2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар


Скачать 182.83 Kb.
Название2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар
Дата публикации21.07.2013
Размер182.83 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
Варіант 3

1. Початковий рівень
1. Ефект заміщення має місце, коли відбувається зміна обсягу
попиту внаслідок:


а) "переключення" попиту споживачів на дешевші товари такої самої якості;

б) прагнення людей вирізнитися із загальної маси споживачів;

в) схильності людей брати до уваги попит інших осіб на певний товар;

г) зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару.
2. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар:

а) абсолютно еластичний;

б) абсолютно нееластичний;

в) еластичний;

г) нееластичний.
3. Зростання ціни одного товару супроводжується падінням
попиту на інший, коли йдеться про:


а) товари-комплементи;

б) товари-субститути;

в) нейтральні товари;

г) нормальні товари.
4. ^ Коефіцієнт конкурентоспроможності визначається як відношення:

а) ринкової вартості товару до його собівартості;

б) затрат виробництва до ринкової вартості;

в) ринкової вартості товару до затрат на його виробництво;

г) змінних витрат товару до його загальних витрат.
5^ . Концентрація капіталу характеризується:

а) збільшенням обсягу капіталу за рахунок капіталізації доходів;

б) збільшенням обсягу капіталу внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів;

в) зменшенням обсягу капіталу внаслідок виокремлення раніше об'єднаних капіталів;

г) збільшенням обсягу капіталу внаслідок цінової дискримінації.
6. ^ Монополістичну конкуренцію розуміють як таку структуру ринку, за якої:

а) взаємодоповнюючі товари виробляються великою кількістю незалежних виробників;

б) взаємодоповнюючі товари виробляються невеликою кількістю незалежних виробників;

в) виробники гомогенної продукції конкурують за зниження собівартості продукції;

г) взаємозамінні
7. ^ Досконалою є конкуренція:

а) за якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносин ринкових контрагентів;

б) між кількома продавцями з приводу реалізації однорідних товарів;

в) між підприємцями за найвигідніші умови виробництва і реалізації диференційованих товарів;

г) між нечисленними учасниками ринку за зниження товар­них цін.
8. ^ Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті

а) одного суб'єкта господарювання перевищує 35 %, трьох 50 %, п'ятьох — 75 %;

б) одного суб'єкта господарювання перевищує 35 %, чотирьох— 60 %, п'ятьох — 70 %;

в) одного суб'єкта господарювання перевищує 35 %, трьох - 50 %, п'ятьох — 70 %;

г) одного суб'єкта господарювання перевищує 30 %, трьох - 60 %, п'ятьох — 75 %.
9. ^ Що означає Q на графіку ?

а) ціну за одиницю товару;

б) кількість запропонованого товару;

в) загальну вартість товару;

г) правильна відповідь відсутня.

Q

10. ^ Що спричинило зміну величини попиту на бензин?

а) зміна цін за літр бензину;

б) зміна пори року;

в) зміна кількості автомобілів;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. б, в.
^ 11. Який вид попиту характеризують на­ведені нижче графіки?

а) абсолютно нееластичний;

б) надто еластичний;

в) нееластичний (малоеластичний);

г) абсолютно еластичний.

frame1
^ 12. Які зв'язки відображає шкала, відома як "шкала пропозиції"?

а) між можливим обсягом виробництва, досягнутим обсягом та ціною;

б) між кількістю запропонованого товару та ціною за його одиницю;

в) між кількістю виробленої продукції та ціною за неї.
^ 13. Пересування вгору по кривій пропозиції може спри­чинитися:

а) підвищенням ціни за одиницю товару;

б) зниженням витрат виробництва;

в) підвищенням ціни за одиницю товару та зниженням витрат виробництва.
^ 14. Графік пропозиції побудовано за умови: Qs=12+0,2р. Якою повинна бути ціна, щоб забезпечи­ти пропозицію на рівні 20 одиниць:

а) 20;

б) 16;

в) 8;

г)40;

д) правильна відповідь відсутня.
^ 15. Графік пропозиції побудовано за виразом: Qs=10+aр. При якому значенні коефіцієнта а пропозиція обсягом 20 од. відповідатиме ціні величиною 25 од.?

а) 0,2; г) 0,5;

б) 0,5; д) правильна відповідь відсутня.

в) 1;
^ 16. Хто вважається засновником теорії недосконалої
конкуренції?


а) А.Сміт;

б) А.Маршалл;

в) Є.Бем-Баверк;

г) Дж.Робінсон;

д) П.Самуельсон.

^ 17. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоска, на якому зроблено рекламний напис: робота дискотеки з рекламою: "У нашій дискотеці — найкрутіший рок!"?

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) чистої конкуренції.
^ 18. До способів монополізації ринків не належать:

а) злиття фірм;

б) отримання кредиту під низький процент;

в) досягнення спільних угод між фірмами з різних
питань господарської діяльності;

г) придбання контрольного пакету акцій.
^ 19. Формула розрахунку індекса Харфіндела-Хіршмана (ННІ) (S — процентна доля фірми на ринку певного товару):

а) ННІ = S1 + S2 + S3+ ...;

б) ННІ= 2(S1 + S2) + 2(S3+ S4) + ...;

в) ННІ= S1 • S2+ S3 • S4...;

г) HHI= ;

д) правильна відповідь не названа.
^ 20. Відповідальність усіх власників підприємства є необмеженою у...

а) Повному товаристві.

б) Командитному товаристві.

в) Товаристві з обмеженою відповідальністю.

г) Акціонерному товаристві.
^ 2. Середній рівень
1. Не є ознакою досконалої конкуренції...

а) Наявність на ринку великої кількості продавців і покупців.

б) Вплив виробника на рівень цін в галузі.

в) Відсутність бар'єрів для входження у певну галузь і виходу з неї.

г) Можливість домовленості між покупцями і продавцями.
2. Фінансові установи, що здійснюють операції з кредитування промислових, торговельних та інших підприємств, здебільшого за рахунок тих коштів, які вони отримують у вигляді внесків на рахунок, називаються...

а) Біржами.

б) Комерційними банками.

в) Центральним та комерційними банками.

г) Ломбардами.
^ 3. Монополіст збільшує свій доход за рахунок...

а) Впровадження у процес виробництва досягнень науково-технічного прогресу.

б) Укладання таємних угод з іншими монополістами про роз­поділ ринків збуту, виробничої квоти, цін на ресурси тощо.

в) Зменшення граничних витрат.

г) Контролю за цінами.
4. Формою власності підприємства, пакет акцій якого розподіляється таким чином: 30% належить колективу, 45% - державі, 25% -продано на ринку іншим фізичним та юридичним особам, буде...

а) Державна.

б) Акціонерна.

в) Приватна.

г) Особиста.
5. Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 1 тис. грн, якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 25%, а ставка банківського відсотка - 20%.

а) 650 грн.

б) 1500 грн.

в) 1000 грн.

г) 1250 грн.
6. Для організації власної справи підприємець взяв у банку 20000 грн. кредиту на рік під 26% річних. Перших півроку він не зміг віддати банку нічого, але за друге півріччя розрахувався з ним повністю, вносячи однакову суму щомісячно. Яку суму сплачував підприємець банку кожного місяця?

а) 3766,6 грн.

б) 5200 грн.

в) 3333.3 грн.

г) 4200 грн.
^ 7. Зменшення кількості новонароджених приведе на ринку памперсів до...

а) Зниження ціни на памперси внаслідок зменшення попиту.

б) Зниження ціни на памперси внаслідок збільшення пропозиції.

в) Підвищення ціни на памперси внаслідок збільшення попиту.

г) Підвищення ціни на памперси внаслідок зменшення пропозиції.
^ 8. Головними чинниками у формуванні ринкової ціни є...

а) Середні витрати виробництва.

б) Попит і пропозиція.

в) Маржинальні витрати виробництва.

г) Суб'єктивна оцінка споживачів.
^ 9. Якщо уряд прийме закон про підвищення мінімальної заробітної плати, то на ринку праці...

а) Зменшиться попит на робочу силу.

б) Збільшиться попит на робочу силу.

в) Зменшиться рівень зайнятості.

г) Збільшиться рівень зайнятості.
^ 10. На ринку сільськогосподарських продуктів зросли ціни на м'ясо і м'ясні вироби. Ринок відреагував на цю подію...

а) Зміною попиту на м'ясопродукти.

б) Збільшенням пропозиції м'ясопродуктів.

в) Збільшенням обсягів продажу м'ясопродуктів.

г) Збільшенням попиту на рибу і рибні вироби.
^ 11. Розгляньте графікЗа ринкової ціни 3 гр. од. на даному ринку...

а) Надлишок становитиме 15 одиниць.

б) Дефіцит становитиме 45 одиниць.

в) Надлишок становитиме 10 одиниць.

г) Надлишок становитиме 25 одиниць.
^ 12. Чому при визначенні сутності закону конкуренції не слід обмежуватися лише боротьбою і суперництвом між товаровиробниками і споживачами?

а) у такому разі поза увагою залишається процес суперництва і боротьби між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва та інші цілі;

б) суперництво і боротьба між виробниками і споживачами є основною суперечністю закону конкуренції.
^ 13. Чому внаслідок однакових витрат капіталу підприємці різних галузях отримують неоднаковий прибуток?

а) через різні умови виробництва, зокрема: рівень технічної оснащеності;

б) через неоднаковий розподіл авансованого капіталу на закупівлю засобів виробництва і робочої сили, різної фондоозброєності праці;

в) через недостатній рівень освіти та кваліфікації працівників.
^ 14. Зазначте основні відмінності між картелем і синдикатом:

а) у картелі зберігається власність на виготовлений продукт, а в синдикаті вона втрачається;

б) у картелі зберігається власність на засоби виробництва, а в синдикаті вона втрачається;

в) у картелі зберігається комерційна самостійність, а в синдикаті вона втрачається.
^ 15. Які основні об'єкти не є об'єктами недосконалої конкуренції?

а) боротьба за монополізацію ринків збуту;

б) боротьба за отримання державних контрактів;

в) боротьба за зниження витрат виробництва.
^ 16. Які типи монополій слід зберегти при здійсненні політики роздержавлення і приватизації в Україні?

а) монополію, засновану на диференціації продукту;

б) значною мірою природну монополію;

в) трести.
^ 17. За якими цінами продаються товари і послуги, коли попит і пропозиція збігаються?

а) за цінами, нижчими від вартості;

б) за цінами, що дорівнюють вартості (цінами рівноваги);

в) за цінами, вищими від вартості.
^ 18. Доки підприємство, фірма за дотримання вимог закону спадної віддачі повинні вкладати ресурси, якщо вони орієнтуються на величину отриманих доходів?

а) ресурси слід вкладати до тих пір, поки доходи перевищать обсяги ресурсів;

б) ресурси слід вкладати до тих пір, поки доходи зрівняються з їх обсягом;

в) ресурси слід вкладати до тих пір, поки ефект від вкладення останньої одиниці ресурсу зрівняється з віддачею.
^ 19. Яке існує співвідношення між попитом і платоспроможним попитом?

а) попит і платоспроможний попит — тотожні величини;

б) величина попиту завжди більша за обсяг платоспроможного попиту.
^ 20. Які з наведених методів конкуренції використовуються для товарів з низькою ціновою еластичністю?

а) покращення якості продукції;

б) покращення післяпродажного обслуговування;

в) зниження витрат виробництва.
^ 3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.

 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

3. Установіть відповідність між видами цінової еластичності пропозиції та значенням коефіцієнта еластичності пропозиції з ціною

1

Еластична

А

→∞

2

Нееластична

Б

=0

3

Одиничної еластичності

В

=1

4

Абсолютно нееластична

Г

>1

5

Абсолютно еластична

Д

<1

Похожие:

2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар icon'' а ціна; б прибуток; в попит; г кількість товару; д правильна відповідь...
Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconЗагальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися...

2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconДефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг...
Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом...
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар icon8 попит І пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconПерехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар а до зміни
Якщо в певній галузі тривалий час спостерігається висока прибутковість капіталу, то це означає, що
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconОбсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції. Еластичність
Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни; обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconЗакон пропозиції відображає
...
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconЧутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає
У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconТема Управление товаром в комплексе маркетинга
Товарные стратегии: люкс, рациональный товар, фирменный товар, пионерный товар, товар рыночной новизны
2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар iconПрограма подорожі на Драгобрат 21-22 грудня (2 дні)
Підйом по гірській дорозі на полонину Драгобрат (1400-1700м на рівнем моря). Підйом оплачується самостійно – вартість 500 грн за...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница