Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»


НазваниеПрограма вирівнювального модулю «Економіка 1»
страница1/6
Дата публикации08.07.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6


Донецький національний технічний університет
Магістратура державного управління

Методичні матеріали

для індивідуальної роботи

слухачів магістратури державного управління

з модулю «Економіка 1»


Донецьк – 2008


Методичні матеріали для індивідуальної роботи слухачів магістратури державного управління з модулю «Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент» // Укладачі: проф. Усачова Г.М., доцент Рибнікова Г.М. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – с. 51

Методичні матеріали містять загальні положення програми модулю, типові завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, пропоновану літературу.

Відповідальний за випуск – Усачова Г.М.

Зміст
Вступ..........................................................................................................4
 1. Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»……….5


  1. Основи ринкової економіки.................................................5

  2. Основи макроекономіки.......................................................9

 2. Теоретичні завдання з основ ринкової економіки................12

 3. Рекомендовані формули для розв'язання задач з основ ринкової економіки..................................................................19

 4. Приклади розв'язання типових задач з основ ринкової економіки..................................................................................23

 5. Задачі з основ ринкової економіки для самостійної роботи28

 6. Теоретичні завдання з основ макроекономіки......................33

 7. Рекомендовані формули для розв'язання задач з основ макроекономіки........................................................................37

 8. Приклади розв'язання типових задач з основ макроекономіки........................................................................39

 9. Задачі з основ макроекономіки для самостійної роботи......44

Вступ
Проблеми сучасної економічної теорії складають наукову базу для економічної політики держави. Саме тому вивчення закономірностей економічного розвитку стає вельми актуальним для підвищення професійного рівня, загальноекономічної обізнаності державних службовців.


Представлені методичні матеріали сприяють засвоєнню специфіки соціально-економічних відносин, обгрунтуванню переваг ринкової системи господарювання у порівнянні з централізованою, адаптації теоретичних знань до вирішення конкретних практичних задач.

Методичні матеріали містять два блоки: основи ринкової економіки і основи макроекономіки.

Згідно наведеної програми рекомендовано літературу, теоретичні питання, та задачі для індивідуальної роботи слухачів магістратури. Для розв'язання типових задач наведені формули та приклади розв'язання задач.


^

1. Основи ринкової економіки


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

 • Зародження і розвиток економічної теорії. Основні напрямки, школи і течії економічної теорії.

 • Предмет економічної теорії.

 • Трактування економічної теорії різними школами.

 • Закони і категорії економічної теорії.

 • Методи економічних досліджень.

 • Функції економічної теорії. Економічна теорія і обгрунтування економічної політики. Місце економічної теорії в системі економічних наук.


Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства.

- Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна кориснісь продукту.

- Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси та потреби.

 • Виробничі можливості суспільства та потреби. Виробництво та його основні фактори. Продукт виробництва. Обмеженість ресурсів. Межа виробничих можливостей. Вмінені витрати і вартість втрачених можливостей.


Тема 3. Економічна система суспільства.

- Економічна система суспільства. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Продуктивні сили матеріальної і нематеріальної сфер виробництва.

- Економічні відносини як суспільна форма та спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини.
Тема 4. Відносини власності.

 • Економічна та правова сторони власності. Структура власності, її історичні типи, види і форми.

 • Об’єкти і суб’єкти власності.

 • Власність на засоби виробництва і способи з’єднання факторів виробництва.

 • Тенденції розвитку відносин власності в Україні.


Тема 5. Форми організації суспільного виробництва.

 • Натуральна (традиційна) і товарна форми організації суспільного виробництва. Умови виникнення та розвитку товарного виробництва.

 • Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості.

 • Вартість і ціна.

 • Гроші в товарному господарстві, сутність і функції грошей. Закони грошового обігу.


Тема 6. Основи ринкової економіки.

 • Ринок: суть, структура та функції. Об’єкти і суб’єкти ринку.

 • Типи ринкових структур: досконала і недосконала конкуренція.

 • Ринковий механізм. Попит, пропозиція, ринкова рівновага, еластичність попиту.

 • Інфраструктура ринку.


Тема 7. Капітал і наймана праця.

 • Суть капіталу у поглядах різних економічних шкіл.

 • Перетворення грошей у капітал.

 • Робоча сила як товар. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

 • Виробництво додаткового продукту.

 • Постійний і змінний капітал.

 • Норма і маса додаткової вартості.

 • Заробітна плата: сутність і форми. Номінальна і реальна заробітна плата.


Тема 8. Прибуток і ціна виробництва.

 • Витрати виробництва: марксистська та неокласична концепції.

 • Прибуток і його суть. Теорії прибутку. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають.

 • Середній прибуток. Перетворення вартості товару у ціну виробництва. середній прибуток і економічна рівновага.


Тема 9. Форми капіталу і форми підприємницької діяльності.

 • Кругообіг капіталу і його функціональні форми. Обіг капіталу.

 • Основний та оборотний капітал. Амортизація.

 • Суть підприємництва і умови його існування в Україні.

 • Підприємницький дохід.

 • Форми і види підприємств.


Тема 10.Торговий капітал і підприємництво у сфері торгівлі.

 • Торговий капітал: сутність та історія виникнення. Витрати обігу.

 • Торговий прибуток. Норма торгового прибутку.

 • Торговельні підприємства. Товарні біржі, фондові біржі. Цінні папери.


Тема 11. Позичковий капітал у системі товарних відносин.

 • Необхідність і сутність позичкового капіталу. Джерела позичкового капіталу.

 • Позичковий процент. Норма проценту.

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту.

 • Банки, їх функції. Банківський прибуток, норма банківського прибутку.

 • Рух позичкового капіталу і його роль у виникненні акціонерних товариств. Акції, курс акцій, дивіденд.

 • Проблеми формування акціонерних товариств в Україні.


Тема 12. Специфіка підприємництва в аграрній сфері.

 • Сутність аграрних відносин. Особливості аграрної сфери виробництва.

 • Відноси власності у сільському господарстві.

 • Форми господарювання у сільському господарстві.

 • Земельна рента: абсолютна і диференціальна. Визначення земельної ренти, орендної плати. Ціна землі.

 • Механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Державна підтримка с/г виробництва в Україні.


Тема 13. Держава як суб’єкт економічних відносин.

 • Держава в системі ринкових відносин. Державний сектор в економіці. Суспільного блага і послуги.

 • Економічні функції держави.

 • Захист конкуренції. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

 • Методи державного регулювання економіки України.

 • Держава і кругообіг продукту, ресурсів і доходу.


Тема 14. Відтворення. Форми суспільного продукту.

 • Суть і види економічного відтворення: просте і розширене.

 • Відтворення всіх елементів економічної системи: суспільний продукт і його форми.

 • Умови реалізації суспільного продукту при простому та розширеному процесі відтворення.

 • Валовий внутрішній продукт і методи його обчислення.

 • Національний дохід і національне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства. Суть розподілу національного доходу. Основи формування доходів населення і споживання. Економічна та соціально-економічна ефективність суспільного виробництва.


Тема 15. Економічне зростання і його фактори. Економічні цикли.

 • Економічне зростання. Екстенсивний і інтенсивний типи економічного зростання. Фактори економічного зростання.

 • Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причина.

 • Теорії циклів.

 • Особливості кризової ситуації в економіці України. Антикризова політика держави.


Тема 16. Основні соціально-економічні системи та їх еволюція.

 • Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

 • Економічна система капіталізму вільної конкуренції. Теоретичні аспекти монополістичного капіталізму.

 • Проблеми фінансово-монополістичного капіталу.

 • Економічна система регульованого (змішаного) капіталізму. Межі державного втручання в регулюванні ринкової економіки. Проблеми соціального партнерства.

 • Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка.

 • Формування змішаного соціалізму в КНР та інших країнах.

 • Особливості розвитку перехідної економіки, її суперечності. Ринкова трансформація економіки України.


Тема 17. Закономірності розвитку сучасного світового господарства.

 • Суть світового господарства та його структура. Розвиток світових економічних зв’язків. Міжнародний поділ праці. Групи країн у світовій економіці. Проблеми колоніалізму і неколоніалізму.

 • Основні форми міжнародних економічних відносин. Світова торгівля. Теорія порівняльних витрат Д. Рікардо.

 • Міжнародна валютно-фінансова система. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм та вільна торгівля. Проблеми відкритості української економіки.

 • Економічні аспекти глобальних проблем.^ Рекомендована література.
Учебник/ под общей ред. акад. В.И. Видяпина; акад. Г.П. Журавлёвой.

М.: ПРОМО-МЕДИА, 1995г..

Политическая экономия: Учебник/ Рук. авт. кол. В.А. Медведев. – М.: Политиздат, 1990.

Экономическая теория: Учебник/ С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко; По дред. С.В. Мочерного. – К.: О-во «Знання», КОО, 2003. – 662с.

Бревнов А.А. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 512 с.

Основи економічної теорії: Підручник/ О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко,

Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; за заг.ред. О.О. Мамалуя. – К.: Юрінком Інтер, 2003 – 480 с.

Економічна теорія. Посібник вищої школи (Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М.)/ Під заг.ред Воробйова Є.М. Харків-Київ, 2003, - 704 с.
^
2. Основи макроекономікиТема 1. Макроекономіка як наука.

 • Суб’єкти макроекономіки.

 • Об’єкт і предмет макроекономіки.

 • Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.


Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

 • Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

 • Основні показники макроекономічних вимірювань.

 • Номінальні та реальні макроекономічні показники.


Тема 3.Макроекономічна нестабільність.

 • Циклічність як форма економічного розвитку.

 • Види економічних циклів. Причини циклічних коливань. Індикатори циклічних коливань в економіці.

 • Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний рівень виробництва. неповна зайнятість та рівень безробіття.

 • Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

 • Інфляція, темп інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Збалансована та незбалансована інфляція, очікувана та неочікувана інфляція. Дефляція та стагфляція.


Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції.

 • Споживання та заощадження як функції доходу.

 • Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Недохідні фактори споживання та заощадження.

 • Інвестиції та фактори інвестування.


Тема 5. Економічна рівновага в умовах ринку.

 • Макроекономічний кругообіг в умовах ринку.

 • Умови економічної рівноваги. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічний кругообіг.

 • Сукупний попит.

 • Сукупне пропонування.

 • Сукупний попит - сукупне пропонування як модель економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупного пропонування.


Тема 6.Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага.

 • Витратні моделі економічної рівноваги.

 • Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Модель взаємоперетворень витрат і доходів. Сутність простого мультиплікатора витрат. Математична інтерпретація мультиплікатора витрат.

 • Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних витрат. Графічні моделі рецесійного та інфляційного розриву.


Тема 7. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання.

 • Роль держави у змішаній економіці. Обмеження ринкового механізму та необхідність державного втручання в економіку. Основні економічні функції держави.

 • Класична теорія макроекономічного регулювання.

 • Основні положення кейнсіанської теорії. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.

 • Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія.

 • Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Теорія економіки пропонування. Практична функція макроекономічних теорій.


Тема 8. Механізм фіскальної політики.

 • Дискреційна фіскальна політика. Державні закупки і податки як інструмент фіскальної політики, спрямовані на попит.

 • Автоматична фіскальна політика.

 • Фіскальна політика, спрямована на пропонування.

 • Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

 • Фіскальна політика та бюджетний дефіцит.

 • Джерела фінансування бюджетного дефіциту.


Тема 9.Механізм грошово-кредитної політики.

 • Грошовий ринок.

 • Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошового пропонування: операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов’язкових резервів комерційних банків. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва. Політика “дешевих” та “дорогих” грошей.

 • Механізм антиінфляційної політики.


Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики.

 • Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Міжнародні фінансово-економічні організації. Теорії порівняльних переваг про доцільність зовнішньоекономічної діяльності країни.

 • Платіжний баланс.

 • Валютний курс.

 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Валютні режими та державне регулювання валютного курсу.


Тема 11. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення.

 • Ринок праці.

 • Державне регулювання зайнятості населення. Експансіоністська політика зайнятості та її негативні наслідки. Зв’язок безробіття з інфляцією. Крива Філіпса в короткостроковому періоді. Крива Філіпса у довгостроковому періоді. Крива Філіпса та висновки для політики зайнятості.

 • Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Фактори захисту та зовнішнього соціального захисту населення. Межа бідності: абсолютна та відносна. Державні інструменти соціального захисту населення: програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.


Тема 12. Економічне зростання.

 • Економічне зростання і економічний розвиток. Матеріальні фактори економічного зростання. Виробнича функція економічного зростання. Суспільні фактори економічного зростання. Мержиналістська та структурна теорії економічного зростання.

 • Модель економічного зростання Солоу. Фактори економічного зростання в моделі Солоу і довгостроковому і короткостроковому періоді. Продуктивність праці як головна умова економічного зростання. Стійкий рівень капіталоозброєності в моделі Солоу. “Золоте правило” як критерій норми заощаджень.


^ Рекомендована література

Дорнбут Р., Фишер С. Макроэкономика. – М. Из-во МГУ ИНФРА. М., 1997.

Макконнелл К.Р., Брю С.Д. Макроекономіка. – Львів, Просвіта, 1997.

Сакс Д., Лоррен Ф. Макроэкономика. Глобальный аодход. – М.: Дело, 1996.

Самюельсон П., Норухауз В. Макроекономіка. – К. Основи, 1995.

Бутук А.И. Макроэкономика: Учебное пособие. К.: Знання, 2004. – 514 с.

Панчішин Степан. Макроекономіка: Навч.посібник. – К.:Либідь, 2001. – 616 с.

Радіонова І.Ф. макроекономіка: теорія та політика: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348 с.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка.: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – К. Знання, 2004. – 851 с.

Теоретичні завдання з основ ринкової економіки.


 1. Виберіть правильне визначення способу виробництва:

а) продуктивні сили та виробничі відносини;

б) продуктивні сили та засоби виробництва;

в) засоби виробництва та робоча сила;

г) продуктивні сили та надбудова.

 1. ^ Визначить признаки класичної школи політичної економії:

а) трудова теорія вартості;

б) концепція "економічної людини";

в) теорія граничної корисності;

г) ринковий механізм регулювання економіки.

 1. ^ Економічні категорій це:

а) наукові абстракції, які відображають економічні відносини, що реально існують;

б) форми визначення продуктових сил;

в) сутність економічних явищ;

г) елементи системи економічних відносин.

 1. ^ Споживча вартість товару це:

а) властивість товару задовольняти потреби споживачів;

б) ринкова ціна товару;

в) вартість споживання товару;

г) якість товару.

 1. Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва:

а) фізіократи; в) класична політична економія;

б) меркантилізм; г) маржиналізм.

 1. Що є загальним для законів природи та суспільства:

а) являються вічними;

б) проявляються через економічну діяльність людей;

в) історичний характер;

г) об'єктивний характер.


 1. ^ Яке з визначень найбільш повне характеризує предмет загальної економічної теорії:

а) це наука про загальні закони розвитку економіки в умовах обмеженості ресурсів;

б) наука про мотиви поведінки людей;

в) наука про виробництво та розподіл благ, що виробляються;

г) наука про динаміку потреб людини.

 1. ^ Просування вздовж кривої виробничих можливостей праворуч і вниз означає, що:

а) альтернативні витрати незмінні;

б) альтернативні витрати знижуються;

в) альтернативні витрати зростають;

г) технологія виробництва удосконалюється.

 1. ^ Виробництво ефективно при:

а) повному використанні всіх ресурсів, які існують;

б) повному використанні трудових ресурсів;

в) ситуації, коли не діє закон убиваючої продуктивності факторів виробництва;

г) повному використанні виробничих ресурсів.

 1. ^ Виділити об'єкти власності:

а) держава; в) акціонерне товариство;

б) земля; г) Петренко І.П.


 1. Виділити негативні наслідки розвитку приватної власності:

а) майнова диференціація власників;

б) стимулювання розвитку підприємництва;

в) залежність добробуту власника від продуктивності його діяльності;

г) підвищення конкуренції.

 1. Товар - це:

а) річ, яка є продуктом праці людини;

б) річ, яка має корисність і призначена для обміну, або продажу;

в) корисна річ;

г) а, б, в - вірні відповіді.

 1. Гроші - це:

а) ціна товару;

б) умовність, яка не має власної вартості;

в) предмет домовленості між людьми;

г) особливий товар, що є всезагальним еквівалентом внаслідок історичного розвитку товарного обміну.


 1. ^ Яку функцію виконують кредитні гроші:

а) засіб накопичення; в) засіб платежу;

б) засіб обігу; г) а, б, в – невірні відповіді.


 1. В сучасному періоді функцію світових грошей виконують:

а) резервні валюти; в) національні валюти;

б) золоті злитки; г) електронні гроші.


 1. ^ Якщо номінальна вартість грошей незмінна, а ціни на товари і послуги зростають у 3 рази, то купівельна спроможність грошей:

а) впаде в три рази; в) зросте в шість разів;

б) зросте в три рази; г) не зміниться.


 1. Ринок - це:

а) система економічних взаємовідносин між людьми з приводу купівлі та продажу;

б) сукупність товарів для продажу;

в) механізм оцінки товару;

г) а, б, в - вірні відповіді.

 1. ^ Досконала конкуренція передбачає, що:

а) існують бар'єри виходу на ринок;

б) на ринку багато виробників різноманітної продукції;

в) на ринку багато виробників стандартизованої продукції, доля кожного з них невелика;

г) а, б, в - вірні відповіді.

 1. ^ Закон пропозиції встановлює:

а) зворотний зв'язок між кількістю та ціною товару;

б) пряму залежність між кількістю та ціною товару, який пропонується;

в) зв'язок між попитом та пропозицією;

г) залежність між зростанням попиту та ціною.

 1. ^ Для якої форми підприємницької діяльності майнова відповідальність розповсюджується як на дійсно капітал, так і на особисте майно підприємця:

а) індивідуальне підприємництво; в) повне товариство;

б) акціонерне товариство; г) а, б, в – вірні відповіді.


 1. ^ Згідно марксистської концепції капіталу, постійний капітал - це:

а) машини, обладнання, сировина;

б) вартість робочої сили;

в) гроші у касі підприємства;

г) цінні папери.

 1. ^ Як визначається норма банківського прибутку:

а) різниця між відсотком по вкладах та по позиках;

б) чистий прибуток банку поділений на загальний капітал банку;

в) чистий прибуток банку поділений на власний капітал банку;

г) нема вірної відповіді.

 1. ^ Яка з економічних шкіл вперше аналізувала відтворення і розподіл доходів у сільському господарстві:

а) фізіократи; в) маржиналізм;

б) марксизм; г) кейнсіанство.


 1. Абсолютну земельну ренту привласнюють:

а) власники тільки кращих земель;

б) власники всіх ділянок землі;

в) власники гірших ділянок землі;

г) орендатори землі.

 1. ^ Диференціальна рента II передбачає:

а) додаткові вкладення капіталу в поліпшення якості землі;

б) існування різної природної якості землі;

в) обмеженість землі;

г) монополію приватної власності на землю.

 1. ^ Чому дорівнює диференціальна рента:

а) різниці між ціною і граничною корисністю;

б) різниці між ціною та витратами виробництва;

в) різниці між суспільною та індивідуальною цінами виробництва;

г) різниці між валовим та середнім прибутком.

 1. ^ До інтенсивних факторів економічного зростання належать:

а) зростання продуктивності праці;

б) зростання кількості зайнятих у виробництві виробників;

в) зростання робочого часу;

г) а, б, в - вірні відповіді.

 1. ^ Циклічність розвитку економіки проявляється:

а) в постійних спадах ділової активності;

б) в коливаннях економічної кон'юнктури, які мають періодичний характер;

в) в постійному підвищенні ділової активності;

г) немає вірної відповіді.

 1. Інфляція проявляється:

а) в підвищенні загального рівня цін, та зниженні реальних доходів;

б) в підвищенні загального рівня цін, та підвищенні реальних доходів;

в) в підвищенні реальних і номінальних доходів населення;

г) в підвищенні загального рівня цін без зміни реальних доходів.

 1. ^ Важливіші признаки кредиту:

а) ліквідність, терміновість, адресність;

б) платність, ліквідність, безпека;

в) платність, терміновість, зворотність;

г) а, б, в - невірні відповіді.

31. Основні елементи методу формальної логіки:

а) аналіз та синтез;

б) єдність історичного і логічного;

в) індукція і дедукція;

г) порівняння;

д) а, в, г – вірні.

^ 32. Предмет політичної економії – це …

а) виробничі відносини між людьми з приводу ефективного використання обмежених ресурсів, для задоволення зростаючих потреб;

б) наукові абстракції, які характеризують реально існуючі явища;

в) економічні закони;

г) всі відповіді вірні.
^ 33. Кут нахилу кривої виробничих можливостей змінюється за умови слідуючих подій:

а) при скороченні кількості ресурсів, що задіяні у виробництві;

б) при покращенні технології;

в) при зростанні інтенсивності праці;

г) при зміні технології виробництва одного з благ;

д) а, г – вірні.
^ 34. Виробництво як таке – це …

а) взаємозв’язок та взаємозалежність виробництва, розподілу, обміну та споживання;

б) сукупність кінцевих результатів усіх видів матеріального виробництва;

в) самий процес виробництва благ;

г) а, б, в - вірні
^ 35. Якщо в економіці країни склалася така ситуація: «попит більший за пропозицію», які мають відбуватися процеси для того. Щоб досягти ситуації рівноваги в економіці:

а) ціна буде підвищуватися;

б) доход виробника зростає;

в) обсяг виробництва знижується;

г) товарна пропозиція буде зростати.
^ 36. Назвіть основні функції. Що виконує ринок:

а) регулююча;

б) наукова;

в) стимулююча;

г) інтегруюча;

д) інформаційна;

є) всі відповіді вірні
^ 37. Власність – це …

а) відношення людини до засобів виробництва;

б) система відносин між людьми з приводу привласнення речей;

в) сама річ;

г) закони, що закріпляють право людини на річ.
^ 38. Господарство, в якому панують прямі економічні зв’язки, що відбивають рух натурального продукту, називають:

а) товарним;

б) натуральним;

в) ринковим;

г) змішаним;

д) всі відповіді – вірні.
^ 39. Назвіть сучасні форми власності:

а) колективна;

б) общинна;

в) державна;

г) приватна;

д) групова.
40. Гроші виконують функцію міри вартості при:

а) оплаті комунальних послуг;

б) отриманні заробітної плати;

в) купівлі товару у магазині;

г) всі відповіді вірні.
^ 41. Визначить признаки класичної школи політичної економії:

а) концепція «економічної людини»;

б) трудова теорія власності;

в) теорія граничної корисності;

г) ринковий механізм регулювання економіки.
^ 42. Виробничі відносини це:

а) відносини між людьми у процесі суспільного виробництва;

б) відносини людей до засобів виробництва;

в) відносини власності;

г) організаційно-технічні відносини.
^ 43. Просування вздовж кривої виробничих можливостей праворуч і вниз означає, що:

а) альтернативні витрати незмінні;

б) альтернативні витрати знижуються;

в) альтернативні витрати зросли;

г) відповіді а, б, в – невірні
^ 44. Спосіб виробництва це:

а) продуктивні сили та засоби виробництва;

б) продуктивні сили та виробничі відносини;

в) продуктивні сили та надбудови;

г) засоби виробництва та робоча сила.
^ 45. Визначає, що характеризує споживча вартість товару:

а) якісна сторона товару;

б) по якій споживач купує товар;

в) відмінність різних товарів.
^ 46. Як визначити вартість товару згідно трудової теорії вартості:

а) витрати всіх факторів виробництва;

б) граничною корисністю товару;

в) суспільно-необхідними витратами праці.
^ 47. Гроші виконують функцію засобу платежу:

а) при виплаті стипендії;

б) при купівлі товару в магазині;

в) при оцінки вартості товару в грошах;

г) а, б, в – вірні
^ 48. Яке з визначень ринка представляється вам найбільш переконливим:

а) ринок – це система економічних відносин між суб’єктами ринку з приводу обміну;

б) ринок – це місто, де відбуваються купівля та продаж товарів;

в) ринок – це сфера обміну в середині країни та між країнами яка зв’язує виробників, споживачів продукції.
^ 49. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної то:

а) з’являється надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок товарів;

г) падає ціна ресурсів
^ 50. Об’єкти власності це:

а) акціонерні товариства;

б) Симоненко І.П.;

в) земля;

г) держава.

Для розв’язання типових задач з основ ринкової економіки рекомендується використовувати важливіші формули.
Трудова теорія вартості та додаткової вартості.

Суспільно необхідні витрати праці:qi – кількість продукції, яка вироблена

і – тим товаровиробником;

ti – витрати часу на 1 одиницю продукції

і-тим товаровиробником.
^ Вартість товару:
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconЕкзаменаційна програма з дисципліни (модулю) «Бухгалтерський облік»...
Екзаменаційна програма з дисципліни (модулю) «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Маркетинг»
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconЕкзаменаційна програма з дисципліни ”Економіка ресторанного господарства”....
Місце ресторанного господарства у процесі суспільного розподілу праці І в системі національної економіки
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconПрограма Петренко О. Додаток А
...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» icon«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів...
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconНова програма 12-річноі школи програма для загально освітніх
Керівник проекту М. Г. Жуятський, академік нан україни, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т....
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconМетодические указания по выполнению курсовых работ по профессиональному модулю пм. 01
Методические указания по выполнению курсовых работ по профессиональному модулю пм. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1» iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 050107 “Економіка підприємств”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница