Законодавство України


НазваниеЗаконодавство України
страница1/15
Дата публикации05.07.2013
Размер2.64 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Экономика > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Начало формы

Документ 2456-17, поточна редакцiя вiд 01.01.2012, чинний (9 сторiнок)Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради

[ 15.01.12 16:22 ]Конец формы


                                                          
^ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51,
ст.572 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3172-VI ( 3172-17 ) від 05.04.2011, ВВР, 2011, N 40, ст.401
N 3396-VI ( 3396-17 ) від 19.05.2011
N 3612-VI ( 3612-17 ) від 07.07.2011
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011
N 3828-VI ( 3828-17 ) від 06.10.2011 }{ У тексті Кодексу слова "Державне казначейство України" та
"органи Державного казначейства України" у всіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна казначейська служба
України" та "органи Державної казначейської служби
України" у відповідному відмінку згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади
функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства.

Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
^ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУГлава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Відносини, що регулюються
Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що
виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання
бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення
бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади
утворення та погашення державного і місцевого боргу.

{ Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

1) бюджет - план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду;

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних
громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у
містах);

3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування
доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу
відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

4) бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату,
визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних
коштів відповідно до покладених на нього функцій;

5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету
та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних
відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і
врегульована нормами права;

6) бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних
коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття
бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні,
часові та цільові обмеження;

7) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити
платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;

8) бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника
бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні,
часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні
асигнування;

9) бюджетний запит - документ, підготовлений головним
розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з
відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів,
необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди;

10) бюджетний процес - регламентований бюджетним
законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання
бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за
дотриманням бюджетного законодавства;

11) бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до
законодавства надходження бюджету та витрати бюджету;

12) бюджетні установи - органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні
установи є неприбутковими;

12-1) боргове зобов'язання - зобов'язання позичальника перед
кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і
розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних
договорів;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }13) видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм
та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету
не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету;
розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних
паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і
зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету,
проведення їх бюджетного відшкодування;

14) витрати бюджету - видатки бюджету, надання кредитів з
бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на
депозитах, придбання цінних паперів;

15) власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в
установленому порядку бюджетними установами як плата за надання
послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а
також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи
майна та іншої діяльності;

15-1) гарантійне зобов'язання - зобов'язання гаранта
повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб'єкта
господарювання - резидента України перед кредитором у разі
невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом
(позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 15-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }16) гарантований Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових
зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо
повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів
(позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями;

{ Пункт 16 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }17) гарантований державою борг - загальна сума боргових
зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо
повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів
(позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями;

{ Пункт 16 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }18) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи
в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;

19) державне запозичення - операції, пов'язані з отриманням
державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та
строковості з метою фінансування державного бюджету;

20) державний борг - загальна сума боргових зобов'язань
держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик)
станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного
запозичення;

21) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його
доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та
поверненням кредитів до бюджету);

22) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на
вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;

23) доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено
законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання
адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);

{ Пункт 23 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3828-VI ( 3828-17 ) від 06.10.2011 }24) закон про Державний бюджет України - закон, який
затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо
забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду;

25) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів відповідного
бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього
бюджету на кінець звітного періоду;

26) інвестиційна програма (проект) - комплекс заходів,
визначених на основі національної системи цінностей і завдань
інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток
окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів,
виконання яких здійснюється з використанням коштів державного
та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або
місцевих гарантій;

26-1) квазіфіскальні операції - операції органів державної
влади і місцевого самоврядування, Національного банку України,
фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування, суб'єктів господарювання державного і комунального
секторів економіки, що не відображаються у показниках бюджету, але
можуть призвести до зменшення надходжень бюджету та/або
потребувати додаткових витрат бюджету в майбутньому;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }27) коефіцієнт вирівнювання - показник, який використовується
для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету
з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів
місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;

28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних
трансфертів - доходи загального фонду державного бюджету, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання
місцевим бюджетам;

29) кошик доходів місцевих бюджетів - доходи загального
фонду, закріплені цим Кодексом на постійній основі за місцевими
бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів;

30) кошторис - основний плановий фінансовий документ
бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних
асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів
для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення
результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень;

31) кредитування бюджету - операції з надання коштів з
бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок
чого виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кредитів з
бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету
(повернення кредитів до бюджету). Для цілей цього Кодексу до
кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова
допомога з бюджету на поворотній основі;

32) міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

33) місцеве запозичення - операції з отримання до бюджету
Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на
умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування
бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету;

34) місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування;

35) місцевий борг - загальна сума боргових зобов'язань
Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на
звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення;

36) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до
законодавства України здійснює функції з складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням
коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих
фінансових органів. Сільський голова забезпечує виконання функцій
місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно
із законом;

37) надходження бюджету - доходи бюджету, повернення кредитів
до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від
приватизації державного майна (щодо державного бюджету),
повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів;

37-1) обслуговування державного (місцевого) боргу - операції
щодо здійснення плати за користування кредитом (позикою), сплати
комісій, штрафів та інших платежів, пов'язаних з управлінням
державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить
погашення державного (місцевого) боргу;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }38) одержувач бюджетних коштів - суб'єкт господарювання,
громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної
установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на
здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує
на їх виконання кошти бюджету;

39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, -
органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування,
уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю
справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), інших
надходжень бюджету;

40) паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету,
завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення,
встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет);

41) платіж - виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи
податкових зобов'язань, що виникли в поточному або попередніх
бюджетних періодах;

{ Пункт 41 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }41-1) погашення державного (місцевого) боргу - операції з
повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов
кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 41-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних
результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях
бюджетного процесу;

43) проект бюджету - проект плану формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що
здійснюються органами державної влади (органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування) протягом
бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про
Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет);

44) профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його
видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до
бюджету та наданням кредитів з бюджету);

45) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої
ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий
бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або
виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання
місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;

46) розпис бюджету - документ, в якому встановлюється
розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до
бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних
коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної
класифікації;

47) розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі
її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань,
взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

48) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на
певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення
про надання субвенції;

49) управління бюджетними коштами - сукупність дій учасника
бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов'язаних з
формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані
на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї
діяльності та забезпечення ефективного, результативного і
цільового використання бюджетних коштів;

49-1) управління державним (місцевим) боргом - сукупність
дій, пов'язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням і
погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з
державним (місцевим) боргом, що спрямовані на досягнення
збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження;

{ Частину першу статті 2 доповнено пунктом 49-1 згідно із Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011 }50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості -
гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень
фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого
самоврядування, що використовується для визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів;

51) фінансування бюджету - надходження та витрати бюджету,
пов'язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних
паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного
бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються
для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету.

Стаття 3. Бюджетний період

1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну
систему України, становить один календарний рік, який починається
1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет
України до 1 січня відповідного року не є підставою для
встановлення іншого бюджетного періоду.

2. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) бюджетний
період для Державного бюджету України за особливих обставин може
бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті.

Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може
бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї
статті, бюджетний період, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні.

3. У разі затвердження Державного бюджету України на інший,
ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період
місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

1. Бюджетне законодавство складається з:

1) Конституції України ( 254к/96-ВР );

2) цього Кодексу;

3) закону про Державний бюджет України;

4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини,
передбачених статтею 1 цього Кодексу;

5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
прийнятих на підставі і на виконання цього Кодексу та інших
законів України, передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини статті;

6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади,
прийнятих на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів
України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
передбачених пунктами 3, 4 та 5 цієї частини статті;

7) рішень про місцевий бюджет;

8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
прийнятих відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів,
передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 цієї частини статті.

2. Бюджетна система України і Державний бюджет України
встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний
бюджет України.

Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини
визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються
відповідні норми цього Кодексу.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються
надходження та витрати Державного бюджету України.

3. Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір України,
виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до
чинних законів України, що регулюють бюджетні відносини, проекти
таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з
проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.

4. Розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету
та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини,
здійснюється за особливою процедурою, визначеною статтею 27 цього
Кодексу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Законодавство України iconЗаконодавство України
Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) та
Законодавство України iconКримінальне процесуальне законодавство України (колоквіум)
Міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України як частина національного кримінального процесуального...
Законодавство України iconЗакон України «Про судоустрій І статус суддів»
Законодавство, що регламентує питання доступу до публічної інформації в судових органах України
Законодавство України iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Законодавство України iconНародний депутат україни
України” та ст. 89 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної...
Законодавство України iconМетодика розслідування злочинів в сфері обігу наркотичних засобів...
Законодавство України в сфері обігу наркотичних засобів (заг х-ка). Статистичні дані, щодо визначеної категорії злочинів
Законодавство України iconРозділ 18 правовий режим земель лісового фонду
Земельним І лісовим кодексами1 та іншими актами законодавства України. Земельне законодавство визначає загальні положення, які стосуються...
Законодавство України iconНе виникнення та розвиток нотаріату
Конституція України. Закон України “Про внесення змін до Конституції України”. Текст відповідає офіційному. – К.: Школа, 2005
Законодавство України iconЗакону України "Про внесення змін до
Листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Законодавство України iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница