Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік


НазваниеАудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік
Дата публикации05.07.2013
Размер40.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > ДокументыАудиторський висновок

незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси»

за наслідками аудиту річної фінансової звітності

АКБ «НОВИЙ» за 2007 рік

Акціонерам

Правлінню

Національному банку України
Аудиторська фірма «Аудит-фінанси» на підставі договору від 24 жовтня 2007 року № 84 провела аудит річної фінансової звітності АКБ «НОВИЙ» (далі – Банк) за 2007 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, приміток до них та загальної інформації про діяльність банку.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї річної фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затверджена Постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року № 598 із змінами і доповненнями) та інших вимог і рекомендацій Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, етики та впевненості, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в Україні, а також з врахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстави для модифікації висновку

Оцінка фінансового стану позичальників – юридичних осіб станом на 01.01.2008 року Банком здійснювалася за внутрішньобанківською методичною базою, яка не враховує всі нормативні вимоги, що були чинними на відповідну звітну дату. Таким чином, ми не можемо висловити свою думку щодо можливого випливу відсутності передбачених нормативними вимогами елементів системи оцінки фінансового стану позичальників на адекватність і достовірність відображення у річній фінансовій звітності Банку операцій з кредитування юридичних осіб та величини відповідних кредитних ризиків.
Крім того, підхід, який використаний Банком при оцінці величини чистих кредитних ризиків за кредитними операціями в частині проведення оцінки фінансового стану позичальників у порівнянні з відповідним нормативним підходом призвів до того, що величина резерву під кредитні операції є меншою, а капітал Банку за звітний період є більшим на відповідну величину, ніж відповідні дані, які були б отримані при використанні нормативного підходу.
Модифікований висновок

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться в попередніх параграфах, річна фінансова звітність представляє достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2007 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув, на зазначену дату у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Генеральний директор аудиторської фірми

“Аудит-Фінанси” І.О. Каштанова

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 0000050,

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України № 0000040)
Головний аудитор аудиторської фірми

“Аудит-Фінанси” С.В. Білобловський

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 0000072,

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України № 0000037)
АФ «Аудит - фінанси» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення

в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.10.2006 р. № 3886, яке чинне до 26.10.2011 р.
28 Березня 2008 року

місто Київ, УкраїнаПохожие:

Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconАудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік
Акб «автокразбанк» (далі Банк) станом на 31 грудня 2007 року, фінансових звітів про фінансові результати, руху грошових коштів та...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconАудиторський висновок
Ат «ерде банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають: загальну інформацію про діяльність Банку, баланс, звіт про фінансові результати,...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconЗаконукра ї н и
...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconВисновок незалежних аудиторів
Загальним Зборам акціонерів ват «Банк «Фінанси та Кредит», Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconДля підготовки до заліку «Фінанси та кредит», з курсу «організація...

Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconДля підготовки до заліку «Фінанси та кредит», з курсу «організація...

Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconКурсовая работа по дисциплине «Аудит»
Целью аудита при этом является выражение мнения аудиторской организации (аудитора) о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого...
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік icon2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння
Організаційне, методологічне та нормативно правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
Аудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності акб «новий» за 2007 рік iconВопросы к экзамену по дисциплине
Квалификационный аттестат аудитора. Требования, предъявляемые для получения и сохранения аттестата аудитора
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница