Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0


НазваниеOverview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0
страница2/7
Дата публикации13.07.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Sheet 2: Баланс1Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2


(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99.№ 87)Коди


Дата (рік, місяц, число)
Підприємство ООО ГК «Шахтар Плаза»
за ЄДРПОУ 31178655
Територія Украина
за КОАТУУ 1440136300
Форма власності коллективная
за КФК 20
Орган державного управління самостоятельное
за ЄПОДУ 7774
Галузь ___________________________________________
за ЗКГПГ 90220
Вид економічної діяльності гостиничное хозяйство
за КВЕД 55.11
Одиниця виміру: тис.грн.з 1 дес.зн.
контрольна сума
Адреса г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15Баланс

за год 2009 р.


Форма № 1
код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи:


Нематеріальні активи:


залишкова вартість 010 64.2 64.1
первісна вартість 011
64.1
знос 012

Незавершене будівництво 020 3992.1 2458.4
Основні засоби:


залишкова вартість 030 74169.7 78455.7
первісна вартість 031 74393.9 78752.0
знос 032 224.2 296.3
Довгострокові фінансові інвестиції:

5128.0
які обліковуються за методом участі в капіталі 040

інших підприємств


інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070 6743.2 8540.0
Усього за розділом І 080 84969.2 94646.2
ІІ. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси 100 229.1 163.6
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

незавершене виробництво 120

готова продукція 130

товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість 160 0.0 713.6
первісна вартість 161
713.6
резерв сумнівних боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170 37.2 16.4
за виданими авансами 180
12.0
з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200 14.4 110.8
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 480.0 489.6
Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230 12.4 19.1
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250 778.0 225.6
Усього за розділом ІІ 260 1551.1 1750.7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
220.0
Баланс 280 86520.3 96616.9
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3.0 4.0
І. Власний капітал


Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320 7108.3 6580.0
Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340 10.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 564.6 1445.7
Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 21252.3 21595.1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Страхові резерви 415

Частка перестраховиків у страхових резервах 416

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470
1633.6
Усього за розділом ІІІ 480 0.0 1633.6
IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 248.0
Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 63784.0 56078.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540
13272.8
з бюджетом 550 20.0 75.2
з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570 64.0 60.0
з оплати праці 580 84.4 194.0
з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600 216.0 668.0
Інші поточні зобов'язання 610 231.6 2343.2
Усього за розділом IV 620 64648.0 72691.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 620.0 697.0
Баланс 640 86520.3 96616.9
Керівник


Головний бухгалтер1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconВопросы к зачету по дисциплине «Основы права» (составила Речиц Е. В.)
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политикс­правовой режим
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon074100 «театроведение» Художественный руководитель набора: профессор...
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр»...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconЗадание на практику
Организационно-правовая форма предприятия, ее характеристика, форма собственности
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconАкт приемки-передачи основных средств. Форма nо. Ос-1 Типовая междуведомственная форма Nо. Ос-1

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon10. Понятие и виды форм госуд территориал устройства. Форма государства
Форма государства – это совокупность существ сторон (способов) организации, устройства и функционирования государственной власти,...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconНазвание, флаг герб, гимн
Форма правления, форма территориального устройства, административное деление (карта), государственный строй, тип экономики
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconДисциплина «Информационные системы в экономике»
«База данных» бухгалтерская отчетность Форма№1 (баланс) Форма №2 (отчет о прибылях и убытках) как минимум за четыре периода (4 квартала...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconП(С)бу 2
Форма и порядок заполнения Баланса (Форма №1) установлены П(С)бу формирование показателей Баланса в соответствии с требованиями указанного...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconИнститут психотерапии и консультирования «Гармония»
В работе психолога-консультанта есть место совету, но важна форма, в которой этот совет озвучивается, т к форма может стимулировать...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconФормы правления и формы государственного устройства Форма правления
Форма правления – организация высших органов государственной власти и порядок их формирования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница