Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419


Скачать 99.92 Kb.
НазваниеИсследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419
Дата публикации21.07.2013
Размер99.92 Kb.
ТипИсследование
userdocs.ru > Экономика > Исследование

Творчі завдання

Завдання 1

Ознайомившись із наведеними нижче висловлюваннями ви­датних учених-економістів про предмет економічної науки, про­аналізуйте, як еволюціонувало уявлення представників різних напрямів її історичного розвитку щодо змісту, завдань і ключо­вих проблем дослідження.
"Політична економія, яка розглядається як галузь знання, що необхідна державному діячеві чи законодавцеві, ставить перед со­бою два різних завдання: по-перше, забезпечити народові вели­кий дохід або засоби існування, а точніше, забезпечити йому мож­ливість здобувати собі їх; по-друге, дати державі чи суспільству дохід, достатній для забезпечення суспільних потреб. Вона ста­вить собі на меті збагачення як народу, так і государя".

Джерело: Смит А. Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер. с англ. / А. Смит. — М. : Эксмо, 2007. — С. 419.
"...найбільш правильним та повним визначенням предмета по­літичної економії є таке: "Наука, що розглядає виробництво та розподіл багатства у тій мірі, у якій вони залежать від законів людської природи".

Джерело: МилльДж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии : пер. с англ. / Дж.С. Милль. — М.: Эксмо, 2007. — С. 998.
"Завдання політичної економії полягає в поясненні явищ на­родногосподарського життя. До цієї мети свого існування і повин­на вона пристосовувати... свої поняття... У застосуванні до нашого конкретного випадку вимога ця набуває такого змісту: з понять цінності, що існують у нашій мові, політична економія має при­ймати всі ті, — але тільки ті, — які належать до понять політико-економічних".

^ Джерело: Бем-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ / О. Бем-Баверк // Хрестоматия по экономической теории / сост. Е.Ф. Бо­рисов. — М. : Юристъ, 1997. — С. 72.
"Економічна наука займається вивченням того, як люди існу­ють, розвиваються та про що вони думають у своему повсякденно­му житті. Але предметом її досліджень є здебільшого ті спону­кальні мотиви, які найсильніше та найстійкіше впливають на по­ведінку людини в господарській сфері її життя".

Джерело: Маршалл А. Основы экономической науки : пер. с англ. / А. Маршалл. — М. : Эксмо, 2008. — С. 68.
"Економічна наука — це наука, що вивчає людську поведінку з погляду співвідношення між цілями та обмеженими засобами, які можуть мати різне застосування".

Джерело: Роббинс Л. Предмет экономической науки / Л. Роббинс // THESIS. — 1993. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 18.
Завдання 2

Порівняйте визначення предмета економічної науки (еконо­міко), наведені в сучасних популярних зарубіжних підручниках, та проаналізуйте, які аспекти життєдіяльності суспільства бе­руться до уваги у цих визначеннях. Опрацювавши рекомендовану літературу, визначте, які аспекти економіки як досліджуваного об'єкта наводяться у визначеннях економістів.
"Економічна теорія — це наука про те, які з рідкісних продук­тивних ресурсів люди та суспільство з плином часу, за допомогою грошей чи без їх участі, обирають для виробництва різних товарів

та розподілу їх з метою споживання тепер чи в майбутньому між різними людьми та групами суспільства".

Джерело: Самуэльсон П. Экономика : в 2 т. / П. Самуэльсон. — Т. 1.

М., 1994. — С. 7.
"Економіко — це наука про те, як суспільство вирішує, що ви­робляти, як та для кого. Визначення наголошує на ролі суспіль­ства і таким чином встановлює місце економікс серед суспільних наук... Центральна економічна проблема суспільства полягає в тому, як розв'язати суперечність між безмежними людськими потребами у товарах та послугах і обмеженістю ресурсів (землі, праці та машин), необхідних для виробництва цих товарів та по­слуг. Відповідаючи на питання: "Що?" "Як?" та "Для кого?", еко­номікс пояснює, як обмежені ресурси розподіляються між конку­руючими споживачами".

Джерело: FisherS. Economics / S. Fisher, R. Dornbusch. — International Student Edition, 1983. — Р. 1.
"Економікс досліджує проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів чи управління ними з метою до­сягнення максимального задоволення матеріальних потреб лю­дини".

Джерело: Макконнелл К. Экономикс: Принципы, проблемы и поли­тика : в 2 т. / К. Макконнелл, С. Брю. — Т. 1. — М., 1992. — С. 18.
"Економіка може бути визначена як суспільна наука, що ви­вчає вибори, які люди здійснюють, використовуючи рідкісні ре­сурси для задоволення своїх бажань та потреб".

Джерело: Долан ЭДж. Рынок: микроэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д. Линсдей. — СПб., 1992. — С. 8.
Завдання 3

У праці видатного економіста Джона Стюарта Мілля "Про ви­значення предмета політичної економії" (1836) є таке глибоке спо­стереження: "Визначення предмета науки майже неодмінно не тільки не передувало, а і йшло слідом за створенням самої науки".

Джерело: МиллъДж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии : пер. с англ. / Дж.С. Милль. —М. : Эксмо, 2007. — С. 988.

Осмислюючи це висловлювання, спробуйте пояснити причини такої особливості розвитку наукового знання.
Завдання 4

Проаналізуйте, як з історичним розвитком економічної науки змінювалися наукові уявлення про її предмет. ^ З чим це, на вашу думку, пов'язано?
Завдання 5

Ґрунтуючись на наведених нижче висловлюваннях відомих вчених-економістів, проаналізуйте і визначте основні цілі та за­вдання позитивної та нормативної економічної теорії.

"...Позитивна наука... — сукупність систематичних знань, які стосуються того, що є; нормативна чи регулятивна наука... — це сукупність систематичних знань, які стосуються того, що має бути, тому мають своїм предметом ідеальне як дещо відмінне від існуючого".

Джерело: Кейнс Дж.Н. Предмет и метод политической экономии : пер. с англ. / Дж.Н. Кейнс. — М. : И.А. Баландин, 1899. — С. 27.
"Позитивна економікс має справу з фактами (вже відібраними та такими, що перейшли на рівень теорії) та є вільною від суб'єктивних оціночних суджень. Позитивна економікс намага­ється формулювати наукові уявлення про економічну поведінку. На противагу цьому нормативна економікс уособлює оціночні су­дження певних людей щодо того, якою повинна бути економіка чи яку конкретну політичну акцію слід рекомендувати, ґрунтую­чись на певній економічній теорії чи на певному економічному відношенні.

Простіше кажучи, позитивна економікс вивчає те, що є, тоді як нормативна економікс виражає суб'єктивні уявлення про те, що має бути. Позитивна економікс досліджує фізичний стан еко­номіки; нормативній економікс доводиться визначати, які кон­кретні умови чи аспекти економіки бажані чи небажані".

Джерело: Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и поли­тика : в 2 т. / К. Макконнелл, С. Брю. — Т. 1. — М. : Республика, 1992. — С. 23.

Завдання 6

Проаналізувавши висловлювання Нобелівського лауреата з економіки 1992 р. Г. Беккера, а також вчених-економістів С. Фішера та Р. Дорнбуша, розкрийте відмінність економічного змісту людської поведінки від інших її проявів та охарактеризуйте зміст економічного підходу до людської поведінки.

"Хоча своєрідність "економічного" підходу до людської пове­дінки навряд чи підлягає сумніву, не так-то легко визначити, що ж саме відрізняє його від соціологічного, психологічного, антро­пологічного, політичного й навіть генетичного підходів. ...Еконо­мічний підхід передбачає плідну уніфіковану схему для розумін­ня всієї людської поведінки, хоча, безумовно, визнаю, що багато її форм не отримали поки що пояснення та що врахування нееко­номічних змінних, а також використання прийомів аналізу та до­сягнень інших дисциплін сприяє кращому розумінню людської поведінки".

Джерело: Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение / Г. Беккер // THESIS. — 1993. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 24, 37—38.
"...Суспільні науки — це науки, які вивчають та пояснюють людську поведінку. Об'єкт дослідження економічної теорії — це та частина людської поведінки, що пов'язана з виробництвом, об­міном, використовує товари та послуги".

Джерело: Fisher S. Economics/S. Fisher, R. Dornbusch. — Internationa] Student Edition, 1983. — Р. 1.
Завдання 7

Поясніть, як ви розумієте зміст висловлювань К. Маркса щодс методу наукової абстракції.

"Економісти XVII ст. ... завжди закінчують тим, що шляхои аналізу виділяють деякі визначальні абстрактні всезагальні від носини, як поділ праці, гроші, вартість і т. ін. Як тільки ці окрем моменти були більше чи менше зафіксовані та абстраговані, сталі виникати економічні системи, які піднімаються від простішою — як праця, поділ праці, потреба, мінова вартість — до держави міжнародного обміну та світового ринку. Останній метод є, напев не, правильний науково".

Джерело: Маркс К. Соч. : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. -М. : Прогресе, 1975—1991. — Т. 12. — С. 727.

"Прій аналізі економічних форм неможливо користуватись ані мікроскопом, ані хімічними реактивами. Те й інше повинна за­мінити сила абстракції".

Джерело: Маркс К. Соч. : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — М. : Прогресе, 1975—1991. — Т. 23. — С. 6.
Завдання 8

Проаналізувавши наведене нижче висловлювання К. Маркса, продумайте та поясніть, у чому полягає зміст діалектико-матеріалістичної інтерпретації економічних процесів та явищ.

"Мій діалектичний метод у своїй основі не тільки відрізняєть­ся від гегелівського, але і є його прямою протилежністю. Для Ге­геля процес мислення, яке він перетворює, навіть під іменем ідеї, у самостійний суб'єкт, є деміург (творець. —Авт.) дійсного, яке є лише його зовнішнім проявом. У мене ж, навпаки, ідеальне — це ніщо інше, як матеріальне, пересаджене у людську голову та перетворене в ній. ...У Гегеля діалектика стоїть на голові. Треба її поставити на ноги, щоб розкрити під містичною оболонкою раціо­нальне зерно".

Джерело: Маркс К. Соч. : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — М. : Прогресе, 1975—1991. — Т. 23. — С. 21—22.
Завдання 9

Нобелівський лауреат 1986 р. Мільтон Фрідмен у своєму зна­ковому для світової економічної науки XX от. есе "Методологія позитивної економічної науки" (1953) називав систему економіч­них категорій "мовою" економічної теорії. На думку вченого, "її функція полягає в тому, щоб слугувати системою (на зразок ката­логу) для упорядкування емпіричного матеріалу та полегшення його розуміння, й судити про неї слід за такими критеріями: Чи достатньо ясно й чітко визначені певні категорії? Чи є вони ви­черпними?"

Джерело: Фридмен М. Методология позитивной экономической нау­ки / М. Фридмен // THESIS. — 1994. — Вып. 4. — С. 23.
Проаналізувавши це висловлювання, дайте характеристику ролі економічних категорій у процесі дослідження економічних явищ та процесів. Розкрийте зв'язок між методом наукового аб­страгування та формуванням категорій економічної науки.

Завдання 10

Розкриваючи зв'язок пізнавальної та прогностичної функцій економічної теорії, Мільтон Фрідмен писав таке:

"Якщо ж розглядати теорію як сукупність змістовних гіпотез, її слід оцінювати за силою її передбачень щодо того класу явищ, які вона повинна "пояснити". Тільки фактичні дані можуть по­казати, є вона "правильною" чи "помилковою" або, краще сказа­ти, буде вона "прийнята" як "обґрунтована" чи "відкинута". Як я більш детально покажу далі, єдиним конкретним тестом, який дозволяє оцінювати обґрунтованість гіпотези, може бути порів­няння її передбачень з реальністю. Гіпотеза заперечується, якщо її передбачення суперечать реальним даним ("часто" чи більшою мірою, ніж передбачення, які отримуються за допомогою альтер­нативних гіпотез); вона приймається, якщо її передбачення не су­перечать реальності; наша довіра до неї зростає, якщо реальні дані багатократно не могли її заперечити. Факти ніколи не мо­жуть "довести гіпотезу", вони можуть лише виявити її помилко­вість, що ми зазвичай і маємо на увазі, коли говоримо — не зовсім коректно, — що гіпотеза була "підтверджена" реальним досві­дом".

Джерело: Фридмен М. Методология позитивной экономической нау­ки / М. Фридмен // THESIS. — 1994. — Вып. 4. — С. 24—25.
Проаналізувавши це висловлювання, розкрийте зв'язок між прогностичною здатністю економічної теорії та її науковою об­ґрунтованістю. Як, на вашу думку, це пов'язано з практичною функцією економічної теорії?
Завдання 11

Поясніть, яким чином економічна теорія є теоретико-методологічною базою для інших економічних наук. Проаналі­зуйте прямий та зворотний зв'язки між ними. У чому полягає їх взаємозбагачення?
Завдання 12

Ознайомившись із наведеним нижче висловлюванням Альфре­да Маршалла, прокоментуйте, у чому, на його думку, полягають схожість і відмінність економічної науки та природничих наук. У чому, на ваш погляд, вчений вбачав методологічні переваги еко­номічної науки перед іншими суспільними науками?

"...Визначений й точний грошовий вимір найстійкіших стиму­лів у господарському житті дав змогу економічній науці далеко випередити решту наук, що досліджують людину. Так само, як точні терези хіміка зробили хімію точнішою, ніж більшість ін­ших природничих наук, так і терези економіста, які б грубі та не­досконалі вони не були, зробили економічну науку більш точною, ніж будь-яка інша із суспільних наук. Але економічну науку, зро­зуміло, не можна прирівнювати до точних природничих наук, оскільки вона має справу з постійно мінливими, дуже тонкими властивостями людської натури.

Джерело переваг економічної науки перед іншими галузями суспільних наук, таким чином, полягає, ймовірно, у тому факті, що її специфічна сфера надає значно більші можливості для за­стосування точних методів дослідження, ніж будь-яка інша су­спільна наука. Вона займається здебільшого тими бажаннями, устремліннями та іншими схильностями людської натури, зов­нішні прояви яких набувають форми стимулів до дії, причому сила чи кількісні параметри цих стимулів можуть бути оцінені та виміряні з певним наближенням до точності, а тому до певної міри піддаються дослідженню за допомогою наукового апарату. Застосування наукових методів і аналізу в економічній науці ви­никав лише тоді, коли силу спонукальних мотивів людини — а не самих мотивів — стає можливо приблизно виміряти тією сумою грошей, яку вона готова віддати, щоб отримати за це бажане задо­волення, чи, навпаки, тією сумою, яка необхідна, щоб спонукати її затратити певну кількість виснажливої праці".

Джерело: Маршалл А. Основы экономической науки : пер. с англ. / А. Маршалл. — М. : Эксмо, 2008. — С. 69.

Похожие:

Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconИсследование о природе и причине богатства на
Базилевич вд., Базилевич К. С. Ринкова економіка: осно­вні поняття І категорії: навч посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базиле­вич....
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconИсследование о природе и причинах богатства народов Имя великого...
Адама Смита равно чтится всеми современными учеными-экономистами, сколь бы различных точек зрения они не придерживались. Книга «Исследование...
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconЯлом И. Дар психотерапии я 51 / Пер с англ. Ф. Прокофьева
Я 51 / Пер с англ. Ф. Прокофьева. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 352 с. — (Практическая психотерапия)
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconЯлом И. Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной
Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 480 с. — (Практическая психотерапия)
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconЛет питер спэнн от нищего до мультимиллионера! • Магия богатства
За 7 лет — от нищего до мультимиллионера!: Магия богатства/ Пер с англ. Е. Г. Богдановой.— М.: Рипол классик, 2004.— 224 с— (Законы...
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconЯлом И. Когда Ницше плакал/ Пер с англ. М. Будыниной
...
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconЯлом И. Когда Ницше плакал/ Пер с англ. М. Будыниной
...
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconСейфер М. Абсолютное оружие Америки /Пер с англ. Е. Моисеевой
Абсолютное оружие Америки /Пер с англ. Е. Моисеевой. – М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 672 с
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 icon«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776)
Анализ разделение целого на отдельные составные части и изучение каждой из этих частей
Исследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ. / А. Смит. М. Эксмо, 2007. С. 419 iconВозможные альтернативы
Пер с англ. В. Гаврилова. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 288 с. (Серия «Психология для всех»)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница