Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0


НазваниеOverview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0
страница4/7
Дата публикации13.07.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Sheet 4: Баланс3Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99.№ 87)

Коди
Дата (рік, місяц, число)


Підприємство ООО ГК «Шахтар Плаза»
за ЄДРПОУ 31178655

Територія Украина
за КОАТУУ 1440136300

Форма власності коллективная
за КФК 20

Орган державного управління самостоятельное
за ЄПОДУ 7774

Галузь ___________________________________________
за ЗКГПГ 90220

Вид економічної діяльності гостиничное хозяйство
за КВЕД 55.11

Одиниця виміру: тис.грн.з 1 дес.зн.
контрольна сума


Адреса г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15

Балансза год 2011 р.
Форма № 1
код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи:
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 55.8 52.2

первісна вартість 011 64.1 58.7

знос 012 8.3 6.5

Незавершене будівництво 020 3214.1 3451.7

Основні засоби:
залишкова вартість 030 86200.1 86863.6

первісна вартість 031 86547.4 87250.4

знос 032 347.3 386.8

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 040інших підприємств
інші фінансові інвестиції 045Довгострокова дебіторська заборгованість 050Відстрочені податкові активи 060Інші необоротні активи 070 7028.1 6704.2

Усього за розділом І 080 96498.1 97071.7

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 189.4 196.2

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110незавершене виробництво 120готова продукція 130товари 140Векселі одержані 150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 562.7 416.2

первісна вартість 161 562.7 416.2

резерв сумнівних боргів 162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 12.9 12.2

за виданими авансами 180 6.8 4.2

з нарахованих доходів 190із внутрішніх розрахунків 200 56.8 35.6

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 376.5 352.1

Поточні фінансові інвестиції 220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 17.4 15.6

в іноземній валюті 240Інші оборотні активи 250 137.2 128.9

Усього за розділом ІІ 260 1359.7 1161.0

ІІІ.Витрати майбутніх періодів 270 196.0 194.5

Баланс 280 98053.8 98427.2Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3.0 4.0

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 13589.4 13645.4

Пайовий капітал 310Додатковий вкладений капітал 320 6585.4 6597.4

Інший додатковий капітал 330Резервний капітал 340 250.0 250.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3250.7 3945.2

Неоплачений капітал 360Вилучений капітал 370Усього за розділом І 380 23675.5 24438.0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400Інші забезпечення 410Страхові резерви 415Частка перестраховиків у страхових резервах 416Цільове фінансування 420Усього за розділом ІІ 430 0.0 0.0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450Відстрочені податкові зобов'язання 460Інші довгострокові зобов'язання 470 1795.0 1848.5

Усього за розділом ІІІ 480 1795.0 1848.5

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 246.0 198.9

Векселі видані 520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 58125.0 58465.3

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 10783.4 10124.8

з бюджетом 550 25.0 18.5

з позабюджетних платежів 560зі страхування 570 47.0 38.5

з оплати праці 580 79.0 53.0

з учасниками 590із внутрішніх розрахунків 600 569.4 515.2

Інші поточні зобов'язання 610 2258.5 2258.5

Усього за розділом IV 620 72133.3 71672.7

V. Доходи майбутніх періодів 630 450.0 468.0

Баланс 640 98053.8 98427.2Керівник
Головний бухгалтер

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconВопросы к зачету по дисциплине «Основы права» (составила Речиц Е. В.)
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политикс­правовой режим
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon074100 «театроведение» Художественный руководитель набора: профессор...
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр»...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconЗадание на практику
Организационно-правовая форма предприятия, ее характеристика, форма собственности
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconАкт приемки-передачи основных средств. Форма nо. Ос-1 Типовая междуведомственная форма Nо. Ос-1

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon10. Понятие и виды форм госуд территориал устройства. Форма государства
Форма государства – это совокупность существ сторон (способов) организации, устройства и функционирования государственной власти,...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconНазвание, флаг герб, гимн
Форма правления, форма территориального устройства, административное деление (карта), государственный строй, тип экономики
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconДисциплина «Информационные системы в экономике»
«База данных» бухгалтерская отчетность Форма№1 (баланс) Форма №2 (отчет о прибылях и убытках) как минимум за четыре периода (4 квартала...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconП(С)бу 2
Форма и порядок заполнения Баланса (Форма №1) установлены П(С)бу формирование показателей Баланса в соответствии с требованиями указанного...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconИнститут психотерапии и консультирования «Гармония»
В работе психолога-консультанта есть место совету, но важна форма, в которой этот совет озвучивается, т к форма может стимулировать...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconФормы правления и формы государственного устройства Форма правления
Форма правления – организация высших органов государственной власти и порядок их формирования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница