Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую


Скачать 123.18 Kb.
НазваниеМіністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую
Дата публикации09.07.2013
Размер123.18 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Философия > Документы
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Затверджую

Завкафедри

_______________________

Цой І.М.

«___» ___________ 2011 р.

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ДИСЦИПЛІНА: ФІЛОСОФІЯ


Розробив

проф., кандидат педагогічних наук В.Л. Філіппов

Луганськ – 2011

План семінарського заняття № 1.
ВСТУП. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ


 1. Предмет філософії.

 2. Визначення філософії.

 3. Особливості філософських знань.

 4. Основні функції філософії:

 • світоглядна;

 • методологічна;

 • гносеологічна;

 • соціально-практична.

 1. Цінність філософії для особистості і суспільства.


Література:
Аблеев С.Р., Скамницкая Г.П. Введение в историю философии. М., - 2004, стор. 7-23

Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. М., - 2008, стр. 5-25

Гриненко Г.В. История философии. М., - 2009, стор. 11-24.

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. СПб., 2007, стр. 14-54

Соколов В.В. Философия как история философии. М., - 2010, стор. 3-17.

Хрестоматия по философии (Алексеев П.В. и др.). М., - 2003, стр. 3-223.

Хрестоматия по философии. М., - 2009, стр. 3- 269.

План семінарського заняття № 2.
^ МІФОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО СХОДУ. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 1. Основні риси первісного суспільства.

 2. Міфологія як перший історичний тип світогляду.

 3. Передумова виникнення філософії.

 4. Філософія Давньої Індії:

 • джайнізм;

 • буддизм.

 1. Філософія Давнього Китаю:

 • даосизм;

 • конфуціанство.

 1. Передумови розвитку філософії у Давній Греції.

 2. Періодизація античної філософії.Література:
Алексеев В.М. Наука о Востоке. М., 1982.

Алешин А.И., Бандуровский И.В. и др. История мировой философии. М., - 2007, стр. 11-59.

Богомолов А.С. Диалектический логос: становление античной диалектики. М., 1982.

Го Можо. Философы Древнего Китая. М., 1961.

Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. М., - 2004.

Конфуций. Уроки мудрости: сочинения. Харьков, 2005.

Орлов С.В. История философии. СПб., - 2008, стр. 21-62.

Упанишады. /Пер. и комментарии Сыркина А. М., 1991. Т. 1-3.

Шохин В.Н. Школы индийской философии. М., 2004.

План семінарського заняття № 3.
^ АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ


 1. Мілетська школа.

 2. Геракліт.

 3. Піфагор.

 4. Елейська школа.

 5. Демокрит.

 6. Софістика.

 7. Сократ.

 8. Платон.

 9. Аристотель.

 10. Філософія епохи еллінізму.

 11. Значення античної філософії.Література:
Алешин А.И., Бандуровский И.В. История мировой философии. М., - 2007, стр. 59-97.

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 2005.

Брембо Роберт С. Философы Древней Греции. М., 2010.

Гросс Р. Путь Сократа. Минск, 2004.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Философы Греции/ сост. В.В. Шкода. Х., 1999.


План семінарського заняття № 4.
^ СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ


 1. Відмінності античної і середньовічної філософії.

 2. Вчення петристиків (Августин Аврелій).

 3. Вчення ранніх схоластів:

 • Іоанн Скотт;

 • Ансельм Кентерберійський;

 • П’єр Абеляр.

 1. Розквіт схоластики:

 • Альберт Великий;

 • Фома Аквінський;

 • Уільям Оккам.

 1. Гуманізм та індивідуалізм – головні тенденції філософії Відродження.

 2. Соціально-політична думка Відродження:

 • Данте;

 • Макіавелі;

 • Мор.

 1. Рух реформації і контрреформації.

 2. Значення філософії Відродження.


Література:
Алешин А.И., Бандуровский И.В. и др. История мировой философии. М., 2007, стр. 97-146.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2010.

Звиревич В.Г. Философия древнего мира и средних веков. М., 2004.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

Штекль А. История средневековой философии. М., 2011.

Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике. Спб., 2003.

План семінарського заняття № 5.
^ ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.


 1. Соціально-економічна і політична ситуація у Західній Европі в 16–17 ст.

 2. Емпіризм Бекона.

 3. Філософія Гоббса.

 4. Раціоналізм Декарта.

 5. Французьке Просвітництво (Вольтер, Руссо, Дідро).

 6. Німецьке Просвітництво.

 7. Творчість Гете.

 8. Значення філософії Нового Часу і Просвітництва.


Література:
Алешин А.И., Бандуровский И.В. и др. История мировой философии. М., 2007, стр. 146-194.

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., Спб., 2000.

Кассирерд. Философия Просвещения. М., 2004.

Хорк Хоймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М., 1997.

План семінарського заняття № 6.
^ НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МАРКСИЗМ


 1. Характеристика причин бурхливого розвитку культури і філософії у Німеччині кінця 18-початку 19 ст.

 2. Філософія Канта.

 3. Діалектика Гегеля.

 4. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха.

 5. Матеріалістичне розуміння історії.

 6. Економічне вчення Маркса.


Література:
Андерсен П. Размышления о западном марксизме. М., 1991.

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук (в 2х томах). М, - 1975.

Гулыга А.В. Гегель. М., 1994.

Жуков В.Я. Из истории немецкой философии XVIII века. М., 1996.

Кант И. Критика чистого разума. – М., 2010.

Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М., 2005.

Карл Маркс. Биография. М., 1989.

Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения (в 3х томах). М., 1985.

План семінарського заняття № 7.
^ ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ. СУЧАСНА ЗАХІДНЯ ФІЛОСОФІЯ.


 1. Філософська думка і культура Київської Русі.

 2. Особливості української філософії. Філософія Києво-Могилянської академії і Кирило-Мефодіївського товариства.

 3. Філософія Григорія Сковороди.

 4. Особливості пост класичної філософії др.. пол.. 19-початку 20 ст. (Шопенгауер, Кьеркегор, Ніцше, Бергсон).

 5. Філософія позитивізму.Література:
Бичко А.К та ін. Історія філософії. К., - 2001., стор. 169 – 304.

Горський В.С Історія української філософії. К., - 1997.

Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. и др. История мировой философии.М., - 2007, стор. 244-261

Гриненко Г.В. История философии. М., - 2009, стор. 415-585.

Колесников А.С. История философии. М., - 2010, стор. 315-424

Федів Ю.О., Мозкова Н.Г. Історія української філософії. К., - 2000.

План семінарського заняття № 8
^ СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ


 1. Філософія Прагматизму.

 2. Аналітична філософія.

 3. Феноменологія Гуссерля.

 4. Екзистенціалізм.

 5. Філософія психоаналізу (Фрейд, К. Юнг).

 6. Філософія герменевтики.

 7. Постмодернізм.


Література:
Аблеев С. Р., Скамницкая Г.П. Введение в историю философии. М.,- 2004, стор. 155-178.

Бичко А.К та ін. Історія філософії. К., - 2001., стор. 169 – 304

Гриненко Г.В. История философии. М., - 2009, стор. 415-585.

Губин В.Д., Стрелков В.И. Философия истории ___, стор. 267-449.

Джонстон Д. Краткая история философии. М., - 2010, стор. 155-214.

Зотов А.Ф. Западная философия XIX века. М., - 2005.

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., - 2005.

Колесников А.С. История философии. М., - 2010, стор. 437-470, 615-632.

Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.

Фалькенберг Р. История новой философии. М., 2011.

Харт К. Постмодернизм. М., - 2006.

План семінарського заняття № 9.
ОНТОЛОГІЯ


 1. Поняття онтології.

 2. Категорія «буття». Різноманіття форм буття.

 3. Нежива природа.

 • Походження і еволюція Всесвіту.

 • «Друга» природа.

 1. Жива природа.

 • Походження життя і характерні особливості живого.

 • Буття людини.

 1. Поняття субстанції.

 2. Матерія.

 3. Свідомість.

 4. Різноманіття і єдність світу.


Література:
Алексеева П.В, Хрестоматия по философии. М., - 2009, стр. 427-564.

Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учебник. – Х., 2005, стр. 150-196

Колмыков В.Н. Философия. Минск, 2010, стр. 111-173.

Кохановский В.П. Философия. Ростов-на-Дону., - 2003, стр. 90-129.

Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Философия. СПб., - 2008, стр. 148-174.

Основы онтологии. Спб., 1997.

План семінарського заняття № 10.
ГНОСІОЛОГІЯ


 1. Характеристика об’єкта пізнання.

 2. Основні пізнавальні феномени суб’єкта пізнання (пояснення, розуміння, рефлексія).

 3. Розуміння як виявлення прихованого смислу в пізнавальних об’єктах. Роль комунікації. Мова.

 4. Суб’єктивна складова пізнавального процесу. Глузд і розум.

 5. Способи пізнання реальності.

 6. Форми і методи научного пізнання.

 7. Проблема істини.


Література:
Алексеев Л.В. Хрестоматия по философии. М., - 2009, стр. 270-426.

Гайниев И.А. Размышления о познании. – М., 1996.

Ильин В.В. Теория познания. М., - 2011.

Кузнецов В.Г. Философия. М., - 2009, стр. 227-262.

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. СПб, - 2007, стр. 355-418.

Франк С.Л. Непостижимое. – М., 1994.


План семінарського заняття № 11.
^ ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ


 1. Поняття природи.

 2. Історичні етапи взаємодії суспілсьтва і природи.

 3. Екологічна криза.

 4. Географічне середовище.

 • Параметри географічного середовища.

 • Суспільний розвиток і географічне середовище.

 1. Географічні школи.

 • «Природний закон» Мальтуса.

 • Географічний детермінізм Монтеск’є.

 • Соціальний детермінізм.

 • Геополітика.

 1. Соціальна екологія.

 2. Ноосфера.


Література:
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1998.

Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. – М., 1998.

Липс Т. Философия природы. М., 2010.

Назаров В.И. Философия в вопросах и ответах. М., 2004, стр. 164-172.

Общество и природа: исторические этапы взаимодействия. – М., 1981.

Философия экологического образования. – М., 2001.


План семінарського заняття № 12.
^ ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ


 1. Сутність антропології.

 2. Основні концепції виникнення людини.

 3. Біосоціальна природа людини.

 4. Сутність людини крізь взаємодію понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 5. Фактори, що впливають на формування особистості.

 6. Основні філософські підходи і сенс життя.

 7. Ідея безсмертя.

 8. Призначення людини.


Література:
Адлер А. Понять природу человека. – Спб., 1997.

Григорян Б.Г. Философская антропология. – М., 1982.

Гуревич П.С. Человек. – М., 1995.

Дюринг Е. Ценность жизни. – М., 2010.

О человеческом в человеке. – М., 1991.

Спиркин А. Г. Философия. М., 2011, стр. 390-466.

Философская антропология./ Под ред. С.А. Лебедева. – М., 2010.

План семінарського заняття № 13.
^ ПРОКСІОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ


 1. Сутність і структура діяльності.

 2. Праця.

 3. Гра.

 4. Механізми регуляції діяльності.

 5. Проблема виникнення суспільства.

 6. Поняття суспільного виробництва.


Література:
Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М., 1989.

Бизам Д. Игра и логика. – М., 1975.

Василенко И.А. Политическая философия: учебное пособие. – М., 2004.

Гумилев Л.И. История людей и история природы. – М., 1993.

Каган М.С. Человеческая деятельность. – М., 1974.

Лавриненко В.Н. Философия. М., 2007,стр. 305-492.

Спиркин А.Г. Философия. М., 2011, стр. 575-601.

Язык и интеллект. – М., 1996.


План семінарського заняття № 14.
^ СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ


 1. Економічна підсистема суспільства.

 2. Духовна підсистема.

 3. Соціальна підсистема.

 4. Політична підсистема.

 5. Визначення цивілізації.

 6. Типи цивілізацій.


Література:
Гаджиев Н.С. Введение в политическую философию. – М., 2010.

Крапивенский С.Э. Социальная философия. М., - 2003.

Спиркин А.Г. Философия. М., - 2011, стр. 602-817.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Тойнби А. Постижение истории. – М.,1991.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

План семінарського заняття № 15.
^ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ


 1. Основні підходи до визначення культури.

 2. Культурні універсалії і елементи культури, що переходять.

 3. Структура культури:

 • суб’єкт культури;

 • культурна діяльність;

 • культурна предметність;

 • культурна комунікація.

 1. Основні функції культури.

 2. Творчість.


Література:
Бердяев Н. Смысл творчества. – М., 2007.

Гумилев Л.И. Всечеловечность или национальная культура. – М., 1991.

Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991.

Крапивенский С.Э. Социальная философия. – М., 1996, стр. 356-380.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Философия культуры: столкновение и развитие/ под ред. М.С. Когана и др./ - Спб., 1998.

План семінарського заняття № 16.
^ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


 1. Передумови і причини появи глобальних проблем.

 2. Рівні і критерії глобальних проблем.

 3. Сутність основних глобальних проблем.

 • демографічні проблеми;

 • проблеми охорони здоров’я;

 • продовольча проблема;

 • проблема нерівномірного економічного розвитку;

 • проблема війни та миру.

 1. Роль філософії у рішенні глобальних проблем.

 2. Шляхи виходу з глобальної кризи.


Література:
Глобальное сообщество. Картография постсовременного мира. – М., 2002.

Грехи глобализации: трудные вопросы современного развития. – М., 2003.

Диалог культур в глобализирующемся мире. – М., 2005.

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985.

Тоффлер Э. Футурошок. – Сиб., 1997.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2009.Похожие:

Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Кафедра історії України, української І зарубіжної культури, економіки та політології
Міністерство культури україни луганський державний інститут культури І мистецтв кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Затверджую iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница