Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


НазваниеЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
страница2/8
Дата публикации05.07.2013
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
^

мати уяву – про новітні методи конструювання агрегатів наддуву, про нетрадиційні схеми та агрегати наддуву.2. Самостійна робота студентів
Позааудиторна самостійна робота студентів (далі самостійна робота студентів) - планована навчальна, навчально-дослідна, науково-дослідна робота студентів, що виконується у позааудиторний час за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою самостійної роботи студентів є оволодіння фундаментальними знаннями, професійними уміннями і навиками діяльності по профілю, досвідом творчої, дослідної діяльності. Самостійна робота студентів сприяє розвитку самостійності, відповідальності і організованості, творчого підходу до рішення проблем навчального і професійного рівня.

Самостійна робота студентів у теперішній час розглядається як компонента навчання, яка постійно збільшується і переходить в самоосвіту, супроводжуючу фахівця на всьому протязі його професійної діяльності. Заклавши і розвинувши у студентів уміння самостійної роботи, вищий навчальний заклад виконує свою задачу підготовки професіонально і творчо працюючого фахівця.

Під самостійною роботою в методиці розуміються види індивідуальної і колективної діяльності студентів. У технічному вузі можна виділити два основні види самостійної роботи: 1) самостійна робота під час аудиторних занять (консультації), і, 2) самостійна робота поза аудиторією, тобто удома.

Специфіка самостійної роботи студентів в аудиторії полягає в безпосередньому виконанні роботи у присутності викладача.

Самостійна робота студентів із викладачем планується в годинах, які викладач повинен провести в аудиторії зі студентами. Вона проводиться згідно розкладу та кафедрального графіка консультацій , може зводитися до роз'яснення важких розділів курсу, що вивчається, до рішення нестандартних прикладів і задач, до перевірки і аналізу виконання, курсових і контрольних робіт, роботи зі студентами, які з яких-небудь причин не відвідували заняття, і іншим видам роботи із студентами.

Самостійна робота включає наступні етапи:

попередній - аналіз матеріалу, постановка проблем і задач, короткий усний або письмовий інструктаж (здійснюється викладачем в письмовій або усній формі);

основний - студенти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження і вимірювання, виконують дії пошукового характеру.

До самостійної роботи студентів при вивченні даного курсу відносяться:

а) робота на лекції: конспектування, складання або стеження за планом читання лекції, опрацьовування конспекту лекції, доповнення конспекту рекомендованою літературою;

б) самостійне вивчення окремих тем та питань на основі рекомендованої навчальної літератури;

в) реферування літератури;

г) анотування книг, статей;.

д) поглиблений аналіз науково-методичної літератури, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру;

е) участь у науково-дослідницькій роботі студентів, у роботі студентських наукових конференцій: підготовка доповідей, рефератів, тез, статей;

ж) використання банків комп’ютерних даних;

и) підготовка до виконання практичних занять відповідно до інструкцій і методичних вказівок, отримання результату;

к) підготовка звіту до практичних занять;

л) виконання та захист курсової роботи;

м) підготовка відповідей на контрольні питання;

н) підготовка до екзамену.

Підготовка контрольних робіт здійснюється таким чином: використовуючи одержані рекомендації викладача і методичні посібники, студент в домашніх (поза аудиторними) умовах готує контрольну роботу і здає її викладачу в позначені терміни. Для підготовки контрольної роботи студент одержує завдання, в якому описується організація роботи, варіанти завдань, вимоги до виконання, оцінка результатів.

Опрацювання лекційного матеріалу здійснюється шляхом вивчення конспекту лекцій та рекомендованої літератури. На цьому етапі потрібно ретельно розібратися з фізичною сутністю лекційного матеріалу, встановити логічний зв'язок між темами, що вивчаються, розібратись з практичним застосуванням.

Окрім лекційного матеріалу слід вивчати матеріали самостійної тематики, використовуючи основну та додаткову літературу, яка рекомендована в даних вказівках. Якщо виникають окремі непорозуміння, то потрібно звернутися за консультацією до викладача.
^ 3. Розподіл навчального часу
Розподіл навчальних годин та залікових кредитів по видах навчальних занять та форм підсумкового контролю знань студентів відповідно до навчального плану здійснено наступним чином:

Семестр

Всього годин/ залікових кредитів

Розподіл часу, годин

Форма підсумко-вого контролю

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Індивідуальна робота студентів (ІРС)

Курсова робота (КР)

Самостійна робота студен-тів (СРС)

7

72/2

4

4

-

-

-

64

Залік

8

108/3

6

2

2

-

2

96

Екзамен,

КР

Всього

180/5

10

6

2

-

2

160

^ 4. Організація навчального процесу
4.1. Змістові розділи курсу
Змістовий навчальний розділ – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми поточного та підсумкового контролю.

^ Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом як аудиторної, так і самостійної навчальної роботи (навчального навантаження).


^ 4.2 Склад, обсяг та термін виконання змістових розділів, тем з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву"


Змістові розділи


Найменування тем змістових розділів

Обсяг за репродуктивною методикою, години

Розподіл навчального навантаження за видами занять, години

Термін виконання, тиждень

Джерела інформації

Найменування

Обсяг, кредити

Лек-ції

Прак -тичні

занят-тя

Лабо-ратор-ні

занят-тя

Кур-

сове

про-екту-ван-

ня


СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

11

^ 1. Форсування ДВЗ наддувом
Тема 1. Повітропостачання ДВЗ

4

1

-

-

-

3

I

[ 5,

22]
Тема. 2. Наддув ДВЗ

6

-

1

-

-

5

II

[2, 5, 7, 22]
Тема 3. Агрегати та апарати сучасних систем наддуву

8

-

-

-

-

8

III

[6, 19, 22]

Усього

0,5
18

1

1

-

-

16^ 2. Основи теорії компресорних машин
Тема 4. Повітря як робоче тіло термодинамічної системи

2

-

-

-

-

2

III

[8, 9]
Тема 5. Аналіз основних термодинамічних процесів при стисненні повітря

2

-

-

-

-

2

IV

[8, 9]
Тема 6. Особливості термодинамічних циклів компресорів

3

-

-

-

-

3

IV

[8, 9]
Тема 7. Основні параметри та рівняння усталеного одновимірного газового потоку

3

-

-

-

-

3

V

[8, 9, 13]
Тема 8. Рівняння енергії для різних видів течії в рухомих і нерухомих каналах

3

-

-

-

-

3

VI

[8, 9, 13]
Тема 9. Параметри гальмування в абсолютному і відносному русі

2

-

-

-

-

2

VI

[8, 9, 13]

2. ^ Основи теорії компресорних маши
Тема 10. Ізоентропійний і дійсний процеси течії в дифузорних каналах

2

-

-

-

-

2

VII

[9, 13, 15]
Тема 11. Методи вивчення кінематики рідини

2

-

-

-

-

2

VIII

[9, 13],
Тема 12. Загальні рівняння імпульсу, моменту імпульсу

2

-

-

-

-

3

VIII

[8, 9, 13]
Тема 13. Особливості розвитку примежового шару в коротких каналах

4

-

-

-

-

2

IX

[8. 13, 15]
Тема 14. Методи розрахунку та аеродинамічні характеристики дифузорів

2

-

-

-

-

2

X

[9, 13, 15]
Тема 15. Вирішення основних розрахункових задач з проектування компресорних машин у загальному вигляді

4

1

-

-

-

3

X

[8, 9, 12, 13]
Тема 16. Вирішення основних розрахункових задач для ділянок проточних частин компресорів

4

-

1

-

-

3

XI

[9, 12, 13]Тема 17. Використання основ теорії компресорних машин для обчислень результатів випробувань компресорів

2

-

-

-

-

2

XII

[1, 2, 8]

Усього

1,0
36

1

1

-

-

34^ 3. Нагнітачі ДВЗ
Тема 18. Компресори ДВЗ

2

1

-

-

-

1

XII

[1, 9]
Тема 19. Відцентрові компресори

2

1

-

-

-

1

XIII

[1. 9]
Тема 20. Характеристики відцентрових компресорів

2

-

-

-

-

2

XIV

[8, 9, 13, 20]
Тема 21. Осьові компресори

1

-

-

-

-

1

XIV

[9, 11]
Тема 22. Роторно-лопатевий компресор

1

-

-

-

-

1

XV

[9, 11]
Тема 23. Роторно-пластинчастий компресор

1

-

-

-

-

1

XVI

[9, 11]
Тема 24. Гвинтовий компресор

2

-

-

-

-

2

XVI

[9, 10 11, 20]
Тема 25. Газодинамічні характеристики двигунів

2

-

1

-

-

1

XVII

[5, 22]Тема 26. Сумісна робота двигуна і турбокомпресора


3


-


1


-


-


2


XVIII


[1, 5, 22]Тема 27. Перспективні схеми повітропостачання ДВЗ

2

-

-

-

-

2

XVIII

[1, 3, 5, 6, 20,]

Усього

0,5
18

2

2

-

-

16^ Загалом (7-й семестр)

2
72

4

4

-

-

64^ 4. Проектування та конструювання турбонаг-

нітачів
Тема 28. Турбокомпресори для наддуву ДВЗ

10

1

-

2

2

5

II

[1, 2, 4, 12, 18]
Тема 29. Метод поелементного розрахунку ступеня відцентрового компресора

8

1

-

-

-

7

IV

[1, 8, 9, 12]
Тема 30. Способи оцінки ефективності відцентрового компресора

6

1

-

-

-

5

VI

[1, 8, 9, 12]
Тема 31. Робочий процес ступеня відцентрового компресора

6

1

-

-

-

5

X

[1, 8, 9, 12]
Тема 32. Течія повітря в каналах робочого колеса

10

1

1

-

-

8

XII

[1, 8, 9, 12]Тема 33. Течія газу в дифузорах компресора та завитки повітрозбірника

8

1

1

-

-

6

XIV

[8, 9, 12]Тема 34. Газодинамічний розрахунок ступеня відцентрового компресора

6

-

-

-

-

6

XVI

[1, 3, 9, 12]

Усього

1,5
54

6

2

2

2

42Курсовий

проект
Тема КП1. Визначення основних параметрів двигуна та компресора. Вибір прототипу з типорозмірного ряду.

4

-

-

-

-

4

I

[1, 3, 4, 5, 12]


Тема КП2. Попереднє визначення колової швидкості U2.

4

-

-

-

-

4

II

[1, 4, 5, 12]


Тема КП3. Розрахунок та конструювання вхідної ділянки компресора

4

-

-

-

-

4

III

[1, 2, 8, 9, 12]

Тема КП4. Розрахунок та конструювання робочого колеса компресора

8

-

-

-

-

8

IV

[1, 2, 4, 9, 12]


Тема КП5. Розрахунок та конструювання ділянки безлопатевого дифузора

4

-

-

-

-

4

VI

[1, 9, 12]Тема КП6. Розрахунок та конструювання лопатевого дифузора

6

-

-

-

-

6

VIII

[1, 9, 12]
Тема КП7. Розрахунок та конструювання завитки повітрозбірника.

4

-

-

-

-

4

X

[2, 9, 12, 22]
Тема КП8. Розробка загальної компоновки компресора та його основних елементів Конструктивно-компонувальне креслення турбокомпресора

8

-

-

-

-

8

XII

[1, 3, 9, 12, 22]
Тема КП9. Оформлення пояснювальної записки.

8

-

-

-

-

8

XIV


[2, 5, 6]Підготовка до захисту та захист курсового проекту

4

-

-

-

-

4

XVI
Усього

1,5
54

-

-

-

-

54^ Загалом (8-й семестр)

3,0
108

6

2

2

2

96^ Загалом по курсу

5,0
180

10

6

2

2

160
^ 4.3. Зміст тем лекцій змістових модулів з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву"
VII Семестр (2 лекції)
Лекція 1 (2 години).

Змістовий розділ 1. Тема 1. Повітропостачання ДВЗ. Підвищення повітряного заряду в поршневих ДВЗ. Можливості збільшення густини повітря у циліндрі. Схеми повітропостачання сучасних ДВЗ.

Джерела інформації: [/5/, стор. 176 – 182, 187 – 202; /22/, стор. 11 – 14].

Змістовий розділ 2. Тема 15. Вирішення основних розрахункових задач з проектування компресорних машин у загальному вигляді. Основні параметри компресорних машин. Знаходження кінцевих параметрів потоку за ділянками з різними умовами впливу на потік. Визначення показника політропи довільних процесів зміни стану повітря у компресорах. Забезпечення бажаного значення показника політропи шляхом охолодження повітря.

Джерела інформації: [/8/, стор.30 – 42; /9/, стор. 28 – 36; /12/, стор. 22 – 26; /13/, стор. 9 – 22].
Лекція 2 (2 години).

Змістовий розділ 3. Тема 18. Компресори ДВЗ. Класифікація компресорів ДВЗ. Об’ємні (поршневі, ротаційні) компресори. Газодинамічні компресори. Конструкція, принцип дії, основні параметри компресорів. Можливості застосування.

Джерела інформації: [/1/, стор. 257 - 268; /9/, стор. 90 - 121].

Тема 19. ^ Відцентрові компресори. Конструкція, принцип дії, основні параметри компресора. Конструктивна схема. Особливості конструкції та роботи. Робочі процеси та основні параметри. Можливості застосування. Визначення габаритних розмірів та потужності приводу.

Джерела інформації: [ /1/, стор. 248 – 254; /9/, стор. 36 - 89].

VIII Семестр (3 лекції)
Лекція 3 (2 години).

Змістовий розділ 4. Тема 28. Турбокомпресори для наддуву ДВЗ. Турбокомпресори як складова частина сучасних дизелів. Типорозмірні ряди турбокомпресорів. Вибір турбокомпресора для двигуна. Визначення основних параметрів турбокомпресорів. Основні характеристики сучасних турбокомпресорів.

Тема 29. Метод поелементного розрахунку ступеня компресора. (проблемна). Спосіб проектування ступеня відцентрового компресора. Основні елементи і геометричні параметри ступеня відцентрового компресора. Загальна схема поелементного поділу ступеня відцентрового компресора на розрахункові ділянки. Вибір та визначення початкових параметрів.

Джерела інформації: [/1/, стор. 19 – 55; /2/, стор. 222 – 258; /4/, стор. 5 – 74; /8/, стор. 36 – 154, 181 -205; /9/, стор. 36 – 41, 111 – 114; /12/, стор. 11 – 19; /18/, стор. 3 –25].
Лекція 4. (2 години).

Змістовий розділ 4. Тема 30. Способи оцінки ефективності відцентрового компресора. ККД компресора. Втрати енергії в ступені відцентрового компресора. Теоретичний напір ступеня відцентрового компресора. Дійсний (корисний) напір ступеня відцентрового компресора. Ізоентропійний ККД ступеня відцентрового компресора.

Тема 31. Робочий процес ступеня відцентрового компресора. Устрій і дія відцентрового компресора. Загальний опис робочих процесів в елементах проточної частини ступеня. Робочий процес одноступеневого відцентрового компресора в h-s – діаграмі. ККД проточної частини ступеня компресора та його окремих елементів. Вплив n та πк на ККД ступеня компресора. Вхідний пристрій.

Джерела інформації: [/1/, стор. 31 – 44; /8/, стор. 146 – 154, 281 -303; /9/, стор. 41 – 45, 111 - 114].
Лекція 5 (2 години).

Змістовий розділ 4. Тема 32. Течія повітря в каналах робочого колеса. Робоче колесо як основний конструктивний елемент одноступеневого відцентрового компресора. Течія повітря в каналах робочого колеса згідно струменевої теорії. Вихідні трикутники швидкості. Теоретичний напір колеса. Ступінь реактивності ступеня відцентрового компресора. Залежність теоретичного напору і ступеня реактивності РК від кута виходу потоку з робочого колеса. Рух повітря через колесо з кінцевим числом лопаток. Коефіцієнт циркуляції. Визначення втрат на тертя газу і вентиляцію. Залежність теоретичного напору від закрутки потоку перед робочим колесом.

Джерела інформації: [/1/, стор. 44 – 50; /8/, стор. 173 – 223; /9/, стор. 57 – 71; /12/, стор. 25 – 38].

Тема 33. Течія газу в дифузорах та завитці повітрозбірника компресора. Течія повітря через БЛД. Особливості течії газу в лопатевому дифузорі. Визначення параметрів повітря за ЛД. Канальні дифузори. Особливості течії в спіральних і кільцевих камерах

Джерела інформації: [/8/, стор. 223 – 259; /9/, стор. 71 – 86; /12/, стор. 38 – 59].
^ 4.4. Стислий зміст практичних занять з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву"
Мета практичних занять полягає в ознайомленні студентів із загальною будовою основних елементів нагнітачів та окремих деталей і вузлів, а також з принциповими схемами систем наддуву та їх елементів; засвоєння методик розрахунків та основ проектування компресорів систем наддуву ДВЗ.
VII Семестр (2 практичних заняття)

Практичне заняття 1 (1, 2, 4)* - 2 години

Ознайомлення з системами наддуву ДВЗ. Оособливості систем наддуву двотактних та чотиритактних двигунів. Вивчення схем газотурбінних систем наддуву з вільними турбокомпресорами. Ознайомлення з схемами комбінованих систем наддуву.

Дидактичні матеріали: плакати, ксерокопії схем.

Джерела інформації: [/5/, стор. 176 – 182, 187 – 202; /22/, стор. 26 – 39].

Вивчення кострукцій агрегатів та апаратів сучасних систем наддуву. Способи охолодження наддувного повітря. Конструкції охолоджувачів наддувного повітря та їх теплопередаючих елементів.

Дидактичні матеріали: плакати, ксерокопії креслень та фотографії сучасних конструкцій.

Джерела інформації: [/2/, стор. 5 – 22; /5/, стор. 203 – 210; /6/, стор. 101 – 120; /7/, стор. 103 –107, 224– 232; /22/, стор. 126 – 130].

Термо-газодинамічні розрахунки ділянок проточних частин компресорів. Знаходження кінцевих параметрів потоку за ділянками з різними умовами впливу на потік. Визначення показника політропи довільних процесів зміни стану повітря у компресорах. Забезпечення бажаного значення показника політропи шляхом охолодження. Побудова процесів у h-s - діаграмі.

Джерела інформації: [/9/, стор. 36 –90; /12/, стор. 22 –26; /13/, стор. 68 – 72].

* - номери практичних робіт для денної форми навчання
Практичне заняття 2 (5, 6, 7, 8) - 2 години
Газодинамічний розрахунок осьового компресора. Попередній розрахунок проточної частини (розрахунок першого та останнього ступенів). Визначення числа ступенів компресора, його габаритних розмірів та потужності привода.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/9/, стор. 153 – 160; /11/, стор. 235 – 246].

Розрахунок роторно–лопатевого компресора. Визначення діаметра та довжини роторів, потужності приводу. Профілювання роторів, розрахунок їх міцності.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/9/, стор. 238 – ­240; /11/, стор. 211- 215, 231 - 242].

Розрахунок роторно-пластинчастого компресора. Визначення розмірів ротора та потужності приводу.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/9/, стор. 243 -244; /11/, стор. 57 – 75].

Розрахунок гвинтового компресора. Визначення розмірів ротора та потужності приводу.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/9/, стор. 240 – 243; /10/, стор. 4 – 17, 55 – 76, 92 – 95; /11/, стор. 248 - 254].
VIII Семестр (1 практичне заняття)
Практичне заняття 3 (13, 14) - 2 години

Розрахунки робочого колеса. Профілювання ОЗА. Трикутники швидкостей на вході.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/1/, стор. 31 –32; /2/, стор. 25 – 30; /9/, стор. 54 – 55; /12/, стор. 27 – 36].

Розрахунки робочого колеса. Визначення впливу кількості та форм лопаток колеса на його характеристики. Розрахунок. коефіцієнта циркуляції, ступені реактивності колеса, роботи та утрат енергії у колесі Побудова вихідних трикутників швидкості. Розрахунки параметрів повітря у різних перетинах колеса. Конструювання колеса.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень.

Джерела інформації: [/1/, стор. 33 – 44; /2/, стор. 28 –30; /9/, стор. 55 – 71; /12/, стор. 36 –38].
^ 4.5. Стислий зміст лабораторних робіт з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву"
Мета лабораторних робіт – придбання навичок експериментального дослідження характеристик газового потоку; ознайомлення з конструкцією та роботою натурних зразків наддувочних компресорів; ознайомлення з методами стендових випробувань та досліджень компресорів; зняття фрагментів характеристик діючих компресорів та їх аналіз; зняття газодинамічної характеристики двигуна; вимірювання параметрів сумісної роботи двигуна та турбокомпресора; ознайомлення з роботою турбокомпресора у складі діючого турбопоршневого двигуна.

Пропонується виконання роботи №3 з переліку робіт для денної форми навчання як найбільш комплексної, що стосується основних проблем курсу і дасть змогу частково охопити елементи інших робіт.
VIII Семестр (1 лабораторне заняття)
Лабораторна робота №3 (2 години).

Випробування відцентрового компресора.

Джерела інформації: [/8/, стор. 303 – 315, 373 -390; /9/, стор. 195 – 218; /13/, стор. 125 –139, /20/, стор. 50 – 60; /14/].
^ 4.6. Курсове проектування
Крім контрольної роботи у заключному семестрі вивчення дисципліни студенти виконують курсовий проект як основне завдання з дисципліни.
VIII Семестр (1 заняття з курсового проектування)
^ Заняття з курсового проектування 1 (2 години)

Вимоги до виконання курсової роботи. Особливості структури курсової роботи та найбільш важливі елементи виконання її складових, приклади виконання та методика розрахунку компресорного ступеня.

Дидактичні матеріали: плакати, натурні зразки з розрізами, ксерокопії креслень. "Зразки виконання курсової роботи", що надаються студентам у електронному варіанті.

Джерела інформації: [/1/, стор. 33 – 44; /2/, стор. 28 – 30; /9/, стор. 55 – 71; /12/, стор. 3 – 9].
^ 4.7. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів (СРС) полягає в опрацюванні лекційного матеріалу, підготовці до практичних та лабораторних занять, підготовці відповідей на контрольні запитання, підготовка до заліку та екзамену, а також виконання та захист курсової та контрольних робіт.

Додаткова робота над навчальним матеріалом повинна виконуватися за вказівками таблиці (див стор. 5…10), де наведені змістові розділи, теми та терміни їх опрацювання, джерела інформації.
^ 4.7.1 Курсова робота з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву"
У восьмому семестрі виконується курсова робота, яка є основним навчальним завданням з даної дисципліни.

^ Мета виконання проекту – поглибити знання з конструкції та методів розрахунку компресорних машин для наддуву ДВЗ, а також набути досвід проектування та конструювання агрегатів наддуву.

^ Зміст та тематика курсових робіт

К


урсові роботи з дисципліни можливо виконувати як проекти нагнітачів різного типу, враховуючи потреби навчального процесу, наукової роботи, бажання студентів, т.п. Проте найпоширенішим видом компресорних машин для наддуву є відцентровий компресор, ця машина вивчається в дисципліні найбільш грунтовно і ця тематика має найкраще забезпечення у методичному плані ( з урахуванням кількості та якості відповідних посібників). Відповідно пропонується задавати переважно проекти відцентрових компресорів. Інші варіанти будуть головним чином пов’язані з альтернативними конструкціями та перспективним проектуванням. Звичайно відцентрові компресори переважно застосовуються на двигунах у складі турбокомпресорів. Враховуючи зазначену специфіку, доцільно виконувати розробку конструкції компресора у складі турбокомпресора, причому турбінну частину агрегату у цьому проекті студент повинен виконувати конструктивно, без розрахунків.

Таким чином, завдання на курсовий проект повинно мати такий зміст: Виконати проект нагнітача для наддуву двигуна типу _____(задати тип двигуна згідно ДСТ), потужністю___(вказати потужність двигуна) та витратою палива___(вказати питому ефективну витрату палива). Двигун працює з частотою обертання колінчастого валу____(вказати частоту обертів за хвилину). Перед виконанням проекту студент отримує бланк завдання на курсовий проект за підписом викладача.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Херсонський філіал
^ Енерготехнічний факультет

Кафедра суднового машинобудування та енергетики
ЗАВДАННЯ
на виконання курсовї роботи з дисципліни

«Газова динаміка та агрегати наддуву»

Виконавець: студент ___________________________________ групи _______.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів за темою 2
Тема срс: оволодіти навичками оцінки стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів за темою 4
Роль середнього медичного персоналу в наданні кваліфікованої допомоги у цих випадках стає найважливішою, тому що цей персонал знаходиться...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів icon4 Визначення змісту самостійної роботи студентів
Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 2 курсу
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница