Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0


НазваниеOverview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0
страница1/7
Дата публикации13.07.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Overview

Баланс0
Баланс1
Баланс2
Баланс3
Форма 2-1
Форма 2-2
Форма 2-3


Sheet 1: Баланс0Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2


(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99.№ 87)Коди


Дата (рік, місяц, число)
Підприємство ООО ГК «Шахтар Плаза»
за ЄДРПОУ 31178655
Територія Украина
за КОАТУУ 1440136300
Форма власності коллективная
за КФК 20
Орган державного управління самостоятельное
за ЄПОДУ 7774
Галузь ___________________________________________
за ЗКГПГ 90220
Вид економічної діяльності гостиничное хозяйство
за КВЕД 55.11
Одиниця виміру: тис.грн.з 1 дес.зн.
контрольна сума
Адреса г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15Баланс

за год 2008 р.


Форма № 1
код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи:


Нематеріальні активи:


залишкова вартість 010 78.1 64.2
первісна вартість 011

знос 012

Незавершене будівництво 020 5498.6 3992.1
Основні засоби:


залишкова вартість 030 69941.8 74169.7
первісна вартість 031 69743.7 74393.9
знос 032 197.9 224.2
Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі 040

інших підприємств


інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070 6585.1 6743.2
Усього за розділом І 080 82103.6 84969.2
ІІ. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси 100 487.8 229.1
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

незавершене виробництво 120

готова продукція 130

товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість 160 0.0 0.0
первісна вартість 161

резерв сумнівних боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170 85.9 37.2
за виданими авансами 180

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200 12.6 14.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 467.9 480.0
Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230 9.7 12.4
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250 836.7 778.0
Усього за розділом ІІ 260 1900.6 1551.1
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270

Баланс 280 84004.2 86520.3
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3.0 4.0
І. Власний капітал


Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320 5645.2 7108.3
Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340
10.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 475.6 564.6
Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 19690.2 21252.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Страхові резерви 415

Частка перестраховиків у страхових резервах 416

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470

Усього за розділом ІІІ 480 0.0 0.0
IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 178.7 248.0
Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 63640.0 63784.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540

з бюджетом 550 13.0 20.0
з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570 54.0 64.0
з оплати праці 580 72.8 84.4
з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600 74.8 216.0
Інші поточні зобов'язання 610 138.6 231.6
Усього за розділом IV 620 64171.9 64648.0
V. Доходи майбутніх періодів 630 64.0 620.0
Баланс 640 83926.1 86520.3
Керівник


Головний бухгалтер  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconВопросы к зачету по дисциплине «Основы права» (составила Речиц Е. В.)
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политикс­правовой режим
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon074100 «театроведение» Художественный руководитель набора: профессор...
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр»...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconЗадание на практику
Организационно-правовая форма предприятия, ее характеристика, форма собственности
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconАкт приемки-передачи основных средств. Форма nо. Ос-1 Типовая междуведомственная форма Nо. Ос-1

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon10. Понятие и виды форм госуд территориал устройства. Форма государства
Форма государства – это совокупность существ сторон (способов) организации, устройства и функционирования государственной власти,...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconНазвание, флаг герб, гимн
Форма правления, форма территориального устройства, административное деление (карта), государственный строй, тип экономики
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconДисциплина «Информационные системы в экономике»
«База данных» бухгалтерская отчетность Форма№1 (баланс) Форма №2 (отчет о прибылях и убытках) как минимум за четыре периода (4 квартала...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconП(С)бу 2
Форма и порядок заполнения Баланса (Форма №1) установлены П(С)бу формирование показателей Баланса в соответствии с требованиями указанного...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconИнститут психотерапии и консультирования «Гармония»
В работе психолога-консультанта есть место совету, но важна форма, в которой этот совет озвучивается, т к форма может стимулировать...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconФормы правления и формы государственного устройства Форма правления
Форма правления – организация высших органов государственной власти и порядок их формирования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница