними операціями Банку в сумі 3748,5 тис. грн. Вказане відхилення у загальному підсумку має незначний вплив на фінансову звітність Банку та не впливає стан справ в цілому.

Висновок

На нашу думку, за винятком обмежень, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають дійсний фінансовий стан Банку станом на 31.12.2010р., а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за рік, що закінчився, відповідно до законодавства України та вимог Національного Банку України.

Примітка. Даний аудиторський висновок є умовно-позитивним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.


Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»

(сертифікат аудитора банків № 0103, чинний до 31.01.2013р.) ____________Ю. С. Щоткіна
Дата видачі аудиторського висновку: 21 квітня 2011 року

ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»,

свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4026,

видане Аудиторською палатою України від 27 вересня 2007 року (рішення № 182/10)

Україна, 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88, тел.: (044) 458-53-43


Похожие:

Аудиторський висновок iconАудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік
Акб «автокразбанк» (далі Банк) станом на 31 грудня 2007 року, фінансових звітів про фінансові результати, руху грошових коштів та...
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси»...
Акб «новий» (далі – Банк) за 2007 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про...
Аудиторський висновок iconТестовые задания по неорганической химии
При порівнянні оксигеновмісних кислот хлору за силою І окисними властивостями можна зробити висновок із більшенням ступеня окиснення...
Аудиторський висновок iconВисновок незалежних аудиторів
Загальним Зборам акціонерів ват «Банк «Фінанси та Кредит», Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового...
Аудиторський висновок iconВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница