1. Основи організації бухгалтерського обліку


Название1. Основи організації бухгалтерського обліку
страница1/5
Дата публикации25.06.2013
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Луганський національний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського обліку


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку»

для студентів економічного факультету

зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

Луганськ-2012

УДК 631.162:657
Лангазова В.В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів економічного факультету зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». – Луганськ: ЛНАУ, 2012. - 49 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми дисципліни «Організація обліку» і призначені для роботи на практичних заняттях та для самостійної роботи студентів економічного факультету зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».


Відповідальний за випуск зав. кафедрою бухгалтерського обліку

Германенко О.М., канд. екон. наук., доцент

Рецензент Матичак П.П., канд. екон. наук, доцент.

зав. кафедрою фінансів і кредиту
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

протокол № від « __ » ___________ 2012 р.
Розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету протокол № від « __ » ___________ 2012 р.
Зміст

Стор.

Загальні положення…………………………………………………………...

4

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку………………………..

7

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві……………..

10

Тема 3. Організація облікового процесу на підприємстві………………….

14

Тема 4. Організація діловодства, документування господарських операцій та документообігу підприємства…………………………………..


17

Тема 5. Організація роботи бухгалтерської служби………………………..

20

Тема 6. Організація юридичної відповідальності………………..…………

24

Тема 7. Організація захисту інформації підприємства……………………..

27

Тема 8. Організація бухгалтерського обліку активів підприємства……….

29

Тема 9. Організація бухгалтерського обліку пасивів підприємства……….

31

Тема 10. Організація бухгалтерського обліку доходів, витрат і результатів діяльності………………………………………………………...


34

Тема 11. Організація складання та надання бухгалтерської звітності…….

35

Тема 12. Організація внутрішньогосподарського контролю………………

38

Перелік екзаменаційних питань….…………………………………………..

41

Рекомендована література……………………………………………………

43

Додатки………………………………………………………………………...

45^ Загальні положення
Бухгалтерський облік - це складний механізм, призначений забезпечити інформацією управлінську систему будь-якого суб’єкта господарювання.

Саме тому без бухгалтерського обліку неможливе функціонування жодного підприємства, оскільки ефективності господарювання неможливо досягти без належного інформаційного забезпечення. Сукупність облікових відомостей про стан і зміни господарських засобів і зобов’язань підприємства дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. Крім того, надає можливість реалізувати контроль за їх виконанням, а отже, за правильністю і повнотою використання усіх наявних ресурсів, за чіткістю роботи підприємства в цілому. Враховуючи важливість бухгалтерського обліку, необхідним є його налагоджене функціонування. А це можливо лише за належної організації.

Дисципліна «Організація обліку» має для підготовки спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит» особливо важливе значення. Вона покликана сформувати у майбутніх фахівців чітке уявлення про роль, структуру бухгалтерської служби, способи її організації та налагодження своєчасної якісної роботи бухгалтера, яка нерозривно пов'язана з вирішенням неординарних завдань:

- бути не лише рахівником, обліковцем або реєстратором господарських операцій, але й ініціативним помічником керівника підприємства з пошуку варіантів раціоналізації діяльності підприємства;

- вміти налагодити обліковий процес і працю колег щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до специфіки діяльності суб'єкта господарювання.

Раціональна організація дозволяє вдосконалювати документування господарських операцій і документооборот, обробку інформаційних даних у бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік за найменших витрат сил і коштів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу.

Продумана система документообороту, швидка обробка та раціональна система зберігання документів забезпечують своєчасне отримання облікової інформації відповідними управлінськими структурами, надійний контроль за господарською діяльністю, гарантують цілісність зберігання документів.

Недоліки в організації бухгалтерського обліку зумовлюють затримку в поданні звітної інформації, помітно знижують її якість. Наявність великих розривів у часі між моментом одержання бухгалтерської інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Недоліки в організації бухгалтерського обліку створюють умови для розкрадання майна та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу.

Бухгалтерський облік є на кожному підприємстві, але постає питання: чому досить велика кількість субєктів підприємницької діяльності на сучасному етапі господарювання функціонує неефективно? Відповідь одна: першопричиною є відсутність наукової організації бухгалтерського обліку. Знаючи організацію бухгалтерського обліку можна ефективно господарювати.

Запропоновані методичні вказівки створені за програмою курсу «Організація обліку». Структура даних методичних вказівок відповідає навчальній програмі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр з обліку і аудиту».

^ Мета вивчення дисципліни - оволодіння студентами теоретичними знаннями i практичними навичками, пов’язаними з органiзацiєю бухгалтерського обліку в умовах переходу на мiжнароднi стандарти обліку, здійснюваного в рамках реалiзацiї стратегічного курсу України на iнтеграцiю з світовим економічним простором, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн світу.

^ Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіння нормативною базою, що регулює органiзацiю i методологію бухгалтерського фінансового обліку; засвоєння теоретичних основ організації бухгалтерського обліку; засвоєння основних напрямів органiзацiї бухгалтерського обліку на пiдприємствi.

Фундаментальною базою для оволодіння необхідними знаннями дисципліни «Організація обліку» є дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Звітність підприємств».

У процесі самостійної роботи студенти мають вивчати лекційний матеріал, доповнювати його вивченням матеріалу з рекомендованих джерел, вивчати і конспектувати законодавчі акти та нормативні документи, вирішувати ситуаційні завдання, розглянуті на практичних заняттях, самостійно готувати окремі питання тем курсу та завдання до них.

Самостійна робота виконується студентами у взаємному зв’язку з аудиторними заняттями і консультаціями викладачів, тому вона включає перелік усіх питань курсу і практичних завдань у відповідності з тематикою дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати принципи і методи організації облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві, їх місце і роль в управлінні діяльністю підприємства; організацію нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку, організацію процесу обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат; організацію праці персоналу та його інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення;

вміти застосовувати відповідні методи і прийоми при організації фінансового, управлінського та податкового обліку, а також контрольних та аналітичних робіт на підприємстві з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку

1.1 Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління.

1.2 Зміст і передумови організації обліку.

1.3 Система і процес бухгалтерського обліку.

1.4 Організація економічної політики підприємства.
Після вивчення теми студент повинен знати:

- значення бухгалтерського обліку для суб’єктів господарювання;

- завдання та функції бухгалтерського обліку;

- користувачів бухгалтерської інформації;

- рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку;

- значення і складові економічної політики підприємства;

- особливості податкової політики підприємства.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:

- пояснити значення бухгалтерського обліку для управління підприємством;

- охарактеризувати зміст бухгалтерського обліку як системи та процесу;

- пояснити відмінності між технологією і технікою бухгалтерського обліку.

^ Ключові слова: бухгалтерський облік, система бухгалтерського обліку, процес бухгалтерського обліку, технологія облікового процесу, економічна політика підприємства, облікова політика, договірна політика, податкова політика.
Бухгалтерський облік є важливою складовою роботи кожного підприємства, оскільки ефективності господарювання неможливо досягти без належного інформаційного забезпечення. Інформація, що надається бухгалтерським обліком, дозволяє ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.

Користувачами інформації бухгалтерського обліку є юридичні і фізичні особи, зацікавлені в інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства:

– внутрішні (керівництво, бухгалтерія, власники);

– зовнішні (кредитори, органи влади, банки).

З бухгалтерським обліком пов'язано 3 групи суб'єктів:

 1. Суб'єкти організації бухгалтерського обліку.

 2. Суб'єкти ведення бухгалтерського обліку.

 3. Суб'єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

Суб'єкти нормативного регулювання представлені 5 рівнями:

 1. Конституція України, Кодекси України, Закони України.

 2. Укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України.

 3. П(С)БО, нормативно-правові документи по бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, затверджені Міністерством фінансів України.

 4. Нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) і методичні рекомендації Міністерства фінансів і інших державних органів, які розробляються і затверджуються на основі П(С)БО.

 5. Рішення (накази, розпорядження) по організації і веденню бухгалтерського обліку на підприємстві.

Правильна організація системи бухгалтерського обліку визначає найбільш раціональний шлях досягнення поставлених перед системою завдань.

Економічна політика підприємства складається з маркетингової, фінансової, інвестиційної і цінової політики, які встановлюють межі діяльності і поведінки суб'єкта господарювання, направлені на реалізацію його стратегії.

Завдання 1.1

Створене та зареєстроване в 2004 році товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрне», яке спеціалізується на виробництві рослинницької, тваринницької продукції та на їх переробці. Дане підприємство в своїй структурі має наступні структурні підрозділи: 2 рослинницькі бригади, 1 ферма ВРХ, 1 свинотоварна ферма, цех з переробки молока, цех із забою тварин, машинно-тракторний парк, автопарк, тік, склад готової продукції, склад нафтопродуктів, склад ТМЦ, адміністративне приміщення, магазин. Кількість працівників задіяних в діяльності підприємства складає 300 чоловік.

Необхідно розробити організаційно-економічну структуру даного підприємства (у вигляді схеми).

Завдання 1.2

Охарактеризувати користувачів облікової інформації та їх основні цілі щодо її одержання та використання; вказати джерела одержання облікової інформації; визначити роль правильного ведення бухгалтерського обліку щодо одержання інформації.

Користувачі облікової

інформації

Необхідна інформація та мета її

використання

Власники підприємств та вищий

управлінський персонал
Управлінці різних напрямків діяльності (фінансові, виробничі, збуту, маркетингу)
Керівники підрозділів (центрів відповідальності) підприємства
Працівники і службовці підприємства
Державні податкові органи

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняттю раціональної організації обліку.

 2. Обґрунтуйте взаємозалежність і взаємозумовленість обліку, аналізу та контролю.

 3. Назвіть і поясність принципи організації бухгалтерського обліку.

 4. Дайте обґрунтоване визначення предмета організації обліку.

 5. Назвіть та охарактеризуйте об’єкти організації обліку.

 6. Назвіть та охарактеризуйте складові методу організації обліку.

 7. Що ви розумієте під нормативно-правовим забезпеченням бухгалтерського обліку?

 8. У чому полягає суть державного регулювання бухгалтерського обліку?

 9. Охарактеризуйте схему регулювання питань методології організації обліку.

 10. Охарактеризуйте систему внутрішніх регламентів організації обліку на підприємстві.

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2.1 Сутність організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

2.2 Організація облікової політики підприємства.

2.3 Вибір форми організації обліку.

2.4 Порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.
Після вивчення теми студент повинен знати:

- сутність і значення організації бухгалтерського обліку;

 • порядок формування і документального оформлення облікової політики підприємства;

 • переваги та недоліки кожної з форм організації обліку на підприємстві;

 • форми організації бухгалтерського обліку;

 • значення і порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.

Після вивчення теми студент повинен вміти:

- пояснити вплив факторів на організацію бухгалтерського обліку;

- розробити положення про облікову політику;

- охарактеризувати організаційні, методичні та технічні складові облікової політики;

- обрати форму організації бухгалтерського обліку для конкретного підприємства;

- скласти акт-приймання передачі справ при зміні бухгалтера.

^ Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, процес організації бухгалтерського обліку, форми організації бухгалтерського обліку; приймання-передача справ, акт приймання-передачі справ.
^ Організація бухгалтерського обліку на підприємстві – це сукупність заходів власника або керівника підприємства, що мають цілеспрямований характер по створенню, забезпеченню, постійному вдосконаленню функціонування системи бухгалтерського обліку.

Завдання організації бухгалтерського обліку:

   • вибір методики ведення бухгалтерського обліку;

   • вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку;

   • вибір облікового персоналу і забезпечення їх роботою.

Для раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно:

 1. детально ознайомитися з діяльністю підприємства;

 2. підібрати облікових працівників;

 3. визначити їх обов'язки і створити умови для роботи;

 4. забезпечити контроль і встановити відповідальність за невиконання обов'язків.

Схема організації обліку на підприємстві представлена на рис. 1.


Рис. 1 Схема організації обліку на підприємстві

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, використовуваних підприємством для складання і представлення фінансової звітності. Облікова політика повинна розроблятися кожним підприємством самостійно.

Перелік розділів, які повинні відображатися в Наказі про облікову політику підприємства:

 1. Загальні положення.

 2. Організація.

 3. Методика.

 4. Техніка.

 5. Додатки.

Зміст і обсяг Наказу про облікову політику, додатків до нього і інших документів індивідуальні для кожного підприємства і перш за все залежать від рівня кваліфікації особи, що склала цей наказ. Наказ про облікову політику розповсюджується на всі структурні підрозділи підприємства.

Передбачені наступні форми організації бухгалтерського обліку:

  1. Введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

  2. Користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

  3. Введення обліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою.

  4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Існує певна процедура прийому-передачі справ, що складається з етапів:

I етап. Підготовка документації до перевірки.

II етап. Перевірка ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

III етап. Узагальнення і аналіз результатів перевірки і підготовка документів до передачі.

IV етап. Складання акту прийому-передачі справ.

V етап. Звільнення і призначення бухгалтера (відбувається на підставі наказу керівника підприємства).

Завдання 2.1

Вибрати дані, які відображаються в Наказі про облікову політику підприємства та в додатках до нього.

Перелік показників підприємства

форма власності

межа істотності

метод амортизації основних засобів

галузь або вид діяльності

розмір статутного капіталу

порядок створення резерву сумнівних боргів

вартісна межа віднесення активів до інших необоротних матеріальних активів

питома вага внесків кожного засновника в статутному капіталі підприємства

форма обліку

місцезнаходження підприємства

перелік контрагентів

очікувані напрямки інвестування

порядок документообігу

склад інвентаризаційної комісії

перелік матеріально відповідальних осіб

середньоспискова чисельність працюючих

технологія виробництва

методи оцінки вибуття запасів

метод амортизації та діапазон термінів використання нематеріальних активів

перелік форм первинних документів, які

застосовуються на підприємстві

розмір податку на прибуток

порядок розподілу прибутку


Завдання 2.2

На підставі даних наведених в завданні 1.1 та враховуючи вимоги законодавчої і нормативної бази розробити Наказ про облікову політику для ТОВ «Аграрне».

Завдання 2.3

Обрати форму ведення бухгалтерського обліку в ТОВ «Аграрне». Обґрунтувати свій вибір, перерахувати позитивні і негативні моменти її впровадження на підприємстві.

Завдання 2.4

В ТОВ «Аграрне» після двох років роботи в зв’язку з переходом на іншу роботу звільняється головний бухгалтер. Скласти акт прийому-передачі справ враховуючи наступне:

а) Ви звільняєтеся з посади головного бухгалтера ТОВ «Аграрне»;

б) Ви прийшли влаштовуватися на посаду головного бухгалтера ТОВ «Аграрне».

Навести Ваші дії в даній ситуації.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке облікова політика підприємства?

 2. Обґрунтуйте порядок та методику формування наказу про облікову політику.

 3. Обґрунтуйте недоліки і переваги для підприємства кожної з 4-х форм організації бухгалтерського обліку.

 4. Обґрунтуйте недоліки і переваги для бухгалтера кожної з 4-х форм організації бухгалтерського обліку.

 5. Зміст і послідовність прийому-передачі справ при зміні бухгалтера.Тема 3. Організація облікового процесу на підприємстві

3.1 Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.

3.2 Порядок розробки робочого плану рахунків.
Після вивчення теми студент повинен знати:

- порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм;

- особливості комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку;

- порядок розробки робочого плану рахунків.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:

- обирати форму ведення бухгалтерського обліку;

- сформувати робочий план рахунків.

Ключові слова: форма ведення бухгалтерського обліку, обліковий регістр, план рахунків.

Протягом тривалого періоду склалися різні системи обліку і безліч форм організації поточних облікових записів, які відомі на практиці як форми бухгалтерського обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють організацію рахункових записів і порядок поєднання різних видів облікових реєстрів, які повинні забезпечити оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність узагальнення в бухгалтерському обліку всіх багатогранних господарських операцій, які відбуваються на підприємстві.

Можна нарахувати на цей час десятки різних форм бухгалтерського обліку. Багато з них мало відрізняються одна від одної, оскільки виникли як результат поєднання і коливання різних елементів форм, які існували раніше. Різноманітність форм бухгалтерського обліку поступово скорочувалася під впливом тенденції до типізації і уніфікації.

Форми, які застосовуються у багатьох підприємствах на сьогоднішній день:

 • меморіально-ордерна форма,

 • журнал-головна форма,

 • журнально-ордерна форма,

 • спрощена,

 • автоматизована форма бухгалтерського обліку.

План рахунків - це систематизований перелік назв і символів рахунків, призначених для конкретного підприємства з метою обліку існуючих активів і джерел їх утворення, а також господарських процесів. План рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку і є обов'язковим для всіх підприємств.

Робочий план рахунків повинен гарантувати таку організацію бухгалтерського обліку, щоб облікові регістри велись систематизованим способом, дані рахунків гарантували в повній мірі складання фінансових звітів, а також щоб ці дані можна було використовувати для управлінських потреб підприємства. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

Включаючи рахунки до робочого плану рахунків бухгалтер керується практичними потребами підприємства.

Розроблений підприємством робочий план рахунків повинен відповідати таким вимогам:

 • бути гнучким;

 • відповідати міжнародним принципам і стандартам обліку;

 • повністю задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів;

 • бути зручним у користуванні;

 • сприяти здійсненню контролю за фінансовою, інвестиційною та операційною діяльністю підприємства шляхом створення дієвої системи контролю.

Гнучкість плану рахунків проявляється в можливості (з максимальною ефективністю в системі єдиного національного Плану рахунків) організації бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та різних за розмірами.

Робочий план рахунків, який застосовується на підприємстві, повинен передбачати власні потреби підприємства в фінансовій інформації про характер контролю і управління відповідними процесами. Додаткові умови організаційної природи обліку випливають з техніки і форм його ведення і можуть обмежувати кількість синтетичних рахунків відповідно до чинного законодавства.

Завдання 3.1

Визначити переваги та недоліки наступних форм ведення бухгалтерського обліку:

 • меморіально-ордерної;

 • журнально-ордерної;

 • журнал-головної;

 • спрощеної;

 • автоматизованої.

Завдання 3.2

Обрати форму обліку для ТОВ «Аграрне», враховуючи, що облік заробітної плати та складання фінансової звітності підприємство здійснює за допомогою електронних таблиць Excel. Обґрунтувати свій вибір.

Завдання 3.3

Скласти робочий план рахунків ТОВ «Аграрне» враховуючи умови наведені в завданні 1.1.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте етапи облікового процесу.

 2. Обґрунтуйте процес організації облікових номенклатур на всіх етапах облікового процесу.

 3. Обґрунтуйте процес організації носіїв облікової інформації.

 4. Наведіть та охарактеризуйте форми бухгалтерського обліку.

Тема 4. Організація діловодства, документування господарських операцій та документообороту підприємства

4.1 Поняття документу та діловодства.

4.2 Організація документування господарських операцій.

4.3 Організація документообороту.

4.4 Організація зберігання, вилучення та утилізації документів.

4.5 Організація електронного документообороту.
Після вивчення теми студент повинен знати:

- поняття документу, діловодства та документування;

- реквізити документів;

- правила оформлення первинних документів;

- призначення номенклатури справ;

- порядок документування господарських операцій;

- порядок організації документообороту;

- вимоги до поточного та довгострокового зберігання документів;

- особливості електронного документообороту.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:

- охарактеризувати порядок формування номенклатури справ;

- приймати та перевіряти первинні документи;

- обробляти первинні документи;

- складати графік документообороту;

- складати номенклатуру справ для документів;

- пояснити особливості складання електронного документу та порядок застосування електронного цифрового підпису.

^ Ключові слова: документ, діловодство, документування, бланк документу, реквізит, номенклатура справ, графік документообороту, архів, електронний документ, електронний цифровий підпис.
Документ є основним джерелом економічної інформації. У бухгалтерському обліку документ є безумовним письмовим доказом факту господарського життя, що відбувся, тобто це належним чином складений і оформлений діловий папір, що містить всі істотні характеристики факту господарського життя.

На всіх підприємствах повинні встановлюватися порядок прийому і реєстрації документів, що поступають, відправка вихідних документів, реєстрація і контроль за виконанням документів, їх зберіганням в архіві. Така сукупність робіт називається діловодством – діяльністю, що охоплює питання документування і організації робіт з документами в процесі управління.

Базовим поняттям в діловодстві є номенклатура справ – довідник з систематизованим переліком заголовків справ і вказівкою термінів їх зберігання. Номенклатура справ повинна передбачати перелік посадових осіб, що відповідають за формування справи.

Рознесення документів в справи (теки з твердого картону) відповідно до номенклатури справ називається формуванням справ.

Послідовність робіт по бухгалтерській обробці первинних документів:

1. Групування.

2. Таксування.

3. Розцінка.

4. Погашення.

5. Контирування.

6. Включення в облікові регістри.

Оброблені первинні документи повинні мати відмітку, що виключає можливість їх повторного використання (штамп, вказівка дати перенесення в регістр). Після бухгалтерської обробки документи повинні включатися в справи.

Документообіг – сукупність робіт із створення, перевірки, обробки і зберігання документації від моменту її складання до передачі в архів.

Графік документообігу для всіх підприємств різний.

^ Поточний архів бухгалтерських документів створюється в бухгалтерській службі для зберігання документів протягом поточного року. Постійний архів організовується в спеціально обладнаному приміщенні.

Завдання 4.1

Скласти графік документообігу наступних документів у ТОВ «Аграрне» у вигляді додатку до Наказу про облікову політику:

- платіжне доручення;

- лімітно-заборна картка;

- акт на сортирування та сушіння продукції;;

- табель обліку робочого часу;

- розрахунок визначення приросту;

- подорожній лист трактору;

- звіт про використання коштів наданих на відрядження та під звіт.

Завдання 4.2

На підставі Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, головним бухгалтером ТОВ «Аграрне» за погодженням з експертною комісією та керівником підприємства було прийнято рішення про виділення до знищення наступних документів:

- довіреності на отримання ТМЦ (справи зберігаються 4 роки);

- актів на списання ТМЦ (справи зберігаються 3 роки);

- головної книги (зберігаються 5 років). Всього 7 справ.

Скласти акт про виділення до знищення документів.

Завдання 4.3

Бухгалтер ТОВ «Аграрне» справи з первинними документами з обліку оплати праці протягом звітного року підшивав та зберігав у шафі підприємства. Після завершення звітного року та проведення перерахунку податку з доходів фізичних осіб справи були здані до архіву, про що зроблений запис в архівній книзі. Через 5 років справи буди знищені, про що був складений акт про виділення для знищення документів, що не підлягають зберіганню.

Виявити помилки бухгалтера, пояснити, як необхідно було вчинити.

Завдання 4.4

Представник слідчих органів Іваненко В.К., прийшовши на ТОВ «Аграрне», пред’явив бухгалтеру своє посвідчення з вимогою вилучення документів щодо розрахунків з МП «Світанок», мотивуючи це виникненням підозр щодо правильності здійснення господарських операцій. Бухгалтер ТОВ «Аграрне» не задовольнив цієї вимоги.

Пояснити, чи правильні дії бухгалтера в наведеній ситуації.

Завдання 4.5

Через прорив труби було затоплено приміщення бухгалтерії, внаслідок чого постраждали або були знищені первинні документи з обліку руху матеріальних цінностей підприємства за останні 3 місяці. Необхідно вказати дії бухгалтера в даному випадку.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке документообіг?

 2. Характеристика, значення та класифікація документів.

 3. Характеристика, значення та побудова графіків документообігу.

 4. Охарактеризуйте порядок організації архіву носіїв облікової інформації.Тема 5. Організація роботи бухгалтерської служби

5.1 Призначення і функції бухгалтерської служби.

5.2 Види і типи бухгалтерської служби.

5.3 Кваліфікаційні і етичні вимоги до облікових працівників.

5.4 Регламентація діяльності облікових працівників.

5.5 Нормування праці бухгалтерів.

5.6 Організація робочого місця бухгалтера.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- функції облікових працівників;

- види розподілу праці між обліковими працівниками в межах бухгалтерської служби;

- кваліфікаційні та етичні вимоги, які висуваються до бухгалтерів.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:

- характеризувати види та типи бухгалтерської служби;

- пояснити зміст спеціалізації бухгалтерської професії.

^ Ключові слова: форма організації бухгалтерського обліку, організаційна структура бухгалтерської служби, посадова особа.
Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером є одним з провідних підрозділів управлінської структури підприємства, оскільки вона забезпечує формування повної і достовірної інформації про діяльність, стан підприємства, бере участь в ухваленні ефективних управлінських рішень.

Вибір конкретного типу організації структури визначається різними чинниками.

Типи організаційної структури бухгалтерського апарату:


Лінійна (ієрархічна)

безпосереднє підпорядкування виконавців головному бухгалтерові.

Лінійно-штабна

делегування деяких прав головного бухгалтера, керівникам секторів, відділів.

Комбінована (функціональна)

об'єднання лінійної і лінійно-штабної структур апарату.
  1   2   3   4   5

Похожие:

1. Основи організації бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
1. Основи організації бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

1. Основи організації бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

1. Основи організації бухгалтерського обліку iconТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
Закон України от 16. 07. 99 г.№996-хіу,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
1. Основи організації бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
1. Основи організації бухгалтерського обліку icon№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
Тема №4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
1. Основи організації бухгалтерського обліку icon№ основи організації забезпечення медичним майном для студентів медичних,...
Для надання допомоги І лікування поранених та уражених необхідна велика кількість високоефективних медичних засобів, придатних для...
1. Основи організації бухгалтерського обліку iconПісля здачі листа студентам особисто отримати в канцелярії 2 примірники...
Лист заповнюється на фірмовому бланку організації (установи) з кутовим штампом. Якщо лист оформлюється не на фірмовому бланку, то...
1. Основи організації бухгалтерського обліку iconПрактична робота №2. Тема організаційно-економічні концепції виробничої діяльності підприємства
Механізм управління як складна категорія. Вибір І пріоритети досягнення цілей організації. Погодженість інтересів сторін при розподілі...
1. Основи організації бухгалтерського обліку iconПрограма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» І «Адміністративний менеджмент»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница